بسم الله الرحمن الرحیم

لا اله الا الله محمد رسول الله انا انزلنا الیک الکتب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین و امرت لان اکون اول المسلمین یا ایها الناس و تصدیق کنندگان امر حق اهل اخبار رسانه پیام رسانان در هر زمان مکان بدانید در امر ابلاغ رسالت حکم وهدایت امر حق تعالی برای بیان آشکار حقیقت راستی و آگاهی اذهان عمومی مسلمین و خلق الله هیچگونه اغماض مانع و احمال برای تاخیر وجود نداشته است و ندارد با هر وسیله و دستگاه و هر کس که مانع شده است به هرصورت و تهدید ترساندن و بی اطلاعی برای اغفال اضعاف حق کشی و حقوق عمومی فردی اجتماعی مجرم گناهکاراست درهر لباس و پست مقام مدیون خاص عام مسلمین وخلق الله است و هیچ حکم و قضاوت و قوانین شرعی وجود ندارد نیست که بتواند حق وحقوقی انسانی و اسلامی بیان ابلاغ رسالت وهدایت آشکار واعتراض سخن بحق دفاع وهدایت خداوند ازالحجت حق بنده اش را ضایع کند و مانع شود بدانید در امراعلان ابلاغ حقیقت رسالت و هدایت در این زمان کسی که تصدیق اطاعت نکرده اطاعت امرحق رسول الله و امرحق هدایت خداوند و آیات قرآن کریم را نکرده و قابل جبران نیست همانطور که عمر و زندگی قابل جبران نیست و هوای نفس مادی امیال دنیوی و خواست مخلوق را به امر خداوند ورسول الله ترجیح دادن است و هر کسی که مانع شده و اهمال نموده حتا با تهدید ترسانیدن وعدم امنیت حریم حرمت انسانی واجتماعی و بی خبر گذاشتن مسلمین ظلم به رسول الله و حکم و طریق هدایت خداوند را نموده و سرپیچی و تمرد از امر خداوند و مخالفت با امر رسالت و هدایت اعمال شیاطین جن انس و مستکبران طاغوتها و انحصار پست مقامهای ناحق است و هر مانع شونده از صراط مستقیم حق راستی عوامل تبعیض استکبار ظلم سلطه گری جاهلیت و در پیروی از شیطان عمل نموده مسعول است و به عذاب دنیا و آخرت گرفتار می شود انشا ءالله بدانید اذهان روان باورها و اعمال و عادتهای انسانها مثل رودخانه ای است که در مسیر تاریخ در حرکت است و همه کس و همه چیز را با خودش می برد نه می توان مسیر رودخا نه را تغییر داد نه خلق خوئی که از کودکی در طول زندگی شکل گرفته فقط می توان با آموزشهای نیکو بر صراط مستقیم در دراز مدت به اصلاحات در همه زمینهای رشد تعالی انسانی پرداخت و خوب بد حق باطل را از هم جدا نمود و زشتی و زیبائی اعمال را آشکار نمود و جاهلیت در دین و ایمان مرام رفتار کردار اجتمائی را آشکار و اصلاح نمود بر حق عدل بدونه تبعیض و با قوانین و آموزشهای نیکو میسر است و این رسالت پیغمبران است که نظاره گر دین ایمان زندگی و مرام انسانها هستند بر امر هدایت خداوند و به نحو احسن ترین و چه است و با آگاهی و ارتبات جمعی میسر حاصل میشود این دستگاه صدا و سیما خیر ثواب صلاحش اندک است بر حقانیت و حقوق اجتماعی مردم و شر فساد و گمراه کنندگیش فراوان است و مثل ظرف و مجرائی است که می توان در آن به خوراکیها والقاعات فکری و ذهنی حرام عملکرد و فعل حرام به خلق الله تلقین نمود و انجام داد و می تواند ابزاری در دست شیاطین جن انس و طاغوتها و مستکبران باشد و خلق الله را بخواب غفلت باطل بیفکند و یا اینکه معلم مومنین و مفسری عالم صالح بتواند پیغام هدایتش و نظم سازماندهیش را به سمع و نظر مردم خلق الله برساند و نباید به همه برنامهای و گفتارعملکرد آن عادت و اعتماد بشود و مکروح و حرام است فقط به عملکرد و حاصل محصول و نتیجه و خیر و شر اعمال آن باید نگریست و عمکردش مثل باد و امواج نرم که می تواند درختان و محصولات را نوازش بدهد و هم طوفان سهمگین کرد خاک کویری ایجاد کند و زندگی را تنگ تاریک محصور کند و مومنین و مسلمین و صالحان را گمراه و بهلاکت گمراهی وعذاب دوذخ بیفکند و همگان صغیر و کبیر باید سپر وحجاب دفائی داشته باشند در مقابل عملکرد این دستگاه و به اندازه آموزشهای مفید و برنامهای نیکو اکتفاع واستفاده شود و بقیه ایام را از سپر دفاعی و حجابی دفاع انسانی فکری دین ایمانی داشته باشند همگان یعنی پرهیزکاری و محفوظ بودن از القاعات و آموزشهای باطل و زیان آورشیاطین تملق غلوجاهلیت تماما نادیده گرفته شود تا از عذاب دنیا و آخرت محفوظ نگاه داشته شوید من الله توفیق انشا الله همه اشخاص افراد دست اندر کار در هر لباس نظامی عسکری پنهان و آشکار با هر سنین اطلاعات اخبارعلیه حق و حقوق و توان سیاسی و رشد عمومی و پیشرفت بیان نشر حقیقت دینی فرهنگی اجتماعی مردم و همچنین دستبرد اطلاعات از مخابرات و کامپیوتر و سایت اینترنت هر ظلم کننده تجاوزکاران به حریم حرمت حیثیت فردی و اجتماعی عمومی مجرم هستند ظلم جور پنهان کارعوامل شیاطین است سخن ناحق گفتن پنهان هم غیبت و تهمت محسوب است و حکم مجازات قصاص و تقاس ظلمها و جرم پنهان و بی اطلاعی را در هر زمان و مکان که واقع شده است تمام حق و حقوق بر اساس میزان رضایت حق مظلوم و ظلم شده است و با هر شرایط است و تقاص قصاص کننده آشکارا محق است و سخن ناحق و ناروا تملق دغل غلو در اخبار وشعار نادرست خلاف واقعه در اذهان عمومی جامعه گناه و معصیت است و سلامت اذهان عمومی روانی و دین ایمان مردم را خدشه دار می کند و مدیون حق الناس و حق الله است اجرا این امر برای جلوگیری و پرهیز کردن از ظلم تعدی هتک حرمت و ظلم پنهان درهمه حق حقوق شعورشعون حجاب ناموس حیثیت اجتماعی همدیگر و اجتماع وعموم انسانها است با هر مذهب و مسلک در همه جوامع یا ایها الناس یا ایها المسلمون بدانید دلیل وعلت ابلاغ و دستور اسرار قراعت صحیفهای قرانی ازدستگاهای ارتباط جمعی اطلاعات و خبر رسانی ازصدا وسیما در نخستین مراحل امر هدایت و دعوت به امرحق تعالی برای اصلاحات و آشکار شدن مسائل دین ایمان جامعه یکی بر این امرحق بوده که همه در یک سطح و آگاهی علوم و معارف دینی و رشد آمادگی امر رسالت هدایت دراین زمان و مسائل وقایع تاریخ گذشته قرار بگیرند و اطلاعات عمومی مردم همه در یک سطح بروز رسانی و آگاهی قرار بگیرند و مانع تظلمها وفتنه ها مصیبتها دراثر نا آگاهی عمومی مسلمین مردم در این ایام الله ظهور و موعود بشود و دیگری شناخت وآزمایش دین ایمان برای کارگذاران و اداره کنندگان این مراکز بوده است و همه آن افراد عناصری که عوامل حاکمیت سلطه و استکبار شیاطین جن وانس وتبعیض ظلم هستند مشخص شوند در پیشگاه خداوند جهان و پیغمبران وآنهائی که باعث بی اطلاع و کتمان حقیقت نسبت به عمومی مردم شده اند دشمنان اسلام مسلمین قرآن پیغمبران و این ملت اغفال شده ستم کشیده هستند و برآن دستگاهای ارتباطی و اطلاعاتی مردم ایران حاکمند مشخص شدن جرم و محکومیت آنها ثابت شده است درهرمرحله و با هر اسم و مسعولیت در پیشگاه پیغمبران وخلق الله خداوند جهان الحمد لله رب العالمین و در دنیا و آخرت بعذاب و سزای ظلم و نافرمانیشان می رسند انشاء الله آنها ترجیح داده اند هر سخن باطل دروغ دغل و شعارهای فریبنده باطل و لغوبی فایده و فیلمهای مفتضل و بیهوده و بد آموزی را پخش می کنند و صدای هرزه شیاطین ظلم تعدی حتک حرمت فتنه و جنگ افروزی را برامیال خودشان را پخش می نمایند طی این مدت و مسعولین همه وقایع و ظالمها به حقوق مردم هستند (اگر هرعمل خیر و هدایت آموزشی صحیح هم صورت گرفته غنیمت بوده و محفوظ است و از جانب ومتعلق دیگران و صادقان پرهیزکاران بی طرف صداقت در هدایت افراد خلق الله است و ثواب هرعمل خیر صالحشان به آنها میرسد انشاءالله و خداوند و پیغمبر تائید و تصدیق کننده و پاداش دهنده اعمال نیکواست )آنها امرحق هدایت امر و احکام نجات بخش خداوند و قرآنهای هدایت رسول الله ولی الله امر زمان و اصلاحات امر شده مسلمین را به خلق الله معرفی و اعلام ننموده اند رسول الله و خلق الله را غافل از اینکه آنها عوامل اداره کننده با هر اندیشه اسیران و ابزاری و در اختیار و آرایش ظاهر سازی و ظلم تبعیض انحصار با ظالمین حاکمان همدست هستند و همه مجرمین و بانیان ظلم با هر کلام سخن عملکرد باز خواست در هر شر فساد و نتایج بسزای اعمالشان می رسند در دنیا و آخرت انشا ءالله این دستگاه را احرم شعبده بازی در اختیارعوامل غاصبین و سلطه گران است در جامعه ها و بنامید و احرم نصب انحصار اخبار دروغ جاسوسی و سانسور اغفال خفقان سالاری و درخدمت تظلمهای شیاطین جن انس بنامید و از اعمال و سخنان باطل حاکم بر این دستگاه بپرهیزید عموم مسلمین اهل دین ایمان و در رفتار اخبار و درخدمت و اجرای عوامل و عملکرد حاکمان (همان خرودجال های تاریخی نامیده شده گذشته هستند با هر لقب نسب و مردم ساده لوح و غافل از مضرات آن خبر ندارند ) از هر مویش سازی می زند قدمها خبر پراکنی اش و اثرش فراگیر است و فریب حق کشی دغل غلوو اغفا لکریش به بیشترین مردم می رسد مثل شیاطین جن انس و درخدمت اعلامیه های ظلم قاتلان غاصبان حاکمان جاهلان وفتنه انگیزی و تبعیض استکبار ظالمان است و در فساد اقتصادی و موجه واعمال نمودن قوانین ظلم باطل در خدمت و سلطه حاکمان بوده است بدانید در واقع خرودجال ذکرشده مردم قدیم و تاریخ حاکم شدن و پیروی از اعمال رفتار شیطنت آمیز باطل و شرارت جاهلین و فریب کمراهی هرزه وغلوگوئی و فتنه شیاطین است ورزق وروزیهای های حرام شبهناک مثل رفتارعملکرد و شعارهای بی اساس و دروغ وهرج مرج اقتصادی و سیاسی در حق حقوق اجتماعی و دغل گوئی دستگاه تبلیغاتی و خدعه خبر پراکنی در خدمت انحصارگری حاکمان بوده است مثل وقایع گذشته طی این دوران و به خرودجال تعبیر تشبیه شده است در اذهان عمومی و پیشگوئی مردم قدیم ( وخربمعنای نفهمی کودنی غافل بودن و بی عقلی عده ای از مردم از وقایع و دین ایمان و اسیری ذلیلی اجتماع است و دجال به معنی دروغ خدعه حیله دو روئی اغفال سوءاستفاده کذاب گروهی است و دغل گوئی تملق گوئی فتنه و ظلم فساد آشفتگی بازار و گرانی و افزایش قیمتها کاذب بیشتر از صد برابر و کاهش وجه رایج سرمایه بیت المال ملی کمتر شدن از صد برابر است و شبهناک نمودن و دراختیار گرفتن ارزاق عمومی و گرانیهای کاذب و شعارها و تهمت ها و اعلامیه ها و تصمیم گیریها با قوانین نا مشروع باطل است و اغفال بی اطلاعی و ناراستی عوامل حاکم است و ناامنی و فسادهای اقتصادی اجتماعی که عوامل و ازناب پرورش یافته جاهلیت حاکمان با تبلیغات و سلطه و انحصار بر دستگاهای اطلاعات اخبار به آن دامن زده اند و با صحنه سازیهای دروغ و آرایش ظاهرسازی وعکسها فیلمهای گریم شده و سخنان و القاعات بر خلاف واقع و باطل است و از افراد عکسهای کریم شده برای منفعت سیاسی و جایگاه ساخته اند و جابجائی سخن گفتن و اخبار و برعکس گفتن و قایع و سخنان وجابجائی عکسها و اطلاعات و اخبار در و صحنه سازیهای و نگفتن تمام حقیقت اخبار به اجتماع و انحراف و مخدوش نمودن تشخیص فکر فهم اذهان و سرگرمی عمومی به مسائل بیهوده باطل و با اعمالشان خرود جال شده اند و دجالان و کذابان کسانی هستند که از جاهلیت نادانی و عادتهای جاهلیت وغفلت مردم با انحصار سوءاستفاده و گمراهی با تبلیغات بر خر شیطان مراد سوار و حاکم شده اند و کلیه حقایق مسائل که واقع شده باطل که در جامعه رخ داده طی این دوران است و تعدی و حتک حرمت عمومی در بیشترین مسائل حقوقی انسانی واسلامی شده است و تمام عوامل اجرائی و پیروان قوانین باطل و گمراهی به همراه کار گذاران و گردانندگان براساس همه حق حقوق مظلوم و ظلم شده خلق الله به هرشکل در کلیه مسائل جامعه و در طول زندگی حکم قصاص و تقاس سزای اعمالشان است و به عذاب دوذخ در دنیا و آخرت گرفتار می شوند انشاءالله الحمد لله رب العالمین- اهل اطلاعات اخبار سانسور سلطه انحصار حاکمان واعمال سخن و قوانین باطل مستکبران