بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هوالله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بدانید ای مردم که انسان وقت معینی دارد که سرمایه وعمر اوست وهمچنین خصوصیاتی که دارد زندگی وشخصیت او را معرفی و نمایان می نماید و خواب و خوراک و اعمالی که انجام می دهد بطور کلی وقتی که دراختیار دارد اگر این وقت را بنحو احسن صرف نماید نتیجه نیکو در بردارد و بر سرمایه و خیر وسعادت و سلامت خود افزوده است اگر این وقت را به باطل ونسنجیده و به گمراهی وجاهلیت مادی دنیوی و بیهوده گذرانید نتیجه زیان آور خسران آمیز دارد و سلامتی خودش را درد نیا و آخرت بخطر انداخته و تباه نموده است بدانید زندگی سالم اینست با تقوا وسنجیده و پرهیزکار باشد در همه امور و تمامی اوقات زند گی خودش را درک نماید وهم پروردگار وصاحب خلقت خودش و جهان را برای اینکه درک نماید ایام و خالق و موجودیت خودش را انسان باید همیشه ارتباط داشته باشد با صاحب حیات جهان و خالقش واین ارتباط بنام یاد و سپاسگزاری یا شکر گزاری و بطور اکمل عبادت ایام شب و روز میباشد که نتیجه سعادتمندی و افزودن نعمت در دنیا و آخرت میشود از جانب صاحب خلقت انسان است و یا مثل اینکه شکر نعمت بر نعمتت افزون نماید یا اینکه بر حیات و سلامتت و ثبات فکر وعقلت برای زندگی نیکوی و هدایت در دنیا و آخرتت بیفزاید کفر نعمت یا ناشکری نعمت ازدستت بیرون نما ید اصولا انسان چیزی جز آنچه خالقش او را بوجود آورده نیست و همچنین محسنات و نیکوئی اعمالی که در جهان مینماید نسبت به حمد و رضوان حق تعالی برای خلق الله و ذخیره اعمال ثبت و ضبط میشود برای آخرت و زندگی است و برای سلامتی جسمی روحی روانی و نظم در امور زندگی کلیه ادیان که عبادت منظم درشبا نه روز نداشته اند یهودی مسیحی و دیگر فرقهائی که به وحدانیت و یکتایی خالق جهان الحمد لله رب العالمین شهادت می دهند و بصاحب خلقت جهان و یکتائی او و دیگر کتابهای آسمانی قبل از این زمان ایمان دارند بصورت اجتماعی و خانوادگی و فردی با خلوص نیت ظاهر و باطن خودشان را پاک و مطهر نمایند در جاهای پاک و مطهرعبادت و نیایش نمایند در مکانهائی که بطور اجتماعی در نظر می گیرند و مسجد می نامیم عبادت باید همراه با رکوع وسجود خضوع باشد تا کمال قدردانی خالق جهان عمل بشود و تسلیم شدن در جهت امر حق و دفع تکبرغرور و سرکشی بهر زبانی که باشد و تکیه به خالق جهان وعبودیت و استقاصه در برابر خالق و صاحب خلقت انسان و جهان است و کاملترین عبادت وقتهای پنجگانه است که در قرآن ذکر شده است و در قرآن ذکرهای وقتهای دیگر جهت انبیاء پیشین هم ذکر شده حداقل برای دیگر مکاتب به غیر از اسلام صبح قبل از آفتاب و طول روز هنگام غروب و اذان و مغرب میباشد به صورت ذکر حمد شهادت دادن استقاصه سپاسگزاری یاری طلبیدن در امر هدایت و آمرزش یا مغفرت خواستن که در سوره حمد و توحید و د یگر آیه های قرآن مجسم می باشد و بیا ن شده است برای تمامی انسانها و کلیه ادیان آسمانی و دیگر فرقه ها اگر درک بنمایند انسانهایی که میخواهند مسلمان باشند و برصراط مستقیم عین مسلمانان و همراه آنها باشند و به احکام قرآن و اسلام عمل کنند عین مسلمانان و کسانی که نمی توانند مثل یهودی و مسیحی ودیکرمذاهب اسمها را تغییر دهند پیروان پیامبران پیشین و به تمامی کتابهای آسمانی و قرآن و اسلام به زبان خودشان مرامها وعمل نمودنها وعملکردها تربیت نظم را به هم نزدیک و به نحو نیکوترین و احسن ترین سخن و کلام ذکرعمل نمایند و فرهنگ و ادبیا ت و محرمات ومطهرات معروفات ادیان آسمانی که مجموعه کتابهای آسمانی است برای سعادت خودشان و انسانها در دنیا و آخرت عمل نمایند انشاءالله وعباد ت ایام شب و روز را به عمل بیاورند برای سلامتی و سعادتمندی و خودشان را پاک و مطهر کنند ظاهر و باطنی یعنی بیرون جسم و قلب و قلوب یعنی بدون آلودگی گناه چه خوراکیها و چه کینه ها و زشتیها و صفات رذیله نسبت بد یگران خلق الله که در حضور صاحب خلقت شان وعبد و بنده خالق جهان میباشند همگان و فقط به خالق جهان آفریده گار جهان هستی تکیه نمایند و امید داشته باشند وهیچگونه خصومتی و رقابتی برای هوس باطل مادی دنیوی با همدیگر نداشته باشند و خیر و نیکوئی و محسنات اعمال را برای همگان بخواهید و بخواهند انشاء الله صراط حق و مستقیم بسوی امر هدایت خالق جهان میباشد و بصورت مسالمت آمیز بر اساس حق و حقوق و بصورت جمعی و فردی با عبودیت وعبادت خالق جهان زندگی نمایند و با تقوا ترین و صالح ترین جلودار و پیش نماز باشند با کلیه محسنات اعمال در طول زندگی نسبت به همه ادیان اگر نمی توانید اسمها را تغیر دهید و هم حکم خالق جهان اینست و منشا وهمه پدید آورنده جهان هستی یکیست و یکتای بی همتا الحمد لله رب العالمین است و آفریدگار همه مخلوقات ملائکه و جن و انس و پریان و دیگر مخلوقات خارج از دید ما با هر مقام و منسب و نسبی تحت امر و نمودن و خواسته خالق جهان هستند انشاء الله در قرآن کریم و علیم هم ذکر شده است و اکران وقتها را به باطل و بیهوده در راه کج و هوس خسارت آمیز بگذارانید میشود مثل دیوانگی و حیوانی و نادانی و زندگی بی هدف مادی دنیوی پوچ که خود و زندگی را دراختیار شیاطین جن و انس و شیء و طاغوت و جاهلیت و فریب وبیماری می گذارد و تا ورطه نابودی وعذاب درد نیا و آخرت می کشاند و بدانید لذات حلال سلامت بخش را خالق جهان معین نموده است که خسران آمیز نباشد در امر دنیا و آخرت حق و میزان رضوان حقتعالی برای سلا متی جسمی روحی روانی وعقلی انسانی میباشد الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع خلایق وشهداء و صا د قین و تصدیق کنندگان وعباد الله الصالحین حی علی صراط المستقیم الله خیرن ناصرن و معین اصلاته خیرن من ا لقوم یا امت الناس اجمعین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگا ن انشاء الله- انشا ءالله- انشاء الله- انشا ءالله- انشا ءالله- انشاء الله- انشاء الله - عوامل درک زمان