بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله اکبرقل هو الله احد الحمد لله رب العالمین العا قبتو للمتقین الله خیرن  ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم النور القائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صراط العظیم حی علی صراط المستقیم انا عبد الله محمد المهدی الهادی القائم ا لزمان بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن الحسنم رسول هدایت و سلامت و سعادت و رستگار شدن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان الصلاته خیرن من القوم و امت و الناس اجعین قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق و مایبدی الباطل و ما یعید قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمته للمومنین آنها می خواهند نور خداوند را با سخنان خویش خاموش کنند ولی خداوند نمی گذارد تا نور خود را کامل کند هر چند کافران را خوش نیاید اوست خالق جهان که پیا مبرش را با هدایت آشکارودین حق و درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند هر چند مشرکان و جهالت پیشگان ومستکبران خوش نداشته باشند در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شا یسته ما به ارث خواهند برد به راستی در این امور برای مردم شایسته و عبادت پیشه ابلاغی حقیقی است  و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم  همان کسانی که چون در زمین به آنها توانایی دهیم نماز بر پا میدارند و زکات میدهند و به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز میدارند و فرجام وعاقبت همه کارها بسوی او از آن خداوند است ، خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند وعده داده است که حتما آنان را دراین سرزمین جانشین خود قرار دهد همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جا نشین خود قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند تا خداوند را عبادت کنند و چیزی را با او شریک نگردانند وهرکسی پس آن به کفر و شرک و جاهلیت گراید آنا نند که نافرمانند ، و نماز را برپا کنید و زکا ت را بدهید و پیامبر خداوند را فرمان برید تا مورد رحمت قرار بگیرید انشاءالله بدانید که احکام شرع مقدس و عبادت از زمان حضرت محمد آدم و حوا و خلقت بشر بوده است و همه پیامبران وامت های آنها شکرگذاری وعبادت و نیا یش داشته اند بطور متفاوت در هر زمان بدانید از نظر هدایت و مربی و برگزیده خالق جهان همه این اسم هایی که شما ذکر می کنید برای انبیاء الله و پیامبران و برگزیدگان و اولیاء الله  یک معانی را می دهد و برای هدایت بسوی حق تعالی می باشد و بدانید هدایت دین حق تعالی یکیست و تغییر پذیر نیست و همان دین کله خالص ولله و صراط مستقیم حق تعالی می باشد که همان هدایت النور القائم یهدی الی صراط عظیم و مستقیم حق تعالی پروردگار جهان و بسوی لقاءالله و حشر بسوی خالق جهان و پدید آورندگی و حیاط و زندگی بخشی مخلوقات انسانها الحمدلله رب العالمین است و تمام علوم ها و توانائیهای بشر را در بر میگیرد     بر صراط حق و خلقت جهان و سرلوحه آن سوره حمد و اول سوره بقره و قرآن کریم  و آیتها و صحیفهای قرانی ایام الله ظهورموعود موجود از اولین تا آخرین است اگر درک کنید و بنمائید و   همه براساس میزان حق تعالی است یعنی برای همه انسانها وادیان و مذاهب موجود است و برای همگان مصداق دارد و پیدا می نماید یعنی گناه و صفات رذیله هر کسی و دینی و مذهبی داشت که در قرآن و صحیفه ای قرانی پیامبر ذکر شده مورد باز خواست و موجب عذاب میشود و نمی تواند به خاطر فلان مذهب و دین و فلان شخص نسب و قبیله ظلم نمود و گناه و بدیها را نسبت به مذاهب دیگر مومنین بدهد و باید کلیه اعمال و عملکردها را در جهت دین ایمان بهترینها و کاملترین ها را نیکوترین و احسن ترینها را برگزینند و برگزینید و عمل نمایند همگان انشاء الله مثل عبادتها و رفتار و کردار اجتماعی به بهترینها و نیکوترینها عمل نماید و احسن ترینهای سخنان برگزیدگان حق تعالی را به امید به رستگاری از سوی رب العالمین است انشاءالله و همچنین بقیت الله یعنی برگزیده ای که خالق جهان با اراده و رحمت و کرامت مشیت تقدیر قدیر بر می گزیند ومی فرستد   در روی کره زمین العرض که میشود خلیفت الله یا ولی الله هم نبی وهم رسول وهم برگزیده الحجت امرحق و بدانید امام و پیشوای زمان ولی الله امر حق که در قرآن ذکر و فرموده شده همان برگزیدگان پیغمبران اوست حقتعالی با کتاب هدایت و برهان خالص وآشکار نمودن امر حق و نجات صلاح اصلاحات امر حق تعالی که رهبری امتها را دارد به امر خالق جهان آیتها و نشانهای او که علمش فقط نزد مقدرات اوست که انبیاء الله اولیاءالله می نامند که بسوی صراط عظیم ودین خالص لله و بسوی عبودیت خالص او هدایت می نمایند و نجات خلق الله بطریق راستی و اصولی و حقیقت و برحدانیت و عبودیت اوست و لا غیر پیشوایا پیروی مردم از پیش نماز یا امام جماعت یا آموزگاران با انبیاء الله و برگزید گان فرق دارد و کلی درست بودن همه هدایتها دین ایمان و آموزشهای علومهای مختلف بسوی صراط عظیم مستقیم اوست بدون انحراف کار ساز است واثر مفید دارد در دراز مدت انشاءالله مطابق با قرآن کریم وعلیم و خواسته انبیاء الله وهر آموزشی که بر دین خالص ولله و صراط حق او تاکید دارد و نماید بدون غرض ورزی و سوء استفاده برداشت ذهنی و هر زمانی که مصلحت بداند و بگشاید امر هدایت را که با آفرینش جدید است وهمه علم خلقت نزد اوست و او از پیامبران و برگزیدگان بر می گزیند و حیاط دوباره و تولد دوباره یا هر آنچه امرحق او باشد الی یوم القیامت و آن آیت که خداوند میفرماید به همه ملائکه فرموده که همه سجده کنید به محمد آدم صلی الله همه سجده نمود ند الی ابلیس و این معنی را می رساند که همگان باید امر حق تعالی و برگزیده والحجت امر رسالت اورا اطاعت کنند و نمایند از امر حق وهدایت او که خیر و صلاح  و سعادت همگان در آنست اطاعت نمایند و از صفات رذیله شیطانی و استکباری بپرهیزند بر خلاف امر حق و همه چیز در مسیر خلقت اوست و هم مثل خلقت و برکزیده حضرت محمد آدم و مثل آن حضرت عیسی و روح در وجود می دمد و مینماید برای هدایت خلق الله و آن میتواند و هر آنچه اراده و هر آنچه مشیت و تقدیررحمت او قراربگیرد خالص تر باشد و پاکتر باشد برای رسانیدن امر حق که صاحب علمش نزد خالق جهان است و هر آنچه اراده فرماید و بگوید بشو موجود میشود و امر حق واقع میشود وهم میشود فرستادگان پیشین را دوباره متولد بصورت طفل زنده  فرماید با همان خصوصیات و یا اینکه  با تغییرات مطابق با هر زمان و هم الملکی بصورت انسان و هم استخانهای پوسیده ای را بصورت انسان در آورد و خلق و مخلوقی جدید و  هم زنده را از مرده و مرده را زندگی دوباره بخشد و سوره یا سین و قرآن کریم مبین همین امر است و می فرماید و همه چیز علمش بامرخالق جهان و اراده و پدید آورندگی او می باشد و بدانید که انسانها محدوده فکری و دید محدود ذهنی دارند که اراده حق تعالی و آموزش آنها از طفولیت به آن شکل میدهد و خارج از آن نمی توانند بنگرند و فکر کنند و باید بستر و رشد فکری اصولی و بر صراط  مستقیم دین کله حق خالص لله بدونه شبهه وانحراف برای امر حق تعالی را از طفولیت آموزش داد و فراهم نمود و منافع شخصی نسبی گروهی و فرقه ایی را فدای عموم خلق الله نمود و همگان تسلیم امر حقتعالی  بشوند اینست امرحق و سجده بر حضرت محمد آدم همین مثل را هم دارد تا امور جوامع انسانی در آینده اصلاح و بصلاح آورده شود انشاءالله و اینست هدف تمامی انبیاءالله و برگزیدگان اولیاءالله خا لق جهان دراین جهان مادی وهدایت ورسالت ربطی به د لخواه زمینیان که به میل و با چه خصوصیاتی و شخصیتی باشد ندارد و خالق جهان برای آفریدگاریش کسی را دخل و تصرف نمی دهد وهرآنچه امر حق اوست اطاعت واجب است و او عالم به غیب و حوادث زمانها و روزگاران است و چه کسی میتواند ثابت نماید که پیغمبرش کیست هدایت وکلام الله قرآن را به که وحی فرموده به جز خالق جهان و هدف کلی هدایت برصراط مستقیم و رضوان حق تعالی و ثابت شدن و پیروزی دین حق خالص لله و حقا نیت الحمد لله رب العالمین پروردگار عالمیان می باشد الحمد لله رب العالمین درود سلام خداوند بر کسانیکه از منافع قبیله ای وعشیره ای و سلطه گری و استکبار تفاخر و مباهات تبعیضها مختلف وامتیازهای نژادی وازمنافع مادی وطاغوتها وشیعها ی اسمی ساخته شده با دست و لقلقه زبانی خودشان بگذرند برای خالق جهان الحمد لله رب ا لعالمین و خالص شدن دین خالص حق لله و نجات خلق الله از اسارتها و ذلیلیه ای فکری و ذهنی دروغ و پوچ که بر اثر زمان و به مرور زمان تلقین شده به این مردم مظلوم تحمیل شده است و بر خلاف صراط مستقیم حق تعالی و آیه های قرآن کریم و دعوت انبیا ءالله است و کا ملترین آن اسلام قرآن کریم است فداکنند برای امر الحمد لله رب العالمین و همگان پی جوی حقیقت و صراط حق ولله و حدانیت خالق و نجات حق تعالی خالق جهان هستند اینست طریق تحول و هدایت پیغمبران و بعثت و رسالت و برگزیده مصطفی حق تعالی برای آنها و نجات بشریت از انحرافات انشاءالله و همگان باید از پیغام و هدایت و مصداق حضرت ابراهیم خلیل الله پند بگیریم و درس بیاموزیم انشاءالله و هم چنین ازهمه مصداقها واستنبا ط ها مثلهای قرآن کریم وعلیم که برای همه زمانها و کمراهیها مصداق دارد و می باشد انشاء الله  الحمد لله  رب العالمین  اسلام علی جمیع خلایق و عباد الله الصالحین اسلام علی جمیع خلایق و شهداو صدیقین ورسانندگان پیغام امرحق ازطرف رسول الله و عبادالصالحین اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان اسلام علی بر اباصالح امام محمدالمهدی الهادی موعود موجود برگزیده و مصطفی ولی الله الحمدلله رب العالمین -انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله - ابلاغ حقیقی امر حق تعالی