بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العالمین العاقبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صراط العظیم حی علی صراط المستقیم انا عبد الله محمد المهدی الهادی القائم الزمان بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن ا لحسن رسول هدایت و سلامت و سعادت و رستگار شدن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان الصلاته خیرن من القوم و امت و الناس اجعین قل ان ربی یقذ ف با لحق علام الغیوب قل جاءالحق وما یبدی الباطل و ما یعید قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمته للمومنین بدانید یا ایها الناس از نظر هدایت امرحق تعالی ورسالت انبیاء الله اسلام قرآن قوم عرب و قوم عجم قوم بنی اسرائیل و دیگر اقوام ذکر شده در قرآن همه آل خلقت الله آفریدگار خداوند جهان قوم بنی آدم هستند بشریت انسانها هستند و نامیدن وذکر اقوام برای مصداقهای و هدایت همه جوامع بشریت است مثل ثبت وقایع درآن زمان و مصداقهای آیات قرآن و اسلام برای همه اقوام و جوامع است و درحقوق انسانی عبد و عبودیت و زیستن و عدالت همه مساوی و برابر هستند و مثل امر به معروف و نهی از منکر است برای عموم خلق الله یعنی صفا ت رزیله شیطانی و شرک جاهلیت استکبار و منشاء ظلم هر قومی و شخصی داشت مصداق عذاب و مذمت آیات قرآن برای همان شخص وقوم است و صفات نیکوی انسانی ایمانی و خلقیات نیکو اسلامی قرانی داشت رستگاری برای همان قوم و شخص است از هر قماش و رنگ و القابی نسبی که داشته با شند فرقی ندارد و خداوند جهان شاهد و ناظرعملکردهای همه بندگانش هست درکل ایام انشاء الله این برای اصلاح نیکوی همه جوامع در این زمان است انشاء الله و منطقه بیت المقد س میراث جهانی خلقت و هدایت و تحول همه بشریت انسا نها است ازعصرحجر تا عصر تمدن و عصرجدید قدس بیت المقدس مسجد الاقصاء النورمقد س نماد جهان هستی عروت الوثقی سبع المثانی کرامت خلقت جهان ایام الله است ونماد قدسیت حریم حرمت حرم امن خداوند است وآفرینش او وهدایت ودین مخلوقات و انسانها و برکت نعمتهای خداوند است و قبله اول وعبادتگاه مسلمین بوده است شهر و منطقه بیت المقدس همه جزو منطقه قدس می با شد و جایگاه هدایت جمعی از انبیاء الله که در قرآن ذکر شده است و کاملتر شدن انسا ن و نزول کتابهای مقدس است و متعلق به همه انبیاء الله و پیروان آنها و دین حق تعالی و جای عبادت و دین خالص امرحق تعالی و هدایت همه عموم جوامع بشریت انسانها است بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش از یک گوهرند و بدانید یا ایها النا س اسم وصفت احمد نامیدن ازجانب حضرت عیسی مسیح سلام الله علیها بنام محمدالمهدی الهادی موعود ظهورمنجی ایام الله موعود را یعنی اینکه ولایت و امامت هدایت حکمیت و سخن کلام قرآن و قضاوتش و میانجی بودنش بین جوامع ازسوی خداوند جهان تائید شده است و با کارگذاری وکمک نظارت خداوند جهان الحمد لله رب العالمین احمد یعنی نیکوآزاد هدایت برصراط مستقیم وبرکزیده وساخته شده دربیان ذکرپیغام کلام الله برای جمع هدایتهای جوامع انسانی از جانب حق تعالی ایمان توحید پرهیزگاری حد وحدود دین ایمان به خداوند را می شناسد آشکار کننده حقایق دین حقتعالی است و مختار و نیکو تصمیم گیرنده با اراده و دستورولی الله امرپیغمبرزمان است برای هدایت نظم وترتیب دادن و ذکر بیا ن سخنان نیکو وکتاب فرمان دستور درامر اصلاح امورخلق الله یعنی همه جوامع وجوانب امرهدایت دراین زمان را در نظر می گیرد برای دین کله و تقریب ا دیا ن و مذاهب و شناخت دین اسلام و مترجم قرآن کتابهای مقدس است و آشکار نمودن ورفع شبهه وشرک جاهلیت واعمال باطل و برای همه جوامع بشریت انسانها است واطاعت وپیروی ازدستورش واجب و لازم الاجرا تکلیف وظیفه و امرحق است برای همه مومنین و بندگان صراط مستقیم خداوند جهان است دراین زمان و بدانید هیچ قوم و قبیله ای و گروهی و شخصی درآن مکان قد س و مقدس نمی تواند دخل تصرف سلطه گرایانه و مالکیت داشته باشد و متعلق به عموم خلق الله بندگان وعبادت کنندگان خداوند جهان است مثل د یگرمسجدها و عباد تگاها و فقط نظم و انظبا ت اداره امور نیاز دارد ولا غیرو باید زیر نظر سازما ن جهانی ملل متحد اداره و سازماندهی بشود انشاءالله با نما یندگانی ازجامعه روحانی یهودی مسیحی و مسلمان منطقه قدس را اداره و نظارت نمایند وهیچکس نمی تواند با این حکمیت مخا لفت نماید و باید با اهل و ساکنین درهمان منطقه اداره شود انشاءالله آن مکان مقد س محفوظ باشد ازدسترسی و شرارت شیاطین جن انس و عوامل وهرزه گویان وجاهلیت وسخنان نا حق وجنگ طلبان مغرضین واعمال کنندگان سخنا ن باطل و دروغ به خلق الله و عوامل نژاد پرستی مذهبی گروهی حاکمان ظالمان با هرنژاد نسب لقب محفوظ بما ند انشاء الله ومحفوظ باشد ازمجرمین ومتجاوزین به حق وحقوق وحریم وحرمت پیغمبران در امر ابلاغ امررسالت هدایت قرآنی اسلامی انسانی درهر جامعه وهیچ کسی حق اظهار نظر ودخالت و بهانه قراردادن آن مکان مقدس برای جنگ افروزی دراین مسئله را ندارند و نداشته است وهمه جوامع انسانی باید بتوانند ازآن مکان مقدس فیض ومعنویات ببرند انشاءالله ودر جهت رستگاری سعادتمندی انسانها سازماندهی و استفاده شود وهم مسمانان نماز بر پا دارند درمکان معین به آنها اختصاص یابد و هم به جوامع د یگر جهانی و همچنین یهودی و مسیحی ازهرمذهب مسلک ایمانی هم اختصاص و باید عبادت ودعا نیایش خاص وخالص ولله برای همگان تد وین کنند جوامع مسیحی و یهودی و برای عموم همگان انشاءالله و باید درشان و منزلت آن مکان مقدس کوشا باشند انشاءالله و دیگر جوامع در دوران عمرخودشا ن موظف باشند یک مرتبه به زیارت بیت المقدس بروند برای تجدید عهد پیمان مقدس با هدایت خداوند با قدس شریف شرع مقدس وهدایت انبیاء الله و صراط مستقیم حق تعالی دین اسلام سلام و قرآنها کتابهای مقدس بیعت نمایند انشاءالله و با خود سازی و کسب شرایط وتحول خاص می توانند بطواف بیت الله الحرام هم بروند وانجام فرایض نیکوی بجای بیاورند و فیض ببرند انشاءالله ودر جهت رشد تعالی انسانی دینی و تقریب مذاهب و مسالمت زیستن و معاشرتهای دینی انسانی و شناخت اسلام قران وکتابهای مقدس و توجیه دین خالص لله و رفع شبهه و شرک در ذهن عموم خلق الله باشد و تمرین در مسائل دین و ایمان به احسن ترین روشها و قوانین را عمل کنید و بطور مسالمت آمیز انشاء الله برای همگان ومسافرت انجام بدهند و اعمال عبادت دعا نیایش خاص را انجام بدهند انشاء الله بدون شبهه و شرک و باید در جهت مطهرات عترت و پاکی انسانی درشبانه روزبکوشندو پاسداری نمایند وبپرهیزند از شرک و شبهه جاهلیت وهمگان به طهارت کامل اسلامی عمل کنید درهمه آن مکانها ودر طول زندگانی انشاء الله و مرکز هدایت بین الملل و تقریب و شناخت ادیان و مذاهب باشد برای همه ملتها ومردم جوامع انسانی ودانشگاهای علوم و معارف دین کله امرحقتعالی و ادیان تاسیس بشود برای دروس و دانشهای علوم دین و احکام و کلام وحی درزمان هدایت انبیاء الله با عالمان دین کله حق تعالی و مرکز کسب دانش و تبادل علم و افکار انسانها باشد انشاءالله و همگان بشنوند و بخوانند سخن و بیان وکتابهای مقدس امرحق را و پیروی کنند احسن ترینش را انشاء الله وباید بازسازی نیکو وگسترده انجام بشود در همه موارد و زمینه ها ی رشد انسانی انشاء الله و مکان های مسافرت و سیاحت و زیارت برای عموم مردم جهان اعم از یهودی مسیحی و مسلمان و دیگر جوامع باشد وکلیه تدارکات لازم محیا شود انشاء الله برای آنها بعنوان مهمانان قدس و حریم حرمت و حرم و عبادت امن الهی درجهت شناخت دین حق ودرجهت رشد تعالی انسانی و صلح کرامت انسانها قدم بر دارید و سخن بگوئید انشاء الله و مرکز کسب گنجهای معنوی و سعادت هدایت آسایش و آرامش و ورستگاری انسانها باشد برای همه جوامع انشاء الله راه و روشی باشد برای هدایت کل جوامع بشریت انسانها و رستگاری و صلح سلامت و مسالمت آمیز زیستن در زندگانی جوامع انسانها انشاء الله وهمگان باید بدانند که همه سرزمینها و همه جا ملک خداوند است و وارث مالک قضاوت حکم حق و حقوق زیستن و حیات انسانها الحمد لله رب العالمین است و همگان بدانند اوست که با هدایت تقدیرات واسباب و وسائل بندگانش را در جهان زمان مکان برای زیستن هدایت و محیا می نماید دراین د نیا و در جنت بهشت دوزخ جای می دهد و هیچ کسی و بنده ای وجود و حق آنرا ندارد که حق زیستن و زندگی را در هر کشوری و هر جای کره زمین از کسی سلب و محروم نماید و مالکیت انسانها را در همه مناطق خداوند ساکن و ثابت نموده است و همه معا شرتها در اتحاد و همزیستی مسالمت آمیز و هدایت نیکو میسر میشود انشاء الله برای همگان و همه انسانها تکلیف و وظیفه دارند که در امر دانش دین و مرام و زندگی و عبادت از دین کاملترکه سعادتمندی و رستگاری در آن است پیروی و اطاعت نمایند و از اعمال باطل گذشته بپرهیزند و همه خلق الله انسانها بندگان الحمد لله رب العالمین هستند و مناطق دیگر به غیر از منطقه قدس متعلق به ساکنین همان مناطق می باشد از مهاجرین گرفته تاساکنین و سوابق پنج هزار ساله و همه طبق قانون انتخابات ذکر شده در صحیفه های قرانی عمل کنند و راه صحیح همین است و هم می توانند بطور مستقل امور منطقه خود را اداره کنند و هم میتوانند با مراکز کشوری متحد باشند برای رسیدن به منافع بیشتر فرهنگی و آموزشی و اقتصادی و عدالت و تمام حاکمیت برای اداره امور هرخوانواده برای زیستن متعلق به خود اوست و هیچ کسی نمی تواند این حقوق را سلب نماید و برای اداره امورکشوری چه کلی و چه جزئی مجوز هر فردی ساکن لازم است و لاغیر و نظم عمومی هم با مشارکت دسته جمعی برقرار میشود در همه موارد رسول الله تمامی پیروان هدایت ورسالت را با ذکر اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی و کلیه ذکرهای نیکو و مقدس حق لله در اسلام قرآن آنها را سفارش به ذکر سبحانک یا سبحان الله سبوح قدوس مزین و آراسته می نمایم انشاء الله الحمد لله رب العالمین اسلام علی برپرهیزگاران ورعایت کنندگان حدود حقوق حریم حرمت قدسیت وعبودیت وحدانیت در دین کله امرحق تعالی درسطح جهان و درکلیه مسائل آموزشی واعتقادی وعقیدتی و گروه بندی هائی که برای زندگانی مادی و زیست محیطی و سکونت انجام می گیرد وکلیه آموزشهای علوم دینی به توسط آموزگاران و پیشوایان دینی انجام می گیرد و القاء می شود در کل ایام الله الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع خلایق و تصدیق کنندگان و گروندگان به هدایت وعباد الله الصالحین الحمد لله رب العالمین اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یافتگان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته- انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله- معرفت عبادت قدس بیت المقدس مسجد الاقصاء انشا ء الله