بسم الله الرحمن الرحیم

لا اله الا الله محمد رسول الله انا انزلنا الیک الکتب با لحق فا عبد الله مخلصا له الدین قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین انا عبد الله محمد المهدی هدایت کننده موعود موجود الحجت ابن الحسن هادی و منجی عالم بشریت انسانها ولی الله برگزیده ومصطفی رسول هدایت و سلامت وسعادت ورستگار شدن انشاءالله اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان هرحمایت وهدایت کننده بحق ونیکوی ازپیروان محمد المهدی هادی موعود را خداوند جهان وملائکه وانبیاء الله واولیاء الله حمایت وپشتیبانی می کنند یا ایها الناس رسول الله الحجت الله امرحق ولی الله امرامام زمان وامیرالمومنین برکلیه مسلمانان ودیگرادیان مذاهب وخلق الله دراین عصرزمان ظهورظاهرهست وکلیه اسمها وصفتهای هدایتهای نیکوی خداوند را برانبیاء الله وپیغمبران پیشین وصالحان صادقان ومعصومین درستکاران درجهت هدایت دین حق خالص لله را تصدیق نموده واطاعت می کند ودرعصر هدایت جدید موعود ظهورهدایت نیکوترین ودرسترین اعمال بحق ونیکوی دین کله اجتماعی اسلام قران را تائید وتصدیق می کنم وقبول دارم واصلاحات امر شده بحق ونیکوی رسالت وهدایت صحیفه های قرانی ایام الله موعود وظهوررا قبول دارم وتصدیق بحق می نما یم به نحو کامل من الله توفیق انشاءلله وهرمسلم مسلمان ومومنی وفردی ازخلق الله که عهد پیمان بسته با هدایت خداوند جهان الحمد لله رب العالمین رسول الله زمان راتصدیق نموده است وپیروی ازرسالت وهدایت آل محمد المهدی هادی موعود امام زمان را تصدیق نموده عهد پیمانش بحق نیکوی واستوار پایداراست انشاءالله وعهد پیمان مقدس قدسی واسمانی با خداوند ورسول الله دارید الی یوم القیامت انشاء الله وسعادتمند ورستگارمی شوید به هرسخن وهرزبان کلام الله واعمال بحق ونیکوی انشاء الله وبه پرتو اذن شفاعت مشیت تقدیر قدیر اراده کرامت رحمت مغفرت خداوند متعال الحمد لله رب العالمین است هستید انشاء الله دردنیا وآخرت من الله توفیق انشاء الله وعهد پیمان مقدس باخداوند ورسول الله یک جنبه اش اینست که متعهد می شوید که به دستورات وپیغام هدایت پیغمبر وکتاب الله مقد س ونزول قران هدایت خداوند برپیغمبرعمل کنید وتصدیق عمل خیر نیکو واصلاحات مطابق با این زمان کنید تا رستگار دردین ایمان درزندگانی دنیا واخرت بشوید انشاء الله تعالی ومحشورشدن با هم وآمرزیده شدگان مومنین مسلمین وبهشتیان گذشته با همد یگر درجهان اخرت به اذن واراده شفاعت مشیت ومغفرت تصدیق اعمال ازسوی خداوند خالق جهان است ولاغیروهمه انسانها درجهان دراذن شفاعت واراده ولایت حفاظت وحجاب غیب خداوند خالق جهان هستندوزندگی میکنند یعنی اینکه گذشتگان نیکوکاران هرعصرزمان باهم هستند واین زمان واینده باهم واین فاصله زمانی است برای هرنسلی وقومی امتی جدید است وهرچه امروخشنودی ورضوان هدایت ومشیت خداوند جهان حقتعالی باشد تحقق می یا بد ولا غیروهمه جهان درحجاب ومحافظت خلقت ولایت وغیب خداوند است وزمان آفریدگاری درحجاب غیب است ورسیدن افراد وپیروان وتوفیق یافتن به همدیگردرتوفیق آمرزش وحجاب واذن غیب خداوند است دردنیا واخرت یعنی قبل ازدوران حیات و زندگانی ما وبعد اززندگانی وحیات ما است که نسلها وقوم امتها خلق ها نامیده شده است وهدایت خداوند برپیغمبران ومخلوقات وبهشت وجنت وعذاب دوزخ خداوند هم دراراده وحجاب اذن غیب خداوند است ومحفوظ داشتن وپوشانیدن هرچیز انسانها ازهمد یگرحجاب است یعنی زشتیها واعمال رذیله باطل جاهلیت راهم زدودن ودورنمودن ازخود وپوشانیدن خود حجاب ولباس تقوا است تا وبه سلامت دین ایمان برسید انشاء الله وحفاظت حجاب وحیا وعفت درهمه چیزوآرامش زندگانی انسان است تا به دین ایمان خالص وتقوا الهی برسید من الله توفیق انشاء الله یا ایها الناس بدانید در مورد اینکه افرادی می گویند درزمان ظهور الحجت امر حق علمها وحرفها وحقایق دین کلمات اشکارمی شود ومی گویند علم بیست پنج حرف است وبعضی کلمات دراین زمان فهمیده شده این دسیسه وفریب شیا طین جن انس است برای گمراهی ودرجاهلیت غفلت نگهداشتن مسلمین خلق الله وادامه حکومت ناحق کذابان خرودجالان طاغوتها وقوانین تبعیض اموزومرام عادتهای با طل بنام دین است اینها امام زمان را شبه اسب سوارمعرفی ومی خواهند برای شعا رو قسم دادن خداوند به منفعت وجاهلیت خودشان کذابان کودنها مغرضین منتظرکسی هستند که ربطی به رسالت وهدایت انسانیت وپیغمبران نداشته باشد وبیاید وبرای ظلمهای وجاهلیت های گذشته انتقام کشی ازبی تقصیران کند برای گذشتگان انها واین اعمال وشعارها راشیاطین وجاهلین مغرضین می پسنددولا غیر ونمی دانند که عملکرد رسالت امام زمان هدایت جمیع مسلمین خلق الله است بنفع احسن برصراط مستقیم وبیان اشکاردین خداوند اسلام قران است وظیفه همگان حرمت گذاشتن وتصدیق نمودن وپیروی است نمی فهمند که اسبش هم دراختیار قراردادن امکانات اجرائی وپیغام اطلاع رسانی عمومی واطاعت پیروی فرمانبرداری ازمعنویات رسالت وبکاربردن برنامه ها وفرمانها ودستورالعمل ها وخطابه های ابلاغ شده وسازماندهیش است برای پیشروی امررسالت وهدایت واصلاحات درهمه جوامع وجامعه ها بدون تمایز تبعیض درهرمقوله که رضایت وخشنودی خداوند جهان وپیغمبران را در بردارد انشاءالله و بدانید علمها وکلمات خداوند القران العظیم کریم اشکار شده است وعلم پیغمبران همه علم وکلمات هدایت رسالت را دربرگرفته وازوحی والهام خداوند حمایت شده ومی شود انشاء الله وهیچ زمانی مثل این عصرعلمهای معنوی ومادی به این حد کشف نشده است بطوری که همه معانی کلمات خداوند قران وصحیفهای قرانی را می فهمند وهم می توانند سهل اسان به زبانهای دیگر ترجمه وتفسیر کنند واموزش بدهند مرام دین حقتعالی را ودرتصدیق اطاعت اعمال نیکو بیشترین خلق الله وچه مشترک دارند ومعنی فهمیدن کلمات وعلمها بخواست خداوند وسعی کوشش درجهت کسب نمودن حاصل می شود وتوفیق می یابید مثل هرعلمی درهرزمان که سعی کوشش کنید به ان توفیق می یابید وقتی که از رفتار کردارباطل وغرض ورزی وعادتهای جاهلیت وگمراهی فارغ وخلاص شد ید وپیروان شیاطین جن انس وشیء طاغوت مشرکین مستکبرین مکذبین مغرضین وجاهلین غافلها علیه امرحق ورسالت هدایت پیغمبران هیچ زمانی درک فهمیدن مفاهیم ومعانی کلمات قرانی وعلم را ندارند وبه ان نمی رسند بدلیل عادت باطل جاهلیت ونافرمانی امرحق تعالی را نمودن است وغرق دراعمال تعدی هتک حرمت خلق الله برای پست مقام حکومتی شده اند وهدایتهای سرنوشت سازالحجت امرحق خداوند را نمی بینند خفقان گرفته اند وتکبر وغروراعمالشان وچشم بصیرت فهم انهارا کوروکرنموده است وبه عکسها گریم شده وتصویرها وصداهای جعلی صحنه سازی ها وتبلیغات شعارهای لقو وبی فایده روی اورده اند وسرگرم شده اند به همه انها اعلام می کنم که همه کلمات هدایت قران وعلمها دینی وعمومی کشف شده وشما در بی خبری وغفلت هستید وباعذاب دوزخ خداوند می فهمید ودرک هدایت امرحق خداوند وصراط مستقیم حق لله را می کنید جهل نادانی این اعصاراین مقدار که جسدی وقبری واسمی رادرمیان گذارده وتاحد شرک شبهه افراط اسراف تزیین وطلا کاری وارایش نموده اند بهمین دلیل پرهیز بعضی ازپیغمبران وپیشوایان دینی گذشته وصیت نموده اند که قبرشان مخفی ودورازدسترس مردم باشد وجاهلیت گمراهی انها رابرعکس وصیت وخواسته صاحب قبرها واداشته است ونفهمیدن اعمال حق وباطل رادردین ایمان اخلاق تربیت مرام رفتارکرداروازقبرها شاه سلطان بارگاه ساختند واین براساس جاهلیت قبل ازتاریخ اسلام ونزول ایات قران است وبشکل دیگری جاهلیت وگمراهی را دردین ایمان وارد نموده اند ومشتبه نموده اند دین خالص لله را وبرسرگذشته انها دشنام فتنه کینه ورزی جهل واستکبارباطل را تبلیغ وتحمیل نموده می کنند وسرگرم تعریف تمجید ولعن نفرین را وسیله امیال وهوسهای خود وحاجت خواستن ازقبرمرده جدات گذشتگان هستند ازغیرخداوند خالق جهان حاجت می طلبند وعادت نموده وبه انواع تظلمها گرفتارهستند ودرمسائل سیاسی هم علیه حقوق فردی واجتماعی وبراساس وتبعیض وقوانینی باطل را تحمیل نموده فرزندان وبرادران خودشان را قربانی درجهت امیال ومنافع حاکمان مستکبران سلطه گران می کنند بخاطراعاده بحق ننمودن حقوق سیاسی واجتماعی انها است ودربرابر الحجت ولی الله امرحق خداوند که بیشترین علم وکرامت خداوند است ودر جهت هدایت برایشان فرستاده وهدیه شده خودشان را به کوری لالی جاهلیت می زنند شعور وجود وتوان اطلاع رسانی واظهار نظرهم نداشته اند ورفتار کرداراعملشان وعلم وفهمشان عادتها تفاخرمباهات تمایز اسمی جاهلیت گذشته غافلانه است وبه نتایج عذاب اعمال کاذب وغافلشان واصل می شوند وازعلم زندگی حقیقت ایات قران ودین ایمان هدایت اسلام وحیات ممات چیزی درک ننموده اندو فقط به شعارها ومرامی باطل که جلوی پایشان قرارداده شده والقاء نموده اند اکتفا نموده اند یاایها المسلمین ای اهل ایمان به همه مسلمین و پیروان ازاین طریق اعلان وابلاغ می کنم به همه شیعیان اسمی هرسخن وکلام باطل ونا حق وغیبت وتهمت برخلاف حقیقت وامرحقتعالی ودین اسلام قران هدایت رسول الله که نسبت به دیگر مومنین ومسلمین برسرمسائل وقایع وحوادث ظلمهای جاهلیت گذشته بگوئید وتکرار کنید مدیون حق الناس وحق الله هستید واخرت وعاقبت اعمال خودتان را برای مدیون بودن تباه نموده اید وبپرهیزید ازعادت سخنان باطل ناحق ودروغ درشئونات دین اسلام ودرجماعت وجماعات وسخنرانیها هدایتها موعضه ها دعاها وروضه خوانی ها ومداحی ها وتعریف وتمجید ها تلقین والقاعات باطل به هرسخن کلام درپیشگاه پروردگارتان بپرهیزید از مسائل ومرامی که دین ایمان وخداوند نخواسته است الی یوم القیامت بپرهیزید من الله توفیق انشاء الله یا ایها الناس یا ایها المسلمین بدانید وآگاه باشید از نظراسلام قران وهدایت دین کله پیغمبران وتصدیق دین ایمان به ایات قران کتاب الله واهل بیتی وعترتی همه مسلمانان وایمان اورندگان به خداوند ودین ایمان ورعایت کنندگان پاکی طهارت شریعت اسلام قران در شبانه روزاست وخانواده پیغمبردرزمان حیات هم جزوی ازجامعه مسلمین بوده وهست وهیچگونه تبعیض تمایزنداشته وندارد بلکه قدردانی از فدا کاری انها دران زمان بوده است وربطی به قوم قبیله وعرب عجم ندارد ومعانی ایات هدایت قران برای جمیع مسلمین واطاعت کنندگان است واحکام هدایت قران اسلام دین خداوند برای عموم خلق الله است بدانید نزول ایات قران ومفاهیم هدایت ان مبین ومعرف ومصداق هدایت برای عموم امت اسلام است وحقانیت مطهرات واهل بیت دردین اسلام قران مثل قراعت سوره الحمد وتوحید است نسبت به عموم مسلمین ودرخصوص افراد خاص اشخاص نیست بلکه برای حقوق وشئون ومعرفت ومعروفیت هدایت عموم است این شناخت دین حق ورسالت وهدایت پیغمبران است انهائی که به غیرازاین می گویند قصدشان تبعیض متمایز نژادی و انحصارگروهی است ودین راوسیله قرارداده اند وتبلیغ ومشتبه می کنند احکام دین کله اسلام مسلمین وحرمت مساجد راضایع وراکد وبی اعتبار نموده اند وقبرها منصوبین به منفعت خودشان را آباد نموده اند طی قرون گذشته وروحانیون ودانشمندان عالمان اسلام را ضعیف وناتوان وبه انها ظلم شخصیتی وحقوقی نموده اند وجوهات شرعی وبیت المال وهدایا ی برکت اسلام ودین ایمان به خداوند رابرخدمت وامیال خودشان قرار داده ووخودشان رابالاتروبا متمایز معرفی نموده اند واموزشهای دینی خالص وعباد ت ایام الله را مادی وبدون محتوا واثر بخشی ومنحرف نموده اندو بپا داشتن اقامه نماز جماعت جتماعات راانحصاری اختصاصی برامیال خودشان نموده اند و به تعهد درنظم وسازماندهی هدایت واموزشهای بحق بی طرف دردین اسلام ومساجد واموزشهای ان عمل ننموده اند ودینشان را برمنفعت خاندان قبیله وتفاخر مباهات بنا نموده اند یا ایها المسلمین پیرو اهل بیت ونیکوئی مومنین ومسلمین بودن به معنی هدایت است وبه معنی پیروی از منکرات مکروهات شبهات جاهلیت در دین ایمان نیست یعنی هرعملی که قران دین اسلام ورسول الله زمان وپیغمبرمنع کرده است بپرهیزید انشاء الله تارستگارشوید بنگرید عبادت ومساجد واعتقاد به اسلا م قران ودیگر مسلمین را وشیعه ها وپیروان واهل بیت اسمی مغرضانه را اگر سرمایه های بیت المال صدقات نذورات وهدایای بنام دین ایمان به اسلام را که درمقبره ها ومتعلقات ان جمع شده است درراه مساجد ومرا کزهدایت دین ایمان به اسلام قران پیغمبران واموزش عمومی عاقلانه مصرف شده ومی شد چه نتایج نیکوئی دربر داشت برای اسلام مسلمین دراین زمان وبیان نتایج شناخت ودین ایمان خالص لله راوگمراهی های مختلف واشفتگی وفساد اخلاقی وادبی وتربیتی دروزندگی عمومی را بنگرید وتبلیغ اهل بیت وخاندانی وقبیله ای چه اثری ونتایجی برای ایمان آوردن به اسلام قران پیغمبران واین جامعه داشته است وتابعیت اهل بیت الله وهدایت عمومی مسلمین وخلق الله بدون تبعیض اسمی را وبزرگ داشت مساجد وبه جماعات وجماعت وعبادت بودن ورعایت مطهرات جمعی وعمومی واموزشهای نیکوواعتماد به دین ایمان خالص لله به قران پیغمبران وهدایت واموزش ورفع مشکلات زندگی با عقل فهم درک عمومی وبرامرحق عدل خلقت افریدگاری خداوند چه نتایجی نیکوئی دربردارد وتصدیق اعمال زندگی دراسلام ومسلمین دراخرت دین حق واعتقادات صادق وخالص با قلوب پاک به دین ایمان ونیکوئی به خیرمسلمین مومنین اهل ایمان به حق لله است وپیغمبربرالحجت بالغه امرحق واگاهی اعلام وابلاغ می کنم به همه مسلمانان شیعیا ن باهر مذهب ومرام که وزنده وحشرمحشورشدن دراخرت وقیامت هیچ ربطی به محل قبروجسد مردگان نداشته ندارد وعلم روز محشروزنده شدن وقیامت وبهشت جنت به امرواذن خلقت وعلم افریدگاری خداوند است ولا غیروطبقات افرینش اسمانهای خداوند وهمه جهان هستی درحیطه اختیار خلقت وبهشت جنت وجزای وپاداش امرحق خداوند است ولا غیراین برای زندگی نیکو وسعادتمندی ورستگاری ورحمت خداوند است انشاءالله ایه قران (ومکروا ومکرالله والله خیرالماکرین )معنی ایه اینست که کذابان ومغرضین که مکرحیله وقلودرمسائل شناخت دین ایمان وصراط مستقیم و معنی ایات قران اسلام درامورزندگی خودشان وقوانین امورخلق الله رامی کنند وبنا حقی ونا راستی واموزشهاودرسهای نادرست ومغرضانه می دهند برای هرمنفعتی بغیرازدین خیر حقه خالص لله خداوند درواقع به دین ایمان اعمال دنیا واخرت خودشان خسران می رسانند وبه دین ایمان خلق الله وخودشان رامجرم وگناهکاربه عذاب گرفتارودوزخی می کنند وخداوند هم بسزای اعمال ظلم ومکرشان انهارا به عذاب دنیا گرفتاروبه دوزخ می برد درنتیجه اگرصادق پرهیزکاربودند ومکر دردین ایمان حق وحقانیت وحدانیت خداوند نمی کردنند به بهشت وجنت می رفتند یعنی دربرابرامرخیراحکام خداوند اطاعت نمایید وباید کردن نهاده وتسلیم هدایت امرحقتعالی شوید وشکر گذاری همه هدایتها ونعمتها را بجای اورید انشا ءالله الحمد لله رب العالمین. ابلاغیه اطلاعیه شماره یازده وعهد پیمان با رسول الله الحجت الله ولی الله تقواوحفاظت دین ایمان خالص لله روزمحشردرقیامت