بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هوالله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بدانید که درعالم آفرینش علی اختصاص شخص خاص نیست یکی ازاسماء و نشانهای پروردگارعالم هستی می باشد مثل اسمهای دیگر و یک لقب وآیت است یعنی بر و نیکی و کرامت الله است و اعمال است که هرشخص را می سازد اسم نشانه است و همچنین رنگ سبز نشانه ای از خرمی دوستی و محبت است و خالق جهان بهر بنده ای و مخلوقی اراده فرماید عطا فرماید این برای اینست که خلق الله برای اسمها و اشخاص و رنگها گمراه نشوند در صد راسلام صحرای خشک و گرم عربستان رنگ سبز و خرمی رنگ جذابیت بوده و هست وبه همین دلیل رنگ سبز برای اسلام مصداق پیدا نموده است و الان بدلیل د فع تبعیض و دسترسی جهانی به همدیگر و شناخت سریع بیشتر انسانها نسبت به همد یگر برای فراگیری همگانی دانش دین حق تعالی را و همچنین دفع خصومتهای منطقه ای رنگ آبی یا سفید مصداق پیدا نموده و یا کرده که خوش آیند همگان و پوشش همه مخلوقات زمینی از جمله همه انسانها می باشد و نشانه ای از پاکیزگی و طهارت شادابی نشاط دید وسیع و خلقت و خالص شدن دین حق تعالی می باشد انشاء الله و رنگ سبز را هم همگان می توانند استفاده کنند و نمایند و اختصا ص هیچکس و قوم و ن‍ژادی نیست انشاء الله و همچنین اسمهای نیکو را ولی باید وسیله فریب جوامع نشود و گمراهی در دین حق تعالی ایجاد نشود انشاء الله و منظور از اهل بیت یعنی خالص شدگان دین وعبادت الله است و نماز گزاران مسجد ها یا بیت لله الحرام و نماز گزاران دیگر مساجد و نماز گزاران دیگر جاها و تقوا پیشگان عمل کنندگان به احکام د ین حقتعالی اسلام و قرآن و امر خالق جهان الحمد لله رب العالمین است بدانید خمس زکات و کلیه صدقات و خیرات و نذورات را باید بدون منت باشد و برای محتاجان و ذی القربی کسانی که در قران مقرر شده است بد ون تبعیض بافته شده و نسبت داده شده و بنیت فی سبیل لله باید داده شود و همین امر بدون منت و خالص بودنش را ثابت میکند و خالق جهان ضامن چند برابر شد ن آن میباشد و مثل قرض الحسنه حساب میشود چونکه خداوند فرموده و همه خلق الله مخلوقا ت او هستند و محتاج او در واقع صدقه و قرض و خمس و زکا ت و کلیه خیرات که بنیت خالق جهان باشد همان نیت کمک به بندگان او انفاق باقیات الصالحات و قرض الحسنه می باشد و تبعیض ندارد چونکه همه بندگان عبادت کنندگان خالق جهان هستند و همه نذورات و صدقات و خیرات و زائیده آن جا ها را حتی زرتم المقابر یعنی زر و زیور مقبرها را و متعلقات آنجا هار اکه همه براثر تبلیغات و باعث انحراف از دین خالص و اختلا ف و خصومت و خشونت و خسران شبهه در دین حق تعالی و کوتاه فکری تبعیض بین مسلمین و بندگان خالق جهان و خلق الله شده و خواسته شیاطین و جهالت پیشگان و مستکبران است و بنام دین اسلام و زیر پوشش د ین در ان جاها جمع شده و دیگر و متعلقات آنجاها را که انباشته شده متعلق بخداوند خالق جهان می باشد و امر رضوان او و دین حق تعالی می باشد باید صرف بنای مساجد و دیگر جاهای عام المنفعه بهداشت درمانی و مراکز آموزش عمومی و حل مشکلا ت عمومی و احکام و معارف قرآن و شناخت دین حق تعالی بشود و مردم و مسلمین همین سرزمین در اولویتند چونکه صدقه را باید از محتاجان خانواده و محل آغاز کنید و این امر خالق جهان یکتای بی همتا الحمد لله رب العالمین است و صاحب کلیه مخلوقات و همه انسانها از ازل تا ابد یت است و اوست باز خواست کننده و تقاص کننده در همه موارد حیف و میل نمودن بیت المال و اغفال عمومی خلا ف امر حقتعالی و ظلم به حقوق خلق الله است و بدانید منظور رسول الله از اینکه گرامی بدارید خانواده مرا برای د ین بوده است و برای گرامی داشتن و احترام گذاشتن بدین حق تعالی به رسول نبی دین حق و بحریم وحرمت او هم احترام بگذارید و قصد تبعیض نداشته است و متعلق به صد راسلام است و درحدی که برای کرویدن به اسلام وتقویت دین حق تعالی مفید باشد که ضرری برای دین خالص خلق الله و مسلمین نداشته باشد و تبعیض تفاخر و منت درست نشود و قدردانی از صالحان و نیکوکاران آموزگاران علوم دینی را عاقلانه و باید فی سبیل لله انجام بدهید و از حد حدود الهی نگذرد و مفید باشد و شرارت و جهالت آموز نباشد و در جهت امر حق تعالی باشد برای دین خالص و دنیا و آخرت و خیر و صلاح و رستگاری دین حق تعالی را وعمل به قرآن کریم را پیشه نمائید و تشریح تشریع آن کتاب مقدس اسلام معراج السعادت صحیفهای قرانی را این را همه انبیاء الله و الیاءالله و هم نبی وهم رسول وهم ولی هم صدیق وهم معصوم و هم امام هم وصی می گویند و بندگان خالق جهان را کوچک و تحقیر و ذلیل و اسیر و بی ارزش نکنید برای آنها و آن جاها و دیگران و بندگان الحمد لله رب العالمین مثل دندانهای شانه برابرند الا بتقوا واعمال صالح و نیکوکاری و جزای خیر و پاداش حسنه با مرخالق جهان انجام می گیرد ومیباشد انشا ء الله هما نطور که فرزند نوح پیامبراز خانواده واز نبوت جدا شد و حق تعالی فرموده فرزند و از تو نیست همانطور هم کارهای زائد خلاف امر حق و رسول الله را خالق جهان نمی پسندد و هر کسی نتیجه اعمال خودش را درو می کند و جزا و پاداش هر اعمال و بنده صالح و نیکوئی را خالق جهان می دهد بر طبق آیه های قرآن و بدانید و اگاه باشید که شیطان ابلیس یا هربت طاغوت زمینی هر شیء فریبنده و هر جاهلیت گمراه کننده انسا ن است -الا بندگان خالص صالح و درستکار و با تقوا وعبادت کنندگان مخلص الله و تسلیم امر حق شده و قلوب پاک یا مطهرشده گان را در حقیقت گمراه شدگان همیشه درخسران و زیانکاریند چه در جهت دنیا و آخرت و به ضرر خودشان فعالیت می کنند و خودشان را به هلاکت می اندازند این برای اسراف کاران است که دینشان را بر پایه قوم و قبیله و تبعیض و فرقه گرائی و اسارت شیء های اسمی و جاهلیتها بنا کرده و اعمالشان شرک آلود و بیراهه و کج و زاعد و باطل است انشاءالله الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع خلا یق خالص ا لله وعباد الصالحین اسلام علی جمیع شهدائ حق لله و الصالحین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته- انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله -عدل وعدالت بندگان خالص صالح و درستکار و با تقوا وعبادت کنندگان مخلص الله