بسم الله الرحمن الرحیم

بگوئید لا اله الا الله بتمام معانی عمل و اجرا نمائید تا رستگار شوید انشاءالله قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العالمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم در مورد امر معرفی برای ازدواج باید پسران و دختران مردان وزنان رجال و النساء- که آمادگی ازدواج دائم دارند و درخانواده موفق نشده اند همسرمورد نظر خودشان را انتخاب نمایند باید در دفتر مساجد بطورهمگانی ثبت نام نمایند و بشود و بطور شایسته و بایسته بهمدیگر معرفی بشوند و برای شناخت ازهمدیگر و امرحقتعالی و حدود یک تا سه جلسه صحبت و اظهار نظر درهمه مسائل زندگی و اظهار نظر وعقیده نما یند و دفاترمساجد باید در این امر حق و حقیقت معقول با همدیگر در ارتباط باشند بطور سراسری برای معرفی نمودنها و هر چه بهتر انجام شدن امرحق و خیر و صلاح در صورت تمایل و توافقات برای شروع زندگی اقدام بشود و بهتر است بطور همگانی خطبه و صیغه عقدها در یکی از دفاتر مساجد انجام بپذیرد و ثبت بشود و حکمت و اثرگذاری هر عملی را خالق جهان به آن عالم است انشاءالله و برای متفق بودن اعتقادات و یکی بودن شعائر الله و مشخص شدن مسیر و راه زندگی برای رضوان حقتعالی بطور مشترک قرائت ذکرها اعتقادی دین اسلام حق و لله را دو نفری با صدای رسا و شنوا بگویند و آن سه سطر بالای همین صفحه از قرآن و همچنین سوره حمد و توحید و پنج آیه اول سوره بقره را قرائت کنند و تمام معانی آنرا درک و تفهیم توجیه نمایند به آنها و بفهمند و شهادت بدهند و بر قبولی آن پیمان بدهند و همچنین شرایطی که خودشان بین همدیگر دارند و باید صحیح و درست و حق باشد و بعد خطبه و صیغه عقد قرائت شود انشاءالله صیغه عقد بعنوان دائم قرائت میشود و آنها می توانند طبق شرع مقدس و شرایط و پیمان و نظر خودشان عمل نمایند انشاءالله و هم چنین در هر مسجد دو نفر پیش نماز کارامد باشند با ایده جدید و لباس آموزشی جدید در رابطه هر چه بهتر برگزار شدن نماز مرتب شبانه روز بطور کمک بهمدیگر و یک نفر نماز را اقامه می نماید و حفاظت و اداره مسجد و مسائل مرتبط و همچنین تنظیم دستورالعملها و سخنرانی و آموزش احکام دین و شرع مقدس مشخص و معین شود و حدود الله رعایت بشود و کلیه آموزشها و سخنها باید به زبان فارسی و هرمحلی باشد تا درک مفاهیم بشود و قرائت مقولهای غیر از قرآن کریم از اشخاص بزبانهای دیگر در مدارس و دانشگاه ها باشد تا شبهه ایجاد نکند و خداوند خالق جهان هر نفسی و مخلوقی را ذکر و اعمال او را بزبان مادری خودش قبول دارد و مورد رحمت و مغفرت قرار می دهد انشاءالله چنانچه کتابهای آسمانی قبل از قرآن را مورد رحمت و تائید و تحسین قرار داده و نموده است انشاءالله و باید کلیه آموزشها درهمه موارد باید مفید برای راه گشای مسائل روز و ثبات دین ایمان خالص حق تعالی و آخرت و سعادتمندی باشد و مواظبت شود که از صراط عظیم مستقیم حق تعالی منحرف و عدول نشود و قربتن الی الله باشد بد آموزی نداشته باشد و اثر سوء نگذارد دراذهان عمومی انشاء الله برای حل مسائل اجتماعی همان منطقه وهم امر ازدواج و هم راهنمائی و کمک و رفع مشکلات مناطق دو روحانی یا پیش نماز کارامد با ایده جدید اسلام قرآنی و اسلام ایمانی به امرهدایت دین خالص کله بر صراط عظیم و مستقیم حق تعالی و جهت کمک به همان منطقه و همچنین پنج نفر از معتمدین و شایستگان بصورت هیئت هفت نفره متشکل می شوند برای امور فرهنگی منطقه و ارشاد و انفاق و نظارت بر امور ازدواج و شغل کار مسکن آنها و پاسخ گوئی بتمام امور دینی فرهنگی و مشاوره و رفع مشکلات و دیگرمسائل خانوادگی بنیت حق ولله و رضوان وثواب در آخرت انشاءالله الحمد لله رب العالمین و باید بر اساس هر تعداد نفرات ساکن در هر منطقه از جامعه مسجد و سالن اجتماعات و کتابخانه ساخته شود و اختصاص یابد و نظم و ساماندهی در اسکان جمعیتی با کلیه ما یحتاج اجرا بشود و همه از امکانات هر منطقه وبخش و محل بطور کامل بعدالت بر خوردار بشوند با نظمها و اسلوبهای جدید انشاءلله و از تمام امکانات موجود هم استفاده شود بنحو احسن و تقسیم بشود و همگان به عدالت برخوردار بشوند انشاء الله برای انجام فریضها و همه باید با نظم و ساماندهی جدید برای اجتماعات باشد انشاء الله بدانید و آگاه باشید شعائر الله همان اسماء الحسنی وآیتهای خداوند است و همه ذکرهای نیکو که در قرآن کریم و علیم ذکر شده میباشد و مثلها و مصداقهای قرآن و سرگذشت انبیا ءالله و کتابهای آسمانی و آموزشهای نیکو و صالحه خالص ولله وعبادتهای شبانه روز باید خالصانه باشد برای الحمد لله رب العالمین پروردگار همه جهانیان و همچنین صحیفهای قرانی حکمتها و بینات و مصداقهای و مشروحات خالصانه ذکر شده پیامبرمی باشد کلیه امر بمعروفها ونهی ازمنکرهائی که در قرآن مجید ذکر شده است با تطبیق زمان حال و آینده و بیت الله مسجد الحرام و احکام و شعائری که باید رعایت بشود و دیگر مسجدها با مشخصات روشن وعیان و نشانها و آیت های خداوند و امر بمعروفها درجهت دین خالص و عبودیت و اعمال و عبادت و نیایش و ذکر خالصانه و هدایت راهنمائی در شبانه روز هر شخص و فرد بنیت خیر لله باشد و جمیع انفاق ها و ارشادها صدقات خیرات و نذورات بنفع منافع و حل مشکلات عمومی خلق الله بطریق راستی و صداقت اعمال بنیت لله شعائرالله است انشاءالله و بنای مقبرهای تزئین و طلا کاری شده این چنینی اشخاص و نوحه گری و ذکر مصیبت وارده به اشخاص ازگذشته و مسائلی که بدنبال داشته و دارد و نسبتها و سخنان بمنافع در جهت آنها را که بندگان خداوند جهان هستند و خودشان نمی پسندند نمی توان و نمی توانند شعائرالله امر حق تعالی ذکر نمود و نامید و هر کسی تبلیغات نسبی گذشته و حال و منفعت طلبی و سلطه گری فرقه ای و کلیه اعمال و کارهای غیراز نیت حق ولله را نمی تواند شعائرالله بنامد اگر چنین کند فریبکار و جاهلیت پیشه و مستکبر است و مورد باز خواست و بعذاب خداوند گرفتار میشود انشا ءالله و سوره التکاثر درباره آنها مصداق دارد بیندیشید فرق بین مذاهب در زمان حال چیست و کدامند پیر و کتاب الله بنام قرآن و اسلام و محمد رسول الله هم پیغمبر اوست واز سنت و روش پیامبران و برگزیدگان واز صداقت راستی پیروی می کنند و دین خالص لله دارند آنهائی که به طور درست عمل میکنند و کدام یک شیعه و یا پیروی گروهی است که تعدادشان معلوم نیست چند نفرند وچه کسانی هستند نقل قولها ومنقولهای ونسبتها از کارافتاده وبی فائده که با احکام و آموزشهای قرآن کریم وعقل سلیم و دلیل و منطق و برهان منافات دارد و سخنرانیها و شعارهای بدونه کنترل بیهوده وهر عمل خلاف و نادرستی را می توانند نسبت به آنها بدهند و خودشانرا شیعه یا پیرو بنامند وهر چیزی را نسبت به یکی از آنها بدهند الله اعلم واعمالشان بر پایه با هر سخنی و با هر کسی دنبال تفرقها وجاهلیتها و تبعیضهای گوناگون است وایات قران را هر جوری که خواست وبنفع منافع تعبیر و تفسیر می کند وهرکار نادرستی نسبت بیکی از آنها میدهد و درست می داند و آنها را وسیله منفعت امیال و ملاحظات خودشان قرار داده و نشناختن وغفلت خلق الله و نفاق را ترویج نموده اند آیا گروهای مسلمان که پیرو یک دین قران عبادت هستند اگر با هم دشمنی کنند با اسلام و مسلمانی دشمنی نکرده اند در زمان حال مثل آنهائی که میگوئید ازغیره دشمنان اسلام ومسلمین هستند عمل ننموده اند (ایات قران کریم می فرماید مسلمینی که با تقوا هستند باهمدیکر دشمنی ندارند مسلمینی که با همدیکردشمنی دارند با تقوا نیستند ) بیندیشید منشع تفرقها و دشمنی ها و ظلمها و تبعیضهای گوناگون چیست الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع خلایق وعباد الصالحین اسلام علی بردفع کنندگان ظلم و استکبار و تبعیضهای مختلف و جاهلیتهای گذشته ازهمه جامعه مسلمین وخلق الله انشاء الله اسلام علی برعدالت وعدل پیشگان اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یافتگان و رسانندگان هدایت امر حق تعالی - انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله- مسائل معرفی ازدواج