برنامه های پیروان ال محمد المهدی هدایت کننده در زمان ایام الله موعود عصر ظهور

بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بدانید امامت زمان که رایج شده بین عموم مسلمین یعنی دردرجه اول خود انبیاء الله پیغامبران الهی هستند از جانب حضرت حق تعا لی درجلوداری وآموزش امر دین و اداره امور جامعه نظم تربیت ثبت نمودن و پیاده و اجرا و رهبری نمودن امر ایات دین حق وبا علم آگاهی احکام امر خداوند متعال است در روی کره ارض و انسانها و کسا نی را که انتخاب نموده اند یا برای نما یندگی و نیا بت در امر هدایت دین حق خالص لله است و در امر هدایت و آموزش بنام جا نشین یا وصی یا امام جماعتی در درجه بعدی هستند و باید بنحو اکمل در همان صراط مستقیم مسیر حق ودرجهت و پیروی از امرحقتعالی قرآن دین و انبیاء الله را آموزش بدهند و قوانین و صراط امرحق یکی است بدانید ما در عصر جدید ایام الله موعود ظهور هستیم و خداوند متعال به آن عالم و آگاه است و پیشروی علمهای جدید و دسترسی های آسان به هم دیگر امرامام زمان دین امر حق در این زمان با این وضعیت و پیچیدگی زندگی سریع عمل نمودن واضح و آشکار نمودن علم دین و روش زندگی حال و آینده است که به هم دیگر انتقال پیدا می کند مثلا استاد معلم شاگردانش است و هر آموزنده ای در جهت دین امر حق تعالی می تواند امام یا معلم باشد و دانشجوئی که علم را فرا گرفته می تواند بیاموزد امام یا معلم بر شاگردانش است چونکه دین و انسانیت رو به کمالات کامل و پیشرفت است و آموختنها و ادراک بهتر و سریع تر و عمومی تر شده است وکتابهای آسمانی و قرآن کریم و مجید و هدایتهای آن واضح و آشکار در دست ماست و دیگرلازم نیست یک مقوله علمی دینی را نسبت به دور د ست ها وکذشتکان واشخاص دیگر بدهید و نقل قولهای مخلوط و تکرار مکرر نمائید و ذهن و فهم انسانها را مخدوش و اسیر کنید وقت را هم هدر بدهید چونکه همه از کودکستان و اموزشگاها همه این علمها و دانشها را فرا می گیرند انشاء الله و باید مثل معلم و دانشجو عمل کنید و علمی که آموخته اید بدیگران بیاموزید به سخن زبان مادری خودشان که معا نی آن را بفهمند و درک نمایند و در وجود ذهن و روان و جسم آنها اثر گذار باشد انشا ءالله چه آیا ت وحی قرآن را و چه دعاهای ایا میه را و دوران تعصب ها و انحصارهای و نادانیهای مختلف و خسران آمیز تمام شده چونکه آموختن علمها سریعتر و آسان ترشده و عمومی است مثل اینکه یک کتاب و یک سیدی یا لوح و یک دستگاه خواننده می تواند برای انسان آموزنده باشد و در این زمان باید به تجزیه و تحیل و توجیه آموختن ها و علمها و عملکردها با شید و بپردازید انشاء الله که چه علمی در صراط عظیم و مستقیم امر آفریدگار خالق انسان است ودین حق خا لص لله را می آموزد مثال وحدانیت و عبودیت خالص الله و سلامت و سعادت و رستگار شدن دنیا و آخرت را می آموزد یعنی از مدت طول زندگی و وقتی که در اختیار داریم احسن ترین استفاده را ببریم و وقتهایمان را هدر ندهیم برای اعمال باطل مثل اینکه انسان به مسائل دیگران و گذشتگان بیهوده بپردازد و ذهن و فکر خودش را اسیر نماید و از زندگی و حیات خودش غافل بماند و درسهای مفید دینی را نتواند بیاموزد یا اینکه به غلامی بردگی بندگی دیگران و عادتهای جاهلیت درآید و از احساس شخصیت و انسا نیت و موجودیت و رشد تعالی و عبد و عبودیت خداوند متعال و پیشرفت علمی باز بماند و این برای همگان مصداق دارد بدانید ارزشها را باید به اندازه ای که هست و درحد میزان وحق گرامی بداریم و از افراط و تفریط در هر مقوله ای بپرهیزید یعنی همه چیز درحد و حق و میزان امرحق تعالی باشد و عبد و عبودیت خالق پروردگار و دین ایمان و اعتقادات خالص لله را که موجودیت وانسانیت شماست و اعتماد به خودتان را برای دیگران شرک الود و بی ارزش نکنید و حق و حقوق خودتان را حفظ کنید انشاء الله بدانید تکلیف در این زمان و پیروان رسول الله محمد المهدی الهادی موعود آخرین منجی عالمی بشریت انسانها و عدالت گستر عالم انسانها مثل عملکرد و جوشش چشمهای آب ضلال صاف و بی رنگ هستند برای حفاظت و محفوظ بودن و امنیت شخصی و اجتماعی و همه سطح کره زمین و علم دین آموزش و افکار و روان و رفتار و کردار فرهنگی اجتماعی انسانها را در برمی گیرند و سنتها و صفتها و روشهای نیکو و به حق را حفظ می نمایند و درست و نیکو آموزش و پرورش می دهند تا در آینده محصول و عملکرد نیکوتر بدهد انشا ء الله و عادتهای و اعمال جاهلیت و باطل را بر می چینند و پاک می نمایند از ذهن فکر و روان مرام دینی و زندگی انسا نها انشاء الله و کلیه امور را در فرم بندی علمی آموزشی فرهنگی با قوانین بحق و نیکو درست عمل و اجرا می نما ئید و درکل مسائل قصد شان رضوان و رضایت امر دین وحقتعا لی است انشاء الله است وآموزشهای آنها برای زمان حال و آینده است با شنا خت کامل ازانسانیت و قرآن های انبیاء الله و حیات با تجارب از گذشته و حال است نه بخا طر مرد مان و گذ شتگان در هر زمان که برحمت حق پیوستند چونکه عملکرد زندگی حیا ت و ممات هر شخص و سعادت و رستگاری هر فرد در زمان خلقت و زندگانی اوست نه گذشتگان نه آیندگان و نیکو کاران در آخرت همه با هم قرار دارند و می گیرند مثل حیاط و زندگانی همین د نیا و به بهشت و جنت اعلا ء وارد می شوند انشاء الله و همچنین گناهکاران با هم عذاب می شوند و محشور شدن با هم د یگر یعنی اینکه خداوند جهان الحمد لله رب العالمین ما را بیا مورزد انشا ءالله وببخشد مغفرت و رحمت آورد بر ما و از گروه صالحان و با نیکوکاران متقین و صد یقین و از بهشتیان انشاء الله قرار دهد و با آنهایی که از آنها راضی و خشنود است قرار بدهد انشاء الله و در بهشت فردوس و جنت اعلا جای بدهد انشاء الله و هدایت نماید بر صراط حق ولله اسلام قران انشا ء الله و همین و معانی را هم دارد و اذن شفاعت امرحق تعالی الحمد لله رب العالمین هم همین معنا را دارد وهم پیدا می نماید وگذ شتگان با گذ شتگان پشت سرهم د یگر هستند از نظر رسیدگی به اعمال و زمان حال وآینده هم به همین طور و جامعه ها در دنیا و آخرت در هر موقعیت زمانی با هم هستند و زندگی می کنند از هم بهره مند می شوند در هرزمان و اسمها و صفتها و عملکردهای نیکو برای کسب نمودن و خطاب نمودن وسیله هدایت امر دین و امر پروردگار است در هر زمان و فقط به سخن و زبان آوردن نیست برای شروع و تمرین و در جهت عمل و صفتهای امرحقتعالی و حرکت نمودن و به هد ف و مقصد رسیدن است انشا ءالله گذشته به هر صورت گذشته است و آینده هم هنوز نیامده باید و فاصله این دو را دریا بید و بیابیم و زمان را غنیمت بشمارید انشاء الله حیات و زندگی انسان و این دنیا میدان آموزش و اعمال نیکو است و دست یافتن به نعمتها و اعما ل و عملکردهای نیکوست برای همه بندگان خداوند متعال انشا ء الله بدانید پیروان آل محمد ا لمهدی الهادی موعود منجی عالم انسان ها پیروان هدایت انبیاء الله هستند در سازماندهی بدین صورت هستند مثل چشمه های آب صاف زلال با شنا خت از دین و روش خالص ولله متشکل میشوند و جوشش و می گیرند و گسترش می یابند و بی رنگی از نظر خود نمائی انسانی و محفوظ بودن و برابری و مساوات و با عدالت اجتماعی هستند و با امید به فضل فتح پیروزی از جانب خداوند متعال الحمد لله رب العالمین وموفقیت در آینده روشن و امید بخش نیکویی انشاءالله و تشکیل از خانوادها و اقشار عمومی با استعداد و با سازماندهی و سامان دهی و تشکل نظارت و نظم بسیار قوی در همه امورانشاء الله با مستعد بودن از همه اقشار خلق الله که در هیعتهای هفت نفره متشکل می شوند درگروهای صد نفره با دو نفر سر پرست با ایجاد روابت و شناخت از هم و کمک و یاری رسا نیدن ومحبت نمودن به همدیگر در همه امور زندگی و اجتماعی و با آموزش معنوی و مرامی و معاشرتهای گوناگون در همه امور اجتماعی دینی و زندگانی و ید واحد هستند و به همین ترتیب دست بدست هم می دهند و همه جوامع و جامعها را در برمی گیرند با سازماندهی اجتماعی نیکو و پسندیده چونکه بر اساس خلقت وافرینش و هدایت دین نیکوئی و حیات و زندگی امر خداوند متعال تشکیل می شوند از طرف خداوند متعال بنام جنود الله و پیروان الله ان ربک هو الخلا ق العلیم و پیروان والقران العظیم حق گرا و عدالت پیشگان هستند انشاء الله و حزب الله هم القا لبون پیرو ن و آل امام محمد المهدی الهادی امام زمان رسول الله هادی و منجی با عدالت عموم خلق الله ولی الله امر ایام الله موعود و ظهور الحجت الحسنی نامیده شده اند انشا ء الله و مثل برف باران و نزولات آسمانی برای هدایت و مهربانی فراگیر هستند نسبت به همه مومنین و مسلمین و دیگر ملت ها و انسانها خلق الله و هدفشان هدایت خلق الله و رضوان امر حقتعالی و اصلاحات و سازندگی درهمه جوامع و سطوح اجتماعی همه مسلمانان و مردم ملت های جهان است و اصلاح دیگر ادیان و مذاهب است انشاء الله و باید مرکزهایی سازمان دهی بشود وپایگاهای هدایتی و پیغام رسا نی در سراسر جوامع اسلامی ایران و دیگر ملت ها و مسلمین جهان تشکیل بشود و بدهند و بنام هدایت کننده محمد المهدی الهادی منجی عالمیان القران عالمیان اسلام سلام عالمیان حزب الله عالمیان سخن القران عالمیان کلام هدایت خداوند متعال مرام و نماد واحد حق و ایمانی که در برگیرنده کتابهای انبیاء الله و نماد و هدف هدایت همه آنها است و اتحاد جهانی و معاشرت برای قوانین نیکویی جهانی برای اجرای و اداره ملت ها به نحو احسن ترین قوانین و مرام دین و اجرا بعدالت در سطح جهان است انشاء الله و دینشان اسلام و سلام است کتاب شان قرانهای انبیاء الله است که مجموئه وحی الهام و هدایت خداوند متعال است و پیروی از اندیشه های انسانی بطریق نیکوترین و احسن ترین است برای همه انسانها و سعادتمند و رستگار دنیا و آخرت هستند انشا ءالله وعملکرد انها مثل معلم وکلاس درس می باشد وکلیه مراکزمعلمین مدرسین آموزشی از مدارس تا دانشگاها و معلمین و مدرسین مدرسه های علمیه است و ارشد ترین آنها عالمترین و استادان دانشگاه ها و معلمین مدرسه های علمیه و روحانیون با تقواترین خالص ولله هستند و هرآموزنده ای که پیغام هدایت امام محمد المهدی الهادی موعود دراین زمان را برساند انشاء الله و هدایت نماید و آموزش د یدن و آموختن است در حد توانائی و مراکز تشکیل عمومی و در نظم مسجدها عبادتگاها و متعبد ین می باشند و از خانواده محله اجتماع زندگی شغل کار و با شعاهارهای قرآنی اسلام و هدایت انبیا ء الله وذکر هدایت حق وکلام الله واللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی است و می باشد و برای رشد و تعالی انسانی و صلح و کرامت قدم بر می دارند و سخن می گویند همگان انشا ء الله و با حرمت و حفاظت و دفاع از حق و حقوق اسلامی و برابری اجتماعی انسانی و اسلامی درسطح کل جوامع بشری اقدام و عمل نمایند انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یا فتکان اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته الحمد لله رب العا لمین. اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله - انشاء الله انشاء الله برنامه های پیروان ال محمد المهدی هدایت کننده در زمان ایام الله موعود عصر ظهور

/ 0 نظر / 6 بازدید