بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله احد قل هو الله اکبر الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بدانید که عبادت های یومیه یک نوع محبت و دوستی بین بنده و خالق او می با شد و محبت دو طرفه ایجاد می کند و از محبت بی انتهای پرورد گار برخور دارمی شود و باید خالصانه باشد تارستگا ری بدنبال بیاورد و محبت وانفاق که جمع نعمتها و بخششها را در برمی گیرد وهر دو از صفا ت پروردگارعالم می با شد در وجود انسان کامل و خالص قرار می گیرد و این نور رحمت است و انسان باید علم بیاموزد و بیاموزاند و این یک نوع عبادت و محبت و بخشش و ساختن آینده است و شامل کلیه قوانین و نیکو ترین برای زند گانی انسان از اول خلقت و طول زندگی تا الی آخرعمر و پس از موت میشود بدانید که دین خالص اینست که انسا ن تمام محبت خودش را متوجه خداوند بدارد و همه کارش لله باشد و فقط به او تکیه کند و معنی لا اله ا لا الله همین است و فقط او بزرگ است تا بتواند شخصیت و موجودیت وعبد وعبودیت و بنده بودن خالق خودش و جهان هستی راحفظ کند و معنی عبادت و نیایش همین است درغیراین صورت اسیر شیاطین به شکلهای مختلف میشود و پیرو شیطان و کارش باطل و نابود می شود وما یه کناه کاری فرزندان حضرت محمد آد م وحوا صلی الله میباشد و شفاعت در این دنیا دعا کردن وکمک ودستکیری درحق د یگران است برای جذب وامید واری وتشویق و دیگران خلق الله به دین خداوند و برای نجات یا فتن از اسارت جهالتهای گذشته و در آخرت و به اذن و اراده الحمد لله رب العالمین است و میزان اعمال نیکوی بندگان خالق جهان می باشد اختصاص بندگان خاص میبا شد که فقط به اذن خداوند جهان میسراست و میباشد مثل انبیاء الله وعلمش نزد اوست و با اجابت او میسر میشود و تمام آموزشها واحکام دینی و دیگرآموزشهای اجتماعی خلق الله و تمام آموزشها و اعمال صالحه باید به قصد قربت و خشنودی خداوند جهان باشد تا دین و روش و اجرا برای او باشد و کسانی نتوانند سوء استفاده کنند و بگویند بما بگوئید تا ما بخدا بگوئیم به ما بدهید تا ما بخدا بدهیم و ما را اگر دوست بدارید و قبرما را و اسما ء الله را بر روی قبرها نوشته اند و قبرها را زینت داده اند و مقدس کرده اند گویا معنی لا اله الا الله والله اکبر را درک نکرده اند و معنی آن را نفهمیده اند و مردم را به شیع دوستی و قبردوستی و انواع ضلا لتها و جهالتها و گمراهیها برخلا ف دین حق و صراط مستقیم ولله واسلام و سنت همه انبیاء الله و اولیاء و ملائکه تحمیل وتبلیغ و کشانیده اند در جهت منافع سلطه گری خود و خویشاوندان وعشیره ای ساختگی دروغین قوطه ورند به نفع تارعنکبوت دنیا و منافع نا حق دنیوی و خود و تفاخر و نژاد پرستی و استکبارو تبعیض را مخلوط و بجای دین و مالک دردین میکنند آنها نمیتوانند بگویند که دین حق و لله واحکام اسلام قران وصراط مستقیم و خیر و صلاح مسلمین چه میگوید آنها نمی توانند شیع ها یشا ن را برای الحمد لله رب العالمین برچینند و فدا کنند و خلق الله و خود را و اهل خانه و بیت و جامعه را یطهرکم تطهیرا کنند وتسلیم امر حق شوند آنها از این طریق امرار معاش می کنند و میکرده اند و بنا حق انواع استثمارها و تبعیض ها و اسارتها را در حق این ملت مظلوم و بد ین حق روا داشته اند و مردم خلق الله راعادت داده اند به کجروی بدانید تعریف و تمجید بیشتر ازعدالت و میزان و راستی و درستی امر الحمد لله رب العا لمین بیشتر دروغ مکرر و انحراف از دین حق و شریعت و اسلام است و زلا لتهای فراوانی بدنبال می آورد برای همگان اینها دین را برای منفعت خود می خواهند نه برای بندکان خداوند نه برای هدایت خلق الله و مردم و بیاد داشتن گذشتگان و معصومین بندگان خالق جهان را بغیرازاین طریق هم میتوان کرامی داشت بدانید تفاخرو تعریف و تمجید والقاب ساختگی وسیله دست برای دروغ مکرر است و منشا تمام طاغوت سازیها وبت سازیها میباشد و قبولاندن و گفتن به نفع تفاخر و برتری تمایز نژادی و قومی خلاف دین حق و اسلام قران است مساوی است با بردگی و بندگی مرد م به غیر و ناحق است و انحراف ازدین حق الله میبا شد به هرشیع و به هرشکل و بهرعنوان و به هراسم میباشد این رسم مستکبران و نژاد پرستان تفاخر و طاغوت پرستان و جهالت پیشگان است که همه چیز را به اسارت میکشد در دراز مد ت وعادت میشود و کلیه کارها و تمام آموزشهای دینی و تربیتی و اجتماعی وعقلی باید به قصد قربت الی الله باشد و درجهت لله که نتیجه آن صراط مستقیم بدون هیچ اسارت فکری و ذهنی و خرافات است انشاء الله- نه بقصد منفعت جوئی قومی و گروهی - نه اجرا کردن جاهلیت گذشته خلاف دین حق و صراط مستقیم و استثمار فکر ذهن روان همگان- و هیچ یک از پیغمبران و اولیاء الله و معصومین نه خواسته اند و نه می پسندند وباید بدون منت باشد و بدور از انحراف باشد و برصراط مستقیم در جهت لله با قصد قربت و خشنودی پروردگارعالم باشد و فقط باید به امرالحمد لله رب العا لمین خالق جهان بیند یشید ید تا درست باشد و به کس دیگری نیازی ندارد و ندارید و لا غیر چونکه همه قصد هدایت در جهت لله را داشته اند حتی پیغمبران و هیچ کسی مالکیتی در دین و ملک و آخرت ندارد بجز خالق جهان که صاحب علم جها ن و کلیه نعمتها و هدایتهای جهان است نه دارد ونه می باشد و با اطاعت از امر رسول الله همه چیز برعدالت وعدل امکا ن پذیر میسرمیشود انشاء الله این را به همه مردم جهان و همه مسلمین اعلان و ابلاغ کنید و امرا لحمد لله رب العالمین است اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان الحمد لله رب العالمین انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله – عبادتهای واعمال یومیه خالص لله صراط مستقیم خداوند است