بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هوالله احد الحمد لله رب العالمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین ا هدنا الصراط المستقیم بدانید هرظلمی و جهالتی می نما ئید و هر خلاف واقعی که می گوئید و هرعملی خارج از امرحق و راستی و درستی که خسران آمیز باشد درهر مواردی که به جامعه تلقین و تحمیل شود و استوار و باور شود اگر به غیر از صراط مستقیم و دین حق و خالص ولله باشد و بد آموزی در جهتی و فرقه گرائی واشخاص را بجای دین تبلیغ کند بهمان میزان از صراط مستقیم و دین خالص فاصله گرفته اید و شماها بازی کننده هستید بعضی تعریف و تمجیدها در جهت مادی دنیوی است و زود گذر مثل تعریف و تبلیغ برای انتخابات اینها در دین و ایمان خلق الله اثر نمی گذارد و زود گذر است مگر اینکه دین حق و ایمان مردم را وسیله منفعت نژادی و فرقه ای و نسبی قرا ر بدهید و بعضی تعریف و تمجیدها در دین خالص و ایمان بندگان الحمد لله رب العالمین اثر دارد و می گذارد و در روح و روان و فکر وعادتهای خلق الله اثر دارد و می گذارد و این برای هر جوامعی مصداق پیدا میکند اینها باعث بردگی و بندگی و طاغوت سازیها و شیی پرستی ونژاد پرستی و تفاخر و اسا رت و انواع جاهلیتها میشود و باعث میشود می شود که دین و ایمان شرک آلود و نا خالص شود درد نیا و آخرت و خسران وعذاب د نیا و آخرت رابه همراه دارد و خواسته شیطانها و پیروانش همین است واین مسئله دراین سرزمین به اجرا گذاشته شده و آنها بجای دین خودشان را معرفی نموده و تبلیغ میکنند و دین شناسی به غیر از خودشان نبوده و این مرد م را اسیرامیال خودشان کرده این طورعمل نموده و میکنند و پروردگارعالم هستی او برشما نظارت و داوری می کند وهمگان در معرض آزمایش و امتحان از جانب حق تعالی بود ه و هستند پیامبرفقط قصد هدایت و اصلاح قوانین امور جامعه مسلمین و مرد م ایران و جهان را دارد و همگان با ین امرحق تعالی نیا زمند هستند به این هدایتها وهیچ ضرر و خسرانی برای هیچ یک از موارد و مسائل دنیا و آخرت شما را ندارد بلکه همگان نجات پیدا میکنید ازهمه آفتها و بسیاری از فتنها که منتظر بوقوع پیوست است و گریبان جامعه مسلمین و مردم ایران و جهان را گرفته است و همه نشات گرفت ازعادتهای جاهلیت گذ شته و پیروی آنهاست و لاغیرچیزی که شماها قادر بدرک و انجام اصلاح آن نخواهید بود چونکه شما به آنها خوی گرفته و بشما تلقین وعادت شده و هیچ فائده ای برای دنیا و آخرت شما ندارد و خواست حق تعالی و خیر صلاح و سنت دین اسلام قران در جهت اصلاح این اموراست و بسیاری از قانونها فاقد امورشرعی و اسلامی و انسانی است و باید اصلاح شود مثل بعضی دیگر قوانین که براساس دیوان سالاری گذشته غفلت برخلاف شرع مقد س و اسلام و قرآن کریم و حقوق عمومی تحمیل شده است به جامعه مسلمین و نشئت گرفته ازترس و حشت وخفقان و جهالتهای فرقه ای و گروهی و تبعیضهای کجروان و پیروان آنها و براسا س هوا و هوس امیال و سلطه طلبی بعضی افراد فرقه گرا مثل نسبتی که داده شده به طاغوتها و شیء های تارعنکبوتی ساخته شده دست و زبان همینها است و برگزیدن اشخاص را با شناخت نزد یک و خدمت خالصانه که آنها به جامعه انجام داده اند تشخیص داده و میدهند درجهت دین خالص خلق لله به توسط فرد فرد خلق الله براسا س هیئتهای هفت نفره از پائین جا معه برگزیده می شوند بخواست عموم مردم و نیا زی به بیگانگا ن د ور از اجتماع ومنطقه فرمایشی ندارند وهمه مبلغا ن دینی و پیش نما زها باید شاغل با شند درحد معینی که مطلع از مسائل داخل امور جامعه باشند و پیش نما زهای مساجد بتوسط مرد م همان منطقه و با تائید آنها باشد و با تقواترین باشد و جیره خوار مراکز وابسطه به غیر دین حق خالص ولله نبا شند و در جهت د ین خالص و لله ثبا ت و شناخت استواری خلق الله تبلیغ کنند و به امر حق تعالی والحمد لله رب العالمین و فقط عبودیت او را تبلیغ کنند و آن قانونها با و مثل قوانین بیشمار دیگر باید د رست واصلاح شود و خسرانهای آن قانونها عیان و آشکار بوده وهست در ایام و بنیان درستی و اصولی ندارد و باید به صلاح آورده شود با قوانین بیشمار دیگر در کلیه امور اجتماعی و باید همه قوانین بر قرآن کریم و شرع مقدس و بیان کننده احکام آن کتاب مقدس اسلام معراج السعاد ت صحیفهای قرانی و با زمان حا ل و جوامع تدوین شود و باید اسلام و قران شناسان عالمان به شریعت و پیام دین انبیاء و مراکز و مجالس در سطح ایران و جها ن مواضع و نظراتشان را د ر قبال پیامبر واصلا حات مورد نظر و دلایل و مواضع خود را در احکام شرع مقدس و اسلام قرآن و دین خالص ولله و کل امور جوامع مسلمین منتظران به نجات حق تعالی امید واران به اصلاحات قوانین و ترک عاد تهای خسران آمیز گذشته که برحسب تکلیف که برهمگان گذاشته شده به امرحق تعالی در این زمان و احکام و اجرای صحیفه های قرانی پیامبر واضح به عموم مسلمانان و مردم ایران و جهان به بحث گذاشت شود معانی و مفاهیم و آموزشها و مصداقها قرآن به توسط عموم در پیشگاه داوری پروردگارعالم هستی و صا حب همه نعمتهای جهان ازدستگاهای ارتباط جمعی اعلام و آشکار نما یند انشاء الله و کسانی که همه آن اصلاحات را که همه احکام خداوند و قرآن کریم واسلام است اطاعت نکنند پیروان شیاطین جن انس هستند و پیروان طاغوتهای اسمی و شییء گذ شتگان و طاغوتهای شییء و اسمی حال وهوا هوس ظاهری ما دی و رذیلها و اسارتهای گوناگون غیرحق ولله و آخرعاقبتشان تباه و نابود خواهد شد فریب کاران بدین حق ولله و صراط مستقیم و خلق الله خواهند بود و خداوند جهان از آنها تقاص میگیرد پیامبرصاحب هدایت ولی امر حق تعالی ولی امرمسلمین ومبین ورساننده پیغام رسالت هدایت به مرد م ایران و جهان در روی زمین هستم و کسانی که انکار کنند ولعن و نفرین همه مسلمین وخلق الله نثار آنها خواهد بود الی یوم القیا مت انشاء الله اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان اسلام علی عباد الله الصالحین اسلام علی امام محمد المهدی الهادی موعود ظهورالحجت برحق و برگزیده ولی الله الحمد لله رب العالمین انشاء الله- انشا ءالله- انشاء الله- انشا ءالله- انشا ءالله- انشاء الله- انشاء الله -هر خلاف واقعی که می گوئید