خمس وغنائم

بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایا ک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم مسئله خمس و آیه چهل دو سوره انفال که مشخص است در قرآن کریم در این زمان مالیات و غنائم میشود در جنگها و غیره برای اسیران وآنهایی که خانه وکاشانه خودشان را از دست داده و صاحب قرابت یتیمان در مانده مسکینها سرگردان و در راه ماندگان و محتاج و عموم فقیران خلق الله دراین زمان و آن قسمتی که ذکر شده در جهت و برای لله و به پیغمبر بدهید برای نشر و ترویج و آگاهی و آموزش احکام برای پیشبرد دین حق ولله و اسلام است و مساجد به توسط عموم در صدر اسلام آنهایی که از خارج به ایران آمده و سرگردان و در راه ما نده و خودشان را وابسته به خانواده پیغمبرمی دانستند و خودشان را آموزگاران دینی معرفی می کردند خودشان را مصداق این آیه می دانستند و در این زمان نه آن آوارگی بیابانها و نه صاحب قرابت و نه مصداق آیه قرآن درباره آنها صدق پیدا میکند و آموزش و نشر احکام د ین حق ولله خصوصی و خانوادگی ولحجه خاص نمی با شد و مالکیت دین حق و اسلام قران صاحب هدایتهای جهان الحمد لله رب العالمین است و آموزش علوم قرآن و دین حق بتوسط عموم بلکه از بیت المال عمومی و بتوسط عموم انجام می پذیرد و باید اینچنین باشد و لا غیر و آن روش قدیم باعث تبعیض نژادی وتمایض اجتماعی و گمراهی شده است و خود نمائی ناحق و اشخاص گرائی بنام دین و طاغوت سازی واستثمار وتفاخر سلطه طلبی و سوء استفاده برای گروهی و چیزهای دیگری هم به آن افزوده شده آن استفاده کنندگان برای ولی نعمتهای خودشان تلاش میکرده اند و میکنند و می نمایند و دست آنها را می بینند و برای آنها تبلیغ میکنند و نظر آنها را القا نموده یا اینکه برای آنها چیزهائی ساخته و ذکر نموده اند. اداره کنندگان آن بازار برای منفعت طلبی و سود جوئی شخصی و فرقه ای است و می طلبند و قسمتی از دین آنها همین شده است نه صاحب نعمتهای جهان را و دین حق ولله و صراط مستقیم راو خیر و صلاح عدالت بین جمعی مسلمین و عموم خلق الله را و اینکه هر کسی می تواند هر قسمتی به هر میزان از مال خود را به هر کسی که خواست بدهد با شناخت کامل و بدون غرض و غفلت و فریب بعنوان انفاق برای نشر دین حق تعالی و راه گذران محتاج و در راه ماندگان و نیازمندان و مصداق آیه عینی و آیت قرآن و قسمت حق ولله و پیغمبر متعلق به نشر و پیشبرد اموزش طریق دین حق ولله وتوسعه عمران مساجد است و همچنین درکشورهایی که حکومت اسلامی دارند و اداره کشور بدست مسلمین است همان مالیات است و غنائمی که خلق الله و دولت می گیرد و باید به عدالت برای هر دو مورد که آموزش و اعمال صالح و حسنه است عمل نمایند این برای آن است که احکام قرآن و شرع مقدس و شعائر بتوسط عموم و اداره کنندگا ن حکومت و مسلمین و خلق الله از هم جدا نیستند انشاء الله در کشورهائی که حکومت اسلامی ندارند مسلمین آن کشور حتی المقدور بخشی از مالشان را بعنوان خمس و زکات بر مسلمین و مردم فقیر و محروم آن کشورها و مراکز دینی بطریق راستی برای پیشبرد علم و دانش علوم قرآنی و غیره انفاق کنند به نیت فی سبیل لله به هر میزان و جزا و پاداش بدست خالق جهان است و قسمت لله و پیغمبر متعلق به نشر و پیشبرد اموزش احکام دین حق ولله و صراط مستقیم برای عموم خلق الله است و لا غیر هر مسلمانی باید به نیت دین حق و اسلام و نشر و ترویج و اجرای احکام و آموزش بدهد و مصرف کننده هم بهمین نیت قبول نماید و صندوقی برای این جهت تاسیس و به عموم خلق الله معرفی بشود و صداقت و راستی و درستی اعمال اجرا بشود برای آموزشهای علوم قرآنی و پیشبرد و آگاهی در دین حق تعالی و آموزشهای دیگر در جهت خیر عموم خلق الله برای همیشه و بدانید آموزشهای علوم قرآنی کلیه علومهای زندگی و مدیریتی که همان تقوا است از بدو تولد و حیا ت و ممات را در برمیگیرد و باید بدون تبعیض و فرقه و اشخاص گرائی باشد و از فتواهای سلیقه ای و تفرقه افکن و اختلاف برانکیز بین مسلمین بپرهیزید و در جهت دین خالص و صراط مستقیم که خشنودی الحمد لله رب العالمین در آن پایدار باشد عمل نمائید انشا ءالله با نظارت عمومی انشا ءالله و هیچ مسلمانی نمی تواند ادعای طلب کاری در این موارد را بنماید از مسلمان دیگر یا اینکه خودش را وابستگی به فلان کس و یا فلان قبیله و فلان نژاد بداند و ازخلق الله حق طلب کاری داشته و طلب کاری کند و به خودش بقبولاند که چنین حقی را دارد و از مسلمین دیگر طلب داشته باشد و یا اینکه او را تهدید و تهمت به بی دینی و نقص دردین و ایمان به آنها وارد کند وآن تهدید کننده مستکبر و باجگیر و اجرا کننده تبعیض و ظلم است دانسته یا ندانسته و باید بپرهیزد از آن اعمال نا حق و ناروا و سزاوار عذاب و اجرا کننده جاهلیت است و عوارض آن به اجتماع تحمیل میشود و باعث عذاب دنیا و آخرت می شود برای آنها و همدستانشان انشاء الله الحمد لله رب العا لمین انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله - خمس وغنائم بدانید و آگاه باشید منظور و جهت وجوهات خمس درقرآن بخشی برای فقیران مساکین، محتاجان، درماندگان، آوارگان و مصیبت و آفت زدگان جنگ و زلزله و غیره امثال اینها میباشد و برای عموم خلق الله می باشد هیچگونه تبعیض تمایز ندارد و بخش دیگر متعلق به کلیه امور آموزش و تحصیل علوم دین و قرآن و معلمین آموزگاران و کلیه امور عبادت و مساجد و نظم تربیت انسان سازی علوم دین اسلام و قرآن است و دین کله حق تعالی اسلام بخشی از آموزش پرورش و تربیت عمومی اجتماع است و هیچگونه تبعیض ندارد و حقوق عمومی است برای سازندگی دین و فرهنگ و اخلاق تربیت اجتماعی است یک خیریه حسنه با عدالت است برای آموزش علوم دین عموم خلق الله است - نه برای قوم و قبیله نژاد نسب و تبلیغ جاهلیت و نه نسبتهای فامیلی برای منفعت طلبی و دروغ پراکنی و استکبار و طاغوت سازی نسبت به انبیاء و رسولان و اولیاء الله و گذشتگان و حال من الله توفیق انشا ء الله

/ 0 نظر / 10 بازدید