بسم الله الرحمن الرحیم

لا اله الا الله محمد رسول الله انا انزلنا الیک الکتب با لحق فا عبد الله مخلصا له الدین قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین هرحمایت وهدایت کننده بحق ونیکوی ازپیروان محمدالمهدی هدایت کننده موعود را خداوند جهان وملائکه وانبیاء الله واولیاء الله حمایت وپشتیبانی می کنند خداوند کتابهای اسمانی را ازجمله قران را باجهان خلق نمود وسخن قران دین و روش هدایت انسان راوبا جهان هم تمام می کند خداوند می فرماید قوانین افرینش او کل قوانین جهان هستی وآیات افرینش اوست وقوانین زندگی انسان باید نیکوترین وبهترین سازماندهی قوانین باشد تا انسان ها بندگان خداوند را به سلامت سعادت وعدالت کامل برساند انشاء الله خداوند می فرماید خلق نمود این جهان راوعمر جهان یک روز قرارداد وخلقت مخلوقات ونعمتهای جهان را برای زندگی ونسل انسان که همان دنیا وآخرت وجنت وبهشت جاودانی وعذاب دوذخ برای گناهکاران است وسزا وپاداش دردنیا وجهان آخرت است ازنظرخداوند کل دنیا یک روز است وان یک روزرا هم روز حساب روزکتاب روز جزا روز قیامت برقرارنمود یعنی زندگی ما وپدران ما وآیندگان ما مردن زنده شدن جزوروز قیامت است به امرخالقمان وحسابرسی درجهان آخرت است وهرساعت جزو روز قیامت است یعنی انسا نها کتاب زندگانی خودشان راوسعادت ضلا لت وبهشتی ودوزخ رفتن وچگونه زیستن عاقل بودن ازجانب هدایت خداوند رابا سرنوشت وعمل کردها وحرکتهای آموزشی خودشان را با اراده خلقت خداوند وهدایت اومی نویسند ومی سازند ودرهرصراط واعمالی وعقیده اقدام وحرکت نمایند درهمان جهت توفیق پیدامیکنند ونتایج حاصل می شود وقوانینها وطریق عملکرد ها وانسانی واسلامی نیکو زیستن را وبا عوامل وانتخابهای فردی وهمگانی د خل تصرف دارد درچگونگی زندگی وعاقلانه بودن انسان وسرنوشت سعادت وسلامت دردنیا وآخرت همان پیروی از دین ایمان خالص لله است با شناخت ازهرزمان زندگی وامید ایمان به خالق وبه غیب وجهان آخرت است ورعایت حق حقوق بندگان خداوند حق الله برای خلق الله است وازسوی دیگرپیروی ازشیاطین جن انس طاغوت جاهلیت تبعیض استکباراست وتلف نمودن ایام زندگی وروزها را با جاهلیت وغفلت گمراهی عملکردن است وتعدی هتک حرمت وظلم درحق وحقوق مردم یک امت ملت خلق الله است وهراعمال رذیله و ظلم ظلا لت ازشیاطین جن انس و جاهلیت گذشته حال است ودرجلوونزدیک عمل به قوانین وصفات نیکوو پسندیده اسلامی انسا نی وساختن جامعه حال واینده است انشا ءالله یاایها الناس یا ایها المسلمون درمورد هدایت وابلاغ آیه های قران کریم وذکر یا اهل الکتاب ذکرشده بدانید درایات قران همه پند اندررز و مصداق برای هدایت وبرای عموم خلائق خلق الله است و نزول کتابهای مقدس وشکل گیری دانش وتدوین ان درزمان پیغمبران ایام الله برای هدایت به احسنترین کاملترین است وبه جهت میزان ونیکوئی حق عدل اعمال صالح است وبرای گرویدن همه انسانها وادیان به احسنترینها دردین ایمان دانش است برای رشد تعالی انسانی وتوجیه عمل نیک خیرحق وپرهیز ازعمل شر فساد باطل است یعنی خطاب یا اهل کتاب برای پیروان همه اهل کتابهای آسمانی ومقید به دین ایمان است وخطاب به همه آنهایی است که بعضی از ایات امرحق وهدایت خداوند درکتابهای آسمانی را نادیده گرفته اند و به بخشی ازآن عمل نموده اند ودرپی هوس وامیال خودشان رفته اندو کتابهای مقدس را بخشی از ان راعمل نموده اند وبخشی را نافرمانی می کنند یا سوء تعبیر تفسیردرجهت امیال خود نموده اند وعمل به همه آیات نیکوی قرانها برای اصلاح ونیکوترینها وتصدیق وصدق نیت ونتیجه وثمربخشی وآشکارشدن هدایت است وابلاغ امرهدایت امرحق وتوجیه تفسیر وطریق تحول رشد به عهده پیغمبران وهدایت خداوند است ودرمورد همه پیروان کتابهای مقدس وهدایت آسمانی ازجمله تورات زبورانجیل قرآن وفرقان وکتا ب الله مقد س اسلام معراج السعادت صحیفهای قرانی ایام الله ظهورموعود موجود رسول الله ولی الله امام محمد المهدی هدایت کننده است وعمل به همه اصلاحات اعلام شده امرحق است من الله توفیق انشاء الله یا ایها الناس بدانید ذکرها وصفتها وآیات کتاب الله مقد س به زبان وسخن عربی وفارسی باهم در واقع معرف معروفیتها برای شناخت دین ایمان وحدانیت ویکتائی الحمد لله رب العالمین است دراین زمان ومعانی کلمات لغت وعلم دانشی که این مردم مسلمین از گذشته می شنا سند ودرذهنها وفهم ها شکل گرفته است وذکرهای خداوند دروحی الهام وفطرت باطنی انسا نها ودرک عمیق برای هدایت است هم می توانند به همین طریق قراعت نمایند وهم باید به زبان مادری وحرمت ادبیات وقدسیت درهرجامعه ومسلک ترجمه وتفسیر وتوجیه وآموزش داده شود انشاءالله وهمگان قراعت کنند نمایند وفیض ببرند انشاء الله( برگ درختان سبز از نظر هوشیار هرورقش دفتریست ازقدرت کردگار) یا ایها الناس بدانید که هدایت خداوند وپیغمبرانش وکتابهای آسمانی ومقدس فقط وابستگی به هدایت برصراط مستقیم دارد یعنی مثل اینکه یک جمله علمی دینی یاصحیفه نامه یاکتاب کامل را به زبانهای مختلف ترجمه وتفسیر نمایند واموزش بدهند وهمه از ان عمل وتخصص فیض نیکوئی ببرند وبهرمند شوند وزبان اولیه کلام الله وسخن رسول الله است نه بیشتروذکر کلمت الله قران کریم برای همین امراست وذکردین اسلام هم برای همین امر واجماع است ومحمد رسول الله هم اسم فراگیر همه پیغمبران الهی بوده واست واین امر حق است که هیچ کسا نی نتوانند بگویند که ان کتاب الله وعلم دانش وهدایت متعلق من ونژاد قبیله منست ومنت انحصار شبهه وتبعیض سوء استفاده وگمراهی واقع بشود وهرکسی با هرنژادنسب لقب قماش به اندازه ای که درهمه مسائل اجتماعی واعمال وعملکرد صالح احسن ونیکوئی انسانی اسلامی قرانی دین ایمانی خالص لله داشت به تصدیق خداوند به همان اندازه مسلمان است وپیروی پیغمبران واسلام وخداوند متعال را نموده است واموختن وطریق عملکردها با افکارومرامها وقوانین مختلف وبهره مندی خواست عمل کنندگان است وهدایت اولیه امر حق درست ومنظور نظرخداوند است عملکردهای اشخاص قاضی وعوامل حکم قضاوت حکومتها مربوط بخواست وعملکرد همان افراد است وحق عدل صراط مستقیم ملاک اعما ل درست است ودروصف کتابهای مقدس وهدایت پیغمبران است بدانید وآگاه باشید که هرکسی درهرموقعیت ودرهرلباس قوانین پیروی ازعمل ظلم وتعدی هتک حرمت حقوق فردی انسانی واسلامی اجتماعی را بنماید یا تایید حق کشی نماید یا اینکه با قوانین استکبار تبعیض وجاهلیت باطل را پیروی وتایید نماید به هرشکل حق کشی نموده عملش ظلم است ومیزان برابری حق حقوق ودفاع ازمظلوم ودرخواست حکم قصاص وتقاص درباره مجرمین پا ئین ترازارتکاب جرم عمدی اولیه مجرم است درهرزمان مکان وکمترین دفاع وکمک بمظلوم وهم دردی تصلی حقوق انسانی است ودرخواست اجرای حکم قصاص وتقاص مظلوم ازظالم است وبرای جلو گیری وپرهیز کاری دررفتار کردار مرام وهمه حق حقوق زیست محیطی اجتماعی است بدانید برگزید گان پیغمبران الحمد لله رب العالمین لقب محمد المهدی الهادی را برای هدایت به امرحق تعالی دارند محمد یعنی برکزیده به عالم غیب به امرخداوند عالمیان المهدی یعنی هدایت شده خداوند برای هدایت خلق الله الناس وامتها برصراط مستقیم است وکلیه مسجدها عبادتکاها مهدیه ها حسینیها ومراکزاجتماعات دینی دعا ونیایش ومراکزاجتماعات اظهار نظروسخنرانی برای رسانیدن ابلاغ وبیان اشکارامرحق هدایت ورهنمائی برصراط مستقیم رسول الله ولی الله امرامام زمان است عبادتکاها مراکزاجتماعات دیگر ادیان ومذاهب است وهمه برای تعهد به هدایت ورهبری امر رسالت امام محمد المهدی هدایت کننده موعود وموجود درعصر جدید وهدایت امرحقتعالی است وبا ید درفورم وشکل دهی و نیکوئی وحد حدود هدایت دین کله خداوند باهدایت رسول الله امام زمان انجام تکلیف وظیفه نمایند انشا ءالله وهمگان برحق عدل میزان راستی ودرستی وصحت کلام صدق نیت سخنرانی وهدایت نمایند وازانحرافات وجاهلیت گذشته بپرهیزند تا دراعمال وتربیت آموزش اجتماعات اثر بخشی مفید واقع شود کسانی که اطاعت وپیروی نکنند نافرمانی هدایت امرحقتعالی و ازصراط مستقیم را نموده اندو پیروی از شیاطین جن انس وهوای نفس وعادت باطل را نموده وبرسزای اعمال واحکام قصاص وتقاص دردنیا واخرت بر اعمالشان سنجیده می شود وبرای انها حکم می شود واعلام وابلاغ وبه اطلاع عموم می رسانم یا اهل الکتاب ای مسلمین پیروان شیعیان مردم ایران باید همه افراد مسلمین عالمان فقیهان محافل ومدارس ومسئولین حکومتی کشوری ومجالس نصب انحصار سالاری حکومتی چند گانه واداره امور جامعه واجب ولازم تکلیف دینی ایمانی اسلامی قرانی بوده وهست که مواضع خودشان را آشکار واضح وبا اطلاع عموم اعلام کنند واظهار وجود نظر نمایند و شروع به اقدام و اجرا ی امرحق هدایت نمایند پیغمبربا تمام امکانات که دراختیار دارم آماده ام که در راه امر رسالت هدایت امرحق خداوند دراین زمان اقدام وعمل وانجام تکلیف و وظیفه عمل نما یم ودرسازماندهی وساماندهی همه امور مسلمین وجوامع واصلاح عمل مرام ادیان ومذاهب ادبیات به احسنترینها اقدام نمایم من الله توفیق انشاء الله وبدانید کسانی که مخالفت نمایند وهمکاری لازم نکنند برای اصلاح قوانین به حق و بعدالت به یقین امیال استکبار تبعیض وسلطه گری جاهلیت دارند ودشمنان اسلام مسلمین ومردم ایران هستند وباید به عموم مردم معرفی شوند تا شناخته شوند وپیروی ازشیاطین جن انس است ومانع پیشرفت هدایت امرابلاغ هدایت صراط مستقیم خداوند متعال دراین زمان باشد گناهکاروظالم به بحقوق خلق الله وامرحقعالی است ومجرم است اجرای حکم قصاص وتقاص براعمال وگناها نش واجب است وباید به سزای اعمال با طلش برسد برحسب میزان امرحق انشاء الله وبعذاب دنیا واخرت گرفتارمی شود انشاء الله بدانید حفظ هرنظامی درهراجتماع انسانی منوط با قوانین نیکوی امرحقتعالی وبرعدالت برابری واحترام به حق حقوق همدیگروعدم هرنوع تعدی هتک حرمت وطاغوت سازی استکبارمی باشد واصولی درست بودن نظم برحق وعدل میزان است وسیستم شکل دهی وسازماندهی اصولی واجرائی برای اداره امورملتها بدونه تبعیض درحقوق انسانی مطرح است یعنی فرم بندی اداره امورهرجامعه برحق عدل هدایت خداوند است برای همه افراد وهر جامعه ای است وپایداری دین ایمان اعتقاد مردم هم باهدایت و آموزش پرورش ازطفولیت براساس واقعیتهای نیکوی هدایت و آفرینش خداوند وسلامت اداره امور جامعه وتربیت صحیح وادبیات نیکوی سلامت بخش ورعایت حق حقوقی وصداقت درهر جامعه است واندازه دین ایمان عقیده باطنی نیکوی هرکس به اندازه عقل فهم درک علم شناخت ان و ثبات سلامت اجتماع ورزق روزی حلال می باشد بدانید به امرخداوند الحمد لله رب العالمین رسول الله ولی الله امام زمان الامیرالمونین مسلما نا ن جهان معمورابلاغ احکام اسلام قران واجرای احکام قصاص وتقاص سزا برای ظالمان مجرمین برای هرگونه ظلم ستم درایام الله رسالت وهدایت وشاهد ظهورموعود ومن بعد است دردنیا واخرت وتمام جزا سزا وپاداش اعمالها به امرخداوند است دردنیا واخرت برای هرمخلوقی وهمه امراحکام واجرا ی جزای اعمال را به امرخداوند جهان واگذاروتوکل نموده ام انشاء الله وچونکه پیامبربه امرحق و نیب فیصله دهنده ام دراصلاح وهدایت پیغمبران وبین مذاهب وجوامع اسلام مسلمین وایات قرانها وصراط مستقیم خداوند که همه قادربه درک حقیقت ان نیستید درعصر جدید ودرهدایت وآفرینش دردنیا واخرت تا آخر زمان اعلام می نمایم وفیصله دهنده ام برای رفع اختلافات ودشمنی های قوم وقبیلهای جداتی ارثیه ازگذشته مانده وبه هرانسانی ازبندگان خداوند که ظلمی رفته ویا حق حقوقی ازاو ضایع شده درهرزمان فقط مجرمین ومسئولین همان عصروزمان وهمان اشخا ص افراد مجرم هستند باید تقاص وقصاص شوند چه مردها وزندها برای برابری احکام حقتعالی وبخشش وآمرزش است ودشمنی نمودن فرزندان وخیشاوندان ونسلهای بعدی بی تقصیرهستند وهرکسی فردی ونسلی مسئول عملکرد خودشان می باشند درهرزمان ودشمنی نمودن وکینه ورزی نسلهای بعدی با هم دیگر خلاف شرع مقد س اسلام قران است واصلاح قوانین اداره اموراجتماعی به عدالت برای هرنسلی واجب تکلیف است انشاء الله این برای اعمال صالح درزندگی ونجات دین ایمان ازشر شیاطین جن وانس است واعلام امرحق قصاص وتقاص اعمال ظلم برای همه کسانی است که ازامام زمان انتظار دارند که درایام الله ظهورموعود قصاص وتقاص ظلم هائی که به مسلمین وخلق الله رفته درگذشته را بازخواست کند وبرای میسرشدن امرحق باید ازامروفرمان امام زمان پیروی واطاعت کنند وکسانی به پدران ومادرانشان وجداتشان وبرادران فرزندانشان ظلم تعدی هتک حرمت رفته است قصاص تقاص هر ظلم را بگیرند ویا اینکه به قیامت سزای حکم خداوند واگذارند وازجاهلیت گذشته وافراطگری یاد اوری ظلم ستم گذشتگان با شعارهای بیهوده دروغ وکینه ورزی پرورش دشمنی بین جوامعه مسلمین بی اطلاع وبی تقصیر دراین زمان بنام دین مبین اسلام قران واشخاص گذشته بپرهیزند واین معضل آموزشی ومرامی تربیتی دردین اسلام این جامعه است بد اموزی تربیتی دینی ایمانی وگمراهی دارد وضرر و زیان به دین ایمان اسلام قران هدایت نیکوی پیغمبران است وخواسته شیاطین جن انس است وپیروی ازاعمال باطل عذاب دوزخ در دنیا واخرت به همراه دارد وفقط ذکراعمال حسنه اصولی وقایع وشناخت صحیح ازاهداف حق اشخاص ودرس عبرت گرفتن و اموختن ازوقایع برای پرهیزگاری درحال وآینده درامراجرای نیکوی هدایت انسانی اسلام قرانی صحیفه ها ی قرانی درجامعه کارسازی دارد انشاءالله وکلیه انتخابها ومنتخبها ی قوانین چه پست مقام حکومتی چه دینی وچه اداره امور جامعه وچه حکم وقضاوتها که براساس تعدی وهتک حرمت وتبعیض ونصب امیال وخیشاوندی که حق وحقوق بعدالت ازدیکر مومنین مسلمین را ضا یع وسلب نموده باشد با طل است یا جلوگیری از بیان اشکار و نشر حقا یق بوده باشد یا ودروغ خدعه تهدید ورب وحشت اغفال نمودن خلق الله باشد وهمچنین با معیارتبلیغ وتبعیض مقوله قماش خاص وعام اهل بیت تمایز نژادی وعادت جاهلیت صورت گرفته باشد با طل است واگرخلاف حق وحقوق شریعت دین مبین اسلام قران امررسالت است واگرخلاف راستی ودرستی ونشر بیان اشکارحقیقت اسلام است با طل مردود است وکلیه عناصروافراد نصب شده دراطلاعات و رسانه یا خبرنکاری خبررسا نی ونشر انتشار حقایق امورجامعه مردم ایران ومسلمین چه حاکم چه نماینده چه اطلاعاتی با هرلباس هرسرسنین هرگونه ظلم و تعدی به حقوق انسانی اسلامی وعلیه حقوق عمومی وبه خلق الله کند ودرجهت منفعت حاکمیت وسلطه گری برای اشخاص ظلم کند همه مجرمند وظالمان بتوان حیثیت وبحق حقوق عمومی وبعدالت جامعه وخلق الله بوده است وهرمانع شونده درامرابلاغ حق وحقوق نشر حقیقت عموم مسلمین چه جاهلین وغافلان عقلی وفکری ومذهبی ونظامی عسگری با هر لباس وسنین پیروان استکبار تبعیض ستمگری وسخنان دروغ بی فایده وجنگ افروزی درهمه اموراجتماعی وحقوقی هرگونه ظلمی وتعدی هتک حرمت به حق وحقوق دیگران نموده اند باید قصاص وتقاص شوند وبه سزای اعمالشان برسند انشا ءالله یاایها الناس یا ایها المسلمون بدین وسیله اعلام می نمایم هر گونه ظلم ستم چه حقیقی وچه حقوقی وغافل نمودن و بودن مردم دردین اسلام وقران وهدایت ورسالت دراین زمان ایام الله به رسول الله امرزمان امام محمد المهدی هدایت کننده موعود رفته به توسط مستکبرین حاکم برمردم وبخاطر سلطه گری حاکمان عدم اطلاع رسانی بوقت معین درست وغافل نمودن عمومی مسلمین رفته است یا ایها الناس یا ایها المسلمون بدانید اعلام می نمایم هدایت امرحقتعالی دردین اسلام قران وهدایت پیغمبران هدایت این زمان رسول الله امام محمد المهدی هدایت کننده موعود برحق عدل صراط مستقیم و تماماً مشروع و قدسیت نیکوئی دارد وهیچ با طلی وظلمی خلاف شرع مقد س به ان راه ندارد وکلیه افراد وعوامل باهر پست مقام ونسب لقب مسئولین اداره امور جامعه از پائین ترین تا بالاترین حاکمان برمسلمین خلق الله مسئول هرگونه قتل وظلم فساد هردروغ دغل غلو گوئی درعمل کردها ی شان هستند چه حقیقی وحقوقی ومسئول هرظلم با طل سخن لقو وبیهوده وتعدی وحتک حرمت به هرشکل می با شند وازنظر دین مبین اسلام قران وهدایت پیغمبران هدایت رسول الله امرزمان آ ل محمد المهدی الهادی موعود امام زمان اعمال با طل وظلم جاهلیت بنام دین مبین اسلام قران مذهب به هیچ وچه من الوجود قابل قبول نیست ونمی باشد وتمام عملکردهای باطل ظلم اشخاص بخواست خودشان بوده است و باز خواست می شوند و ربطی به هدایت نیکوی و سازنده امرحقتعالی وشرع مقدس نداشته است و تمام عوامل حکومتی و مجالس واجرائی ودینی مذهبی بدانند امراصلاح و تدوین قوانین های جدید ونظم ترتیب سازماندهی بردستور رسول الله ولی الله امرامام زمان واجب الاجرا ولازم الاجرا می باشد الی یوم القیامت من الله توفیق انشاء الله .ابلاغیه اطلاعیه شماره نه در وصف وقایع تاریخ یا اهل الکتاب جزا وپاداش ایام الله واعمال روز قیامت