اصلاحات فرهنگی امورجامعه

بسم الله الر حمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم انا عبد الله محمد المهدی الهادی القا ئم الزما ن بقیت الله فی ارضه الحجت ابن الحسنم رسول هدایت و سلا مت و سعادت و رستگار شدن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یا فتگان الصلاته خیرن من القوم وامت و النا س اجعین قل آ ن ربی یقذ ف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق و ما یبدی الباطل وما یعید قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القرآن ما هو شفا ء ورحمته للمو منین. این امرخداوند جهان است که باید سهل ترین و آسا نترین و آسوده ترین راه بدون انحراف برای زندگی و حل مشکلات خلق الله انتخاب و اجرا بشود و مردم از سرگردانی و بلا تکلیفی نجات پیدا کنند انشاء الله هر چه زود تر باید درهر منطقه و بخش و محل هیئت های شاهدان وناظران تشکیل بشود و دفترهای ثبت اسناد کل املاک و مستغلات برای هرمنطقه جدا ازهم تقسیم بشود و در شهرداریهای همان منطقه مستقر بشود برای دسترسی آسان مشخص شدن موقعیت و تهیه نقشه و کروکی و تفکیک هرمنطقه ازهمه نظرعمرانی چه برای حال و آینده برای هرملک و مالکیتی و با پیش بینیهای درست و تمهیدات برای اسکان جمعیت معین و اجتماعات زندگی سالم به عدالت اجتماعی برای عموم جامعه مدرن و پیشرفته سهل و آسان ترین راه بسلامت و امکان برای زندگی و نظم دراسکان جمعیتی انشاء الله وبه عموم خلق الله وهرمنطقه اعلام ودر معرض دید همگان قراربگیرد انشا ءالله و با هیئات شاهدان و ناظران هرمنطقه و محل هماهنگ بشود و با کمترین هزینه که فقط مخارج ایاب و ذهاب خدمتی گرفته شود و سند ما لکیت بصورت کتابچه و شرح حال و آینده قابل تمهیدات و اصلاحات و ثبت انتقالات در آینده نوشته و درب منازل و همان مکان تحویل عموم بشود انشاء الله مثل سر شماری عمومی عمل بشود وهمه مدارک شناسائی کل کشور بروز بشود و در رایانه در همان محل و منطقه ثبت و دردفتر اسناد رسمی ثبت بشود وعدالت اجتماعی ما لکیتی برقرار ورعایت بشود برای همگان انشاء الله بطریق جدید در دفتراسناد رسمی درهر منطقه و بخش و محل باکلیه امکانات و جوانب مورد نظر ذکر شده درصحیفه ها ی قرانی مد نظرقرا ر بگیرد با ارشاد و انفاق و احسان عمومی وسند مالکیت دراسرع وقت و فلفور و به وفور فراوان برای همه مکانها صادر بشود و در تقسیمات وانتقالات بعدی هم بهمین طورعمل بشود اثر بسیار بزرگ و مطلوبی در بر دارد برای همه امور اجتماعی و اقتصادی بطور همگا نی انشا ءالله و امکانات متعلقات و صدقات و نزورات وقوفات اهدائیهای انبا شته شده در مقبره ها متعلق به خداوند وعموم خلق الله است و باید بطوردرست و صحیح از آنها درجهت عام المنفعه مسلمین استفاده بشود درجهت منافه عمومی و در جهت د ین خالص ولله باشد انشاء الله وآن مکانها رابصورت مسجد بازسازی بشود بد ونه زر و زیور و تزئینات و با سطح زمین یکی بشود بدون برآمدگی قبرهای کنونی که برخلاف امر حق و شئونات قرآنی اسلامی است اصلاح کنید واز این شکل کنونی خلاف امرحق تعالی خارج کنید انشاء الله و بصورت مسجد درآورید تا برضوان ومغفرت ورحمت حق تعالی برسید انشاء الله از تبلیغات مسموم و فریبنده و گمراه کننده شبهناک بپرهیزید درهمه موارد آموزشی و درسی و بپرهیزید از آموزش در جهت بت سازی و طاغوت سازی به هرشکل و اغفال و فریب تفاخر تمایز تبعیض و استکبار دروغ مانده از جاهلیت گذشته در اذهان عمومی انشاء الله و باید کلیه حسینیه ها را و متعلقات آنجاها را بصورت مسجد یا سالن اجتماعات یا مراکزبهداشت درمانی و مراکز آموزشی عمومی درآورید وکلیه اسمها والقاب نژادی فریبنده دروغ و پوچ را تغییر بدهید برای نجات د ین و ایمان و سلامت روحی و روانی جمیع مسلمانان و مسلمین انشاءالله تا از خرافات انحرافات ذهنی و تفرقه ها دشمنی ها و ستیزه جوئیها و مخاطره های گونا گون که در کمین است محفوظ بشوید تا ازعذاب آن در امان بمانید زمان حال و آینده انشاءالله که چیزی نیست و باعث گناه و خسران در دنیا و آخرت هست محفوظ بشوید انشاء الله و همچنین دفتر ثبت ازدواج درهر بخش و هر مسجد هرمنطقه یا کنار مسجد تشکیل بشود برای سهولت امر ازدواج برای همگان درهر ایام و یکی از ارکان مهم وحفظ دین و زندگی سالم و سلامت جامعه و جوامع مختلف است و کلیه خدمات تدارکات و ارشاد و انفاق احسان و شغل اسکان و تشویق سلامتی و امید واری اطمینان آماده و ارائه خد مات رسانی باشد و بشود انشا ءالله با روی گشاده وبا صداقت وصدق نیت بدونه سرخوردگی و در امر حق وحلال و معقول امر حق انشا ءالله اقدام بشود این برای دفع ضرر و زیان در این امر مهم ازدواج وشروع زندکی می باشد آگاه باشید که کلیه سرمایه کشوری جزو بیت المال عمومی می باشد و متعلق به عموم می باشد و خلق الله مردم اموال خودشان را برای آسودکی و بسلامت زیستن و برای به کمالات رسیدن همین زندگی و آسا یش عمومی و با دین و ایمان خالص و کامل می خواهند نه برای غیره و اهداف و امیال دیگران و باید همه جوامع انسانی امر ازدواج را از اول تکلیف و زودتر جدی بگیرند که دیگر جوانان پسرو دختر دچارعذاب وجدان دینی و گناه بخاطر این امر نباشند و این مقوله و این مسئله برای همیشه حل و مرتفع و کارسازی بشود و ناامیدی مشکل نباشد برای این امرحق در دین مبین اسلام انشاء الله و باید با ازدواج به موقع جوانان در بلوغ و درک نیاز هم از نظرعاطفی و هم شهوت و تحریکات جنسی و مقابله نمود و با خطرات و مشکلات و گناهان که ازاین مقوله در کمین آنها است مقابله بشود و از سن تکلیف و درک نیاز برنامه ازدواج و انس گرفتن آنها را فراهم نمود که چشم و دل آنها از نظرغریزه ای جنسی و مونث و مذکر بودن وفرزند دار شدن پر و سیر و ارضاء بشود بطریق حلال ومباح مطا بق با شرع مقدس اسلام قران انشاءالله و به آرامش کامل در دین ایمان و زندگی برسند با برنامه ریزیهای درست و صحیح و اصولی با تدبیرهای جدید انشاءالله و مانع پیشامدهای نا گوار برای آنها و جلوگیری از شرفساد اجتماعی و اخلاقی بشود و سنت نیکو وحسنه است برای خلق الله انشا ءالله و موانع به تاخیر افتادن امرازدواج وفرزند سلامت بطورطبیعی نسلهای انسانی ازراه صحیح ودرست هرچه هست باید علاج و اصلاح بشود انشاءالله بدانید و آگاه باشید که خداوند جهان خالق همه انسانها کلام و امر حق خودش را در سخن و کلام و صحیفه ها و نامها و قرآنهای پیامبر الحجت حق قرار داده است ازاولین الی آخرین او امر خیر و صلاح و سلامت و سعادت بندگانش را می طلبد خداوند می خواند به سرای سلامت و زندگی نیکوی وبحق واصولی با این کلامها و نوشتارها ی صحیفهای قرانی هرچند که کم و کسری داشته باشد مردان وزنان آنهائی که ایراد بهانه خلاف حق دراسلام قران وراه انحرافی غیر حق از خودشان سربزند در دفتر اعمالشان ثبت و ضبط شده و می شود و به عذاب دنیا وآخرت گرفتار میشوند انشاء الله و پیامبر به امر واراده خداوند جهان وحی والهام ابلاغ رسالت اورا ازغیب آشکار وعیان نموده و می نمایم و فقط نجات خلق الله انسانها را می خواهد درهمه موارد زندگی دنیا و آخرت انشاءالله و تکلیف برای همگان روشن و آماده می باشد و همگان با ید اطاعت و اجرا کنند بدانید برای هرامر پسندیده و نیکویی باید شرایط و آموزش را از ابتدا فراهم بنمائید بدانید که این پیامبر علاوه ابلاغ دین حق خا لص ولله پیامبر شکل دهی به نظم و ترتیب یافتن اداره امور و بنیانهای فرهنگ دراجتماعات جهانی و روش عملکرد اداره امور جوامع به طریق نیکوتر و بهتر جد ید برای مسالمت آمیز و آسودکی زیستن درسطح کره زمین هستم طبیعی است که با روش نیکوی جدید روشهای ناتوان وغیر اصولی وعادتهای باطل از بین میرود خواه وناخواه انشاء الله به امر خداوند جهان چونکه علت و معلول و نظم و ترتیب یافتن در امور زندگی وعملکردهای وعلت و معلولهای انسانها را وهمچنین نتایجی که ببار می آورد میدانم وحق و باطل بودن آن نتایج وشرعی بودن را و بر صراط مستقیم در رضوان و خشنودی حق تعالی را انشاءالله وعدالت و فرهنگ سلامت اجتماعات و خواسته امر حق لله و دین اسلام را می دانم و مناسبتهای آیات و قوانین دین حق را می دانم که چه چیز مانع رشد و تعا لی دین و تمدن و فرهنگ و ادبیات تربیت جوامع مختلف است و امتها وانسانها را می سازد بدانید رعایت مطهرات جمع پاکیها ومحسنات نیکو ترین ها و روشها را انتخاب نمودن و حسن اخلاقیات و ادبیات در روابط اجتماعی و خانواده برخوردهای نیکو داشتن ورعایت حق و حقوق همد یگر را محترم شمردن است وعبادتها در ایام حفظ ارتبات با خالق جهان واجتماعات و اعتقاد و ایمان امید و سلامتی و آموزش است و رعایت روابط نیکوی جوامع واجتماعات انسانیت و احترام به حق و حقوق همد یگر و همزیستی مسالمت آمیز آسودگی زیستن زندگی نیکو را می سازد تکامل یعنی که روش عملکرد های باطل گذشته وهر قوانین و القاعات باطل و زیان آور درکلیه امور زندگانی و اجتماعی خلاف امرحق و باطل از بین برود و روشهای با نتایج نیکو درست و صحیح بر صراط د ین حق ولله صراط مستقیم جایگزین بشود انشاء الله الحمد لله رب العالمین اسلام علی بر تصدیق و تائید کنندگان صراط حق و میزان وعدالت اجتماعی درهمه جوامع مسلمین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یا فتگان الحمد لله رب العالمین انشاء الله- انشا ءالله -انشاء الله- انشا ءالله -انشاء الله انشا ءالله -انشاء الله. اصلاحات فرهنگی امورجامعه

/ 0 نظر / 10 بازدید