ابلاغیه اطلاعیه شماره دوازده والفرج خداوند همه ایام الله است و رسالت و هدایت

بسم الله الرحمن الرحیم

لا اله الا الله محمد رسول الله انا انزلنا الیک الکتب با لحق فا عبد الله مخلصا له الدین قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین انا عبد الله محمد المهدی هادی موعود الحجت ابن الحسن هادی ومنجی عالم بشریت انسانها ولی الله برگزیده و مصطفی رسول هدایت و سلامت وسعادت و رستگار شدن انشاءالله اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان هرحمایت وهدایت کننده بحق ونیکوی از پیروان محمد المهدی هدایت کننده موعود را خداوند جهان وملائکه وانبیاء الله واولیاء الله حمایت وپشتیبانی می کنند؟ یا ایها الناس یا ایها المسلمون یا ایها الذین امنو بالله و رسوله بدانید وآگاه باشید پیامبربا خلقت حکمیت و مشیت تقدیر غدیر کرامت رحمت پروردگار ازاول عمرو تولد تکلیف حیات زندگی به امر خداوند متعال وظیفه رسالت و هدایت الحجت امرحق ولایت امامت زمان را بعهده داشته است برای ابلاغ آشکارمفاهیم آیات قرآن و صحیفه های قرانی ابلاغ شده در ایام الله موعود ظهورو درسالهای صدر تغییرو تحول در اداره کشور و انقلاب اسلامی وفتنه جنگ آشوب شاهد و ناظر الیوم الموعود وظهور و بوده ام و از اول حکمیت اسلامی و با ابلاغ رسالت هدایت امر حقتعالی و ارسال صحیفهای قرانی دست نویس به دفتر و محل نخست وزیری وقت بوسیله پست نامه بمراکز دولتی ارسال شده است صحیفها ی امر رسالت و هدایت از آن زمان شروع شده است همه احکام رسالت امر خداوند متعال و حل مسائل و توجیه مشکلات عمومی وبشارت وهشدار ازعواقب اعمال ظلم باطل را آشکار وابلاغ نموده ام وهمه برای حل مسائل و بیان وقایع آشکار اسلام قرآن مسلمین دراین زمان ایام الله موعود و ظهور وهدایت براصلاحات و صراط مستقیم اسلام قرآن بوده است و پس از ان مدت که هدایت و بیان آشکار بطورعمومی و سخن لفظی ودست نویس وارسال بواسطه نامه پست بوده وهست از سال هشتاد یک به بعد ارسال صحیفهای قرآنی هم دست نویس بوسیله پست و هم بوسیلهای دیکر بمراکز حکومتی و به مرکز صدا وسیما ارسال شده است بغیر از آن صحیفهای قرآنی دست نویس اولیه حدود هفتاد یک صحیفه نامه قرآنی و دستور العمل وابلاغیه اطلاعیه به امر حقتعالی تدوین شده و شکل گرفته و در دسترس عموم در سایتها و وبلاگهای اینترنت است و درخدمت عموم خلق الله و مسلمین و مردم ایران وجهان می باشد الحمد لله رب العالمین و این هدایت قرآنها و مقالات علمی فرهنگی دینی همه احکام رسالت وهدایت امام محمد المهدی هادی موعود هدایت امر حقتعالی در این زمان برای عموم خلق الله با هر دین مذهب و مسلک است و دادرسی وهدایت خداوند است جهت نجات دین ایمان زندگی وهمه برای هدایت بندگان خداوند و هدایت اوست بر جهان زمان ومکان و مخلوقات و همه انسانها در پیروی رسالت و سازماندهی و بیان حقیقت درست بر حق و الفرج وظهور ظاهر شدن انبیاءالله و نجات بشریت انسانها است و برای دین نیکوی کله امر خالق جهان وهدایت زندگی برانسانها می باشد انشا ءالله در پیش رفت و تمدن جدید و رشد تحول در محیط زندگانی انسانی وامید سعادتمندی و رستگاری در جهان آخرت پس از موت است انشاءالله وهرمسئله ای که در خور فکر فهم و اندیشه و توانائی ودرک انسانها ازگذشته و آینده است بطور آشکار بیان شده است و شناخت مجموعه قرآنها صحیفها تحول فکری و درک عمیق می خواهد تا همه معانی و مفاهیم آن در فکرانسان و جهان زمان اینده نمایان شود انشاءالله و این صحیفها ی قرانی در توجیح و بیان تفسیر و بینات آیات قرآن کریم و دین انبیاء الله است و همه از یک مبدع وحی الهام هدایت خداوند می باشد و همه به امرهدایت خداوند و خواست هدایت او بر هر بشر انسان برای علم دانش آموختن است و اراده خداوند و سعی و کوشش و تفکر درک عمیق لازم و حاکم است برای فهمیدن مفاهیم صحیفهای قرآنی و آیات قرآن کریم که همه هدایت النور و هدایت و رستگاری ازجانب خداوند کائنات الحمد لله رب العالمین است ودرهر زمان است انشاء الله اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته بدانید والفرج خداوند همه ایام الله است وخلقت اوست وحیات و زندگی بخشی در زمین و آسمان ایام شب و صبح روز ماه و سال و تجدید و روئیدن شکافتن گیاهان درختان و نعمتها فرج خداوند است شکافتن تخم پرندگان ومتولد شدن فرج است تولد انسان هم فرج آفرینش و نعمت خداوند است وحیات زندگی در کره زمین وخلقت پدید آوردن همه نعمتهای خداوند و انسانها و موجودات والفرج است و تجدید حیات محیط زندگی از اول هر سال هم مثل تحویل سال در نوروز و شروع سال جدید ایام الله هدایت و رحمت والفرج الحمد لله رب العالمین است والفرج خداوند سازماندهی هدایت بر نظم جدید و هدایت رسول الله ولی الله امرامام زمان هم برای انسانها والفرج است که واقع شده است علاوه بر حیات و زندگی بخشی خداوند بر حیات جهان و زندگی مادی در کره زمین هدایتها و سنتها نظمها و سازماندهی هائی که داریم همه از رحمت و کرامت هدایت خداوند است و با فرستادن هدایت کننده رسول الله ولی الله برای هدایت خلق الله وآشکار نمودن وآموزش دانش دین ایمان و حقایق زندگی واشکارنمودن گمراهیهای بشریت انسانها است و هدایت خداوند بر انسان رشد دادن و بالغ شدن انسا نها با هدایتهای وعلمهای جدید است و زیستن انسانها با انسانیت و سلامت وتدوین کتاب الله مقدس و قوانین زندگی هدایت آفرینش زندگی همه از خلقت وآفریدگاری فرج وحی الهام خداوند است وکسب علم تجارب امیدواری در طول حیات انسانها در طول خلقت خداوند برجهان است زندگی شخصی هرانسان و پیغمبران والفرج رحمت کرامت نعمتهای خداوند است و تداوم حیات و زندگی کره زمین والفرج خداوند است و شکر سپاسگذاری همه نعمتها ودین ایمان به خداوند الله است و ناشکری و تصدیق ننمودن تکذیب نعمتها وهدایتها کفر در دین ایمان است بدانید علم پیغمبران علم وآگاهی خلقت جهان وانسان را تا به آینده را دربر و نظر دارد به اندازه درک و اراده خواست خالق کل مخلوقات و همه امور کارهای هدایت ازعالم غیب به اذن خداوند انجام می گیرد مثل ایام شب و روز چرخش سیارات و زندگی مخلوقات متولد شدن و طول عمر و زندگی و موت موجودات زنده برای زندگی نیکو است و باید ازعلم عقل فهم تجارب نیکوی گذشته استفاده کنیم و بیندیشیم چه چیزهائی در دین ایمان خالص لله و مرام نیکو به عقل و علم و حقیقت موجود داریم و به آینده نیکوتر بیندیشیم یعنی در عصر آخر الزمان و حیات انسان قرار داریم و در مسیر آخر زمان وعفول هستیم اگر به عادتهای باطل گذشته فکر کنیم وعمل کنیم از آینده باز می مانیم و فکر ذهن عملکرد نیکو به حال و آینده اندیشیدن است هر چند بیشترین کارهای انسان تکراری است چونکه ایام شب روز و زندگی تکراری است و با اراده خلقت و مشیت و اذن شفاعت خداوند انسانها می توانند در آخرت به جنت و فردوس بهشت حقتعالی بروند با اعمال نیکوانشاء الله بدانید از نظر خلقت خداوند انسان را حجاب انواع و اقسام مختلفی دارد نخستین حجاب رحم مادر و آخرین حجاب موت انسان است و بقیه زندگی آشکار انسانها است و طبقات آفرینش جهان هستی و زمان در حجاب وغیب خداوند است بخشی حجاب ها باید محفوظ داشته شود که حجاب حقوقی حفاظت زندگانی هر نفسی و شخصی است و بخشی حجابها که علم رسالت و هدایت دین ایمان به خداوند است باید آشکار شود برای همگان هر چه بیشتر مثل مطرح نمودن مشکلات و مسائل زندگی و زیستن اجتماعی حقایق مسلمین در همه اعصار تا خلق الله راه نجات و هدایت بر صراط مستقیم خداوند را در یابند انشاءالله و بهشت جنت و دوزخ وعذاب اعمال درآخرت هم یک حجاب و هدایت برای حیات هر انسان است رعایت حجاب ازحفظ حریم حرمت و موجودیت زیستن هر موجود و انسان شروع می شود الی آخر در طول زندگانی و در رعایت حق حقوق مسلمین و یک ملت و اداره امور اجتماع که حقوق همگان مطرح است مثل قوانین صالحه و خیر صلاح جمعی یک ملت است و پوشیدگی و مخفی کاری به هرشکل و بی اطلاعی نباید باشد و همچنین ظایع نمودن حق وحقوق عمومی و فردی تملق قلو در تعریف یا برخلاف حق میزان ظلم به حجاب است بد گوئی و زشتی و ضرر و زیان رسانیدن به خلق الله ظلم به حجاب است و مثل عوارض فساد گناه تهمت غیبت نمودن است حفاظت و حجاب در همه چیز است از پوسته میوه و پوست درختان گرفته وهر موجود پوست دار و در همه موارد پوست نوعی حجاب وحفاظت است وحجاب لباس انسان و پوشانیدن تن بدن بطور کامل محافظت ازجسم وحجاب تقوای انسانی اجتماعی و زیستن جمعی انسانی است و باید به قدر کفایت وعرف شرع مقدس حق حقوق همگانی باید رعایت شود و سلامت آرامش اطمینان و تعلق خاطراست برای هرانسان است و آفرینش خداوند و زندگی انسانها و دنیا وآخرت و روز قیامت درحجاب است و سیارات هم در نوعی حفاظت و در حجاب هستند مثل پوسته و لایه ازون در کره زمین هم نوعی حفاظت و حجاب است و در زندگی انسانها هم رعایت حریم حرمت حفاظت و پوشش حجاب است یعنی بازدارندگی و محفوظ بودن است از گمراهی واعمال زشت و شرشیاطین حجاب لباس تقوا و پرهیزکاری است بدانید بیشترین مخلوقات نوعی حجاب دارند و شناخت جهان در حجاب غیب خداوند است وهر نسلی نسبت به نسل قبل و بعد وهمین که دسترسی به هم ندارند و نمی توانند داشته باشند حجاب وغیب است گذشته و آینده درحجاب غیب است و هر زمانی مردم همان زمان همدیگر را می شناسند و این در دنیا و آخرت مصداق دارد و خالق جهان حاکم است بر مخلوقات و سر نوشت و زندگانی دنیا و آخرت انسانها و لاغیر اکثر چیزها و خلقتها و نعمتها خداوند در حجاب است یعنی آفریدگاری خداوند در گذشته و آفریدگاری خداوند در آینده وآنچه که عیان آشکار است زندگی مادی دنیوی است و عصر زمانی که می بینیم خداوند خالق کل شیع خالق انسانها و صاحب ولایت و ارجعیت و مالکیت هدایت وایام دین و صاحب اختیار همه موجودات هرعبد و بنده و مخلوقات وانسانها می باشد رسول الله ولی الله امرامام زمان خلیفت الله الحجت با ولایت برای هدایت راهنمائی و سلامت سعادت انسانها و ساماندهی زندگی و اداره امور جوامع و زندگی نیکوی بشریت انسانها برای سعادت و رستگاری در دنیا وآخرت است رسول الله ولی امرحق امام زمان حی موجود است و هیچ کسی از او بر حق تر و افضل تر در روی عرض و کره زمین نیست وجود ندارد و عصر جدید و ایام الله وهدایت آل محمد المهدی هادی موعود ظهوراست و هر نفسی وعنصری وانسانی ازجامعه که مخالفت و یا معاند ومانع باشد با طریق و اعزام رسالت و هدایت خالق بر مخلوقات و حق نیکوئی بر صراط مستقیم حق لله را تصدیق ننماید ناسپاسی امرحق خداوند را نموده است و پیروی شیاطین جن انس را نموده و شعور انسانی و دینی اجتماعی و دین ایمان ندارد و باید هیچ پست مقام و مدیریت اجرائی و تاثیرگذاری در اداره امور مسلمین خلق الله و مردم ملت نداشته باشد و بر کنار شود ودر رده پایین ترین فرد اجتماعی و مسعولیتی نسبت به مردم قرار بگیرد وزندکی روزانه و مشیت زندگی خودش را داشته باشد و حکم سزای هرعمل ظلم شر فساد و تعدی حتک حرمت و جرمها را باید قصاص و تقاص بشوند انشا ءالله وهمچنین اشقیا و جاهلان و دجالان کذابان مکذبین ظالین ظالمین تعدی وهتک حرمت کنندگان وهمچنین ناکثین قاسطین مارقین ذکر شده در دعای ندبه تملق گویان منکرین غافلان برعلیه حق حقوق رسالت هدایت امرحقتعالی وحقوق سیاسی فردی واجتماعی مسلمین مردم وملت که حاظر به تصدیق واطاعت هدایت امر حقتعالی نیستند وقصاص و تقاص بده کارند باید بر کنار شوند و حکم قصاص و تقاص بر شرع مقدس که عمل مقابل به مثل می باشد بر ستمکاران و ظالمان برحق عدل اجرا شود قانون های باطل ظلم جور زور فساد تبعیض انحصار وغیرشرعی خلاف اسلام قران که درایام الله ظهور با حضور رسول الله ولی الله اجرا و اعمال شده همه قصاص وتقاص دارد و فقط احکام و فرمانها ی رسالت وهدایتهای ابلاغ شده ولی الله امر حق تعالی و شرع مقدس مشروع و معتبر بوده و هست و هیچ قانونی براساس ظلم زور تبعیض جاهلیت ارزش اجرائی طی این دوران نداشته و ندارد و هیچ قانونی شرعی واسلامی نیست که کسی بتواند حق وحقوق مومنی از بندگان خداوند را ظایع کند بنفع خودش و یا بناحق برای منافع دیگری و حق حقوق انسانها بندگان خداوند ایمان آورندگان همه مساوی و برابری است وعبودیت خالق جهان وحکم و احکام خداوند بر هدایت رسول الله امام زمان مطرح است و قابلیت شرعی اسلامی قرانی وحقوقی اجرائی دارد و قوانین حقوقی وعمومی اجتماعی فقط با دوسوم جمع مردم و یا نمایندگان بحق آنها مطرح و قابل اجرا می باشد یعنی دو نفر موافق به یک نفر مخالف می گویند ما هرچه خیر نیکوئی در قوانین برای خودمان خواسته ایم برای شما هم همین را خواسته ایم و یکسان اجرا میشود وهیچ ظلم جور تحمیل تعدی هتک حرمت در اجرای قوانین نباید باشد واعمال کننده و اجرا کنندگان قانونهای باطل گمراهی ظلم جور ستم شر فساد کار همه مجرم هستند با هر لباس نصب لقب پست مقام نسب انحصار و برخلاف حقوق اسلامی و انسانی قرآنی حق عدالت و هدایت خداوند عمل نموده اند همه آنهائی که بر مخالفت و برعلیه رسول الله هر گونه ظلم ستم و ممانعت از امر حق وابلاغ رسالت هدایت برای عموم خلق الله و بیان اشکار و اطلاع همگانی مانع شده اند ظالم و ستمگار و مجرم هستند و آنهائی که بر مخالفت علیه ولی الله امر حق با نصب انحصار جاهلانه و مقرضانه و استکبار با تبلیغات و دروغ وغفلت عمومی افرادی را به مردم و مسلمین تحمیل نموده اند و پست مقام و مدیریت کشور و جامعه را به ناحق با قوانین نصب انحصار باطل غصب نموده اند و مانع از ابلاغ رسالت و هدایت و اصلاحات جامعه مسلمین بتوسط رسول الله و هدایت و حاکمیت ولی الله امر امام زمان شده اند و مانع اطلاع رسانی امر حق تعالی بعموم خلق الله شده اند و نافرمانی نموده اند برای امیال خودشان همه ظالمند و مجرمند تقاص ظلم ستم سخن باطل مکر دشمنی پنهان و آشکار به پیغمبران و رسول الله امام زمان را پروردگار خداوند کائنات الحمد لله رب العالمین انتقام تقاص قصاص می گیرد ازهمه آنها انشاءالله در سازماندهی هدایت جدید امر حقتعالی به غیر از نیروها و نگهبانان مرزی مانع شونده از هجمه دشمن خارجی بر مسلمین و خلق الله که نگهبانان دفاع حقوق عموم یک ملت ومسلمین خلق الله هستند و دراختیاراسلام قرآن رسول الله ولی امر امام زمان باید باشند و برای صلح سلامت جامعه ها هستند چهار نیروی توانای حفاظتی هدایتی و سازماندهی باید تشکیل بشود درامرهدایت وسازماندهی امور تا به اجتماع سالم وسلامت دین ایمان مطلوب برسید و دست یابید انشاء الله که کل جامعه و جامعها را در برمی گیرد و نیروهای مدیریت خدمات اجتماعی هستند و اداره امور همه جامعه ها را بعهده دارند درهمه کشورها با نظم انضباط از همان مناطق و جامعه ها تشکل می یابند تکلیف این نیروها در مرحله اول یکی برچیدن موانع و قانونهای باطل و موانع وعناصر مخالف یا معاند با رسول الله ولی الله امر امام زمان است دوم دراختیار گرفتن کلیه امکانات مدریت اجرائی و سازماندهی امور جامعه برحق عدل نظم بدونه تبعیض حقوقی و اسلامی سوم ابلاغ امر و احکام هدایت صحیفهای قرآنی حق و رسالت و هدایت و آشکار نمودن هدایت خداوند بعموم خلق الله وابلاغ پیغام ولی الله امرآل محمد المهدی هادی موعود امام زمان در سطح مردم همه جوامع مسلمین ملت ایران و جهان بطریق نیکو و بروز و قابل فهم درک همه جوامع باشد بسخن خودشان انشاءالله چهارم پاکسازی جوامع اسلامی و جهانی از خرافات گمراهی و آموزشهای باطل خلاف دین کله حق ولله است که عوامل شیاطین جن انس و طاغوت و جاهلیت گذشته به شکل مختلف است و برقراری اصلاحات نیکو و سازماندهی آموزش نیکوی دینی روحانیت و جماعت و مساجد وعبادت بانظم و روش شناخت صحیح فراگیری دین اسلام با مرکزیت دانشگاهای علوم دینی و با نظم انظبات اداره نمودن آموزش پرورش عمومی است این برای یکی شدن دین فرهنگ باورها و آموزش ادب تربیت اخلاق نیکوی اسلامی اجتماعی صحیح است انشاء الله و طرد و مطرود همه عوامل جاهلیت و شیاطین جن انس ازاداره امور مسلمین وجامعه های اسلامی و جهانی خلق الله انشاءالله و حفاظت و حفظ دستاوردهای هدایت بر صراط مستقیم حق الله است و حفظ امنیت اجتمائی عمومی مردم جوامع خلق الله که هدایت کننده و معلمان نامیده می شود و همه این نیروهای توانا عاقل و بالغ وهدایتگر خالص در دین ایمان و شناخت حقوقی انسانی وهدایت کننده و اصلاح کننده پیشرو آینده نگر هستند انشاءالله و هماهنگ در خدمت همدیگر و دراداره امور جامعه و اهداف رسالت حق هستند نه القای کننده امیال افراد و اشخاص سلطه گری و جاهلیت تمایز نژادی حاکمان تحمیلی عادت باطل گذشته و اعلامیه وظیفه به همه نیروهای نظمی عاقل دانا اصیل نجیب با صلابت درستکار وفا دار به رسول الله امام زمان و نیروی توانای هدایتی در مرحله اول شروع به اقدام و اجرا نمایند یکی ارشاد هدایت و آموزش شریعت دین مبین اسلام فراگیر و احکام صحیفها قرآنی و آموزش به همه زبانهای مادری و محلی و شناخت مطابق با هدایت این زمان بدونه جاهلیت و مرام باطل گذشته است دوم شناسائی مجرمین کذاب ومعاند و مخالف علیه خیر ثواب اصلاحات هدایت خداوند و ابلاغ سزای امر قصاص و تقاص اعمال و ظلمها بر حق الناس و حق الله و حقوق اجتماعی اسلامی و قرآنی خلق الله و مجرمین فسادکاریهای باطل گذشته و چپاول بیت المال و حرام و مصرف بر آمیالشان باز خواست دارد نسبت به عموم مردم و اجرای سزای اعمال حکم قصاص وتقاص برحق عدل خداوند برآنها است و رضایت حقوق مظلوم و ظلم شده برحکم قصاص و در خواست طالب و مطلوب از هر دو طرف و جبران و توبه اعمال جایز است مطابق با رضوان و خشنودی حقتعالی و امکان دادن رشد تعالی و جایگزینی به افراد صالح و درستگار و تصدیق کننده بدونه تبعیض و تا حاکمیت هدایت احکام دین کله اسلام قرآن هدایت پیغمبران که سعادت رستگاری همگان است فراگیر شود انشاء الله و امر حق تعالی و برحق عدالت سلامت سعادت رستگاری در سطح کره زمین و استواری رسالت و هدایت و انقلاب هدایتی آل محمد المهدی هادی موعود که رستگاری در دنیا و آخرت است انشاءالله و هدایت خداوند بر جهان و بشریت انسانها است تحقق و ادامه دارد و می یابد و برپا و برجا است الی یوم القیامت من الله توفیق انشاء الله الحمد لله رب العالمین اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته - ابلاغیه اطلاعیه شماره دوازده والفرج خداوند همه ایام الله است و رسالت و هدایت برای همه ایمان آورندگان به الله و رسول الله است هدایت بر نظم آموزش جدید عموم خلق الله است

/ 0 نظر / 33 بازدید