ابلاغیه اطلاعیه شماره پانزده هدایت الله و ذکرهای خداوند را با اسم خداوند بخوانید

بسم الله الرحمن الرحیم

یا ایها الناس یا ایها المسلمون یا اهل الکتاب الله مقدس یا ایها لذین امنو به الله رسوله عصر زمان موعود ظهور رسالت و هدایت الحجت امر حق امام زمان مسلمین است و هدایت مفاهیم آیات قرآن نزول صحیفهای قرآنی امرحق تعالی و عمل و اجرا بنفع اکمل است و دفع شر شیاطین جن انس و تظلمهای جاهلیت گذشته از جوامع و اسلام است و دفاع از رسالت هدایت امر حق در برابر معاندان مخالفان مستکبران ظالمین است یا ایها الناس یا ایها المسلمین بدانید الملک تکلیف امر و اجرا امر هدایت خداوند در مدینه منوره در مرکز گورستان بقیع آشکار شد به عالم غیب و نموداری از آیات سوره قیامت در قرآن کریم را اجرا نمود و عالم به علم روز قیامت خالق جهان هستی و انسانها است الله اعلم و همچنین آن لوحی و آن امرحق و چیزی که در آن زمین و گورستان باقی مانده بود و بنام بقیع می نامیده اند خارج نموده و انتقال داده و بورده شد الله اعلم یا ایها الناس دراسلام قرآن دین انبیاءالله و هدایت خداوند متعال بزرگ داشت و تکیه به محل قبر قبرستان از اموات گذشتگان نه داریم و نحی از منکر نعمتها و هدایتها شده و آن مکان گورستان معمولی بیش نیست و مومنین مسلمین باید بپرهیزند از سخنان غلووبیهوده و ذکر نمودن سخن باطل در اذهان عمومی و سرگرم نمودن مسلمین به زیارت آن مکان انشاءالله و نزد خداوند خالص ترین اعمال با صدق نیت خالص لله و ارجع ترین مکان مساجد و محل عبادت است و قراعت خالص ترین دعاها و ذکر کلام لله حق تعالی است در ایام الله و سفارش و امر به سخن با اطمینان با حق راستی و اعمال خیر و صداقت به صالحات سعادت و رستگاری است انشاءالله و جزا و پاداش نیکو دارد و حاصل می شود در دنیا و آخرت و در قیامت انشاءالله اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس بدانید کلام الله ذکرالله است و ذکرالله معرف اسم وعبادت الله و ثواب الحمد لله رب العالمین است و نباید بنام دیگری نامیده معرفی و ذکر شود و نباید به اسم دیگری خوانده شود انشاءالله اهداء ثواب برای دیگران مثل خواندن نماز برای دیگران است مساجد ویژه و محل ذکر و عبادت خداوند است و مخانید هیچ اسمی را با اسم خداوند در مساجد و ذکر دعا و بدانید همانطور که نمی شود در ذکرهای نماز ذکر دیگری داخل نمود و همانطور که در آیات قرآن نمی توان کلام الله ذکر دیگری داخل نمود همانطور هم در تسبیح و ذکر گفتن الله نباید اسامی دیگران را بزبان آورد و هر ذکری و دعائی که بنام خداوند خالق الحمد لله رب العالمین است نباید اسم و ذکری و نیتی بغیر از حق تعالی باشد کلام الله ذکر الله است و ذکرالله معرف اسم الله است نه اسم دیگران تسبیهات وذکرهای خداوند را با اسم خداوند بخوانید و بگوئید دین ایمان عبادت شما است و همگی به محبت و هدایت عبادت الله سبحانه و تعالی متصل و متوسل بشوید و پراکنده نشوید در دنیا و آخرت تا رستگار شوید انشاءالله پرهیزکاری در این امر ذکر توحیدی خالص حق تعالی نشانه دانائی و صداقت و معرفت در دین ایمان خالص الله و صراط مستقیم الحمدلله رب العالمین است انشاءالله و جزا و پاداش خیر و نیکوی امرحق الحمد لله رب العالمین را به ارمغان می آورد انشاءالله و مخالفت و افراط گری و لجبازی وغلووخودپسندی غفلت در این امر شبهات در دین ایمان و اختلاف و گمراهی را تبلیغ و عادت باطل می شود و اختلاف به دین اسلام مسلمین و باطل شدن و حدر رفتن ثواب اعمال است وعذاب خداوند را به همراه دارد و همه عالمان معلمان احکام دین اسلام قرآن مسئول هستند در همه موارد و سخنان شبهناک ذکرشده الحمد لله رب العالمین یاایهاالناس آنچه که برای اسلام و مسلمانان دیگر ممالک و جوامع اسلامی سرنوشت ساز و جامعه ساز مهم است و ارجعیت و اکملیت و رستگاری فرهنگی درهر جامعه دارد یادگرفتن مفاهیم هدایت دین کله خداوند اسلام قرآن و هدایت انبیاءالله است و ابلاغ رسالت هدایت آخرین منجی عالم بشریت دین اسلام وانسانها برگذیده و مصطفی امرحق تعالی این زمان است که کلیات مفاهیم و معنویات هدایت و ادب تربیت انسان سازی اجتماعی دین حق اسلام قرآن و صحیفهای قرآن که امر حق و شرع مقدس است به سخن و زبان مادری هر ملتی و جامعه ای و جماعتی رسانیده شود و آموزش داده شود مثل اینکه برای هر ملتی بسخن خودشان پیغمبری ورسولی است و ذکر دعاها و قراعت قرآن به عربی بدونه فهمیدن هدایت آن بخش ناچیز از ثواب آموزشی دینی و اجتماعی را دارد و پیاده و قراعت نمودن دعاها و مفاهیم و معنویات دین ایمان به سخن و زبان مادری و دراعمال و زندگی و اجتماعی و ادب تربیت مسلمین خلق الله اثر و ثواب بسیار بزرگ دارد برای همه انسانها در دنیا و آخرت و عدالت رضوان و خشنودی اسلام مسلمین و رحمت و جنت خداوند را به همراه دارد انشاءالله اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس هرمسلمانی وظیفه دارد در معانی و مفاهیم و مصداقهای آیات قرآن و احکام اسلام و صحیفهای قرآنی ایام الله موعود تحقیق تفسیر بررسی بحق کسب نماید و به صحت مفاهیم و معنویات آن دست یابد بعضی از کلمات که ورد زبانها شده تحت تاثیرشبهه و شرک نفهمی جاهلیت و القای فرقها و احزاب ظاله خارج از اسلام قرآن و هدایت رسول الله می باشد و تکرار آن هیچ نفعی بحال مومنین مسلمین ندارد و باید بپرهیزند از ذکر کلمات خسران آمیز کمراهی تا دین ایمانشان خالص و محفوظ شود و ازعذاب دنیا و آخرت آن محفوظ شوند انشاءالله و باید ذکرها و کلمات خالص لله و بی غرض باشد کلمات و سخنان شبهه ناک وغلو باطل در پیشگاه خداوند مثل آب در هاون کوبیدن است و مورد مذمت امر حق تعالی و آیات قرآن و رسول الله است یاایهاالناس افضل ذکرها لااله الاالله است و افضل در دعاها الحمدلله رب العالمین و قرآعت دعاها باید با احسنترین کلمات با ذکرهای اسماءالحسنی و آیات رحمت مغفرت و آیات بشارت دهنده و تسکین قلوب آرامش بخش احسن ترین معانی خالص لله بر صراط مستقیم باشد و باعث وحدت ومتصل شدن مومنین مسلمین و برادری بین همدیگر باشد و هدایت آموزش رسول الله و با ذکر آیات قرآن آغاز شود و پایان یابد و بامفاهیم هدایتی و اثر گذاری به اندازه مفید و میزان باشد و نظرها و توجهات قلوب خاص مخلص و امید واری به لطف فضل کرم رحمت محبت هدایت حضرت حق باری تعالی الحمدلله رب العالمین باشد من الله توفیق انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم یاایهاالناس یا ایهاالمسلمین هدایت خداوند برانسانها برای همه مخلوقات است هدایت رسول الله دعوت ایمان به دین حق اسلام قرآن اعاده حقوق عمومی مسلمین است و برای منافع ارث میراثی و طایفه و نژاد و خیشاوند و قبیله کرائی نیست اگرموئمن هستید می خواهید اختلافات و مسائل صدر اسلام را مرور کنید و بدانید به مسائل واقع شده این زمان بوقوع پیوسته از سی چهارسال پیش تا کنون بنگرید و مرور کنید همه ایام را و افرادی که با ظلم تعدی هتک حرمت و امیال قوانین و روابط نصب انحصارغصب نمودن حق حقوق انسانی اجتماعی و کنار زدن دیگرمومنین مسلمین و افراط اجرای قتل ها نفسهای پاک ذکیه مظلومین و بیگناهان و بی تقصیران ضعیف ها و ضایع نمودن و خسران به حقوق عمومی و مستحقان و مستعدها و لایق های مدیریتی امر حق تعالی از جامعه به پست مقام حکومت رسیده اند و عملکردها ظلم جورها و تعدی و هتک حرمتهائی که واقع شده است چه از نظر حقوقی اسلامی انسانی چه از نظر سیاسی و اجتماعی در پیروی از جاهلیت گذشته و تبعیض استکبار و شبهات شرک و اختلافات قومی نژادی سخن گفتن کذب زبانی در دین ایمان زندگی این مردم مظلوم طی آن مدت بوده است یاایهاالناس شیاطین جن انس ابائی ندارند که مسلمین را با بدعت ها و اسمهای متوفرقه و کذب ظلم در دین ایمانشان را شرک آلود و اعمالشان را تباه می نمایند و به همراه خودشان بندگان خداوند را بعذاب دوزخ گرفتار کنند و تعدی ظلم تحدید در حق رسالت و هدایت رسول الله اعمال نموده اند یاایهاالناس بدانید چونکه همه مخلوقات در حضور و پیشگاه خداوند الحمدلله رب العالمین زندگی می کنند وقت معلوم که مجازات و عذاب شیاطین جن انس کافران ومشرکان مکذبین ظالین ظالمین است روز برانگیخته شده است همان قیامت وقت محقق امر حق معلوم شده امر خداوند است و بازخواست و عذاب براعمال شیاطین جن انس مجرمین ظالمین مکذبین مستکبرین است الله اعلم الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم یاایهاالناس یاایهاالمسلمون یااهل الکتاب الله مقدس یاایهاالذین امنوبه الله و رسوله با اذن و اراده امر حق تعالی و دین مبین اسلام رسول الله الحجت الله ولی الله امرحق امام زمان و امیرالمومنین مسلمین حکم می کند هر یکصد هزار نفر از جامعه محل سکونت در روز جمعه نماز جمعه و جماعات برگذار شود لازم است که پیش نماز و خطبه خوان از ارجعیت علمی دینی و مدارس علمیه و دانشگاه های اسلامی باشد و مورد تائید و اعتماد همان اجتماع مسلمین باشد خطبها از مسائل همان مناطق جامعه باشد و مسائل امور اجرائی مسلمین و کشوری مورد تائید و منافع و خواست عموم مردم و اطمینان و مصالح جامعه مومنین مسلمین را مطرح واعلام نمایند و بخواست و تائید نمازگذاران باشد یاایهاالمسلمین فرق نماز جمعه با نمازهای جماعت دیگر قراعت یک خطبه و سخنرانی و خطبه است و در نمازهای دیگر هم می توانید سخنرانی و خطابه داشته باشید و سخنران نماینده بیان آشکار مسائل اجتماع مسلمین است امامان جمعه و جماعت تملق گوی حاکمان و تائید کننده جور ستم و رفتار جاهلیت نباشند و سخنان مغرضانه غلو باطل و فتنه انگیزی بین جوامع اسلامی و جهانی نگویند و همه جنبه هدایتی راهنمائی باشد و باید منصوب حکومت وحاکمان نباشد که مورد عدم اطمینان عموم مردم می باشند و دراین صورت نمازگذاران جمعه و جماعت یکصد برابر کنونی می شوند انشاءالله و اتحاد وحدت اجتماعی عمومی ملت اسلام هم برقرار می شود انشاءالله یاایهاالناس احترام حرمت شخصی و حقوق عالمان دینی و مجتهدین در معرفی موعضه های و حقیقت مفاهیم دینی ایمانی قرآنی و در آموزش پرورش و بیان مفاهیم و معنویات احکام اسلام قرآن و ابلاغ رسالت و هدایت انبیاءالله است و به سخن و زبان مادری هر ملتی و محلی مفید انسانی و اسلامی رشد تعالی و آگاهی دادن اجتماع خلاصه می شود و درجهت صراط مستقیم و دین ایمان حق خالص لله است و لاغیر نه درجهت منافع تعریف خاندانی و پست مقام های حکومتی و امیال دنیوی و بدعت اشخاص و فرقه های جاهلین مکذبین ظالین یاایهاالناس بدانید تمام حقوق سیاسی و اجتماعی حاکمان و اداره کنندگان امور جامعه و کشور پست مقامها و مدیریتها در اسلام قرآن رعایت احترام به حریم حرمت به حقوق فرد فرد جامعه است هم از نظر حق و حقوق قوانین حقیقی و حقوقی همه جامعه است و صداقت درست کاری در قانون گذاری بر حق و میزان و در اجرائی بتوسط هر مسئول و مامور نسبت و تعهد به عموم مسلمین و ملت است و تا وقتی و زمانی که اصلهای حقوقی اسلامی انسانی و منفعت مصالح حق اجتماع و جامعه و مرز حق باطل وعدالت رعایت شود معتبراست و لا غیر از هر یکصدهزار نفر ساکن مناطق جامعه یک نماینده حقیقی و حقوقی بر می خیزد با رای دوسوم جامعه انتخاب می شود برای قانون گذاری و اجرائی در همه مسائل جامعه و اجتماع است و نماینده همه جامعه و حوزه انتخابیه است و همچنین افراد ساکن در استانها و شهرهای دیگر نمی توانند کاندیدای و منتخب و مردم استان و شهر و مناطق دیگری بشوند الی سکونت بزرک شدن واهلیت وهمچنین دوسوم رای در تمام موارد قانون گذاری وانتخاب وزیران و پستهای مدیریت های مرکزی دولتی باید رعایت شود و دستور بحق دین اسلام قرآن است و امر اجرای احکام رسول الله ولی الله امر امام زمان است و همچنین از همه مناطق مدیران و اشخاصی که بیشترین و کمتر از دوسوم رای مردم را بیاورند در کل انتخابها با خواست خودشان باید از همین افراد در مراکز دولتی و پستهای مدیریتی مورد نیاز زیر دست در اداره امور کشور استفاده شود چونکه نماینده بخشی از مردم جامعه هستند در موارد معاونتها و شهرداریها و استانداریها فرمانداریها و سفرا و هیعتهای اجرائی دولتی و غیره و ذالک و این طریق انتخاب ها هضم کننده احزاب است و احزاب وعقیدهای اسلامی متفاوت در پائین جامعه فعالیت دارند و در انتخاب و فرستادن نمایندگی در مراکز همه متحد هستند بدلیل رای دوسوم در همه موارد اجرائی و کروه ها در جامعه هضم و اصلاح و هدایت و رفع تظلمهای حق حقوقی و انتخاباتی از جامع و ملت می شود است انشاءالله الحمدلله رب العالمین اسلام علیکم و رحمت الله وبرکاته بسم الله الرحمن الرحیم یاایهاالناس یاایهاالمسلمین کسانی که تبعیض استکبارنژادی قومی قبیله ای ومتمایز بودن بین جامعه های مسلمین را دارند و با تعهد بمنافع سلطه گری وابسطه و خودشان را خاص بدانند و متعلق به اقوام دیگر در خارج از مرزهای یک کشور اسلامی بدانند حق شرعی و عرفی حقوقی ندارند که بغیر از آن کشور وقوم جمعیت که وجودشان را متعلق به آن می دانند بغیر از آن جامعه در جوامع های دیگر به پست نظامی و قانون گذاری و مقام اجرائی ومدیریت مقام بالای کشوری دردیگر کشورها ودیگر ممالک برسند خلاف شرع ظلم بحقوق عمومی و عدالت استسمار انحصار و محصوب می شود و باعث ظلم تبعیض سلطه گری و چپاول بیت المال است و بی مسئولیتی درحق حقوق عمومی و عدم رشد تعالی دینی و اجتمائی را به همراه دارد این برای دفع تظلمهای سیاسی و تبعیض و ظلم ستم انسانی و تعدی و هتک حرمتها است برای مسلمین زیرا دین ایمان هدایت آموزش مدافع عدالت حق حقوق برابری انسانی است وعلیه تبعیض ظلم غلو کذب استسمار حق کشی بی عدالتی است و آن افراد فقط باید به کارهای خدمات رسانی عمومی پائین جامعه که زندگی می کنند مشغول شوند و امر رسالت هدایت و آموزش علوم دینی قرآنی فرهنگی امر حق است و می باشد مثل مدرس معلم استاد و دانشگاه و مقام علمی و نباید در دیگر جوامع تبلیغات قومی برتری نژادی تبعیض تفاخرمباهات نسبی لقبی جداتی خودشان را تبلیغ کنند که خلاف و مضر به حقوق اسلامی و انسانی و قرآنی دینی و ایمان وعدالت و امرخداوند و رسول الله است و خلق الله ساده لوح و زود باور قانع و مظلوم هستند یاایهاالناس بدانید اعلام می کنم کلام الله ذکرالله است و ذکرالله معرف اسم عبادت الله است پس با اسم ذکرالله هیچ اسمی را در مساجد الله نه خوانید و نه گویید و همچنین در محل اجتماعات دعاهای وعبادتهای خالصانه بنام مهدیه ها و حسینیه ها در دعا و عبادتها نباید هیچ اسمی بغیر از مسائل و هدایت دین ذکر خالص الله نام دیگران برده شود و اولیاء الله و ائمه ذکر شده در اسلام قرآن همان برگزیدگان پیغامبران انبیاءالله برای امرابلاغ حق خداوند و از زندها هستند و لاغیر و همچنین جلسات خانگی به نیت دین اسلام دعا و ذکر خداوند بعضی از مومنین خلق الله باید به نیت ایمان خالص به الله و پیغمبران الهی فی سبیل لله وقصد قربت هدایت باشد و نباید در ذکرها و دعاها شبهات شرک باشد و اگر قصد به غیراز نیت خالص آلله و هدایت پیغمبران دین حق تعالی و قرآن باشد و اگر بر امیال اشخاص با نیت اسم دیکر باشد اسلامی دینی نیست و بی نتیجه و مردود است بسم الله الرحمن الرحیم یاایهاالناس یاایهاالمسلمون بدانید اداره امور کشور ملت جامعه اسلامی یا حکومت اسلامی با اداره نمودن حکومت به توسط طاغوتها مستکبران و دیکتاتورها و احزاب مشرک و منافق و فرقه های ظاله فرق دارد و ربطی به هدایت رسول الله ولی الله امر حق تعالی ندارد یاایهاالناس در دین مبین اسلام دستگیری وزندانی معترض سیاسی و انتخاباتی و معترض به بیان سخن آشکار و نشرحقیقت با هر وسیله نباید باشد و همچنبن مانعی از بیان حقیقت آشکار گننده واعتراض خلق الله با هر وسیله و همچنین از سایت اینترنت نباید باشد و امر به معروف و نحی از منکرات واعمال مضروکناه معلوم و مشخص است و هدایت و پرهیز و تقوای همگانی است انشاءالله و هر مانع شونده از نشرحقیقت و ابلاغ هدایت امرحقتعالی مجرم و ظالم باطل است و رشادت شخصی و اجتماعی و اعتراض به پست مقام های سیاسی و اعتراض به قوانین ناحق باطل در اداره اجتماع کشور ملت حقوق انسانی و همگانی مسلمین است و مانعی نباید باشد و ظلم جور به هرشکل بتوسط هر کسی و دراین مسائل حقوقی اداره امور اجتماعی هجمه و دستگیری و زندانی ظلم و تعدی و هتک حرمت است و هر گونه شکنجه و ضرب شتم و در تنگنا و سختی قرار دادن برای کسب اطلاعات تعدی هتک حرمت به مسلمین خلق الله است تقاص و قصاص و سزای اعمال دارد برای همه اعمال کنندگان واجرا کنندان ازهر قبیل ومسلک و محدودیت و تحدید و ناامنی و ترسانیدن و سرگردان و آواره نمودن مردم یک ملت و جامعه و خلق الله از مکان زندگیشان و موانع و محرومیت ایجاد نمودن بمنافع حاکمان ظلم و جرم است و همه و عوامل ازناب دست اندرکاراعمال ظلم جور مجرم ظالم ستمکارهستند و از جانب هر ذینفع و صاحب منصبی در اداره امور کشور و ملت اجتماع باشد قصاص و تقاص و سزای اعمال دارد و هر قانون محدودیت انسانی اسلامی بتوسط هرعده ای برعلیه رشد و تعالی و توان سیاسی و حقوق انتخاباتی و اجتماعی در اداره امور ملت و کشوراسلامی ظلم جرم است و بازخواست و قصاص و تقاس دارد بتوسط عموم مسلمین و کسانی که از این طریق به آنها ظلم و جور شده بتوسط هر شخصی از عوامل حاکم باید اعاده حیثیت شود از آنها حق وحقوق برحد وحدود به ظلم شده به هر صورت مسترد شود و کسانی که با تعدی هتک حرمت و ظلم جور و حق کشی و اعمال بی اطلاعی به مردم و کذب به پست مقام ریاست برسند وجهه آبروی سیاسی و اجتماعی کسب نمایند غاصبان هستند و مستکبرین مکذبین ظالین و آبرویی نزد خداوند و رسول الله ولی الله امرامام زمان و مومنین و مسلمین خلق الله ندارند مجرمین ظالمین مدیون به اسلام و حقوق انسانی مسلمانان و خلق الله هستند و آنهایی که مکذبین ظالین جاهلین و غافلین تملق گویان و هجمه زورگویان وشیاطین جن انس را برای خودشان یاریاور گرفته اند و با سخنان غفلت آموزشان مانع ازارتباط مسلمین واطاعت مردم و احترام حرمت ابلاغ رسالت هدایت امرحقتعالی هستند و درصحنه اجتماعی و اعمال حج و زیارت بیت الله و جاهای دیگر تحدید کننده و ناامن کننده امررسالت هدایت حقتعالی ولی الله امرامام زمان مسلمین و ابلاغ آشکار هدایت امر خداوند ازطریق رسانه های عمومی برخلق الله مردم الناس شده اند لعنت نفرین الله و انبیاءالله رسول الله وعموم مسلمین خلق الله بر آنها است الی یوم القیامت وعذاب دوزخ خداوند بر ایشان است الی یوم القیامت انشاءالله یاایهاالناس اکنون بیان حقیقت و طریق رسالت و هدایت امامت امر حق آشکار شده است علی رقم کارشکنی ها و ممانعت ها دوروئی ها و مشکلات و غفلت ها و ظلمها مخفی وآشکار که ایجاد نموده اند و خداوند سبحانه و تعالی شاهد و ناظر همه اعمالها و مسائل و حوادث بوده و است از اول وظیفه و تکلیف و امر حق و کسانی که به امر حق بعثت و رسالت واقع شده حقتعالی نگرویده و حاظر بتصدیق و اطاعت نشده اند اگر کذب مخفی کاری و یا انکار و یا آشکار نموده اید خداوند از اسرار سینه ها و قلوب بندگانش آگاه است خیر و صلاح مصلحت اسلام قرآن دین ایمان مسلمین ایجاد می کند که همه جامعه ها و مسلمین مطلع شوند و نظر بدهند وعمل و اجرا نمایند تا به خشنودی و رضوان پروردگار عالمیان الحمدلله رب العالمین برسید انشاءالله یاایهاالناس آگاه باشید خدعه و نیرنگ مکذبین ظالمین مستکبرین و مجرمین را با اجرای حکم قصاص وتقاص سزای اعمالشان باید بر کنار شوند اگر و قابل هدایت و تسلیم به اصلاحات امرحق نیستند و همچنین کسانی که تصدیق کننده و آشکار کننده بیان حقیقت ابلاغ هدایت و حمایت کننده رسول الله و امر حق تعالی نشده اند و اسیر شیاطین جن انس و حب پست مقام دنیوی و مکذبین ظالمین مستکبران هستند و باید طرد مترود شوند از مراکز مدریت اجرائی جامعه و اجتماع مسلمین انشاءالله و ملت و باید کسانی را بر مسئولیت امور مسلمین بر گزینند و گمارده بشوند که تصدیق کننده و اطاعت کننده و آشکار کننده و اجرا کننده احکام خداوند و حمایت کننده امراصلاحات امر حقتعالی و دستورالعملهای اعلام شده صحیفهای قرآنی و هدایت جدید امر رسول الله ولی الله امرامام زمان باشند انشاءالله الحمدلله رب العالمین اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته ابلاغیه اطلاعیه شماره پانزده هدایت الله و ذکرهای خداوند را با اسم خداوند بخوانید و بگوئید دین ایمان و عبادت شماست و همگی به محبت و هدایت عبادت الله سبحانه و تعالی متصل و متوسل بشوید و پراکنده نشوید در دنیا و آخرت تا رستگار شوید انشاءالله

/ 0 نظر / 21 بازدید