بسم الله الرحمن الرحیم

لا اله الا الله محمد رسول الله انا انزلنا الیک الکتب با لحق فا عبد الله مخلصا له الدین قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین هرحمایت و هدایت کننده بحق و نیکویی از پیروان محمد المهدی هدایت کننده موعود را خداوند جهان و ملائکه وانبیاء الله و اولیاء الله حمایت و پشتیبانی می کنند یا ایها الناس یا ایها المسلمون ای شیعیان پیروان بدانید انتخاب ولایت فقیه یا عالم و دانای فقیه دینی وایمانی معنی حکومت نمودن ضایع نمودن حقوق دیگران و ظلم سلطه گری بر مسلمین را ندارد علم ولایت فقیه یعنی اموختن علم اسلام قرآن وهدایت پیغمبران است در اصل از جانب خداوند برای هدایت امرحقه اش می با شد ازان او وبه امراوست بعثت ولایت پیغمبران است برای رسالت وهدایت امتها و دراین زمان واقع شده و رسول لله ولی الله امر است و در هر لبا سی ممکن است با شد درهر زمان که واقع شده منظور از ولایت فقیه یعنی حاکمیت دین ایمان و بندگی درزندگی و به امر هدایت خداوند خالق جهان ایمان داشتن است شیعه و پیرو بودن معنی عام در اسلام قران دارد یعنی پیروی پیغمبران و امرهدایت خداوند است و در مجلس قانون گذاری اسلامی اجتماعی مردمی فقیهان همیشه حاضرند از اعضاء و عالمان دینی درباره قوانین اظهار نظرمی کنند و بعد رای گیری انجام میشود و بعنوان فقیه دینی و ایما نی ناظر بر اعمال اجرائی و هم آهنگی و نظارت بر قانون گذاری امر شرع مقدس حق وحقوق در دین ایمان اسلام قرآن هستند و با انتخاب به مدیریت مجلس هم می رسند وهمچنین عالمان دینی و روحانیت هم می توانند عالمی فقیه و مجتهدین هیعتهائی را بعنوان ناظر و سرپرست راهنما انتخاب نمایند وکمک به نظم و انضباط ساماندهی امور دینی و عبادت و مساجد و نظم آموزشی قرآنی باشند که سخنرانی ها و موعضه های روحانیت خلاف فقه واصول دین مبین شریعت اسلام قرآن وحقیقت رشد انسانی شعور شعون وعلیه حیثیت وقایع در جامعه نباشد و درهر زمان وعلم و دانایی فقاهت هم با هرلبا س ممکن است و اختلافات سلیقه ای مجتهدین وتعدد ولی فقیهان که می خوانند و انحصار درحکومت ظلم بد یگر مومنین مسلمین و دانشمندان عالمان دیگر و به دین اسلام قرآن و بی عدالتی به جامعه مسلمین است شیعه و پیرو بودن ولی وفقیه به معنی جاهلیت و طاغوت سازی وپیروی ازطاغوتها و انحصار وافراطگری مستکبران تمایز نیست وکسانی که با قراردادن این دو اسم و سوء استفاده در اذهان عمومی نموده اند و قصد تعدی هتک حرمت مومنین مسلمین وظلم را دارند مجرمند و به عذاب خداوند گرفتار می شوند انشاء الله الحمد لله رب العالمین یا ایها الناس یا ایها المسلمون بدانید نباید در پستهای بالای تراز مجلس اسلامی اجتماعی عمومی قانون گذاری و مدیریت سیاسی کشوری لبا س نمایان مدیری یا صاحب پست مقام اداره امور دولتی نباید لباس روحانیت باشد یا اینکه اسم و القابی و لباسی که نمایانگر تما یز نژاد وخانواده یا قوم فرقه ای خاص نمایانگر شود و این برای آشکار شدن هر باطل سوء استفاده واستکبار ظلم وعدم شناخت می باشد که به نسبت آن نام و لقب دراذهان عمومی مسلمین میباشد اگر نیکوکار باشد نیکوئی برای همه آن قوم نژاد و اسم ولقبی که معرفی می کند جامی افتد و ثبت می شود و اگر ظالم باشد و ظلمی در پست مدیریت و مقام نسبت به آن واقع شود تعدی هتک حرمت را توده و قاطبه عموم مردم به آن قماش و لقب نسب می دهند و تبلیغ می شود این برای سلامت دین ایمان خلق الله انسانی اجتماع است و همچنین لباس قاضی و قضاوت باید یا لباس عمومی باشد و یا لباس خاص برای همه قاضی ها معین شود وبرای حاکم شرع هم معین باشد وهمه مردم بالغ و با اطلاع کامل به حقیقت وقایع نیستند در مسائل واین برای سلامت اذهان عمومی و سخنان و درک و فکر اندیشه اجتماع است انشاءالله وخلق الله صادق ساده لوح در محدوده اندیشه فکر ذهن و یادگیری تبلیغات آشکار زندگی وبا ذهن خودشان عمل می کنند مثل همین زمان که مسلمین مردم از جوامع ظلمها و نابسامانی ها را به دین مبین نیکوی اسلام قران ومسلمین و جامعه روحانیت نسبت می دهند و به ضعف در ایمان عبادت و تکلیف به عدم شناخت دین حق گرفتارمی شوند ناخود اگاه و ظلم به دین ایمان شناخت خلق الله است و مسئولیت حق و حقوقی در دین اسلام قرآن دارد برای همه مومنین مسلمین من الله توفیق انشاء الله. بدانید معنی روحانی بودن و تکلیفهایی که در جهت دین ایمان خالص لله و بی آلایش و بی شائبه بدون وابستگی متعهد است روحانی دین اسلام کسی است که از اول زندگی با طینت و نیت پاک و صداقت و سلامتی با خلق واخلاق نیکو تصمیم می گیرد که دانش و توانائیهای زندگی خودش را وقف دین ایمان به امر الحمد لله رب العالمین می نماید و دراختیارعموم خلق الله با هرکیش و مرام و نژاد قرار بدهد به نیت تقرب الی الله بسوی حق تعالی و اجر پاداش عمل ازجانب اوست روحانیان مبلغان سربازان امر به معروف ونهی ازمنکردین خداوند و هدایت هستند و فقط متعهد و مقید ادای تکلیف وظیفه امرخداوند و برحق انبیاء الله و کتابهای مقدس و هدایت خداوند برجهان ودین ایمان عموم انسانها هستند روحانیان و مبلغان رسالت رسول الله محمد المهدی الهادی باتمام وجود و اخلاص مبلغان دین خداوند عالمیان هستند و لاغیر و مکروه و مضر و ظلم است برای روحانی که وقت اجتماعات نماز وقت اجتماعات دعاها وقت اجتماعات موعضه منبر و سخنرانی درخصوص اسلام قرآن اموزش د ین ایمان خلق الله برصراط مستقیم حق لله ازاشخاصی مثل پدر مادر و جدات پدری و مادری و نسب جداتی خاندانی و خود با هر قرون و سنین تعریف تمجید تبلیغ نماید و بجای آموزش احکام دین و دعاها و ذکرهای نیکو و هدایت خالص لله پیغمبران ازمقوله تمایزنژادی لقب نسب سید میرزا والقاب نژادی دیگران را تبلیغ کند به هر نفع منظور واز جدات و نسبهای خودش و مسائل و تظلمهای ومصیبتهای بر آنها نام ببرد و تبلیغ برای خودش و دیگران و سوء استفاده از اشخاص احساسات مسلمین و مومنین را نماید و خلاف توحید دین ایمان اسلام قران و هدایت خالصانه و بی آلایش و بی شائبه مخلصانه پیغمبران است چونکه درفکر ذهن مسلمین شبهات عد م شناخت دین ایمان خالص به خداوند الحمد لله رب العالمین ایجاد می کند و عدم تکلیف و شناخت دانش دینی وادبیات ووظایف در زندگی دنیا و آخرت اثر مستقیم دارد. کسانی که دین ایمان توحید خداوند اسلام قرآن های هدایت انبیاء الله را برای زندگی دنیا و رستگاری درآخرت می خواهند باید دین و ایمانشان را خالص برحد و حدود الله و برصراط مستقیم نمایند انشاء الله و ازگمراهی و نا درستی و آموزشهای باطل و خسران آموز و آمیز از گذشته و حال محفوظ بدارند بپرهیزند و پاسداری نمایند و برهانند و تقوا و ایمان الهی همه مسائل دین زندگی را در برمی گیرد بحد میزان دین ایمان وسلامت جامعه است و بدانید پیروان شیاطین جن و انس فرومایگان واسیران ذلیلیهای جاهلیت گذشته غافلان مستکبرین مادی گرا سلطه طلب و سست عنصرها وکودنهای عقب مانده هستند و آنهایی که خودشان را به نفهمی گری و کوری و لالی می زنند عقب می مانند به هر صورت از شناخت وتصدیق هدایت پیغمبران و انبیاء الله و رستگاری ودین نیکوی حق تعالی دردنیا و آخرت من الله توفیق انشاء الله بدانید مبلغان و هدایتگران روحانیان اسلامی قرآنی رسالت محمد المهدی الهادی وعالمان مهدیین یعنی هدایت کنندگان دینی وآموزشی مرام کردار رفتار اجتماعی درزمان حال و آینده نظم ترتیب آنها با نظم وانضباط جدید ایام الله موعود ظهور و رو به جلو وباپیشرفت است و باید مثل یک سرپرست مسئول در قسمتی از جامعه به هدایت درک مسائل جامعه را عمل میکنند و مثل مردم و جویای احوال سلامت اجتماعی وبا مردم باشند از دوران تحصیل تا اتمام مدارس علمیه تا دانشگاه و ارائه خدمات هدایت دینی الی آخر عمر همه با نظم کامل درهمه ایام الله است و آنها از بدو تکلیف متعهد به امرهدایت خداوند به بندگان و تقرب بسوی الی الله هستند و مسئول برتبلیغ هدایت دین خالص و لله اسلام قرآن و امر هدایت همه انبیاء الله بر همه انسانها انشاءالله هستند این امر برای مقید و متعهد بودن برای آموزشهای دینی ایمانی ورشد واموزش پرورش سلامت اجتماعی وحقیقی هستند درجهت صراط مستقیم با نظم جدید بدون ذکر سخنان لغو و منکرات علیه گذشتگان در سطح همه جوامع اسلامی و برای دین کله خالص لله است یعنی فراگیری همه امت اسلام به نحو احسن انشاء الله و پرهیز از اشتباهات وآموزشهای قبیله ای وتمایز نژادی غلط گذشته است انشاءالله روحانیان و مبلغان اسلامی ایمانی قرآنی رسالت محمدالمهدی الهادی در هنگام عبادت و موعظه سخنرانی دعا و نیایش در انظار عمومی وظیفه دارند که لباسشان سفید بطورکامل و یا اینکه روپوش سفید باشد بطور کامل وهمیشه پاک و تمیز چه زن و چه مرد و همچنین درصورت تمایل می توانند آبی آسمانی خوش رنگ روشن و سبز را هم می توانند استفاده کنند و درتمام اندامها یک رنگ استفاده نمایند یا اینکه بصورت روپوش کامل باشد وآنچه که در شعون معروفیت هدایت امر حق تعالی اسلام قران دراین زمان است و کلی برای هدایت خالص و لله به نفع احسن مشخص باشند برای نظم ومفید بودن و متمایز ایام وعبادت در انظار نظم وحدت درجامعه است و باید یک شکل باشند از سرتا اندام تا خلق الله تشخیص بدهند روحانی وغیر روحانی و مردم عادی را در تمام جامعه ها و سوء استفاده از اسم و لباس وامرهدایت نشود این درایام عبادت دعا و نیایش مراسم موعضه اموزش اموردینی ایمانی است متحد و یک شکل یک رنگ و یک کلام الله آیات قرآن آموزشی از درسهائی که آموخته اند می آموزند و تکرار می کنند انشاء الله بر صراط مستقیم انشاءالله بدانید انتخاب رنگ لباس یکدست بودن آن یکی برای نظم و انضباط درامر انجام تکلیف وظیفه آموزش دین ایمان آموختن است و یاد گرفتن احکام دین است و تشخیص غیر روحانی در جامعه و درآموزشها مشخص باشد که بالاترین اعمال درحیات و زندگانی برای هر انسان است و پرهیز از سخنان بیهوده در وقت عباتها و دعاها و موعضه و دیگر این رنگها نشاط انگیز طراوت و تجدید احساس آور و رو به پیشرفت و رشد انسانی است و بدانید هرکاری موئضه وعملی و هدایتی و سخنی اگر با نظم و انضباط به راستی و درستی در جهت صحیح با فهم انجام بگیرد پیشرفتی حاصل شده وکاری به صورت عملی انجام گرفته است در غیر این صورت ضرر و منفعتش با هم است و یا اینکه همه خسران زیانکاری می شود ودرکلیه اعمال هم مصداق دارد و بدانید در پست مقامهای بالای مجلس وکشوری و سیاسی در مدت مدریت اجرائی وریاست هیچ حاکمی نباید لباس روحانی بپوشد و استفاده کند و لباس روحانی فقط برای هدایت دین ایمان برحق عبادت خداوند و امر هدایت پیغمبران است و لاغیر لازم نیست که روحانی تمام شبانه روز لباس روحانی بپوشد می تواند فقط در ایام عبادت اقامه نمازها ویا دعا ها وهنکام موعضه سخنرانی دینی قرآنی لباس روحانی بپوشد یا هرطوری که راحت و مایل باشد بقیه ایام را و بقیه و قتها را لباسش هم سطح جامعه و یا هرکار و شغلی را که انتخاب کند و انجام بدهد مثل کشا ورزی و هم می تواند یک شغل محدود کوچک عام المنفعه داشته باشد برای درآمد مخارج و رشد در زندگی بشرطی که از کسب علم و تحقیق عبادت و نمازها و دعاها بوقت شرعی عقب و بازنماند انشاء الله. بدانید کلیه ذکرها و اسمها و صفتها دراسلام قرآن برای هدایت خداوند است ویک جهت و سمت سوی خالص لله دارد وخاص می باشد و جنبه بعدی پیغمبران هستند که معنی عام دارند و با برگزیده شدن به امرحق و اذن ولایت خداوند ارجعیت امر حق رسالت پیدا می کند و لا غیر یا ایها الناس یا ایها المسلمین بدانید ذکر اذان هم مثل ذکرها درقرآن است وبرای بشارت و آگاهی یافتن مسلمین ایام الله عبادت است وکم و زیاد گفتن بعضی ذکرها در اذان مسئله ای در دین و بین جامعه مسلمین ایجاد نمی کند و ازهمه مذاهب اذان اسلامی پذیرفته است محمد رسول الله وعلی ولی الله شجره واحد واقعه رسالت هدایت وآفرینش خداوند الحمد لله رب العالمین است و می توان هر دو را در یک اسم محمد خلاصه نمود وکامل است و رسوللهم واحد است برای هدایت دراسلام وهمه در ذکرهای قرآن است انشاءالله و اسمها و صفتهای نیکو برای کسب معنویت و تقرب مومنین مسلمین خلق الله است و در هر زمان است و هیچ ربطی به خانواده و میراث قومی قبیله ای وتمایز نژادی ندارد درتمام دین ایمان به خداوند و کسانی که تبلیغات و سخن خلاف واقعه و میزان میگویند برخلاف امر حق و عدل و حد و حدود و امرخداوند اسلام قرآن است و در جهت طاغوت سازی و استکبار و پیروی شیاطین جن و انس را می کنند تمام عالمان دینی و روحانی بدانند در این زمان عصر جدید از سخنان لغو و تبلیغ باطل بی مورد و بی فایده قول منقولهای نژادی و خانوادگی و نسبت دادن خودشان به قبرها وتبلیغ گذشتگان برای منفعت طلبی مادی عمل خلاف امرحق و اسلام قرآن و تبعیض است و سخنان بی نظم وکلمات متفرقه از این امام و آن شخصیت و مخلوط نمودن و هر یک کلمه از کسی گفتن و هرکلمه ای را به کسی نسبت دادن و مشتبه و مخدوش نمودن مسائل دین و ایمان توحید در اذهان عمومی ممنوع و مردود است و پریشانی در شناخت و یاد گرفتن ایجاد می کند و کلیه آموزشهای علوم دین اسلام قران پیغمبران باید در فرم و چهار چوب معین ونظم یکسان باشد یعنی موضوع جمله و قرآن دین را بیا موزانند تا آموزش و مفاهیم آن درک بشود برای همه و یک درس و مسائل و درس را بطور کامل بیاموزند و بعد درس دیگر را تا نتایج نیکوی عملی و منطقی داشته باشد تا نتایج تربیتی ادبی و آموزشی حا صل نیکوی بدهد انشاء الله دستورالعمل آموزش معین باشد برای هر روز و هر شخصی بدون بدگویی از دیگر مسلمین و درمسائل روز اسلامی وهمیشه درنظر داشته باشد که شغل وکارش هدایت وآموزش عموم جامعه مسلمین وخلق الله است نه وقت تلف نمودن درمسائل متفرقه حکومتها اگر انتقادی از دولتی کشوری و جمعیت اسلامی بود باید بطور منطقی و اصولی بر امر حق هدایت دین و ایمان به خداوند در جهت صراط مستقیم و خیر و صلاح هدایت درست باشد بدون تشتت زائی و تحریک شر فساد دشمنی کینه ورزی باشد در این زمان و باید همگان بپرهیزند از سخنان ناروا و دشمنی و جنگ افروزی و اختلاف قومی و نژادی مذهبی بلکه باید درجهت رفع اختلاف و صلح خیر واعمال صالح قدم بردارند و سخن بگویند انشا ءالله روحانیان معلمین دوره دروس دانشگاهی علمی فرهنگی دینی ادبیات انسانی اسلامی را بگذرانند و هدایت خالق بر مخلوقات را و توحید شناسی قرآن و دین ایمان شناسی و پیغمبر شناسی فلسفه و منطق و استنباط ها و مصداقهای قرآن را برای آموزش و اهداف هدایت و درزندگی به امرحقتعالی مطابقت برای هر زمان را و قرآن های انبیاء الله را همه آیات قرآن را و آموزشهایی که می دهند بدونه وشرک شبهه در دین و ذهن روان وعادتها باشد و مصداقهای قرآنرا برای شناخت در این زمان و کلیه صحیفه های قرآنی ایام الله موعود و ظهور را قراعت نمایند همه روحانیان و مبلغان همگانی و معانی و مفاهیم آن را درک نمایند هماهنگ با آیات قرآن و آموزش بدهند و اجرا کنند عمل نمایند انشاء الله و پرورش انسان در زندگی و باورها و عادتها را بشنا سند و حق و باطل بودن اعمال یا زیان داشتن و یا حسنه بودن آنرا بشنا سند و طریق معاشرت با خلق الله و مرام تربیت ادبیات نیکو را با عموم مردم را و فقط به امر هدایت همین زمان و دین ایمان خلق الله بیندیشند و به علومی که کسب شده است بپردازند و متحد با سازماندهی و همبستگی به آموزشهای واحد و متمرکز یکسان بپردازند و به امرحقتعالی و هدایت خلق الله بپردازند و مسائل تاریخی و شخصیت های و مسائل و عمل منکرات و جاهلیت آنها را به گذشته بسپارند و درس عبرت بیاموزند انشاءالله تا از گمراهی و گرفتاری عذاب اعمال باطل گذشتگان مصونیت داشته باشند انشاءالله هرکسی که بعد از دروس ابتدائی وتکلیف خواست به رشته مبلغ دینی و روحانی بپیوندد پس از درس ابتدائی می تواند آموزشهای علوم عمومی را شروع نماید و فارغ تحصیل شدن رشته های دانشگاهی و محسنات و خلقیات نیکو و شناخت دین خالص لله و با علاقمندی باطنی و میزان اندیشی صداقت بر صراط مستقیم خداوند ملاک روحانی و پیروان رسالت محمدالمهدی هادی بودن است وهمه در پیروی احکام دین خداوند متعال اسلام قرآن پیغمبران و صحیفه های ایام الله ظهورو موعود آل محمد رسول الله ولی الله امام زمان مسلمین محمد المهدی هدایت کننده موعود منجی و هادی عالم بشریت انسانها هستند و دینشان اسلام کامل و پیرویشان مسلمان اسلامی ایمانی قرآنی توحیدی رسالت پیغمبران است و به همه جهانیان اعلان و دعوت نمایند و مخارج دوره تحصیل تا اتمام دانشگاه و دوران زندگی تا پایان عمر را از صندوق وجوهات شرعی و اهدائی مردمی مثل خمس زکات مالیات با رضایت هرکسی و هدایای عموم مردم و ازبودجه آموزش و پرورش واز بیت المال عمومی تامین شود و اداره و سازماندهی هم مثل آموزش و پرورش باشد بطور مفید و نیکو با نظم صحیح و اندازه اعتدال و مورد نیاز باشد به هرتعداد لازم برای نیاز جامعه و روحانیان اسلام رسالت هدایت را می توانند درآموزش و پرورش بعنوان معلم و یا استاد آموزشی استخدام شوند و بخشی از هزینه های زندگی و کسری ها را جبران نمایند انشاء الله و بدانید روحانی معلم آموزش و پروش در قدیم بوده است ودراین زمان به این صورت تغیر نموده است و باید سازمانی یا موئسسه ای تاسیس شود در امر دریافت و پرداخت حقوق روحانیت و توسعه و نظم بازسازی و عمران و اداره نمودن مساجد بطور سراسری وتامین و تعداد پیش نماز و نظم انظباط تکلیف در ایام نمازها ی پنج گانه متمرکز باشد و همه وجوهات دریافتی در یک صندوق جمع آوری و پرداخت بشود و از شکل کنونی که هر مرجعی به میل و امیال و محدوده خود عمل می کند خارج شود و کلیه دریافت و پرداختها از با نکهای موئسسه دینی بی طرف و قرض الحسنه ها باشد و عدالت و نظم انصاف رعایت بشود بدون هیچگونه مقوله قومی تمایز نژادی و فرقه ای لباسی قماشی تبعیض فرقه ای درعملکردها و پرداختها نباشد روحانیان مبلغان دینی که حقوقشان از وجوهات شرعی اسلام قرآن و امر رسول الله ولی الله زمان تامین می شود حق ندارند به غیر از احکام اسلام قرآن و تکلیفهایی که امر شده است از اصل نصب خاندان و امیال دیگران و خودشان بجای دین و احکام اسلام قرآن سخن بکویند اگر چنین کنند هم به خودشان ظلم نموده اند هم به خلق الله و به دین اسلام قرآن رسول الله و مدیون حق الله و حق الناس هستند و بعذاب گرفتار می شوند مهدیه ها وحسینیه ها باید برای مراکز بزرگداشت هدایت خداوند حق لله بر صراط مستقیم وهدایت پیغمبران محیا شود نه افراط درعزاداری بی مورد بی فایده سرگرم کننده خلاف امرحقتعالی و از نوحه گریهای جاهلیت آموز گمراه کننده و شبهه ناک واتلاف وقت مانع بشوند همگان انشاءالله و مداهان باید در جهت و معرفی نیکوئی دین ایمان به خداوند و اصلاح بین مسلمین و هدایت جهانی خلق الله و رسالت محمد المهدی هدایت کننده موعود باشد وهمه هدایتهای انبیا ءالله واولیا الله صالحان معصومین را در برگرفته است انشاءالله و اثرات نیکویی اجرای احکام اسلام برای جوامع سخنرانی کنند و از خداوند خالق جهان کمک بخواهند اجر و پاداش آنها به امر وخواست ومرحمت اوست انشاء الله وکلیه مراکز دعای ندبه مهدیه ها مراکز هدایت پیغمبران است و حکم مسجد را دارد و جایز واجب است که نمازهای ایا م الله و نماز جمعه هم برگذار بشود انشاءالله وهم چنین حسینیه ها را هم میتواند بصورت مسجد استفاده شود بدون شرک شبهه و هم مراکز هدایت وآموزش و پرورش درهمه ایام باشد یا ایها الناس یا ایها المسلمون بدانید نمازهای جمعه دراین زمان باید درشهرهای با جمعیت بیشتر و بزرگ به تعداد هرمحدوده جمعیت هر(یکصد هزارنفرسکونت وزندگی) در مسجدی یا مکانی نماز جمعه برگذار بشود برای حد اکثراستفاده اجتماع مسلمین است و ایاب ذهاب سهل آسان گردد و در دسترس عموم باشد وهمگان بتوانند ازآن منطقه استفاده کنند و فریضه نماز جمعه را هرچه سهل و آسان با معنویات کامل بجای بیاورند و فیض ببرند انشاء الله و هدایت ها دستور العمل آموزشی هدایتی درامر زندگی باشد و کسب نمایند و مکانی با آرامش و همزیستی نیکو برای حل مسائل اجتماعی معرفی و راهنمائی و مشاورت برای اداره امور جامعه باشد انشاءالله وعالمان روحانیان پیش نمازها مبلغان دینی نباید وابسته به حا کم سیاسی حکومتی باشند و برای او تبلیغ های نادرست اغفال کننده خلاف امرحق نمایند و هدف و مقصود حل فصل مسائل و مشکلات عموم هر جامعه و هدایت امر دین باشد بی غرض برحق لله و عدل بر صراط مستقیم انشاءالله بدانید برای ادای و اجرای فریضه دعای ندبه و نماز ظهر جمعه که وجه مشترک دارند درعبادت و یاد نام طریق برگزیده شدن هدایت ورسولان پروردگار وهدایت جوامع انسانی در همه زمانها است و جمع شدن مردم وتعاملات و همبستگی های اجتماعی است و مراسم خا ص و حسنه در روزهای جمعه برای مسلمین و دیگر ادیان و مذاهب در روزهای تعطیل اجتماع نمایند وهمین مراسم دعای ندبه را بطریق حسنه و نیکو انجام دهند و دعا و نیایش صبح جمعه و اقامه نماز ظهرجمعه برگذار شود بطور همگانی و بجای بیاورند درسطح همه جوامعه باشد و این نصف روز را می توانید از تعطیلی های طول ماه و ایام استفاده و جایگزین کنید و ازاذان صبح جمعه تا ظهر را به عبا د ت ودعا و بیان آشکار مسائل مشاورات تقریب مذاهب و طرح مسائل دینی و ایمانی و دستورالعمهای اجتماعی برای رشد اخلاق تربیت و آموزشی فرهنگی در همه زمینها و مقوله های مورد نیاز برای زندگی باشد انشا ءالله با امید معنویت و آرامش و نیکو زندگی نمودن باشد برای همکان و برنامه های نیکوی هدایت و اجرائی معین تدوین کنند بطور همگانی و برای همه سنین برای هدایت باشد و این مراسم و برنامه های هدایت یک نواخت با تداوم جهانی و درسطح همه جوامع جهانی برگذار شود انشاءالله برای همه ادیان و مذاهب و درسطح کره زمین و همه جذب می شوند با فرهنگ و زبان خودشان وجه مشترک و ارتباط فرهنگی علمی ایجاد شود و داشته با شند برای همه ملتها وپایگذاری تدوین عمل و اجرا بشود انشاءالله بوسیله مراکز و ستادهای رسالت و هدایت محمد المهدی الهادی در جامعه ایران و در سطح کره زمین انشاء الله به رسالت و هدایت رهبری آل محمد المهدی هدایت کننده موعود امام زمان درسطح کره زمین انشاءالله وجای وقت برنامه های بی مورد نادرست بیهوده که نشات گرفته از هوای نفسانی وتکرار جاهلیت قبیله ای وگذشتها و بی خاصیت و بی فایده در تربیت انسانی است را بگیرد انشاء الله الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی - ابلاغیه اطلاعیه شماره هشت معرفی طریق هدایت روحانیت فقیه دینی تعبیرولایت دراسلام قران