بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العالمین العاقبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم پیامبر یکی از تشرف یافتگان بدرگاه حضرت باریتعالی برگزیده و مصطفی عبد الله محمدالمهدی الهادی موعود الحجت بر حق درهمه قرآنها و زمانها و سورهای یاسین نجم نون و القلم و آیات بیشمار قرآن مجید و اجرا کننده قرآن کریم و کلام انبیاءالله مطابق با زمان حال ولی الله و رساننده امر حقتعالی ولی امر مسلمین و مردم جهان در روی زمین هست آنهائی با پیامبرمخالفت نموده اند و می کنند که با همه انبیاءالله اعزام مخالفت کرده اند مثل زمانهای جاهلیت گذشته و افکارآن زمانها هر کسی فردی جماعتی به پیامبرو دراین جهت کمک و یاری رساند در اجرای برنامهای حق تعالی که همه در جهت امر خالق کل مخلوقات و خیر صلاح خلق الله و مسلمین معصومین مردم جهان است به همه انبیاء الله اعزام و برگزیدگان و اولیاء الله و معصومین درهمه زمانها کمک و یاری رسانیده است و اجری عظیم دارد انشاءالله من الله توفیق العاقبتوللمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمد لله رب العالمین پیامبرحدود بیست هشت سال پیش در زمان جنگ فتنه و ستیزه جوئی متخاصمین بامر حق تعالی برگزیده شده ام بامر حق تعالی برای دفع خصومت بین جامعه مسلمین و انجام ابلاغ رسالت هدایت امر حق تعالی مبنی بر اشکار شدن مسائلی که در اثر طول تاریخ و زمان مشتبه میشود در اثر لقلقه زبانها وسخنان غیره موجه باطل و بر نا درستیها استوار ومشتبه شده و میدان را از خیر صلاح دین آموزش و تربیت صحیح ورسالت هدایت در جهت دین خالص ولله وعدالت شرع مقدس و اسلام قران گرفته است که امر و اعزام و رسالت انبیاءالله بر همین منوال و روال استوار شده است الله اعلم و از قبل از آن هم جهت اینچنین مسائل در این زمان توجیه و متوجه میشده ام برای این مسائل پیامبربر حسب وظیفه و تکلیف در آن زمان صحیفها و نامهائی قرآنهای دست نوشتها در جهت امربه معروف ونحی از منکر بدفتر نخست وزیری وقت فرستاده ام وامیدوارم که مقبول درکاه وتقرب حضرت احدیت الحمد لله رب العالمین وهمچنین بندگان صالح او مفید واقع شده باشد انشاءالله و آنها بر اساس مقتضی آن زمان بود در پیروی در امر حق تعالی و کامل شدن امر حق بطور اکمل و پیشروی امر اصلاحات جامعه مسلمین که بر این امور برگزیده شده ام و اعلام مواضع واعلام برنامهای امر حق تعالی برای اصلاحات ازبیست هشت سال پیش صحیفها ی قرانی و نامها و قرآنها دست نوشتهای فراوانی به امر حق تعالی به صدا و سیما در تهران به بخش برنامهای بسوی ظهور بتوسط پست ارسال شده و بدیگر دستگاهای حکومتی و بتوسط دیگر دستگاهای ارتباط جمعی تا حدی ارسال شده است من الله توفیق انشا ءالله پیامبربنام الله الرحمن صاحب بسم الله الرحمن الرحیم و بنام ملکهای مقرب و بنام انبیاء الله اعزام و برگزیدگان و اولیاءالله و معصومین از کلیه عضوهای شورای مصلحت نظام و مسئولین دیگر دستگای حکومتی و کشوری و آموزشی و غیره در خواست میکنم که با مطالعه آن صحیفها قرانی که موجود است و با توجه به اینکه الان هزارو چهار صد سال قبل و پیش از آن نیست و دوران برده داری و بنده داری انسان برانسان و بردگی بندگی انسان براشیاء و گذشتگان که خلاف امر حق وعدالت و احکام و شرع مقدس اسلام و آیه های قرآن کریم است تمام شده است و باید بامر حق عمل کنید و کلیه آن آثار را پاک زدوده و بزدائید ازجامعه واذهان روان مسلمین انشاء الله و بیان کلیه صحیفهای قرانی ومفاهیم رسالت آن به عموم مسلمین و مردم ایران جهان از دستگاهای ارتباط جمعی و اعلام مواضع از طرف همه مسعولین برای روشن شدن کلیه مسائل در اذهان از طرف خلق الله و انسانها در پیشبرد امرحق بتوسط برگزیده و یاری رسانیدن بامر حقتعالی پروردگارعالم هستی مبنی بر انجام اصلاحات و رضوان و خشنودی حق تعالی است انشاء الله اقدام و اعلام کنید تا کلیه مسائل براین بنده هدیه الحمد لله رب العالمین واضح وآشکار شود و تکلیف و آزمایش امتحان برهمگان نمایان معین شود انشاءالله اسلام علی عبادالله الصالحین اسلام علی محمد المهدی الهادی موعود موجود برگزیده مصطفی رسول الله رب العالمین ولی الله امرحق تعالی- اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یافتگان الحمدلله رب العالمین انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاءالله- نمایان به شورای مصلحت نظام مجلس خبرگان دفتر هیئت دولت مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان وغیره - نمایان به مراکز حکومتی و از تمامی نمایندگان مردم مجلس شورای اسلامی و مردم ایران می خواهم و موظف می نمایم که از صدا وسیما بخواهند که تمامی صحیفهای قرانی نامها قرآنهای برنامهای اصلاحات را از طرف رسول الله برگزیده و مصطفی و الحجت ولی خلق الله زمان را که از بیست هشت سال پیش تا کنون ارسال شده به مراکز حکومتی را بدون اغماض فلفور و بدونه کم و کسر قرائت نمایند و به سمع و نظر تمامی مسلمین مردم ایران و جهان برسانند بدون فوت وقت من الله توفیق انشا ء الله- نمایان به مراکز حکومتی