بسم الله الرحمن الرحیم

لا اله الا الله محمد رسول الله انا انزلنا الیک الکتب با لحق فا عبد الله مخلصا له الدین قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین هرحمایت وهدایت کننده بحق ونیکوی ازپیروان محمد المهدی هدایت کننده موعود را خداوند جهان وملائکه وانبیاء الله واولیاء الله حمایت وپشتیبانی می کنند خداوند می فرماید خلق نمود این جهان را وعمر جهان را یک روز قرارداد آن یکروز را روز حساب روز کتاب روز جزا روز قیامت مردن زنده شدن قرارداد خداوند کتابهای آسمانی از جمله قران وایات هدایتش را با جهان خلق نمود وبا جهان هم تمام می کند خداوند می فرماید قوانین اوکل قوانین جهان هستی وهدایت وآیات آفرینش اوست ازنظر خداوند کل دنیا یک روزاست زندگی ما پدران ما وآیندگان ما جزو روز قیامت است وهر ساعت جزو روز قیامت است یا ایها لناس بدانید دین کله وصراط مستقیم کلام الله آیات خداوند بنام قران وصحیفهای قرانی نامیده شده وهمه هدایتهای آسمانی وآموزشهای نیکوی است وسخن وقران ایت زمان هدایت پیغمبران است وکلمه مقدس فراگیردین اسلام وسلام که ارتباط ومعاشرت وهمزیستی جمعی همه خلق الله و فراگیرونسبت حقیقی وحقوقی هرشخصیت وهرانسان بالغ وموجودیت همگان است وکسب دانش علم ها ودین ایمان بخداوند خالق جهان است ومحمد رسول الله هم واقعه نزول رحمت اسمانی ورسالت هدایت همه پیغمبران الهی وهدایت غیب واسمانی واسم فراگیرهمه پیغمبران است محمد المهدی هادی هم هدایت شده ولی الله امرامام زمان لقب برگزیده خداوند برای هدایت عموم خلق الله انسانها است درهمه زمان برای رشد تعالی دین ایمان روش سنت نیکوی زندگی انسانی وامرتکلیفها وفرایض دینی وقوانین نیکوی ازآن هدایت خداوند است برای انسانها ایمان آورندگان بندگان خداوند برای زندگی دردنیا ورستگاری جهان اخرت است انشاء الله از سوی دیگر پیروان شیا طین جن انس ورفتارعملکرد باطل وشیطنت امیز جاهلیت است که مقید به دین ایمان وشناخت مسئولیت به اموزش دینی صحیح نداشته وندارند یا اینکه استکبار وخوی رذیله وجاهلیت ودوروئی دارند وکلیه رفتارکردارزشت وناپسند شرک کفر گمراه کننده ازجانب عوامل شیاطین است که دشمن آشکار وپنهان بنی آدم نامیده شده است یا ایها الناس یا ایها المسلمون بدانید خالص لله نمودن دین ایمان وبه توحید خداوند رسیدن به این صورت شکل مصداق می ماند شما شجره طیبه ومبارک خلقت بشریت هستید ومثل درختی دارید که از طفولیت شکل گرفته در جامعه ای که دین ایمان هدایت سخن پیغمبربطورمستقیم نبوده وهدایت کتاب آسمانی به سخن فرهنگ ودعاهای جمعی به سخن زبان مادری نبوده است مثل حرس نمودن درخت پربار وشاخ برگ زیبائی است که به ان عادت نموده اید وشما باید این درخت را وشاخه های اضافی را حرس کنید شاخه های وابستگی ها ی اموزشی با طل ونا درست با تبعیض وخوی غریضه ای تمایز نژادی ومثل عادتهای مضر جاهلیت قوم قبیله وکینه ورزی طاغوت است وفریب هوسهای باطل شیطان است ورزیله های اجتماعی مانده ازجاهلیت مانند تکبرحسد بخل سلطه گری انحصار طلبی پست مقام ظلم حق کشی خلق الله ومسلمین وهمنوعان وکلیه رذیلهای مضروبا طل لغو بیهوده وگمراهی دردین ایمان را وهمه این شاخها ی مضرآشکار وپنهان زائد باطل را باید حرس کنید تا به بالای کمال انسا نیت و شناخت دین ایمان توحید هدایت رسول الله می رسید یک صراط مستقیم خداوند خالق جهان مانده است ودیگری سمت چپ وراست است شما این دوسووسمت را میزان وجایگاه وقراراستقلال فکری ذهنی قرارمی دهید مثل دست چپ وراست برای استفاده وسنجیدن فکرذهن چشمهای خودتان واستواری دردین ایمان وجامعه وعقل منطق ودانشهایی که تا کنون کسب نموده شده بتوسط هدایت پیغمبران وهمه عالمان وجامعه وشما عاقل هستید وبالغ واستوارجایگاه محکمی دارید چونکه تکیه وتوکل به امر خداوند خالق جهان وهدایتهای او وبه جهان اخرت اعتقاد وایمان دارید وامید به سعادت بهشت جنت اعلا انشاءالله پس اززندگی دراین دنیا ومی سنجید با فکرعقل دانش وکسب علم مشورت بطور میزان ومستقل درک می نمائید وعمل می نما ئید کلیه اعمال را خالص لله برصراط مستقیم استوارکنید وباید از اعمال خسران آمیز و قوانین ظلم تعدی هتک حرمت اجتماعی وقوانین باطل بپرهیزید وبا امید ایمان به عبودیت خالق یکتا وآینده فکرمی کنید تا به صراط حق لقاء الله که شمارا خلق نموده وزندگی وحیات بخشیده ونعمتهای بی پایان عطا نموده برسید انشاء الله وهمیشه شکرهمه نعمتها کنید وعبادت ودعای مداوم بجا ی میاورید درتمام ایام عمروزندگانی انشاءالله اینست طریق رسیدن به دین ایمان خالص خداوند جهان برای بشریت انسانها است و رستگار شدن عموم ومقربین هستند وبسیاری از مردم به این مراحل نجات نمی رسند ودر شاخه های پا ئین درخت زندگی به اسارت اموزش گذشته وپیروی مرام جاهلیت وعادتهای باطل فریب شیاطین جن وانس می مانند وزندگی خودشان را تباه می کنند وبه انواع عذابها وتظلمها دردنیا واخرت گرفتارمی شوند ومتعلق به قسمت شاخ وبرگهای جاهلیت هستند وطریق سازماندهی اجتماعات وپیشروی اشخاص بحق وعدالت دراداره اموراجتماعی یک کشوربدون انحصار تمایز تبعیض وشکل گیری انتخابات ومدیریت درست برحق شا یستگان ومستعدها باصداقتها رمزموفقیت یک جامعه به همین طریق صحیح دراجتماع است واصلاح هرقانون سازماندهی حکومتی اجتماعی سیاسی قضایی فرهنگی با تا یید وموافقت هر فردی وعموم جامعه واجتماع با علم وآگاهی کامل قابل اجرا می باشد ولاغیر ورای گیری بطریق بدون انحصار تبعیض با دوسوم جمع مردم ونمایندگان آنها به ان رسمیت اجتماعی وحقوقی می دهد ودرهرزمان ممکن با انتخاب مجلس عمومی جدید باید تا یید وصحه گذارده شود مطابق با خواست عمومی واذهان عمومی جامعه انشا ءالله یاایها الناس یا ایها المسلمون بدانید درظاهر شدن دین کله اسلام وایام الله ظهور وموعود نزول پیغمبران ومقربین ورویت وظاهر شدن بعضی ازمردگان اعصار پیشین گذشته این امرواقع شده که قیامت وحسابرسی درجهان اخرت برای خاص عام شروع شده است برای اموات گذشته وتاخیر وانتظاری درکار نیست وصاحب علم قیامت وروزجزا ومحشر خداوند جهان الحمد لله رب العالمین است وقبر مردگان واموات جسد وخاک بیش نبوده ونیست که فقط یاد وخاطراعمال نیکو حسنه وصالحی که انجام داده اند خالص لله به تصدیق امرحق تعالی در پیشگاه خداوند محفوظ است ودوست داشتن وعاطفه نزدیکان وابستگان فقط برای ذکر فاتحه ودعا گویی وطلب مغفرت وآمرزش برای انها درپیشگاه الحمد لله رب العالمین است ولا غیر ومردن وعقبات بعد ازان وزنده شدن وحسابرسی وآمرزش ومغفرت الهی فقط درنظروچگونگی امرحق تعالی و گذشت ایام الله محشراست وبهشت ودوزخ به امر واراده وخواست وحکم خالق جهان وانسان الحمد لله رب العالمین است وچشم انتظاروماندن برای جزا وپاداش اموات مردگان از نظر خداوند تاخیری ندارد واینچنین بوده واست وفرهنگ غلط منتظرروزقیامت وبزرگداشت قبر قبرستان واموات را درخاطرزندها نگهداشتن برای بی اطلاعی از جهان اخرت بوده است وبرای مردگان هرعصرجهان جدیدی شروع می شود واصراف کاری وسوءاستفاده نمودن با تبلیغات اعمال جاهلیت است وطاغوت سازی تمایز نژاد پرستی قبیله ای وگمراهی شیا طین جن وانس است وغافل نگهداشتن خلق الله وپیروی هوا وهوس امیال دنیوی چنانچه بعضی ازقبرها ومحل اجساد را بزرگ نموده وتزئین نموده اند باتعریف وبعضی را اثری نیست الحمد لله رب العالمین بدانید گریه واظهارندامت وپشیمانی ازگناهان ومعصیت غفلت ناسپاسی بهرعمل وظلم هرفردی ازبندگان درپیشگاه خالق و مولا ی وصاحب اختیارحیات وممات خالق آفریدگار شان وبنظرآوردن عقبات بعد ازمرگ برای هر انسان موجب پاکی روح روان وتسکین خاطر ورضایت وامید واری به رحمت ومغفرت امرزش خداوند میشود انشا ءالله بدانیدکلمه سید درقران فقط بشارت امرخداوند برای بنده خاص امررسالت بوده است به فرهنگ قدیم است ولاغیر یعنی نام بردن مقام معرفی برگزیده شدن ازجانب خداوند متعال است ولاغیر ونسبت دادن تمایز نژادی قومی به افراد اشخاص وبنام خود ودیگرافراد سخن ناحق نا درست باطل ودروغ مکرراست وکسانی که تقوا و پرهیز و درک تشخیص درسخن راست و دروغ گفتن ندارند تکرارمی کنند نسبت به افراد عمومی وباعث مضرات تکبرغرور تبعیض ازیک سو وضلالت گمراهی اضعاف ونادانی تعدی هتک حرمت ازسوی دیگر به اجتماع وجامعه خلق الله می شود بدانید روضه خوانی های جاهلی نادانی سرگرم کننده وتکراراعمال باطل خارج ازهدف ومقصود هدایت اموزش احکام دین اسلام قران تربیت اجتماعی انسان است ومخدوش وبی اعتبارنمودن ازصراط مستقیم است وباعث ضعف درحقیقت شناخت دین ایمان می شود وبدانید اصراف کاری درروضه خوانی های بی صداقت راستی وکذاب وقال منقولها وحدیث های جعلی ساختگی ودروغ گرفتن تسکرهها وبرات زیارتی قبر قبرستان وگرفتن حاجت ازقبر قبرستان گذشتگان وسخنان شعار شایعات لغو وبیهوده دشمنی و کینه ورزی بین مسلمین همه دسیسه ودروغ پردازی تملق گویان جاهل واختلاف افکنی شیاطین جن انس است وبرای فریب دادن وغافل نمودن مردم از مسائل بحق اصولی ضروری جامعه وظلم حکومت وسوء استفاده وانحصار طلبی وبی مسئولیتی گروهی است ونصب انحصار پستهای حکومتی بین خودشان است وچپاول بیت المال این مردم مظلوم غافل است درواقع روضه وحدیث یعنی ذکر و یادآوری نسبت به احکام دین ایمان اسلام قران وهدایت پیغمبران خداوند است ومثل کلاس درس است وبیان سر گذشت وقایع تاریخ است با اسناد وکتاب معتبر واصول درست ذکر واقعیت است مثل بیان تاریخ گذشته به راستی است وبرای اموختن ودرس عبرت گرفتن برای ساختن زندگی ونیکویی وسنت حسنه اموزشی تربیتی حال واینده است ولا غیراسلام بیان کتاب وقایع وحقایق اشکاراست یعنی موفقیت وشناخت هرفردی برای وقایع زمان خودش واین مردم مسلمین باید حقیقت وقایع ایام الله موعود وظهور تاریخ همین زمان را درک کنند ومصائب حقوقی انسانی اسلامی وتعدی وهتک حرمت هائی اغفالهایی که بتوسط حاکمان بخودشان وبه رسول الله ولی امرامام زمانشان رفته است را پی گیری و درک نمایند وعلت ومعلولهای مخالفان ومعاندان وعوامل وعوارض ان را که به چه منظور بوده ودرجلوی نظر ودیدشان است ومصداق عینی درصدراسلام با جاهلیت پیشگان مستکبران وسلطه گران است وپیروان شیاطین جن انس وغافل هستند وکسانی هستند که در صدر تحول اجتماعی از هم کامی هم دلی وحدت مردم سوء تعبیر واستفاده نموده اند وبا جهل ستم استکبار طاغوت تمایز نژادی حاکم شده اند و مسلمین فرزندان برادران وهموطنان همنوعان خودشان را به مسلخ وقتلگاه بردنند طی این مدت برای انحصاردرحکومت تبعیض طاغوت با اعمال قوانین باطل خودشان وباعث وبانی تمام ظلمها اسلامی اجتماعی به عموم خلق الله هستند ودشمنان مسلمین واین مردم هستند وعملکرد وحق حقوقی کشی انها طی سالیان گذشته معلوم بوده است وبیان کننده اشکار وحقایق وروضه خوان با صداقت و گوینده شرح حال ظلم شدها مظلومین نبوده است وسزای وعذاب اعمال همه ظالمین دردنیا واخرت برای هرگونه ظلم ستم محفوظ است که با قوانین و رفتار باطل نسبت به هم نوعان مسلمین روا داشته اند وقایع تاریخی عاشورا یاداوری تکرار مسائل وحوادث برای اعاده حق حقوقی وامرحق قصاص وتقاص سزای اعمال است ودرهمه زمانها مصداق دارد از جمله زمان حال الحمد لله رب العالمین-ابلاغیه اطلاعیه شماره ده دین کله وصراط مستقیم روز قیامت جزای اعمال