بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایاک نعبد ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بهتراست برای حل مشکلات زیست محیطی وهمچنین مسائل امور اقتصادی و اداره امور سیاسی و اداره کشورو مشکلاتی که الان گریبانگیر جامعه ما ومسلمین است بخشهای مختلف اقتصادی بصورت مجموعه ای استانی و منطقه ای درآید و درهر استان و منطقه به چند بخش وهر بخش به دستبندیهایی مشخص و تقسیم شود وهمه بخشها تولیدی از تولید تا پخش درهمه محصولات وکلیه مقوله های ارزشی واقتصادی وصنعتی همه به مجموعه هایی تقسیم شود و امکانات و ثروت بیت المال که در دست دولت وغیره است بصورت سهم درآید و بین همه محرومان و محتاجان تقسیم به عدالت شود و فاصله طبقاتی فاحش بر طرف شود بطوری که هر فردی درمرحله اول زندگی آن سهم و مبلغ و سرما یه اولیه زندگی را داشته و برخوردار با شد و آن سرمایه های کوچک بصورت مجموعه ها و مجتمعهای تولیدی و اقتصادی وخدماتی درآید به همراه همان افراد بصورت کار وسرمایه و شغل باهم و همه سرما یه ها دور هم دسته جمعی کار وفعالیت کنند هم صا حب سرمایه با شند بصورت سهمی و مشارکتی همراه با فعالیت درهما ن مجموعه ها وهرکسی درهر رشته ومجموعه اقتصادی که مایل بود شروع بکار و فعالیت بکند درهمان رشته تحصیل و آموزش ببیند از موقع تحصیل و فارغ التحصیل شد ن ودرهمان قسمتها فعالیت و شروع بکار نماید با برنامه ریزی پیش بینی شده وازقبل آماده باشد شغل کاروفعا لیت برای همه افراد تضمین شده وپیش بینی شده وآماده باشد سرما یه های اولیه ثابت باشد و یا قابل افزایش ارزشی و درهمه کا رها همه حاصل کار وسرمایه خودشا ن را ببرند بصورت دستمزد و حقوق فعالیت سرمایه و درجه لیاقت و فعالیت خودشان و برای هرکاری اداره ای وآموزشی از اولین مرحله خودشان برگزینند وهم باید با نظم خواص همه صاحب سرمایه و کارشان باشند بصورت مشارکتی وسهمی و هم نظم مد یریتی ودسته بندی جمعی عمومی حاکم باشد و ابزار کار و محل و مواد لازم و تولید و پخش همه بصورت اجتماعی ونقش همگانی داشته باشدوهمه زینفع با شند با سهم ها ی مطا بق با فعالیت و مدیریت و لیاقت وهمه کارها بصورت مدرنیزه و روان و آسا ن و با روال باشد با اطمینان امید وآسودگی به صورتهای دسته جمعی واجتماعی متشکل دورهم وباهم کار وفعالیت کنند وهر فردی بصورت مستقل درمورد کار وفعالیت خود که داخل کدام دسته و فعا لیت باشد تصمیم بگیرد به صورت و برنامها ازبدو تولد وبلوغ ودر طول زندکی برنامه ریزی شود برای همگان بطورآزاد ودسته جمعی و اجتماعی اقتصاد و خدمات اداره شود وحد اقل اجتماع هفت نفر به بالا باشد و هرچه بیشتر بهتردر مجتمع های اقتصادی وهمگان ثبات انسانی و شخصیتی و شغلی داشته باشند در مورد امورکاراقتصاد وزندگانی خودشان وهر مجموعه وظیفه تولید و ارائه و پخش محصولات تولیدی واقتصادی مجموئه خودشان را بعهده داشته باشند ودر نظم کلیه سیستم های اقتصادی مشا به یک قانون و اساسنامه حاکم باشد این برای دفع سرگردانیها و مشکلات جامعه است دراین صورت کلیه هزینه های زندگی باحداقل ارائه و ثابت می شود وهمه کا رها سهل و آسان میشود و مسئله ایاب ذهاب حل میشود همه بحقوق خودشان می رسند انشاء الله وهمه با صدق دل کار و فعالیت میکنند وهم چنین درهمه موارد امور کشوری وسیاسی و فرهنگی و اداری همچنین کسانی که برای اداره مراکز سیا سی اداری و فرهنگی انتخاب میشوند یا اینکه شغل مورد نظرشان را انتخاب می کنند با صد ق دل و خالصانه فعالیت میکنند و همه کارها باید از قبل محاسبا ت و تدارکات و برنامه ریزی شود بتوسط احاد مردم و مدیران اجتماع انشاءالله مثل یک ساختمان و هر قسمتی را گروهی از مردم اداره و انجام بدهند و همبستگی کامل داشته باشند و این برای صحیح بودن اقتصاد در جوامع این زمان است برای آرامش اقتصادی و تضمین شغل برای همگان و زیستن مسالمت آمیز زندگی سالم و طیبه با آرامش و اطمینان به آینده ومحبت و دوستی بین خلق الله و رفع ازهم پاشیدگی امکانات و جمع شدن امکانا ت و ظرفیتها از جامعه برای جامعه و رفع مشکلات حال و آینده و همه مشغول وظیفه وتکلیف خودشان را انجام بدهند وهیچ چیزی مخفی و پوشیده نماند و همه منوط و مبتنی براصلاح قوانینها و برنامه ریزی های جدید و حساب شده و پیش بینی شده است وحرکت همگانی جامعه ها و پیشروی همه سنین برای اصلاحات و ترک اشتباها ت وعادتها و جاهلیتهای گذشته و موانعی که هست رامی میطلبد درغیر این صورت مشکلات جامعه و این گرفتاریها که نشعت گرفته از نا بسامانی و متفرق بودن اقتصادی واجتماعی وفرهنکی جامعه است با قی می ماند و بران افزوده میشود هر مشکلی را باید ریشه ای وکلی حل نمود و پایه گذاری نمود و امور سیاسی و اداره کشور را هم با ید همگانی مثل امور اقتصادی که همگانی است و باید همگانی باشد و همه افکار بتوانند نظر حرف و صحبت شان را بنمایند در همه موارد سیاسی و کشوری بدون هیچگونه پروائی و نگرانی از تعقیب حال و آینده همه بشنوند سخن کلام را و پیروی کنند خوبتر ین واحسن ترینشرا این است راه راست و دفع دو روئیها و نفاقها و ضعف دین ایمان و فرهنک تربیت خلق الله را باید با آموزش همگانی ومراقبت محبت وتشویق وشنا خت کامل ازحقیقت د ین حق ولله اسلام که امرمهم و خیرد نیا و آخرتشا ن است از طفولیت برنامه ریزی و آموزش و پر ورش برصراط مستقیم ا ستوار نمود انشا ءالله وبا خشونت ونا امنی وانحصاروخفقان پیشبردی حا صل نمی شود اسلا م علی جمیع خلایق وعباد الله ا لصا لحین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یا فتگان الحمد لله رب العا لمین.انشاء الله انشا ء الله. انشاء الله. انشا ءالله. انشاء الله انشاء الله .انشاء الله-امور اقتصادی جامعه