بسم الله الرحمن الرحیم

لا اله الا الله محمد رسول الله انا انزلنا الیک الکتب بالحق فا عبد الله مخلصا له الدین قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین هرحمایت وهدایت کننده بحق و نیکویی از پیروان محمدالمهدی هادی موعود را خداوند جهان و ملائکه و انبیاء الله و اولیاء الله حمایت و پشتیبانی می کنند بدانید یا ایها الناس ای مسلمانان مردم ایران رسول الله ولی الله امر امام زمان الحجت امرحق هستم برای هدایت و رسانیدن امر خداوند و انجام اصلاحات امور مسلمانان و هر ضعف و ناتوانی که داشته ام بدرگاه خداوند جهان استغفار و طلب آمرزش می نمایم و همچنین برای همه تصدیق کنندگان امر هدایت در این زمان و هر مشکل و مصائب و تهدید ظلم وتعدی هتک حرمت ارعاب وهر جلوگیری ممانعت به هر صورت آشکار یا پنهان از هدایت و ابلاغ رسالت امر حق شده است بتوسط شیاطین جن و انس حاکم بر حکومت مردم ایران و دستگاهای ارتباط جمعی و اطلاعاتی مردم ایران بوده است و آنها مسبب و بانی ظلم ستم و گمراهی نادانی وغفلت بر مسلمانان مردم ایران و دیگر مسلمین بوده اند طی این مدت و بجای اینکه از اول بعثت و رسالت با تمام توان همدیگر کمک و یاری رسانند و با مشا ورات خودشان و با امکاناتی که برای هدف رسالت و هدایت امر حق است و متعلق به ولی الله امر حق است برای پیشبرد هدف هدایت امر خداوند درسطح ایران و مردم جهان است با امکانات مردم غافل و بی خبر برعلیه مسلمانان مردم ایران خیانت وظلم نموده اند وحمایت لازم را ننموده اند بطوری که هنوز بخشی از مسلمین و مردم ایران از صحیفه های قرانی پیامبرو معنویات وهدایت آن خبر ندارند و مطالعه ننموده اند ان احریمنان و شیاطین صفت جن انس درعملکرد مثل زمان رسالت وهدایت انبیاءالله که در تاریخ و قرآن هم ذکر شده است به مخالفت پرداخته و تمرد نموده و مانع امر پیغام رسانی از مجرای آشکار صحیح به عمومی شده اند آنها با هر اسم لقب نسب پست مقام فرمایشی مثل ابوجهل ها و ابوسفیان ها و امثال اینها و بد تراز آنها عمل نموده اند بد لیل عملکردشان وبا اطاعت ننمودن ابلاغ آشکار امر حق آنها دشمنان رسالت انبیاء الله مسلمانان وحق حقوق اسلامی قرآنی مردم ایران و دیگر مردم جهان بوده اند و عمل نموده اند و بانیان انواع تظلمها هستند وگمراهی و غفلت و به مردم مسلمین اعمال تحمیل نموده اند و همه آثارش در زندگی مردم در تاریخ طی این مد ت و گذشته ثبت و ضبط شده است بر اثر جهل و اسارت عادت باطل گذشته و خود خواهی خودشان و باعث محرومیت و نا آگاهی مردم ایران و مسلمانان و ملتهای دیگر شده اند و آنها با دین اسلام وقرآن آیات خداوند و طریق هدایت و رسالت انبیاء الله مخالفت نموده و مشکل داشته اند که به میل و جاهلیت تمایزنژادی واستکبار سلطه آنها نبوده است پیغمبر را با تهدیدات و دشمنی مخفی اطلاعاتی در محل کار منزل از تلفن موبایل،کامپیوتر، اینترنت،مخابرات وغیره در جهت دشمنی نا امنیتی و راهزنی سوء قصد ها عوامل شیطان حاکم بر جامعه در مسافرتها و جاسوسی نظامی عسگری و حاکم نمودن عدم اعتماد و شناخت بوسیله شیطانهای مامورشان باعث شدند که دوست و دشمن را نتوان تشخیص داد وبا امکانات علیه پیغمبراعمال نموده اند و ناتوانی پیش برد هدایت و رسالت را تحمیل نموده اند مثل جاهلیت پیشگان شرک شبهه قبل ازاسلام و بد تراز آن عمل نموده اند و درعملکردها کسانی هستند که به آنها لعنت و نفرین می فرستند ومی فرستید خودشان آن عملکردها را داشته اند در امررسالت وهدایت امرحق دراین زمان بدانید یا ایها الناس یا ایها المسلمون مردم ایران حاکمان برمردم حاکمان بر دستگاهای صدا وسیماو ارتباط جمعی با سلطه نا حق ونصب عوامل انحصارکر نابکار مستکبر و ترسانیدن خلق الله و اسارت ذلیلی و تملق گویی و دغل بازی وابسته به جاهلیت شیاطین جن انس و پیروی فرمان سکوت و بی تفاوتی برای ماندن حیله مکر شیطانی حاکمان بوده است و به امر پیغام خداوند متعال خیانت و نا فرمانی نموده اند و به همراه خودشان افراد زیادی را به عذاب به دوزخ می برند و مسلمین باید بپرهیزند از حمایت و فرمان از آنها مسببان ظلم تعدی ها و با مانع شدن از ارتباط آشکار وآگاهی با خلق الله بر علیه پیامبرباعث شده اند که بخاطر رسانیدن امر و مصلحت پیغام امر حق و رسالت و هدایت به خانه نشینی و تنهائی به کامپیوتر و اینترنت نا خواسته روی بیاورم با مشکل نداشتن تخصص آگاهی و همه مشکل سازی باند مخفی و عوامل حاکمان پیروان شیاطین جن انس بوده است و بخشی از وقت هایم تلف شده است و نتوانستن رسانیدن پیغام بطورآشکار بین مردم ایران برای همکاری نکردن و نگذاشتن و نرسانیدن پیغام و مانع شدن از امکانات رایج امر هدایت و رسالت و هدایت بوسیله ارتباط جمعی آن نابکاران شیاطین جن انس و پرورش یافته آنها و آن نابکاران همت و توانائی وجود و آزادی ارزش حیثیت انسانی و جرات نداشته اند حتی یکی ازصحیفه های قرانی ذکر شده پبغام امر حقتعالی را بتوسط پیغمبررا آشکارا ازدستکاه صدا وسیما که متعلق به مردم مسلمان ایران است به سمع و نظر مردم ایران برسانند که با همه مسائل و زندگی و دین و ایمان اینده آنها مربوط بوده است و راه حل تمام مشکلات دنیایی و آخرتی و دینی و ایمانی است و آنها از ترس خفقان وحشت دوروئی حاکم و بی ایمانی به رسالت پیعمبران و امام زمانشان ولی الله امر حق شان خیانت نموده اند و دشمنی و باعث و بانی حاکمان و مسلطان بر جامعه و اداره امور مسلمین مردم ایران بوده اند و در راس آنها کسانی که مخالفت و دشمنی نموده و مانع شده اند از رسانیدن پیغام آشکار رسالت و هدایت امر حق هستند و میتوان شرایط حاکم غفلت بر جامعه را تشخیص داد و اسارت ذلیلی جهل استکبار حاکم را این پیغمبربنام اجرای امر احکام خداوند جهان و اسلام قران و هدایت پیغمبران و تمام مسلمانان و منتظران فرج و هدایت امر خداوند جهان و دفاع از ظلم شدها و مظلومین و تعدی و هتک حرمت شده برای الناس مردم و هر حق و حقوقی که از مردم سلب نموده اند و هرسخن و گمراهی تکذیب را که تحمیل نموده اند با هراسم عنوان درخواست بازخواست اجرای قصاص و تقاص امر حق برای مجرمین آنها را دارم و این امر از جرمهای گذشته آنها وشاهد مشهود ایام الله موعود و ظهورالی یوم القیامت استوار و پایدار می باشد انشاء الله به امر حق تعالی واعلام لعنت و نفرین همیشگی خداوند و ملائکه و انییا ء الله و اولیاء الله و جمیع خلق الله برای آنها بانیان و مسببان باشد انشا ءالله و آنهایی که ظلم ستم نمودن برحمایت کنندگان و برپیغمبر الی یوم القیامت انشاء الله و بنام خداوند جهان نیابت می دهم به همه نیروهای توانا و حمایت کننده امررسالت حق با اتحاد سازماندهی همبستگی اقدام کنند و آن مکاران دروغگو دو رویان جاهلیت پیشه فریبکار ظالم فساد کار و تعدی و هتک حرمت کنندگان را به همه مسلمین در همه مسائل اجتماعی دینی حقوق و سیاسی مسلمین مردم ایران را حسابررسی و اجرای قصاص و تقاص امر حق کنند و از میان بردارند و راه را برای منجی و مصلح و هادی عالمیان را هموار نمایند انشا ءالله و ازهمین الاان باید شروع کنند قراعت وآموزش و اجرای صحیفه های قرانی را از دستگاهای صدا وسیماو ارتباط جمعی آشکارا به مردم اعلان و ابلاغ کنند نا فرمانی از این دستور بتوسط هر کس نشانه خیانت به اسلام قرآن مسلمین مردم مظلوم ایران و پیغمبران ولی الله امام زمان است و عذاب دنیا و آخرت برای آنها به همراه دارد انشاءالله وباید تمام دشمنان و مخالفان و معاندان و مانع شده ها تاکنون که مجرمند باید توبه کنند و اگر گوش شنوا و چشم بینا ندارند صفوفشان را از داخل جمعیت عموم مردم جدا کنند و از محلی که متعلق بیت المال مردم ولی امرحق امام زمان است را ترک کنند و حق دروغ تملق گویی دغل و اظهار نظر از جانب مسلمین مردم ایران را نداشته اند و ندارند تا شناخته بشوند و مسلمین اطاعت کننده و مخلص اطاعت کننده امر حق و رسول الله ولی الله امر زمان جایگزین آنها شوند انشا ءالله و تمام ظالمان و مخالفان به هدایت محمدالمهدی هادی موعود در تاریخ زمان مکان ثبت ضبط شده و میشود انشا ءالله تا در جهان زمان آینده مردم مسلمین بخاطر بیاورند انشا ءالله ومکذبین ظالین ظالمین بعذاب دوزخ گرفتار می شوند انشا ءالله و باید پس از مطالعه کامل صحیفه ها به محضر عموم برسانند مواضع خودشان را اگر حاضر به انجام این تکلیف ها ی امر حق و کلام الله و قرآن نیستند آشکارا به مردم اعلام نمایند و تمام مردم ایران باید مطلع باشند چونکه در مرحله اول هدایت برای امت اسلام مسلمین مردم ایران و منتظران و خلق الله است و بدون غلوودوروئی تملق گوئی دغل منحرف کننده نظروخودشان را به مردم ایران وپیغمبر بنمایانند تا ایمان آورندگان به امرحق و آنها را بشناسند کارزار و مبارزه رسالت و هدایت محمد المهدی هادی موعود معلوم باشد بین چه کسانی است و آنقدر پست رذل شیطا ن بی طوار نباشند که مردم صادق و ساده لوح بی خبر از حقیقت را سپر بلای دنیا و عذاب آخرت امیال خودشان قرار ندهند و بدانید آنها در فکر جهل و شعار بی شعوری پوچ و توخالی فریبنده و نا فرمانی امر حق به میل عادتهای باطل خودشان هستند و باید بپرهیزند و همه مسلمانان و دیگر ادیان و مذاهب و مردم جهان خلق الله را به شهادت و شاهد بودن می گیرم و از همین طریق اعلان می نمایم همه آیات سوره یاسین را و آیات (28)- وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاء وَمَا کُنَّا مُنزِلِینَ پس از [شهادت] وى هیچ سپاهى از آسمان بر قومش فرود نیاوردیم و [پیش از این هم] فروفرستنده نبودیم إِن کَانَتْ إِلاَّ صَیْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿29﴾ تنها یک فریاد بود و بس و بناگاه [همه] آنها سرد بر جاى فسردند (29) یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا یَأْتِیهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُون ﴿30﴾ دریغا بر این بندگان که هیچ فرستاده‏اى بر آنان نیامد مگر آنکه او را ریشخند و نا فرامانی مى‏کردند (30) بدانید و آگاه باشید بخشی از امر هدایت و رسالت محمد المهدی هادی موعود منجی عالم بشریت و اجرای آن بعهده عموم تصدیق کنندگان مسلمانان و اطاعت کنندگان آیات قرآن وصحیفه های آشکار و بیان کننده رسول الله است درسطح جوامع مسلمین و همه مردم جهان و آخر زمان است و بدانید وآکاه باشید درهمه زمانها مردم توانائی درک عمیق ازاحکام دین کله خداوند اسلام قرآن و عقیده ایمانی خالص و درست را نداشته اند وندارند چونکه براساس عادتها اموزشها تلقینها ها واحساسات گذشته تا بحا ل زندگی می کنند و به امرهدایت حق تعالی و فقط در زمان ظهور موعود پیغمبران مسائل به امرحق و فرج گشایش و شکافتن وحقایق امرحق تعالی بوقوع می پیوندد و آشکار می شود و لا غیر و این امر بندرت و محدود وقوع داشته است من الله توفیق الحمد لله رب العالمین ازاین پس تکلیف عملکرد نیکو بر پیروان پیغمبر آخر زمان محمد المهدی هادی موعود است می توانند دعا بخوانند بدون شبهه و شرک و مسائل متفرقه و سوء استفاده دیگران درذکر کلام دعا وهم می توانند دعاهای درست نیکو بر اساس حق راستی و همراه با هدایت و آموزش های نیکو و پیشبرد در جهت اجرای صحیفه های قرانی امرحق را آشکار نمایند انشاءالله به امر و توفیق خداوند جهان و مثل یک محمد المهدی هدایت کننده و آموزنده بر صراط مستقیم اسلام قرآن حق لله میزان انبیاء الله وعدالت باشند انشا ءالله ودشمنان راه هدایت دین حق خالص لله وسلامت مسلمین ودین ایمان را بشنا سید که شیاطین جن انس جهل استکباروسخنان دروغ تبعیض مخفی و آشکار هستند را بشناسید ورعایت حد حدود الهی دین حق خالص لله با خلوص نیت وتوحید حقانیت عبودیت برای لله وانجام معنویات ورفع تبعیض ها برای سلامت و عدالت اجرای احکام صحیفه ها قرانی و اصلاحات قوانین های انسانی اسلامی اجتماعی و احکام خداوند براساس برابری حقوق فردی است و قصاص وتقاص سزای اعمال تعدی هتک حرمت در دفاع از همه حق و حقوق انسانی،اسلامی و اجتماعی است درهمه مسائل زندگی و مرز شناخت است وسدی دربرابرمستکبران وسلطه گران است و با آنها شیاطین جن و انس و پیروانش کارزار مبارزه کنند همگان و راه هدایت حق دین ایمان خالص لله خداوند را دریابند من الله توفیق انشاء الله الحمد لله رب العالمین ایت هدایت النور القائم ال محمد المهدی هادی اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی هادی اللهم عجل فرجهم .اللهم اهلک عدوهم . ابلاغیه اطلاعیه شماره چهاردستور العمل اجرائی ولی الله امر امام زمان