بسم الله الرحمن الرحیم

لا اله الا الله محمد رسول الله انا انزلنا الیک الکتب با لحق فا عبد الله مخلصا له الدین قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین هرحمایت و هدایت کننده بحق و نیکویی از پیروان محمد المهدی هدایت کننده موعود را خداوند جهان و ملائکه و انبیاء الله و اولیاء الله حمایت و پشتیبانی می کنند. یا ایها المسلمون بدانید دراصل و عملکرد رسالت هدایت غدیر خم یک معرف معروفیت بوده است برای واقعه ای که بوقوع پیوسته است و منظور ثبت و ذکر یاد آوری آن واقعه درآن منطقه بوده که واقع شده است و اسمی هم که انتخاب شده اسم والایی بوده است اسم النور ولایت برگزیده رسالت هدایت بیان شده مثل همین زمان که اعلام نموده ام از جانب رسول الله خانواده و قوم قبیله و نژاد مطرح نبوده ونیست ولایت یا مالکیت و ارجعیت همراه با ازلی وابدی بودن خالق جهانیان وانسا نها بوده و هست و نشانه ایت موجودیت ولایت امر رسالت هدایت امر حق است و درمواقع زمان بعثت انبیاء الله وقوع داشته و لاغیر وبرای هدایت درهمه زما نها می باشد بدانید مسئله غدیر خم در گذشته به جهتی معرف معروفیت دراذهان عموم بوده است برای ایام الله ظهوروموعود یکی برای حفظ واقعه در منطقه بخصوص که برای رسول الله در همان مسافت بواقعیت رسید است و اشاره به العلی ازاسماء الله خداوند جهان وشکل گرفته در زمان ومثل آیات قرآن است که متعلق بخداوند جهان است و برای هدایت عموم به عدالت برای صحت دین ایمان است و لاغیر و این اسم همواره در زمان قبل از تاریخ اسلام همیشه به بر نیکی کرامت لطف خداوند جهان دراذهان بوده است و شکل گرفته در خطاب بزرگی اسم وحروف ال اول ذکرآیات قرآن و لقبها وبه همین جهت اول کلمات قرآن ذکر شده درواقع شکل گیری این اسم نخستین در لغت عرب بوده مثل الف آلم آل یا آله العلی بوده و توسعه یافته و کاملتر شده وبه شکل کنونی در اذهان بوده وبعد بفارسی علی شکل گرفته و اشاره به لطف کرامت و بزرگی خداوند است ولاغیر وهر یک از اسماءالله معنی و مفاهیم خاص وامر هدایت خودش را دارد و آل هم مفاهیم خودش را و از آن اوست مثل اسماء الحسنی ولاغیر مثل کریم رحیم رحمن که مثل اسمهای دیگر و الهام آیات خداوند که ال به آن اضافه شده است وذکر نمودن دراذهان برای دین ایمان به امرخداوند است و باید بنیت اسماء الله ذکر و بیان شود و نیکوئی و بزرگی و عظمت جلال و جبروت از خداوند خالق جهان است ولاغیر و مسلمین باید بپرهیزند در نیتها و ذکرها و اسمها ی نیکو امید ونظر و کمک و بزرگی ودر عبادتها و دعاها متوجه حضرت حق باری تعالی خالق جهان زمان انسان باشد انشاء الله و لاغیر هر اسم را یکی با مفاهیم شکل گرفته دینی مقایسه کنید و هر شخص را در شناخت و دین ایمان خالص بندگی و عبادت الحمد لله رب العالمین و نیکوئی هرامری بخواست خداوند است به حد و حدود و میزان انشا ءالله بدانید از نظرخداوند امامت و امامان و معصومین که شما در فکر و ذهن و کلام تکرار می کنید و برآن افزوده و بزرگ نموده اید در اذهان و در اعمال افراط تفریط همان حقیقت عمل دوران زندگی بندگی و هدایتی اولیه است که داشته اند بجای مانده برای دین ایمان قرآن مثل هر معلم دیگر دینی در این زمان است و همه درحد عبد بندکی وپیروی و عمل به رسالت و هدایت پیغمبران از جانب خداوند متعال بوده است انچه که دراسلام مطرح وامتیاز است برانسان علم تقوا عبادت رعایت حد حدود الهی است طهارت مصونیت ازکناه است معصومیت ومظلومیت است وبرای عام مصداق دارد و لاغیر و بسیاری از مقربین درگاه خداوند شناخته نشده اند و نامی از آنها برده نشده مثل پیغمبران و دیگران که در مقام قرب الهی بمراتب بالاتر از کسانی هستند که ورد زبانها شده است بهر مقصد و منظور که تکرار می کنند یا ایها الناس یا ایها المسلمون ای پیروان شیعیان امامت برحسب تکلیف وظیفه رسالت هدایت ولایت امامت ولایت فقهه دینی به همه مسلمین اعلام می دارم که پیغمبر رسول الله ولی الله امر زمان بر وصف وصل وصایا و نیت حقیقت ارجعیت قرب الی الله وافضلیت در دین ایمان توحید همه امامان و معصومین و مظلومین و شهیدان هست که در روح روان فکر ذهن شما شکل گرفته و بر ولایت و ارجعیت رسالت هدایت همه تعداد امامت و همه تعداد و معصومین و فقیها ن دینی شکل گرفته هست برای رسا لت هدایت وحدت مسلمین ونجات همه مومنین و مسلمین خلق الله بر صراط مستقیم حق لله و امرحق تعالی خداوند جهان و عالم غیب و آشکار برآن گواهند و شاهد هستند و در همه امر به معروف ها ابلاغ کننده امرحقتعالی هستم وبدانید چیزی که شما به آن تکیه وتبلیغ و عادت نموده اید و تلقینها و عادتهای قبرهای مردگان واسم صفت و جسدی بیش نیست و ارث گذشتگان است در این زمان و برخی باورها که در سا لیان دراز در فکر و ذهن شما شکل گرفته و شکل ها و زر و زیورها بعضی آنها امیال و هوسها و اسارتها و تبلیغات دروغ است و این چیزها و زریح قبرها وکلامها تمام ساخته دست زبان خودتان است و از نظر خداوند آنها مخلوقات وبندگان معمولی خداوند بوده اند و سخنهای شما وابستگی ها و رقابت و عادتهای شما اینها و آنها را به این شکل در آورده مثل امثال اینها درسطح کره زمین و تماما به آمال و آرزوها و هوسها مادی زند گی و تبلیغات مردم است ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِیهِ شُرَکَاء مُتَشَاکِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ ﴿29﴾ خدا مثلى زده است مردى است که چند خواجه ناسازگار در [مالکیت] او شرکت دارند [و هر یک او را به کارى مى‏گمارند] ومردى است که تنها فرمانبر یک مرد است آیا این دو در مثل یکسانند سپاس خداى را [نه] بلکه بیشترشان نمى‏دانند29) یا ایها الذین امنو بدانید ای کسانی که پیرو دین خداوند وپیغمبران اسلام قران هستید بدانید تعدد امام وامامت مردگان فایده ای ندارد و مثل آنست که هرکه بامش بیش برفش بیشتراست و در فکر ذهن شناخت شما پریشانی دارد و درشناخت ومفاهیم آیات قرآن و اسلام دین ایمان خالص لله ناتوان هستید و همچنین در آموزشهای درست نیکو و سازنده و امام و امامت و پیشوای حقیقی امرحق و هدایت دین ایمان فقط رسولان و پیغمبران امرخداوند هستند که هم رسول الله هم ولی الله هم الحجت وامام برحق هدایت خداوند هستند واولیاء الله یعنی مقربین که بندگان خاضع و خاشع و مخلص درگاه رب العا لمین وخدمت گذاران بندگان خداوند هستند هیچگونه تبعیض تمایز ندارند دردنیا و آخرت درهر زمان و بقیه تمام عالمان و معلمین و آموزگاران دینی و امر به معروف ونهی از منکر کننده بیش نبوده اند مثل همین زمان واعمال خالصانه بدون شبهه و شرک درست و نیکو است وهریکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر برای برهه ای اززمانها بوده است که همه رسالت وهدایت وامامت ورهبری امتها را داشته اند که نخستین آنها خلقت و هدایت حضرت محمد آدم و حوا صلی الله بوده وآخرین آنها دراین زمان ایام الله موعود و ظهوراست آل محمد المهدی الهادی ایام الله موعود وموجود است که هم وظیفه رسالت وهدایت ولایت و امامت رهبری مومنین مسلمین امتها را دارد انشاء الله الحمد لله رب العالمین اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ ذَلِکَ هُدَى اللَّهِ یَهْدِی بِهِ مَنْ یَشَاء وَمَن یُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿23﴾خدا زیباترین سخن را [به صورت] کتابى متشابه متضمن وعد و وعید نازل کرده است آنان که از پروردگارشان مى‏هراسند پوست بدنشان از آن به لرزه مى‏افتد سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم مى‏گردد این است هدایت‏خدا هر که را بخواهد به آن راه نماید و هر که را خدا گمراه کند او را راهبرى نیست (23) یا ایها الناس برای دنیا و آخرت و اعمال نیکو و حسنه کارساز است و باید بپرهیزند همگان ازاعمال و سخنان باطل و بی فایده درپیشگاه پروردگارشان انشاءالله و نیت ذکر و عبادت و اعمال نیکو و سنت حسنه خالصانه بر صراط مستقیم برای خداوند خالق جهان انسان و خودتان است و برای شما می ماند اعمال و چیزهای نسبت به دیگر برای همان چیزهای دیگر است نه برای شما است در دین ایمان و به همه جوامع مسلمین وغیره اعلام می نمایم اگر در این جوامع خانه و بیت امت جامعه مسلمین و علم دانش شناخت دین ایمان توحید اسلام قرآن رسالت پیغمبران وانسانیت و کسی هست آیات قرآن و بیان آشکار پیغام ها و صحیفه ها ی قرانی و آیات قرآن هدایتهای ابلاغ شده دراین زمان برای پیشبرد هدایت الحمد لله رب العالمین کفایت می کند و از این به بعد ذکر و دستور العمل برای اجرا می با شد انشاءالله وکلیه احکام صحیفه ها قرانی مثل آیات قرآن امر حق تعالی دراین زمان است و تاخیر درعمل و اجرا آن بتوسط حاکمان مسلط برمسلمین ومردم ایران بر جرم و گناه آنها افزوده می شود وعذاب دنیا و آخرت به همراه دارد برای همه مسئولین حاکم بر مسلمانان و بردستگاه های ارتباط جمعی مسلمین ومردم ایران انشا الله أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ کَانُوا لَا یَمْلِکُونَ شَیْئًا وَلَا یَعْقِلُونَ ﴿43﴾ آیا غیر از خدا شفاعتگرانى براى خود گرفته‏اند بگو آیا هر چند اختیار چیزى را نداشته باشند و نیندیشند (43) قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعًا لَّهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (44) بگو شفاعت‏یکسره از آن خداست فرمانروایى آسمانها و زمین خاص اوست‏سپس به سوى او باز گردانیده مى‏شوید (44) سوره ابراهیم - قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ وَلَکِنَّ اللّهَ یَمُنُّ عَلَى مَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا کَانَ لَنَا أَن نَّأْتِیَکُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿11﴾ پیامبرانشان به آنان گفتند ما جز بشرى مثل شما نیستیم ولى خدا بر هر یک از بندگانش که بخواهد منت مى‏نهد و ما را نرسد که جز به اذن خدا براى شما حجتى بیاوریم و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند (11) سوره کهف - قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحَى إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن کَانَ یَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿110﴾ بگو من هم مثل شما بشرى هستم و[لى] به من وحى مى‏شود که خداى شما خدایى یگانه است پس هر کس به لقاى پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد (110) سوره فصلت- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحَى إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ ﴿6﴾ بگو من بشرى چون شمایم جز اینکه به من وحى مى‏شود که خداى شما خدایى یگانه است پس مستقیما به سوى او بشتابید و از او آمرزش بخواهید و واى بر مشرکان (6) بدانید یا ایها الناس ای مسلمانان شیعیان پیروان مردم ملت ایران بدانید و آگاه باشید پیغمبرامام محمد المهدی الهادی در ایام الله موعود و ظهور این زمان در امر رسالت و هدایت ولایت و امامت زمان و هدایتگر و منجی مصلح فیصله دهنده و اصلاح در ابلاغ و آیات احکام امر خداوند الحمد لله رب العالمین هست و هم رسول الله هم علی ولی الله هم الجحت وامیرالمومنین ودوازده امام هست برمعصومین مومنین مسلمین مردم ایران و خلق الله هستم انشاء الله و هرکسی فردی جمعی که نافرمانی و تکذیب کند پیروی شیاطین جن وانس وشیطان امیال باطل هوای نفس وگمراهی وپیروی صفات رذیله شیطانی وجاهلیت خودش را نموده است وبعذاب دنیا و آخرت گرفتار می شود انشا ءالله و کلیه عناصر افراد وعواملی که از بین النهرین و ممالک عرب زبان و اطراف آن به این سرزمین آمده اند و اینکه دراین زمان خودشان رامتعلق به آن سرزمینها و قبایل و اقوام وبیگانه با این مردم می دانند وبه همراه خودشان ارثیه جاهلیت شرک و شبهه استکبار جاهلیت ظلم دشمنی انتقام کشی قوم قبیله ای و خاندانی آورده اند و توسعه داده اند بنام دین حق وبجای وحدت و یکی شدن هماهنگی با جوامع اسلامی دو دستگی اختلاف نسب لقب تمایزنژادی سید میرزا ایجاد نموده اند و بجای آموزشها و اعمال نیکو و حسنه اسلامی انسانی و قرآنی استکبار تبعیض تمایزجاهلیت تعدی هتک حرمت اعمال نموده اند و بخاطر بی هویتی و بیگانگی که داشته اند و بجای ساختن مسجد و مراکز هدایت و آموزش عمومی انبوهی از قبرها را کاشته اند و تکیه نموده با زر زیور توسعه داده اند با دروغ گوئی و تملق دغل غلو گوئی و سوء استفاده خلاف اسلام قرآن ودر دستگاهای دولتی و اداره امور جامعه وعسگری شقاوت و قصاوت اعمال نموده اند و انواع ظلمهای انسانی فرهنگی اجتماعی و حیثیتی به این مردم مظلوم اعمال و روا داشته اند و تعدی ها هتک حرمت ها و ضایع نمودن حق و حقوق انسانی و اسلامی سیاسی بندگان خداوند را ضایع نموده اند و قانونهای باطل استکباری اعمال نموده اند آنها برای همه ظلمها چه جسمی چه فرهنگی چه سخن گمراهی و تبعیض آموزشی بخاطر همه اعمال باطل شان مدیون هستند به امر حق خداوند جهان حکم قصا ص وتقاص سزای اعمال برایشان مقرر شده است در دنیا و آخرت انشاء الله چونکه هدایت واعمالشان همراه با ظلم و ستم تمایزتبعیض نژادی با طل بوده است و کسانی که اصل و نسب و ایل و تبار خودشان را متعلق به آن جاها می دانند و خودشان را جدا با این مردم معرفی می کنند و با خود نمائی و تکبر دائم قوم قبیله نژاد و پدران خودشان را به رخ این مردم مظلوم می کشیده اند و آن تعریف ها را از جد ورجدات خودشان نموده اند مجرمند و موجودیت فرهنگ و حیثیت شعون شعور و انسانیت ادبیات و رشد شکوفائی یک جامعه ای را تباه نموده اند وهر قانون ظلم تبعیض باطل که اجرا نموده اند ظالمین و مجرمند در همه امور زندگانی این ملت و حق حقوق اعطائی خداوندی و حق حقوق انسانی اسلامی قرانی این مردم بدانند در این دنیا چتر عذاب قصاص وتقاص سزای اعمالشان بالای سرشان است و در آخرت عذاب دوزخ گناهانشان و برای غفلت و اعمال باطل خسران آمیز و بی توجهی شان به تکلیفهای امر شده بتوسط رسول الله ولی الله امر زمان و امرحقتعالی در این زمان باز خواست می شوند انشاء الله .اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته الحمد لله رب العالمین . اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی- ابلاغیه اطلاعیه شماره شش درمعرفی واوصاف غدیرخم وامامت ولایت