بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایا ک نعبد وایاک نستعین ا هد نا الصراط مستقیم بدانید اعمالی که خالق جهان از بندگانش خواسته دین حق خالص لله و صراط مستقیم برای سعادت مند شدن در دنیا و آخرت است سهل ترین و شناخته ترین مثل را برای شما میزنم و آن اینست که انسان در شب تاریک گرسنه و تشنه وراه را هم نمی داند طعام سالم و گوارا با مواد کامل باندازه معین که نیاز دارد که هم گرسنگی و تشنگی آنرا برطرف می کند و هم نور و روشنائی و راه به او می بخشد و حیات دنیا وآخرت و زندگانی و زنده ماند ن آنرا تامین می کند به او خالق جهان هدیه داده وقتی همان طعام را تناول نمود یا کرد هم خواب راحت و آرامش دارد و هم آسودگی خیال اگر آن طعام را با چیزهای دیگر مخلوط نمود یا اینکه به همراه آن غذاهای دیگر مثل چیزهای ناسازگار با معده و جسم و روح و روان اضافه نمود یا مخلوط نمود انواع مرضهای سخت و زیان او را بخود تحمیل نموده یا کرده است و انواع عوارض ها را در پی و بدنبال می آورد و خواهد داشت وعذاب دنیا واخرت و گمراهی را مثل هما ن چیزی که حق تعا لی به حضرت محمد ادم وحوا گفت از آنها نخور وپرهیز کنید و از همه آن هدایتها وچیزها و میوه ها که گفته شده تناول کنید وآن چیزهای دیکرکه منع شده را نخورید د ین حق تعالی خالص ولله همان غذای اولیه حق تعالی است با اندازه ومیزان و اعمالی که خواسته شده است که همه حیات وزندگی انسان با آن شکل می گیرد و اعمالی که نخواسته شده همان غذاهای زیادی است مثل انحراف ازصراط مستقیم و فرقه گرائی با اسمهای مختلف و چیزهای زائدی که بنام دین بدین افزوده میشود وهمان غذا ها واعما ل نا گواری است که بشر براثر جهل به ان اضافه می کند و براثر آن جدال و خصومت بخل حسد تکبر وکناه بخود تحمیل و خود را اسیر و منحرف می کند و قوانین و اعمال زائد همین مثل را پیدا میکند مثل چیزی که حضرت محمد آدم و حوا را از بهشت راند بدلیل اینکه غذای دیگری را بهمراه و اضافه بر آن حلال های خداوند خورد و هم چنین کلیه اعمالی که فرقها به نامهای مختلف تحت نام اشخاص بنام دین حق تعالی خلاف رضوان الله واسلام قران هدایت پیغمبران انجام می دهند و باعث اختلا ف بین مسلمین و بندگان خالق جهان و انواع عوارضها و گرفتاریها را بد نبال می آورد وهمین طور است گمراهی وهمین طوراست ازبهشت رانده شدن برای همگان و آنهائی که آن غذاهای زیادی را نمی خورند و حرفها و سخنهای نا روا و خلاف حق و شعون شعورانسانی و اسلامی رانمی گویند واعمال زیادی و خلاف دین حق ولله و صراط مستقیم را انجام نمی دهند آنها رستگا رانند دردنیا وآخرت انشاء الله و همچنین است و بدانید تقوا و پرهیزگاری درکلیه امور زندگانی و کلیه سخنان و کلامها و ذکرها و کلیه عمل نمودنها مصداق پیدا می کند تقوا یعنی ساخته شده و آموخته و کامل شده به زبان ساده مدیر وعالم به فعالیتهای زندگی برای پرهیزگاری در همه امور انسا نی و اسلامی با قوانین نیکو و صالحه صحیح و راست انشاء الله تبعات و اثرات سخنها و القولها و کلامها وعملکردها یا عمل نمودنها و پیرویها از گذشته و حال و آینده زندگی را می سازد وهمین نتایج را می بخشد بنگرید چطورعمل می نمائید و می گوئید و آموزش میدهید و خالق جهان نا ظرو نگهبان و راهنمای شماست اگر به او توجه کنید و د ین خودرا خالص نمائید و از او کمک و یاری بطلبید انشاء الله وپرهیز کاری بنمائید در کل ایام و بر کلیه نادرستیها و برکلیه اعمال و کلامها و سخنها خلاف صراط مستقیم و دین حق ولله و قرآن انشاء الله الحمد لله رب العا لمین اسلام علی جمیع خلایق وعباد الصالحین و صادقین و مومنین و مسلمین و صدیقین و نیکوکاران بحمد و رضوان حق تعالی انشا ءالله اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان الحمد لله رب العا لمین اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته - انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله. هنگام شروع خوردن غذا بسم الله الرحمن الرحیم ولقد کرمنا بنی ادم وحملنا هم فی ا لبر والبحر ورزقنا هم من ا لطیبا ت وفضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا الحمد لله رب العا لمین - هنگام نوشید ن اب بگوئید الحمد لله رب العا لمین واسلام علی جمیع شهدا ء والصا لحین وهر فردی می تواند بزبا ن مادری معنی همان ذکرها یا سخنها را بگوید- مصداقها طعام خیرصلاح درزمان زندکی