بسم الله الر حمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العالمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم اناعبد الله محمد المهدی الهادی ا لقا ئم ا لزما ن بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن ا لحسنم رسول هدایت وسلا مت وسعاد ت ورستگار شد ن انشا ءالله اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان الصلاته خیرن من القوم و امت و النا س اجمعین قل آن ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء ا لحق و ما یبدی البا طل و ما یعید قل جاء ا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو منین بدانید حکومت یا اداره امورجامعه از نظر اسلام ودین حق تعالی و انبیا ء الله و امام محمدالمهدی الهادی موعود و موجود برگزیده مصطفی حق تعالی چیزی جز و بیشتر از یک سازماندهی و نظم اجتماعی نیست که هر کسی تکلیف و وظیفه ای را بعهده می گیرد برای نظم و ساماندهی و سازماندهی امور اجتماع با عدالت برای امور جامعه ها و یک مشورت و هدایت و مشارکت برای امور جامعه و یک دعوت جمعی برای دفاع ازحق حقوق عمومی است بتوسط خودشان برای سازندگی زندگانی وکلیه حق و حقوق آن مساوی از آن عموم مردم خلق الله میباشد و حکومت و اداره امور از خود خلق الله برخودشان می باشد و لا غیر و هیچ کسی حق ضایع نمودن حقوق و حق دیگران را ندارد و امر هدایت خا لق جهان امراعزام رسولان پروردگار ادیا ن آسما نی دین حق و روش برای زندگی نیکوی اجتماعی انسا نها است یک آموزش و پرورش و هدایت و نظم و تمرین در همه مسائل زندگانی و آموزش عمومی بر همدیگر است برای زندگی و اعمال نیکوی انسانی و سلامت اجتماعی برای سعادت مندشدن در دنیا و آخرت انشاء الله و انسان سازی سازندگی و زندگی اجتماعی امید وآسودگی زیستن است و بخشی از آن دانش عبادت دعا و نیایش و انجام فرایض یومیه است و فهمیدن و درک نمودن زمان و ایام و آفریدگاری خالق جهان است و ارتباط و استمداد و تکیه و امید بر او با او بودن الحمد لله رب العالمین درکل ایام است وکلمه اسلام قران و دین کله خالق جهان برای معنویت بخشیدن به هردو مورد تقویت اراده و تمرین و تشکل عمومی برای اعمال نیکو و پسندیده و استواری ثبات فکری و عقلی د ینی با امید و هدایت برای زندگی به آفریدگارخالق جهان الحمد لله رب العا لمین است و هر زمان برای همان زمان است و از تجربیا ت گذشته گان استفاده نمودن برای اینست که مسا ئل آشکارشود و اشتباه گذشتگان تکرار نشود و صرفا یک درس آموزی و عبرت و قدردانی اعمال نیکو را دانستن است که پیشرفت وتجربه حاصل بشود که خیر اعمالشان به بازماندگان میرسد و لاغیر نه اینکه جاهلیتها ونادانی دشمنی ظلم عقب ما ندگی و ضلالت و اسیری زندگی گذشته گا ن را به اجتماعات امروز تحمیل وارد کنید آیا ت قرآن کریم و علیم کتابهای آسمانی درباره همه زمانها و مسائل زندگی نیکو و پرهیز از جاهلیت گذشته مصداق دارد برای درس آموزی در همه موارد مشابه و مطابق در زندگی انسانها است با عمل به کتا ب الله قرآن کریم و تشریع و تشریح قرآن صحیفهای قرانی پیامبرو انجام اصلاحات امرحق تعالی باید رفتارکردارجاهلیت باطل و انحراف تبعیض آمیز را نابود کنید و بدعتها را بشکنید تا برحمت ورضوان حق تعالی برسید انشاء الله و با احیاء سنت حسنه نیکوی امرحق واطاعت وحمایت ازامام محمدالمهدی الهادی موعود وموجود به سعا دت مندی د نیا و آخرت برسید انشاء الله بدانید پرهیزکاری وترس فقط از خالق جهان صاحب حیات و مما ت انسا نها می باشد در برابر گناه و معصیت و ناشکری اعمال کفر شرک و ظلم برخود و خلق الله ترس از خداوند ترس از عواقب کیفر اعمال بد و گناه است و با ترسید ن انسان وحفظ نمودن خود ش ایمانش حفظ می شود انشا ءالله وترسید ن ازشر شیاطین و پیروانش و ترویج کنندگان شرارت ظلم و اعمال باطل و جاهلیت گذشته و حا ل حفاظت از خود است وترسیدن انسان به امر و اراده خداوند در همه مواقع برای پایداری دین و ایما ن و اما نت زندگی است و پرهیز نمودن برای عواقب اعمال و کردار منکر باطل در پیشگاه خالق جهان است و پیروی ننمودن از جاهلیت که منشا خلق خوی حیوانی و عقب ماندگی و انسان کامل نبودن است انسا ن عاقل با لغ و دانا و هوشیار کامل باید بترسد در پیشگاه خا لق جهان از اعمال بد زشت و ناپسند دور از شئون و منزلت انسانی و اسلامی و با ترسیدن از عواقب اعمالها و پرهیز نمودن ازباطل در طول زندگی و پس از موت فهمیدن ودرک و شعورعقل ورشد فکری بیشترمیشود برای نیکو تر و با مسئولیت انسانی زندگی نمودن است آنهائی که نمی ترسند ازعواقب اعمال باطل خودشان دچار کمبود انسانیت هستند اگرچه ظلم نما یند بخودشان و بدیگران درک و احساسی ندارند و اگر از دیگران هم ظلم ببینند احسا س و درک صحیحی ندارند چونکه احسا س و درک انسانیت و شعور کامل انسانی ندارند نمی ترسند و بخلق وخوی نفهمی خود شان افتخارهم می کنند و از جاهلیت و کوتاه فکری و غفلت باطل هم د فاع هم میکنند یا اینکه با فریب و اغفا ل دروغ و پیروی از تفاخر و جاهلیت گذشته بسر میبرند و بسرمردم مسلط و مسلح شده اند و در برابر مردم دست پا بسته ترسی هم ندارند و از همه امکانات خفقان و انحصارگری وهم برخوردارند وهمچنین دین وایمانشا ن را و انسا نیت خودشان را معامله و زیر پا گذاشته و درجهت منفعت مادی دنیوی و منفعت خودشان را درنا آگاهی و اغفال و دروغ و ستیزه جوئی جنگ وظلم رفتار و کردار متشنج جستجو می نما یند در برابرخلق الله آنها دین و آموزشهای شان تعریف و تمجید نمودن از خودشان است و در اسمها ئی خلاصه شده در قبرها ی گذشتگان که زینت و طلا کاری نموده اند و به خودشا ن نسبت میدهند و آنها را وسیله تبعیض وسلطه گری و منفعت برای خودشا ن قرار داده ودرتلقین های ذهنی عا دت داده شده ازگذشته گا ن و دروغ القابی و نسبی تبعیض آمیز و ناحق است بدانید و آکاه باشید آنها ئی که منتظرند کسی بیاید و اعمال باطل و انحرافی جاهلیت و تبعیض آموز بمیل ایشان را قبول کند بغیر از دین خالص حق ولله اسلام و آیات قرآن کریم و انبیاء الله و هدایت محمد المهدی الهادی موعود ولی الله امراین زمان است را که همه بر اساس دین اسلام قران عدالت و نظم و است بغیر از هدایت امرحق تعالی را قبول کند - نسل اندر نسل این آرزو را بگور می برند تا بعذاب خداوند گرفتار بشوند ای مسلمین یا ایهالناس مردمی که نگذاشتند و مانع شدند که صدای و سخنان و قرآنها نوشتهای امام محمدالمهدی الهادی موعود برگزیده و مصطفی زمان و الحجت ولی الله زمان که همه امر اصلاح امورمسلمین ومردم جهان است به سمع و نظر عمومی خلق الله برسد از وسائلی که متعلق بخودشان و از بیت المال عموم است وتعدی هتک حرمت ظلم نمودنند به پیامبر ومسلمین فرومایه ترین مردم روی زمین هستند آن حاکمان و مسلطان بر دستگا های ارتباط جمعی واعمال کنندگان امیال ناحق خودشان را به هرصورت آنها بنیانهای حکومتشان بر اساس تبلیغات دروغ و تبعیض اغفال و خلاف واقع شکل گرفته و قوانین ظلم زور استثماری و باطل و تبعیض آموز اجرا نموده اند و نمادی ازحکومت مستکبران و ظالمان سلطه گران و نا حق است و اعمال نموده اند آنها کرانند و کورانند در برابر حقایق و هدایتهای آشکار امر حق تعالی خفقان گرفته اند گویا دستگاهها ارتباط جمعی و دیگر متعلقات آن میراث آنها ست و باید کلیه نیروهای مدیریت و نظم اجتماعی باید از حق حقوق عمومی انسانی دفاع کنند و اصلاحات امر حق تعالی به توسط پیامبر ورسالت هدایت امام محمد المهدی الهادی موعود و تا وقتی در این جهت هستند حق ماندن در پستهای خود شان باشند و لاغیر در غیر این صورت باید کنار بروند تا هیعتهای صالحان و مدیران شایسته و بایسته با عدالت و نظم اداره امور اجتماع را بدست آورند انشاء الله و کلیه قوانین را اصلاح و به صلاح آورند انشاء الله ونفاق گفتار آنها از روی جاهلیت و نادانی ظلم بخود شان و خوی استکباری شیطانی و اسارت آموخته شده به آنهاست هرزه گویانند آنها بد لیل ضایع نمودن حقوق خلق الله و تابعیت ننمودن از برگزیده مصطفی الحجت حق مسلمین جهان ولی الله امر امام زمان خلق الله مستوجب عذاب هم در دنیا و در آخرت هستند در هر پست و مقامی باشند و با هر اغفال گری و القابی که داشته باشند انشا ءالله کسانی که ازکلیه هدایتهای امرحق تعالی این زمان بتوسط پیامبردفاع پیروی عمل و اجرا نکنند به یقین پیروان شیطانهای جن انس و شیعی و اسمی و طاغوتهای تفاخر نژاد پرستی و اسارتها و جاهلیتهای گوناگون هستند و به عذاب الهی گرفتار می شوند انشا ءالله آنهایی که با اغفال و نا آگاهی و تبلیغ بر اساس دروغ جاهلیت و بزرگ نما ئی دروغین و تبعیض بحکومت و سلطه گری می رسند و مانع شوندگان از آشکار شدن حقایق امر پیغا م دین مبین حق تعالی اسلام قران هستند و در صدد حفظ موقعیت اینچنینی می باشند ظالمان بخلق الله کتاب الله و انبیاء الله و رسولان پروردگار هستند متجاوزین به حقوق و حدود خداوند و خلق الله هستند و پیروان طا غوتها و شیطا نها هستند و به عذاب دوزخ و به عذاب د نیا و آخرت گرفتار می شوند انشاء الله الحمد لله رب العا لمین اسلام علی براطاعت کنند گان وحمایت کنند گان ازهدایتهای امام محمدالمهدی الهادی موعود الحجت ابن الحسنم برگزیده ومصطفی امام این زمان وکلیه اصلاحات امور جامعه مسلمین و مردم جهان از اولین الی آخرین در همه سخنهای زبانهای جهانیان در همه زمانها الی یوم القیامت انشاء الله اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یا فتگان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله . حکومت یا سازماندهی اجتماعی