بسم الله الرحمن الرحیم

لا اله الا الله محمد رسول الله انا انزلنا الیک الکتب با لحق فا عبد الله مخلصا له الدین قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین هرحمایت و هدایت کننده بحق و نیکویی از پیروان محمد المهدی هدایت کننده موعود را خداوند جهان و ملائکه و انبیاء الله و اولیاء الله حمایت و پشتیبانی می کنند دستورالعمل های اجرائی دینی ایمانی مرامی اجتماعی درایام الله ظهور موعود در ظاهر شدن دین کله امت اسلام و دیگر ملتها رسالت و هدایت انقلاب رسول الله ولی الله امرامام زمان محمد المهدی الهادی موعود موجود برای نیکوداشتن زندگی مسلمین و رستکاری و سعادتمندی و اصلاح مرامها ورفتارها ی تربیتی و ادبیات امور اجتماعی مردم ایران و جوامع اسلامی و دیگر ادیان و مذاهب درسطح ایران و دیگر ملتها و امتهای جهان است انشاء الله بدانید هدایت آل محمد امام محمد المهدی هدایت کننده موعود هدایت ودانش کامل ومحقق شدن رسالت هدایت فراگیر دین کله انبیاء الله در کل جوامع انسانی است هدایت محمد المهدی الهادی هدایت خداوند برجهان ومخلوقات وانسانها است هدایت وآفرینش خداوند بر جهان است و در زمان و جهان شکل گرفته والی یوم القیامت تا آخر جهان زمان ادامه دارد تا خداوندی الحمد رب العالمین وکلمه لا اله الا الله برپاست پرچم رسالت و هدایت انقلاب ولی الله امرامام زمان آل محمدالمهدی الهادی موعود موجود برپا ست وهدایت خداوند برجهان است و تداوم هدایت پیغمبران بر صراط مستقیم امر حقتعالی است الی یوم القیامت انشاءالله تا خداوندی الله برپاست رسالت و هدایت انقلاب امام محمد المهدی هدایت کننده موعود برپاست پیروان شیاطین جن و انس که با استکبار تبعیض تمایز جاهلیت و شقاوت قصاوت تعدی هتک حرمت بندگان خداوند خلق الله و مسلمین و ظلم به فرزندان و برادران وهم نوعان خودشان و علیه رقیبان سیاسی هموطنان خودشان با قوانین باطل انحصارطلبی و شعارهای دروغ باطل برخلاف حق عدالت اسلام قرآن به پست مقام ریاست حکومت رسیده اند وپستهای تصمیم گیری را به ناحق بین ایل و تبار و بر امیال شخصیشان قسمت نموده اند وهم خودشان غاصبان هستند هم منصوبین آنها غاصبند و بخش هائی را به ناحق در انحصار امیال خودشان گرفته اند و پیروان جاهلیت گذشته اند و گوش شنوا و چشم بینای هدایت امر حق تعالی را ندارند وجود اظهار نظر هم ندارند بدانید فقط هدایت امر رسول الله و اطاعت از ولی الله امر زمان مشروعیت دارد دراین زمان و آشکار ننموده اند و در امر رعایت حق حقوق عمومی مسلمین و اعاده عدالت و اصلاح و برچیدن قوانین باطل برای رفع تبعیض ظلم تعدی هتک حرمت از جامعه و قابل هدایت نیستند استکبار حاکم را فقط با عمل مقابله به مثل قصاص و تقاص و سزای ظلم اعمالشان دراین دنیا و عذاب دوزخ خداوند برآنها کارساز است انشاء الله و درراس آنها تباه کاران مستکبران حاکم کارگذاران ظلم تجاوزو فساد خیانت ودغل گوئی اطلاعاتی و دستگاه ارتباط جمعی قرار دارند ومقصرین مجرمین باید قصاص و تقاص وبه سزای اعمالشان برسند انشاء الله و دین اسلام قرآن برای هدایت و نیکو زیستن همه مومنین مسلمین خلق الله است وهیچگونه تبعیض ندارد مستکبرین غاصبان عوامل حاکمان بدانند هرچه تبانی و اغماض احمال واغفالگری و نا فرمانی کنند جرم آنها و اجرای مراتب قصاص و تقاص بیشتر خواهد شد الی یوم القیامت انشاء الله بدانید درمورد سفارش امر حق و احکام حکم قصاص و تقاص هرگونه ظلم ستم که به جامعه رفته درهمه حقوق اجتماعی انسانی اسلامی دینی و آموزشی که ادامه می دهند ستم کاران برای این امر است یکی اجرای امر حق تکلیف ابلاغ رسالت را انجام میدهم و برای اعاده و دفاع از حقوق پایمال شده و از دست رفته همه ضعیف ها و حیات مظلومین و اصلاح درسطح همه جوامع بشری است و سلامت در اجرای دین و ایمان وامورزش ومغفرت دراخرت انشاء الله واموزشی ودرس عبرت برای عموم مردم و برای پرهیز کاری باشد و برای زندگی و شناختن معضلات ظلمهای حقوقی و دفع تبعیض درجامعه برای عموم می باشد و آموزشها و تربیت و ادبیات از کودکی براساس رفع تبعیض و برابری حقوق انسانی اجتماعی و دینی ایمانی براساس قران توحید صراط مستقیم امر حق عدل در فکر ذهن هر فردی شکل بگیرد و پی ببرید به نفع احسن انشاء الله و علاج واقعه قبل از وقوع باشد به نفع اعمال درست و نیکو انشاءالله و ازمصیبت ها و ظلمها در طول تاریخ و زندگانی مصون بمانید و در آخرت از عذاب اعمال باطل محفوظ بمانند همه پیروان آل محمد المهدی هدایت کننده موعود انشاء الله و باعث آمرزش و مغفرت برای همه مومنین مسلمین وخلق الله بشود انشاءالله بدانید ممکن است قانون اساسی که می نامند و اصلهائی که ذکر نموده اند ظاهری آراسته داشته باشد ولی هر قانون در پیاده نمودن و عمل و اجرا باید درست نیکو و برحق عدل ایمان برابری حقوق فردی وعدالت اجتماعی سیاسی اداره امور جامعه باشد درهمه امور واگر در اجرا و ماده و بند آن خلاف امر حق و برابری حقوق و عدالت جامعه تعبیر و استفاده نمایند و در جهت منافع حاکمیت تبعیض تمایز استکبار و تعدی و هتک حرمت و ضایع نمودن شئون فرهنگ حیثیت و توان اجتماع باشد واکرهم در حقوق انتخابات وهم عزل نصب های ناحق و ناروا و ظلم به اجتماع اسلام قران باشد و در منافع وانحصار حاکمیت جاهلیت گروهی وتعدی هتک حرمت کننده ناحق قسمتی از جامعه شده است و باعث جهل طاغوت سازی و جنگ افروزی بشود هم در موارد داخلی و خارجی و نباید تصمیم گیری و حاکمیت در دست شخصی و یا گروهی فرقه ای منفعت طلب قرار بگیرد چونکه اجرای قوانین در دست و عوامل منصوب حکومت است و منفعت امیال سلطه و تبعیض تمایز خودشان اجرامی کنند و مستکبرانند و هر قانونی که در آن عدالت دینی و اجتماعی برابری حقوق حق عدل برای رشد عموم وحقوق اسلامی انسانی نباشد و در آن پرهیز از تعدی و هتک حرمت رعایت نشود باطل مردود است و لا اینکه اکثریتی در زمانی که متعلق به گذشته است با تبلیغات به نادرستی بدون آزمایش درک و اجرا به آن رای داده باشند و اکثریتی باشد و چونکه حق و حقوقی در هرزمان بالاتر از حق و حقوق وعدالت خداوندی وامر رسول الله نیست وخالق انسانها و ولایت ارجعیت و مالکیت بر تمام انسانها دارد و صاحب اختیار واحیاء واعاده کننده حقوق بندگانش است درهر زمان انشاء الله و بدانید قانونهای پیروان شیاطین جن انس برهوای نفسانی مادی منفعت و رذیله طاغوت سازی و جاهلیت تبعیض ظلم و جنگ افروزی است و باطل است مثلا یک حاکم ظالم یا مقام نظامی یا وزیر و مسئولی سلطه بر اخبار و سانسور اطلاعات براساس خواست حاکمان مسلط و مانع از رسانیدن بیان آشکار و سخن رانی یا انتشار نشریه ای و افشای فساد و بی لیاقتی حاکمان را می خواهد برملا نماید و کارگزاران همه منصوب حاکم هستند و حاکمیت وفرماندهی و یا نظامی به جاسوسی ظلم و بسبب جیره خواری و سرسپردگی افراد با ترسیدن از حاکم و در جهت امیال تبعیض تمایز آن عمل می کنند و دستگاه اطلاع رسانی هم در دست فرومایگان وخدمتش در همه کارها و حق حقوق و عدالت اجتماعی انسانی اسلامی و سیاسی در کار نیست و این امر ثابت شده است دراین زمان گروهی خودشان را به ناحق و بی مورد به جامعه تحمیل نموده اند و طاغوتی را درست کرده اند و طاغوت هم آنها را نماینده و به ریاست رسانیده است و محرم اسرار و منصوب همدیگرند و شده اند و دین ایمان راستی و درستی رسالت ولی الله امر زمان برایشان شعارو بی رنگ شده است و برعلیه خواست و حق حقوق مسلمین و مردم اجتماعی ملت عموم خلق الله است و این معضل بزرگ در این کشور و این زمان است کدام قانون و نیرویی هست که بتواند از حقوق ضعیفها معترضین و ناتوانی اجتماع در برابر ظلم حاکمان دفاع و حمایت عملی کند چونکه دستگاه اطلاعات و خبررسانی در دست عوامل مسلط و به سلطه و ترس عوامل حاکم هستند و در حقوق دین اسلام قرآن حق حقوق اجتماعی انسانی برابر است از پائین ترین فرد و انسان تا بالاترین فرد و انسان در جامعه خداوند جهان و دین اسلام احکام قرآن به کمک مظلوم و بر حق عدل مظلوم و ظلم شده آمده است در همه موارد حقوق انسانی و اجتماعی و اجرای و قصاص و تقاص و سزای اعمال بطور مستقیم برای همه اشخاص و حاکم و عوامل آن آمده و هیچ کسی نمیتواند مانع شود از دستور حق و امر ولی الله امر زمان حقتعالی و برای آنها و هر مانع شونده و اجرای حکم قصاص تقاص رامقررنموده در صورتی که حاکم حاضر به اجرای حکم و تسلیم امر حق نشود هر مظلوم و ظلم شده بطور مستقیم اجرای قصاص و تقاص و سزای اعمال را اجرا باید نماید و همچنین هر نیرویی با هر لباس ظلم هجمه و تعدی هتک حرمت کننده با فرمانده هانش به حقوق بحق اعتراض مردم بی دفاع باید بازخواست شوند بطور مستقیم باید قصاص و تقاص شوند و در صورت ناتوانی حقوقشان در ایام محفوظ است به حضرت حقتعالی و آخرت واگذار نماید این برای حیات و سلامت اجتماعی برابری حقوق انسانها است و باید به قوانین کامل امر اجرای انتخابات در صحیفه ها قرانی عمل شود انشا ءالله تا عملکرد امور جامعه وآزادی انسانی و سلامت اجتماعی یکدست ورفع تبعیض ناحق نصب پست مقامی بشود انشاء الله و بخشی از اصلهای قانون اساسی باید اصلاح و تغییر و عوض شود وبا شرایط جدید و با امر اجرای صحیفه های قرانی مطابقت داده شود و اجرا شود نا فرمانی از این امر و دستور ابلاغ و هدایت عذاب دنیا و آخرت را در بر دارد برای هر مانع شونده بخاطرتعدی وهتک حرمت که در اجرای آن قانونهای گذشته وجود و همراه خودش داشته و دارد و تمام عوامل اجرا کننده قبل از اصلاحات گناهکار و مجرمند و سزاوار اجرای عذاب قصاص وتقاص عذاب دوزخ هستند و بیشترین خلق الله و امور مومنین و مسلمین را به فغان واعتراض وخسران کاری آورده است چون در این زمان به امر خداوند جهان رسول الله ولی الله امر زمان امر ابلاغ و اجرای قوانین امر حقتعالی را بعهده دارد وکسی وجود انسانی واسلامی ندارد که مخالفت با امر حق کند و هچنین همه حمایت کنندگان و پیروان آل محمد المهدی هدایت کننده موعود به امر حق تعالی انشاءالله نیابت دارند برای شروع اقدام و اصلاح و اجرای امر حق را دارند بدانید کلیه قانونهای اساسی تدوین شده ملتها و دولتها و کشورها باید حد اکثر هر سی سال یک مرتبه باز نگری بررسی کلی رفع اشکال حق حقوقی و اجرائی بشود برای هر نسلی از جامعه واجب است قانونهای اساسی ایران و درسطح جوامع مسلمین و دیگر جوامع باید اصلاح و باز سازی بشود انشاءالله و اصلهای آن معرفی شود در عمل و کردار و به معرض دید شناخت عموم جامعه مسلمین و دانشمندان اندیشمندان و حقوقدانان استادان معلمان و عموم با سوادها گذاشته شود و همه از منویات و اثرات اجرای ان باخبر شوند و بعد از مطالعه اصلاح عوض تکمیل تدوین شود و بعد آزمایش کلی به تائید و نظر عموم مردم و نمایندگان آنها برسد و کلیه قانونهای درجه پائین تر از اصلها بند تبصره آئین نامه ها و دیگر بخشها با انتخاب هر مجلس فراگیر اسلامی ملی اجتماعی عمومی بررسی کامل شود و هر کدام نتایج و کارائی و آزمایش نیکو نداشت لغو و عوض و اصلاح بشود و کلیه قوانین اجرائی مردم باید با انتخاب هر مجلس قانون گذاری جدید تائید بشود با شناخت کلی و عمومی در اجرا و هیچ قانونی نباید اجباری و براساس تعدی هتک حرمت و سلطه ظلم بر خلق الله باشد هر قانونی نیکو و درست و به روز را باید حد اقل به توسط دوسوم افراد مردم و مجلس تائید بشود و آنها باید شناخت حقیقی و حقوقی اجتماعی داشته باشند به اجرای ان قانون ها تا صحیح باشد و هر نسلی هر سی سال خود تصمیم می گیرند برای قوانین اداره امور خودشان و کلیه بخشهای اجرائی اداره امور جامعه به سه قسمت تقسیم می شود یکی مجلس قانون گذاری و اجرائی عمومی در مرکز می میباشد و بالای مجلس و پائین مجلس می باشند که به تعداد هریکصد هزار نفر از هر جامعه یک نفر نماینده تامین می شود از کلیه مناطق و بخشها ی جامعه و نظارت کننده تمام اداره امور کشور و مناطق خودشان هستند و دوم که بوسیله بخش هیات های هفت نفره منطقه ها و استانی و بخش پائین مجلس که هم قوانین را اجرا می کنند وهم اداره امور جامعه را در هر منطقه و بخش منتخب همان جامعه ها هستند و پاسخگوی همان مردم هستند و اداره امور با نظارت عمومی مجلس و مدیریت بالای مجلس است و دیگر بخش سوم مدیریت بالای کشوری است که نشات گرفته از مدیریت عموم مردم و اعزام و انتخاب مدیریت از مجلس به بالا و مراکز کشور می باشد که آنها هم بصورت اجتماعی و هیات های هفت نفره و مشارکت مدیریت مراکز اجرائی مردمی و اداره کننده دولت هستند که تمام هیات دولت وزارت خانه ها ی داخلی و امور بین المل را اداره می کنند و درکلیه مدیریتهای کشوری و اجرائی مجلس و منطقه ای و بخشی از پائین تا بالای کشوری هیچگونه امتیاز تبعیض قومی نژادی ودینی مذهبی وجود ندارد و همه با نظرخواهی عمومی انتخاب و مشورت ارجع و ارشد و تائید نظر و رای انجام می گیرد و همه پاسخگوی عملکرد شان به منتخبین خودشان از هربخش و منطقه هستند و مجالس منصوبی بی کار سربار بی مسئولیت منت گذار طاغوت سازی فرمایشی دیگر همه ملغاء شود بی مورد و بی فایده و باطل مردود است و می باشد و باید برچیده شود انشا ءالله و تمام عوامل حکومتی و اجرائی که پست مقامی را به ناحق اشغال نموده اند بدانند امر اصلاحات قوانین مسلمین بتوسط رسول الله ولی الله امر امام زمان واجب تکلیف و لازم الاجرا می باشد هیچ کسی حق مخالفت یا نافرمانی را ندارد درغیر این صورت ونا فرمانی باید برای تمام ظلم های گذشته و دخالت در اجرای قوانین باطل ظلم و تعدی و هتک حرمت و خسران کاری و فتنه انگیزی مجرمند و تحت پیگرد و باز خواست و قصاص و تقاص و به سزای اعمال محکوم شوند و برکنار شوند انشاء الله - اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی - ابلاغیه اطلاعیه شماره هفت باز سازی قانون اساسی وقوانین مربوط برحق عدل واعاده حقوق عمومی