بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هوالله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم این کلامها وبیانها قرآن وکتا ب واضح وآشکاراست. سخن ازامام محمد المهدی الهادی صا حب زمان برگزیده مصطفی النورسماوات و العرض خالق کل مخلوقا ت وهمه پیغمبران وما لک ایام ود ین اسلام قران است. اسلام - بدونه جاهلیت توسعه یافته گذشته اسلام- بدونه سر بریدن و دست قطع کردن و قسم دادن خداوند بمنا فع جاهلیت وحرکت سرهاسرنیزه ها وکاروانها ودروغ بافی. اسلام- بدونه شیء پرستی طاغوت پرستی تفاخر پرستی نژاد پرستی در قالب اشخاص و بدعت داخل دین الله واستثما ر. اسلام - بدونه پوشیدن لباس تفاخر و فخر فروشی تمایز نژادی و فرقه گرایی و منت در دین الله و انحراف و باجخواهی بنام دین اسلام قران . اسلام- بدونه تبعیض درتمام زمانها و مکانها و بیانها وکلامها و اسمها و القاب ساختگی و سوء استفاده علیه مسلمین وخلق الله. اسلام- بدونه عصر جاهلیت و اجرا کردن شرک و بدعت استکبار در لقلقه زبانی تحت نام اسمها و قبیله ها و نسبهای جاهلیت گذ شته. اسلام - بدونه بردگی غلامی و بند گی مردگان و اشخاص خرافه گرائی القای تفاخر ضلالت به مردم و تبلیغ خلاف صراط مستقیم د ین الله. اسلام - بدونه سوء استفاده از گذ شتگان به دروغ و فریب و بد آموزی استثماری جهت سوارشدن برخلق الله و دین به منفعت. اسلام یعنی آموزش تربیت درست در جهت و بقصد لله حال و آینده بدونه اغراض فرقه ای بدونه هیچ آلودگی فکری و ذهنی برصراط مستقیم . اسلام یعنی بازگو کننده و آشکار کننده تمام گمراهی های بشر در زمانهای مختلف و زبانهای مختلف ودرس عبرت کرفتن وپرهیز از جاهلیت گذشته. اسلام- بدونه اسارت عادتهای جاهلیت حال و گذشته و برچیدن و یطهرکم تطهیرا کردن و نمودن رسوخات و رسوبات و آثار فکری و ذهنی و روانی و کلیه ذلالت ها و آثار آن و مانع شدن از تکرار مشابهات جهالت ها و گمراهی ها و تبعیض های ذکر شده در قرآن و اسلا م ای گمراهان بت سازان تاریخ و طاغوت سازان اقتصادی و تفاخر درغالب طا غوت از گذ شتگان و حال با تعریف و تمجید و لقلقه زبانی والقا کردن تفاخر وتبعیض وبرتری تمایز نژادی در زمانهای طولانی با تبلیغ پوچ برخلاف دین صراط حق والله مردم را از اسارت ساختگی و بردگی و بند گی اجساد و شییء های اسمی و زینتهای قبرها و بدعت علیه دین الله که در جهت منافع عشیره ای و سلطه برخلق الله به دروغ که ساخته دست زبان خودتان است و مخالف دین اسلام و مخالف عدالت و حقوق خلق الله است و فریب شیاطین جن انس است و تارعنکبوت د نیا وبهانه و پلکان سوار شدن بر خلق الله میباشد آزاد کنید مردم را از اسارت و استثمار فکری و ذهنی و روانی ستیزه جوئی و انتقام کشی قوم وقبیله ای وشخصیتی و قبرهای آنها که جاهلیت توسعه یا فته گذشته است آزاد کنید بگذارید خلق الله مردم بندگان موحد و خداوند یکتا الله را عبادت کنند و آموزش لازم درست ببینند و نیکو زندگی کنند و برشد کامل انسانی در جهت دین خالص و به سعادت و رستگاری در دو جهان برسند انشا ءالله امرالحمد لله رب العا لمین است واینچنین اعمال را نه خواسته - قرآن کریم هم نه خواسته محمد ابن عبدا لله هم نه خواسته ، دین اسلام هم نه خواسته رسالت وهدایت آل محمد المهدی الهادی موعود هم نخواسته معصومین که دینش اسلام قران لله بوده هم نه خواسته است- انشاء الله- انشا ءالله - انشاء الله- انشاءالله انشاءالله - انشاء الله - انشاء الله اناعبد الله محمد المهدی الهادی موعود ا لقا ئم الزمان بقیت الله فی ارضه الحجت ابن الحسن هادی و منجی عالم بشریت انسانها ولی الله برگزیده ومصطفی رسول هدایت و سلامت و سعادت و رستگار شدن انشاء الله اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان. عبد الله محمد طوبی نجم نون والقلم وما یسطرون به علم کتاب الله قرآن و آیت النورهدایت الله رسول الله الحجت الحسنی منجی با عدالت عموم انسانها محمدا لمهدی الهادی موعود یا سین رسول وپیامبر برگزیده مصطفی قرآن کریم- العان کتاب مقدس اسلام معراج السعادت. اسلام علی عبا د الصالحین اسلام علی امام محمد المهدی الهادی موعود برگزیده مصطفی الحجت برحق ولی الله اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یا فتگان برهمه مسلمانان و مردم ایران و مسلمین و مردم جهان واجب و تکلیف شرعی و اسلامی و قرآنی است که تمام نامها و صحیفه ها ی قرآنی پیامبر را از اولین تا آخرین را به اطلاع و توجیه همه خلق الله همگانی برسانند وعموم مسلمین همگان با خبر بشوند و به مرحله عمل و به اجرا بگذارند من الله تو فیق انشاء الله و پیامبر برنا مه های وسیعی و بزرگی درامر اصلاحات بین جوامع مسلمین ودیکر ادیان ومذاهب به امر خداوند جهان درمد نظر دارم همه آنها باید بمرحله عمل درآید انشاء الله - انشاء الله- انشاء الله - انشا ءالله- انشاء الله- انشاء الله- انشاء الله اسلام بیان کتاب اشکار