بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العالمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم باعرض سلام وتشکرفراوان از کارشناسان و تصدیق کنندگان برنامه های ظهور موعود رسالت محمد المهدی الهادی صاحب زمان برگزیده خداوند جهان آفرین و خالق کل مخلوقات و مبعوث کننده همه پیغمبران وارث کتاب و دین انبیاء الله نایب پیغمبران و معصومین به حق وظیفه پیامبراینست که کتابهای آسمانی را یکی کنم قوانین شرع مقدس و امور اجتماعی را در سطح جوامع بشری یکی کنم و کلیه مسائلی که با دست و زبان گمراهان و جاهلان و پیروان شیاطین از هر نوعی که باشند مانع و سر راه رستگاری انسانها در سطح کل جوامع جهانی می باشد برچینم و دین انبیاء الله و فرزندان حضرت محمد آدم و حوا را برصراط مستقیم و خالص برای خداوند جهان صاحب کل مخلوقات ذات اقدس احدیت الله انجام وظیفه نمایم تا راه برای دین خالص لله مهیا شود تا انسانها از کل آلودگیها ی فکری و ذهنی روانی خلاف و پوچ و بی مورد که ربطی به دین اسلام حق و انبیاء والله ندارد از کل جوامع و روان انسانها بزدایند و بزدائیم و همگان محیط زندگی و خانه و بیت ومحیط کار و اعضا و جوارح روح و روان فکر و ذهن را یطهرکم تطهیرا کنند از رجس و اعمال باطل مانده از جاهلیت گذشته انشاء الله تعالی و باید هر مسئله ای که مخلوط دین انبیاءالله غرض ورزان از هر فرقه کرده اند درکل جهان برچیده تا همگان راه حق و صراط مستقیم هدایت را دریابند انشاء الله تا به رستگاری را که خاصه مقام قرب حضرت احدیت الله می باشد دست یا بند انشاء الله و بتوانند نور حقیقت و محبت و رستگاری را در یابند و سعادتمند بشوند در دو عالم انشا ءالله تعا لی هر کس به پیامبرکمک کند ورساند در این امر مقدس و قدسی به همه پیغمبرا ن و برگزیدگا ن و رسولان کمک کرده و بدین حق والله و صراط مستقیم و اسلام کمک و یاری رسانیده است پیامبر برگزید ه آسمانها و زمانها و قرنها هستم خداوند مرا برگزید و علائم بزرگ داد هم در آسمان هم در روی زمین کسانی و آنهائی با رسول الله مخالفند که با همه انبیاءالله اعزام مخالفت کرده اند مثل زمانهای جاهلیت گذشته آنها شیع دوستان و پرستان و پیروان شیاطین جن انس امیدواران به تار عنکبوت خود ساخته دنیا کاهنان و مشرکان مستکبران و پیروان طاغوتها ی زمان و جاهیلت پیشگان نژادپرست و استثمارگران بنام دین آنهایی که دین را وسیله بالا رفتن بر خلق الله کرده اند و دین را برای منفعت میطلبند و با تبعیض و با شبه و تسلیم امر حق نمی شوند و مخالف دین خالص ولله هستند تملق غلوکویان طاقوت سازان اقتصادی وسیاسی مکذبین ظالین ظالمین آنهایی که خلق الله را برده و بنده اشیاء و طاغوتهای زمان کرده اند و در این راه تشویق میکنند و آنها کاری بد ین خالص و سرنوشت و آینده مسلمین و خلق لله و دین مبین اسلام ندارند و مرد م را وسیله در دست خود میدانند و نگران پستها و مقامهای خود هستند و مخالف میزان و عدالت اجتماعی آنها از نسل گمراهان تاریخند و بر اثر عادتهای جاهلیت گذشته و منافع مادی و قبیله ای و عشیره ای دوزخ را به هدایت ترجیح و دین را شرک آلود میخواهند آنها با هر مشخصه ای که خالق جهان بر گزیند و مطابق با نظر و نشانه آنها باشد حاضر نیستند قبول کنند بخاطر مخالفت با اعمال جهالت آمیز آنها بتوسط هر فرستاده ای پیامبری به امرالحمد لله رب العا لمین که برگزیده شود و باید همگان کلیه اعمال و محیط فعالیت و زندگی خود را یطهر کم تطهیرا کنند از رجس و ناپاکی و اعمال شیطانی و تسلیم به ا مرالحمد لله رب العا لمین شوند بتوسط فرستاده شده و ابلاغ کننده پیام حق تعالی چونکه و خداوند جهان بهتر میداند و می شناسد که چطور امر خیر و صلاح مردم را ابلاغ کند انشاء الله تعالی و بدانید جسم و روان کنونی آنها از هوا و هوس و امیال دنیوی با جهالتها و موهومات و جاهلیت منت و تفاخر و برتری نژادی تمایز و تبعیض و منفعت هائی که از این طریق می برند و می برده اند خوی گرفته است و خوی گرفته اند بدانید که کوهها را آسان تر میتوان جابجا کرد تا خلق و خوی انسانها را تغیر داد و به صلاح آورد چاره کار و نجا ت بشر سازندگی و آموزش و تربیت صحیح و درست و راست در جهت دین خالص ولله بر صراط مستقیم است برای همگان و محبت داشتن به همدیگر و بیک دید بعدالت نگاه کردن به خلق الله و در جهت و بقصد لله و بر صراط مستقیم و جزا و پاداش خاستن از الحمد لله رب العالمین است بدون هیچ آلودگی فکری ذهنی و روانی مغرضانه بغیر از حق ولله و عدالت از طفولیت چاره ساز است درهمه موارد و اجرای قوانین اجتماعی و معارفی و حیا ت بشری درسطح کل کره زمین است و کلیه قوانینها باید براسا س عدالت و میزان و نظم به حق برای رفع آن تبعیضها تدوین شود و بر دفع بوجود آمدن آن جهالتها و اصلاح گذشته تدوین و آموزش داده شود انشا ء الله این سخن و قرآن را به همه مسلمین و مرد م جهان ابلا غ کنید آنها کسی را میخواهند که به میل آنها عمل کند و اعمال جاهلیت آموز و آمیز و ستیزه جوئی و سلطه طلبی و جاهلیت گذشته آنها را بپسندد آنها کسی را می خواهند به بهانه خالی بر گونه راست، خالی میا ن دوکتف، صورت آنچنانی ابروی آنچنانی و مشخصه های دیگر گویا میخواهند با او وصلت کنند باید به آنها گفت که شما هدایت الحمد لله رب العا لمین را برای جوامع مسلمین و مردم جهان و انسانی نمی خواهید کسی را می خواهید که از نژادی ساختگی معین به میل در ذهن کوتاه خودشان باشد آنها منتظر کسی هستند که بیاید و بخشی از مردم جهان را چوب خشک و برده و بنده آنها کند و آنها چرندهایی به منافع خودشان بخورد آنها به نام دین بدهند و اینها سوار گردنهایشان بشوند و هیچگونه مخالفت و ایرادی در هر نابسامانی که در دین و اجتماع بوجود آورد ه اند به آنها نگیرد و قبو ل کند و بپسند ند در دین و با آنها مخالفت نداشته باشد در هر جهالت و ظلم و ستم و نژاد پرستی و شیع طاغوت پرستی و تفاخر استثمار با آنها باشد یا اینکه خلق الله را قتل عام کند و دریای خون براه بیندازد اینها اینچنینند نه به امر خداوند خالق جهان صاحب کل مخلو قات باشد نه درجهت خیر صلاح و سعادت مسلمین و خلق الله و دین خالص ولله الحمد لله رب العا لمین اسلام علی جمیع خلایق و عباد الله الصالحین اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان -انشا ءلله- انشا ءالله - انشاء الله - انشا ءالله - انشاء الله انشا ءالله - انشاء الله. تصدیق واطا عت امر حق تعالی