بسم لله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی و تسلیم امر حق شوید تا رستگاری به دنبال بیاورد انشاء لله و از جاهلیت و عادتهای و هوس باطل گذشته را ترک کنید که فاصله می اندازد بین شما و صراط حق ولله این کلامها و سخنها و قرآن ازعبد الله محمد المهدی الهادی صاحب زمان برگزیده و مصطفی نور سماوات خالق کل مخلوقا ت و مالک کل ایام و دین همه انبیاء و اسلام است کتاب مقدس بنام محمد یاسین کتاب مقدس اسلام معراج السعادت یا منشور جهانی اسلام که شامل کلیه قوانین شرع مقدس با نیکوترین قوانین مطابق با عصر و زمان بطوری که برای همه انسانها قابل فهم باشد با برداشت از حکمتهای کامل از تمامی کتابهای آسمانی و کلیه مفاهیم و آموزشهای قرآن کریم و سخنا ن انبیاء که تمامی قوانین کشوری و حکومتی و اجتماعی جهت اداره کلیه امور زندگانی بشری انسانی از بدو تولد الی آخرعمر وزندگی انسانی مادی را در برمی گیرد مطابق با قوانین حق تعالی که تماما براساس سعادت و رستگاری انسان خلق الله استوار خواهد شد و دعوت به معارف معروفات و بازداری از محرمات یعنی حرامها ی زیانبار و مهار آنها برای زندگی و جوامع انسانی و با توجه به اینکه هر عملی زشت و ناپسند که عوارض و خسران و زیان خودش را در آینده به جامعه تحمیل میکند از گذ شته تا حال و آینده با کلیه قوانین حقوقی و مدنی و نظم و سامان دهی و سازما ن دهی کلیه امور مبتنی بر میزان و عدالت اجتماعی وکتاب کاربردی مقدس اسلام معراج السعادت نامیده و پیامد و بیا ن کننده و آشکار کننده احکام قرآن کریم بد وراز شبها ت منفعت طلبان و غرض ورزان که بنام دین القاء شده به خلق الله و این یک دستورالعمل زندگی در همه زمانها و برای همه زبانها به زبان خودشان که مثل کلاس درس از طفولیت می آموزند می باشد که در بطن انسانها قرار می گیرد و درسرلوحه زندگی کلیه انسانها قرار می گیرد و به تمامی سخنهای زبانها ی جهانیان ترجمه شود بطورکاربردی و عمل کردن و با معنی و مفاهیم همه زبانها و در بطن کلیه اجتماعات جهانیا ن قرار می گیرد و تکمیل کننده آیا ت قرآن به زبان حال است برای آسان آموختن و یکی شدن حقیقت دین وزندگانی بشر بطوری که برتمامی انسانها قابل درک و فهم و همه از این گرفتاریهای زیست محیطی نجات خواهید یافت انشا الله و بر صراط مستقیم حق تعالی قرار خواهند و خواهید گرفت همگان انشا ءالله و تمام اصول آن و کلیه روشها بر پایه نظم و عدالت و میزان وحق حقوق انسانی اسلامی استوارخواهد بود و همه جهانیا ن آن را قبول و با استقبال رو برو خواهد شد انشاء الله و ارکان حکومتها و اداره امور جمعیتها از پائین تا به بالا پایه ریزی و شروع خواهد شد با برگزیدن همه مرد م صالحان شناخته شده آموزش دیده و با لیا قت و امتحان داده را بتوسط هیئتهای هفت نفره که ازخانوادها شروع می شود و تمامی امور کشور را می پوشاند و بد ست می گیرد و از شاخه های فرعی به راهای فرعی به راهای اصلی و اصلی تر متصل می شوند بر صراط مستقیم تا مرکز هدایت و براساس اداره امور بتوسط هیاتهای هفت نفره و زیر پوشش قرار دادن همه مسائل و جوانب همه کارها در راهای صحیح با کلیه محاسبات دقیق و تدارکات مسائل اداره امور اجتماعی و کشوری و نظارت کامل برسیستم های اقتصادی دسته جمعی و اجتما عی و فردی خواهد شد که درهمه موارد همه د ستمزد و دست رنج فعالیتها و لیاقت خودشان را کسب کنند و ازمالهای باد آورده و حرام و برخلاف واقع جلوگیری شود انشا الله موارد مطا بق با موقعیت کار مورد نظر مبتنی بر هیاتهای هفت نفره و در دست آحاد مردم از پا ئین درجه اجتماعات بطوری که اداره امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خودشان باشند و ثروت کل کشوردر دست مردم باشد و پشتوانه همه خلق الله باشد و همه حق و حقوق خودشان را به عدالت بدست می آورند در محیطی سالم انشاء الله و ملقا شد ن کلیه برداشتهای غلط زیانبار متعدد غرض ورزان مسدود می شود و همه براسا س دین حق تعالی که همه بر اصول راستی و درستی حال و آینده استوار خواهد بود و بر اساس خلقت آفریدگار جهان عالم هستی و کتاب های آسمانی و قرآن کریم و علیم استوار می باشد و همکاری همگان و عالمان ادیان آسمانی و مسلمین جهان را میطلبد و این پیامبر از همه راستگویان و امیدواران بخیر و صلاح و نجات خلق الله و جوامع آینده و اجرای برنا مه های هدایت کننده رسول و هدیه حق تعالی برای نجات عالم بشریت برگزیده الحمد لله رب العا لمین یاری می جویم چون که همه انسانها نمی توانند همه علمها را یاد بگیرند و علمهای جهان بی انتها میباشد باید آموزشها درفرمبندیهای خاص تقسیم و دسته بندی شود مثل کلاسهای درسی با معرفه های خالص و کلیه آموزشهایی که لازم دارد برای کار و عملکرد های امور روزها و طول عمر و زندگانی با نظم خاص انجام بپذیرد برای همگان انشاء الله و در سطح جهان به اجرا در می آید برای نجات همه خلق الله انسانها در زمانها مختلف و بشود بعضی قواعد فرعی آن را برحسب اقتضای زمان به صلاح آورد بطوری که و روشنفکران و مترقیها و هیچ کس احساس نکند که بخاطر اندیشه مترقی از دین خداوند فاصله گرفته است و مشکلاتی که از این ناحیه متوجه زیست و دین و روش و ادبیات و تربیت بشر هست و نگرانی حال و آینده را دارند برطرف و منتفی شود انشا ءالله و اصول کلی در همه موارد رعایت شود و انسا ها نیاز دارند که در فرم معین و محفوظ که دین حق خالص ولله است فکر و رشد و نبو و زندگی کنند و خود را تطبیق بدهند بدون هیچ شبه و نا آگاهی از دین و روش امور زندگی روزمره و بپرهیزید از دروغهای اعمال گذشتگان و منفعت طلبان و خودخواهان که فریب خوردگان شیاطین هستند و هدر دادن وقت و زندگی و در جهل ماندن است و بدانید و آگاه با شید که آن علمی که رسول الله حضرت محمد در گذشته گفته است که بیاموزید علم را اگر به سین باشد منظور آن سین و سوره یاسین و دین خا لص حق تعالی ومحمد یاسین است که در خدمت شماهاست و مضنون یا هدف یا مقصود آن مصداق سوره یاسین و علمی و بیان حق و مسائل آشکاری است به علم زمان و درک و درایت زمان که از اول تا بحال بشما آکاهی داده شده است و محتویا ت همه صحیفه های پیامبراست بدانید منظورکل سوره یا سین است و آیه11و12 سوره یاسین همین است .وهر آینه یا بدرستی که ما زنده می گردانیم مردگان را و می نویسیم آنچه را پیش فرستا ده اند و می نویسیم اثرهایشان را یا نقش اقدام ایشان را و هرچیزی را احاطه کردیم یا ضبط کردیم در کتا ب آشکار و ظاهر در امام مبین و در سوره یا سین بدید مادی همین پیامبر برگزیده امرحق است در این زما ن که درخدمت شماست و بر همگان واجب و لازم شرعی است که اطاعت کنند و کلیه امرهای خالق جها ن را که ابلاغ شده به اجرا بگذارند و تسلیم امرحق شوند و مثل نبی مکرم حضرت ابراهیم خلیل الله و دیگر مسلمین از چیزهای مادی و تارعنکبوتی دنیا که خلاف شرع مقدس و دین حق ولله دوست میدارند و به آنها عادت داده شده اند و درتمامی صحیفه ها و نامه های پیامبراز اول تا بحال ذکر شده است در راه حق فدا کنند از آن بگذرند تا در امتحا ن پیروز شوند تا منا فق نباشند و بدانید که اگر تمام آن امرها که همه توسط حق تعالی عالم غیب هدایت و امر می شده است بتوسط این بنده حقیر و رساننده امرحق و همه خیر و صلاح مسلمین است و نجا ت خلق ا لله و همگان است از تبعیض و جهالت و خسرانها و گمراهی شیاطین در زمان حال و آینده اگر به مورد اجرا نگذارید مقصرومجرم کناهکارید چونکه شما بنام دین حق تعالی ولله و زیر پوشش دین این طورعملکرده اید و میکنید و باید در پیشگاه حق تعالی جواب گوی اعمال و ظلم تعدی هتک حرمت به خلق الله و خودتان باشید که منافع خودتان را بدین حق و خلق الله ترجیح داده اید و دروغگوهای همه زمانها بوده اید ومنتظر عذاب و عواقب و پیامد ها و خسرانهای اعمال خودتان باشید ازگمراهیها و ظلمی که به جوامع مسلمین و دیگر انسا نها و مخلوقات کرده اید به جهل و نادانی و نا آگاهی خلق الله و مردم مظلوم و این شامل کسانی می شود که درگذشته و حال و آینده این طور عمل می کنند و می نموده اند اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان اسلام علیکم و رحمت لله و برکاته الحمد لله رب العا لمین انشا ءالله - انشاء الله - انشا ءالله- انشا ءالله - انشاء الله -انشاء الله- انشاء الله تسلیم امرحق شوید