بسم الله الرحمن الرحیم

یا ایها الناس بدانید ذکرها صفتها وآیات کتاب الله مقد س به زبان سخن عربی وفارسی باهم در واقع معرف معروفیتها برای شناخت دین ایمان وحدانیت یکتا ئی الحمد لله رب العالمین است دراین زمان ومعانی کلما تی لغت وعلم دانشی که این مردم از گذشته می شنا سند ودرذهنها وفهم ها شکل گرفته است وذکرهای خداوند دروحی الهام وفطرت باطنی انسا نها ودرک عمیق برای رسالت وهدایت است انشاء الله بسم الله الرحمن ا لرحیم قل هو الله اکبر قل هو الله احد ا لحمد لله رب ا لعا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایا ک نعبد وایا ک نستعین اهد نا الصراط المستقیم عبدالله محمد طوبی نجم نون والقلم وما یسطرون به علم کتاب الله قرآن و آیت النورهدایت الله محمد المهدی الهادی موعود موجود ا لحجت برحق و برگزیده رسول الله ولی الله امرامام زمان وعبد و بنده و هدیه صاحب زمان حضرت حق باری تعالی نور سماوات ذات اقدس احدیت خالق کل مخلوقات مالک کل ایام و دین و همه انبیاء و برگزیده ها و رسولان و اسلام قران است این پیام در این عصر و زمان در پیام نوروزی و گردش زمان و ایام الله به همه مردم ایران و مسلمین و مردم جهان است این پیام از ولی الله امرحق محمد المهدی الهادی موعود رسول الله والحجت برحق و هدیه الحمد لله رب ا لعا لمین است که او را به ظهوررسانیده ونمایان نموده شده و پیغام امرحق تعا لی رااعلام و آشکار نموده است با ایتها و نشانهای بینهای فراوان از مدتهای پیشین و تا تحقق کا مل محقق شدن امرخالق جهان حضرت باری تعالی الحمد لله رب العالمین ادامه در امر حق رسالت هدایت سلامت پایدار واستوار می باشد الی یوم القیامت انشاء الله چونکه پیامبر برای هدایت و سلامت جوامع انسانی و بینا ت همه امتهای و انبیا ءالله پیامبران پیشین فرزندان حضرت محمد آدم و حوا صلی الله مبعوث ونموده شده است پیام و رسالت هدایت پیامبر صلح و دوستی همزیستی مسالمت آمیز برای همه انسانها است وانس الفت برادری و عدالت وعبود یت و عبادت حقتعالی و زندگی با سعادتمندی آسودگی زیستن و رستگاری توام با اعمال نیکو حسنه و آموزش تربیت مداوم برای همگان است و همه انسانها بطریق راستی دین حق ولله و مفاهیم قرآن علیم و کریم و کتابهای آسما نی که همه از یک مبدا میباشد و حاصل برگزیده شدن وبعثت انبیاءالله درزمانها و زبانهای مختلف است و باید با عمل نمودنها به آن احکام و حاصل آن اعمال را بد ون جا هلیت و خسران و زیانکاری در همه امور زندگی و در اعمال در دنیا و آخرت باشد انشا ءالله و براساس علم و عقل سلیم و نجا ت صلاح و حاصل محصول و سخنان همه پیغمبران وعلم و تجارب و درایت همه آنها و زمانها قرار دارد و همه بر اسا س امرخالق کل جهان صاحب وهمه مخلوقات الحمد لله رب العالمین است و همه رسالتها هدایتها و همه انسانها و صاحب هستی از ازل تا ابدیت است انشاءالله و با تقوا ترین همه آنها انساهای با قلوب پاک و راستگو و صدیق و تصدیق کننده و تسلیم امر حق شونده اند که همان دین حق ولله و خالص است و پیروی از همه پیا مهای برحق پیامبراز گذشته تا به آینده میبا شد که همه با نشانهای حق تعالی در قرآن علیم و کریم برای زمان حال و آینده به طریق راستی مطابقت مینماید و میبا شد انشاء الله اسلام علی جمیع خلایق و مسلمین و مومنین و صدیقین و معصومین والصالحین و نیکوکاران به قصد حمد و رضوان حق تعالی انشا ءالله حی علی صراط المستقیم الصلاته خیرون من القوم یا امت و الناس اجعین اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان الحمد لله رب العا لمین- انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله- پیام نوروزی ایام الله ظهور و موعود