بسم الله الر حمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صراط العظیم حی علی صراط المستقیم انا عبد الله محمد المهدی الهادی القائم الزمان بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن الحسنم رسول هدایت و سلا مت و سعادت و رستگار شدن انشاء الله اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان الصلاته خیرن من القوم و امت و الناس اجعین قل ا ن ربی یقذ ف با لحق علام الغیوب قل جاءا لحق وما یبدی الباطل وما یعید قل جاء ا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو منین، اسلام علیکم ورحمت الله و برکاته پیامبربرحسب تکلیف وظیفه اعلام مینمایم به همه منتظران منجی وهادی عالم بشریت انسانها این قرآن و کلام سخن از محمدالمهدی الهادی موعود موجود ولی الله امرزمان برگزیده رسول الحجت الحق هدیه حضرت صاحب الزمان الحمد لله رب العالمین پروردگار و پد ید آورنده جهان هستی است هر شخصیتی کسی فردی جماعتی درهر لباس به پیامبر کمک و یاری رساند و که همه درجهت صراط مستقیم حق لله و انبیاء الله و اولیاءالله و امر و خواسته خالق کل مخلوقات و منجی و هادی و مصلح عالم انسانها و بشریت است خیر صلاح و هدایت مسلمین و مردم جهان است و شفاع و رحمت و مغفرت برای همگان است و بهمه انبیاء الله وهمه الیاءالله درهمه زمانها وزبانها و بامرحق تعالی کمک و یاری رسا نیده است انشاءالله برای پیش برد امر حقتعا لی مبنی برآشکار شد ن مسائل هدایت امر رسول الله واصلاح کلیه قوانین اجتماعی انسانی در سطح جوامع و اصلاح شدن تمامی قوانین ها و القاعات باطل تحمیل شده بر خلق الله است انشاء الله و کنار زدن موانع موجود و صحیح و راست درست رسانیدن قوانین و شروع اقدامات و اصلاحات در سطح ایران و جهان باید مرکز هائی را پایگاه هدایت و قانونگذاری در امروز برای حال و آینده برای امرهدایت حق تعا لی اقدام و ایجاد نما ئیم و مکانی اجتماعی به اندازه با ید در مرکز صدا و سیما یا اینکه در جای د یگر داخل اجتماعات برای مستقر شدن رسول الله با چهارده نفرمشاور در مقولهای مختلف و313 سیصد وسیزده نفر و124 یکصد و بیست و چهار نفر برای اجرای دعوت واعلام و تائید از طرف پیامبربه همه مسئولین حکومتی و کشوری واعلان شود از صدا وسیما ی ودیگر دستگاهای ارتباط جمعی عمومی سراسری و توجیه همگانی بشود انشاء الله برای اعزام به سراسر دنیا و دو الی سه نفراز نمایندگان ادیان و مذاهب در ایران و خارج از کشور و برای مستقر شدن و مراوده آنها برای اجرای وتد وین قوانین و دستورالعمل ها بنا نهید در جهت امر پیغام رسالت رسانیدن ازطرف پیامبربه مراکز اجرائی و دینی ایران و مراکز د ینی و اجرائی دیگر در سطح جهان برای نظم و سا ما ندهی و سازماندهی و اجرای احکام و راهنمائی و آموزش مرامها ی اجتماعی و قوانین ها باشند درهمه امور زند گانی و اجتماعی و اجرای آن قوانینی که صادر شده و میشود از سوی حق تعالی در سراسر کره زمین استوارشود انشاء الله اول باید از این سرزمین اصلاحات شروع بشود بطور اصولی وعملی اقدام شود دین و آموزش و تربیت و سلامت صحیح در امر دین خالص حق تعالی و زدودن کلیه آثار جها لت آمیز و بروز رسانیدن همه قوانین مثل انجام وقتهای عبادتها فرایض نمازهای پنجگا نه در وقت خودش می باشد و کلیه آموزشها تربیت و عبادت و نیایشها باید برای یاد زمان حال و آینده باشد و با درک معانی و معرفت تا سازنده واقع شود انشاء الله و باید اول امکانات فراهم شود و کلیه موانع برداشته شود پوشیده نگهدارندگان و انکار کنندگان از گذ شته تا به آینده در این امرحق وابلاغ و مانع شوندگان به هرحرکت وهر کلام به هرشکل و به هر صورت به عذاب بزرگی در دنیا وآخرت گرفتار خواهند شد و می شوند انشاء الله الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع خلایق شهدای و صدیقین و رسانندگان امر حق تعالی از طرف رسالت وهدایت پیامبر اسلام علی عباد الله ا لصالحین اسلام علی منتبع اهدای سلام بر هدایت یافتگان انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله ،آمادگی واعلان برای شروع اقدامات واصلاحات واز تمامی نما یندگان مردم و مجلس شورای اسلامی و مردم ایران می خواهم وموظف می نما یم پیگیر کلیه موارد ذکر شده با شند واز صداوسیما بخواهند که تمامی صحیفه ها ی قرانی ونامه ها قرآنها و برنامه های اصلاحات و اجرای آن احکام ودستور العمل ها را از طرف پیامبر رسول برگزیده و مصطفی و الحجت ولی خلق الله زمان را که از بیست و هشت سال پیش تا کنون ارسال شده به مراکز حکومکتی را بدون اغماض فلفور و بدون کم و کسر قراعت نمایند و به سمع نظر تمامی مسلمین مردم ایران و جهان برسانند بدون فوت وقت من الله توفیق انشاء الله.اعلان برای شروع اقدامات و اصلاحات