بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هوالله احد الحمد لله رب العالمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم کتاب مقد س اسلام معراج السعادت پیامد و آشکار کننده دین انبیاءالله و شرع مقد س مطابق با زمان حال و آینده و تکمیل کننده و آشکار کننده احکام دین حق و انبیاء الله و بیان کننده دین اسلام خالص ولله و صراط مستقیم است و معرفی نمودن گمراهیهای گذشته و جهالتهای قومی فرقه ای و تبعیض نژادی و جدا کننده حق از باطل است و نجات دهنده خلق الله ازاسارت ها و طاغوتهای شیعی و اسمی و بردگی و بند گی اشیاء و گذ شتگان وزدودن آثار جهالتهای خسران آمیز گذ شتگان و حال است برای رستگار شدن خلق الله انشاء الله و خالص شدن اعمال بندگان در جهت عبودیت خالق و پدید آورنده جهان هستی وعبادت کنندگان او خالص ولله است انشاء الله و اجرای نمودن اهداف و پیام انبیاء اعزام و امرخداوند جهان براین است که خودتان رابجای دین ننمائید و به صا حب همه نعمتهای جهان و خالق کل مخلوقات تکیه نمائید و بسنجید و بیندیشید و فقط عبودیت او را تبلیغ نمائید و ثبات و شناخت و استواری دین حق گرای اسلام وخلق الله را و آیه های قرآن کریم مبنی براینست که فقط خالق جهان را بپرستید وازاو استمداد و کمک بخواهید و بطلبید و به او امید داشته باشید خیر و صلاح مخلوقات را خالق جهان بر این دانسته است انشاء الله و هیچ شیء و اسمی و طاغوت را به هر صورت داخل عبادت و دین و معرفی ننمائید الگو گرفتن و آموزش دیدن در جهت علوم و معارف دین ازعالمان دینی که با قصد رضوان حق تعالی بندگان او را آموزش میدهند و انجام میگیرد لازم است که به عبودیت و دین خالص وعبادت خلق الله و صراط مستقیم که خواسته امر حق تعالی است خدشه ای شبهه ای دردین وارد نشود انشا الله و شناخت وحدانیت صاحب خلقت جهان و هستی و نظم انشاء الله اموزشها بد ونه ازهر خرافا ت واعمال جاهلیتهای گذشته باشد و برای رشد جوامع باید عدالت عمومی در کلیه آموزشها و ظرفیت ها علمی رعایت و حاصل بشود در سطوح همه جامعه و جامعه ها و همه جاهای سرزمینی و اجتماعی انشاء الله بدانید این برای جوامع اسلام مسیحیت و یهودی و میباشد بعضی از حیوانات جسم ها و غریزه هایی دارند خبیث لجام گسیخته کمتر از اینکه با انسان معاشرت و همنشینی داشته باشند خوی وحشی و بد آموزی با خودشان حمل میکنند و همانطورکه شکلهای آنها و متفاوت است همان طور هم غریزه ها و خوی و آثار آنها متفا وت است و انسانها باید از دستاویزی و همنشینی با آنها به هر صورت چه تمیز وغیره بپرهیزید و بپرهیزند به خصوص سگ و گربه و خوک و مشابهات امثال اینها و محیط زندگی آنها باید از انسا نها کاملا از اول عمر و طفولیت تا پایان عمر جدا باشد البته استفاده کارگری و خدمتی و مواظبت کمک نمودن و کمک گرفتن تا حدی که با آنها آمیخته و همنشین و دست آویز و اسیر و عادت نشود خارج ازمحل سکونت جایزاست مثل اسب وغیره که از آنها استفاده میکنید و کمک و خوراکی دادن به همه آنها صواب دارد وهمچنین پرنده ها جدا ازانسانها و بپرهیزید از همنشینی با آنها وهم آمیختگی و زندگی و دست بازی و محیط سکونت و خواب خوراک و پوشاک را محفوظ بدارید از آنها به هر صورت چونکه به مرور زمان عادت زشت و غلط و خسارت آمیز در همه موارد زندگی میشود که بر روی روابط زندگی و با روح و روان و جسم و رفتار و کردار و خوی انسانها آمیخته و رشد می کند و اثر میگذارد و عادت و عادی میشود و جای اندیشه انسانی درست وعواطف زیبا و محبت بین خانواده جوامع انسانیت و اعمال نیکو را میگیرد نسبت به همه انسانها مثل هر چیز خسران آمیز دیگر و در طول زمان و زندگی مداوم با انسان انسانهارا از اصالت و انسانیت می اندازد و کسری شخصیت و فکری روانی وابستگی ایجاد می نماید و یا میکند و ترک آن عاد ت ها مشکل است چونکه در اثر گذشته ریشه دار شده مثل هر آموزش غلط و زیانبار دیگر و همچنین در شکل و روح و حشر انسانها در جهان آخرت اثر دارد و باعث انحراف و کم ظرفیتی و کوچکی فرزندان حضرت محمد آدم و حوا و نسل انسان خالص می شود و خواسته و فریب شیاطین است و شیاطین بر آنها اثر دارند بطوری که در قیامت یعنی مردن و زنده شد وحشر اثر دارد وروی خلق خوی انسانی اثردارد و همچنین عواطف و محبت بین خانواده و فرزندان و انسانها را و محیط زندگی را از بین می برد و یک عادت زشت غلط و خسران آمیز و زیانبار می با شد و همه کس قادر به درک مضرات آن نیست بر اثرعادت گذشته که عادی شده و علم تجربه زمان لا زم است و تحقیقات عمری و کلی لازم است تا درک بشود و فقط عوارض گریبانگیر اجتماع و خانوادگی آن را می بینید و نمی دانید علت چیست برای جوامع انسانی مثل اعتیادهای دیگر که خسران آمیز است و اثرات جسمی روانی و روحی دارد و باعث تباهی میشود و انسانها به آن عادت نموده و نمی توانند ترک کنند و خیر و صلاح و هستی زندگی یشان بر ترک نمودن آن عادتها است انشاء الله و همچنین باید از کلیه اعمال شرک آلود و شیء پرستی و بت پرستی و طاغوت پرستی و نژاد پرستی و کلیه جاهلیتهای که دور از صراط مستقیم حق لله و انسانیت است بپرهیزید که خلقت اولیه انسان که جمع مطهرات و محسنات روح خالق جهان را به او اعطا شده است و میسر میشود و بپرهیزید از حرام ها که باعث گمراهی و ضلا لت انسانها میشود و باید بپرهیزید از شر شیا طین جن انس که پیروان و فریب خوردگان و جهالت پیشه گان مشرکان و کافران هستند و همچنین بی بند و باری زن و شوهر نسبت به همدیگر و کنترل و مسئولیت نداشتن نسبت به زوجیت و پیمان مقدس و امانت و محبت دو جانبه در جوامع انسانی که باعث از بین رفتن انسانیت و روح پاک وعاطفه و محبت خالص می شود و اعتماد و محفوظ بودن خانواده وانسانها را از اصالت و شخصیت می اندازد و به روا بط زندگی و خانوادگی و اجتماع خدشه وارد میکند و باید مثل چیزهای گرانبها و گران قیمت که خداوند به انسان و دیعه داده وباید محفوظ داشته و بدارد برای حیات هر نفس لازم است و شخصیت او را حفظ می نماید در دنیا و آخرت آنشاء الله و نگهداری نمی کند و آن را در معرض بادها و طوفانهای سخت گذاشته و گرد خا ک و سوز و سرما و گرمای بیش از حد گذاشته و اصالت او ضعیف می شود و این حکم یک مثل را پیدا میکند و همین طور است اصالت زنان و گوهرآنها را از بین میبرد و با رعایت حریم حرمت و حفاظت و پایداری و مداومت و پوشش حفظ میشود و برای زنان محفوظ می شود روابط زن و شوهر و محبت بین آنها انشاء الله و همچنین عبود یت و عباد ت دعا و نیایش شکرگذاری و طلب مغفرت آمرزش خالق جهان و صاحب همه هدایتها و نعمت ها و خلقتهای جهان از ازل تا ابدیت واجب و لازم و راهنما است وعلم دانش برای حیات وسالم زیستن امید و استواری در هرحال و محافظت از شر شیاطین و انحرافات فکری و روانی و اخلاقی برای همه مخلوقات از جمله انسانها بوده و هست و میباشد و باعث پایداری دین روش استواری انسانیت و موجودیت فردی و اجتماعی به انسان میدهد و میشود و باعث امید واری و تسکین جسم و روح و روان و پاکی قلوب می شود و تضمین کننده سلامت روانی و دوام پرستش یا تکیه گاه بصاحب خلقت انسان و جهان و بقاع دین و اجتماع و خالص شدن دین برای عبودیت خالق جهان است و باید مداومت و باید به اندازه و نظم و متعادل مفید و کارساز بشود نسبت به ایام شب و روز که از جانب حقتعالی معین شده است در طول زندگانی و باعث سعادتمند شد ن و نظم و معاشرت در روابط کلیه اجتماع و ثبات انسان در دنیا و آخرت می شود انشاء الله و باید حداقل برای همگان هر صبح قبل از طلوع آفتاب ظهر وعصر مغرب و شام به عبادت و نیایش شکرگذاری بپردازید حد اقل برای هر مرتبه بصورت نماز و دعا و نیایش و ذکر خالق جهان حمد و سپاسگذاری ازهمه نعمت ها و خلقت و زندگی و حیاتی که خالق جهان الحمد لله رب العالمین اعطا نموده به هر یک ازموجودات زنده و خلقت انسان انشاء الله و) روزه هم جا ی خود را دارد وبرای جسم وقلوب وروح روان و تقویت دین ایمان اراده کارسازاست وباعث تحول درمزاج و روحیات انسان می باشد به امید قبولی و رضوان حضرت حق باری تعالی انشاءالله برای محفوظ بودن و سعادتمندی در دنیا و آخرت و نظم ارشاد و نشاط و ثبات برای حل مسائل اجتماعی انشاء الله و بیشتر از آن هم مانعی ندارد که از کلیه وقتها کمال استفا ده بشود برای ارتباط هرچه بیشتر با خالق جهان برای قرب و تعالی و خالص شدن دانش واعمال و روح و روان هرچه بیشتر ومسجد یعنی جای عبادت و جدیت در اعمال حسنه و اگر در کلیساها هم اصلاح و مطهر بشود و منا زل و هر جای پا ک و مطهر انجام و اجرا شود بر طبق شریعت انشاء الله و باعث پایداری دین و اجتما ع ثبات انسان و بقا و امید واری و نظم اجتماع میشود انشاء لله و هر جامعه ای می تواند عباد ت و دعا و نیایش و شکرگذاری خود را به طور منظم و خالصانه تنظیم نماید با یک معنی کلی و یا اینکه همه مجموعه ذکرها را به یک زبا ن اجرا نماید و هرچه کامل تر و خالص تر بهتراست و باید معانی آنرا درک کند در موارد جزئی هر ذکری کلمت الله و حمد در آن باشد کم و زیاد یا عقب و جلو و آهسته و بلند به جای درستش باشد کفا یت مینما ید و نباید این مسائل باعث تشتت و اختلاف و تفرقه و دشنام و گناه بشود در جوامع مسلمین چونکه هدف کلی عبادت و نیایش و حمد و رضوان حق تعالی خالق کل جهان هستی یکتای بی همتا الحمد لله رب العالمین می باشد انشاء الله و تمامی موارد ذکر شده با قوانین جدید به اجرا گذاشته و تشویق و تبلیغ و تلقین شود تا جوامع مسیحی و یهودی از آن اعمال و معیار باطل غیر اصولی علمی عقلی و انسانی که بر اثر آموزشهای غلط فرهنگ عصر حجر و جاهلیت رومی برجای مانده شده قبل از حضرت عیسی مسیح سلا م الله علیها و آن حضرت علیه آن مبارزه و قیام نموده است و خواسته او و همه انبیاء الله می باشد بپرهیزید انشاء الله و باید با آموزشهای جدید وقوانین جدید بصلاح و اصلاح شود در تمامی جوامع انشاءالله و بدانید زندگی د نیا وآخرت وسعادتمندی وعباد ت وکلیه احکام و چطور زیستن را وآموزشها وقوانین نیکو درجهت هرامر خیر و صلا حی را از طفولیت تا پایان عمر با هدایت و استمداد از خالق جهان می سازد به هر صورت و هرعلمی و مرام و کردار نیکوئی که آموزش و تعلیم بدهید درجهت حق تعالی و تلقین بشود به او وعادت میشود در دراز مدت و باید همگان از قوانین و اعمال خسران آمیز گذشته و آموزشهای غلط نجات یابند انشاء الله و درکلیه سطوح جوامع باید معلم باشید و بیاموزید و بیاموزانید همگان بنیت خالق و پدید آورنده کل مخلوقات انشاء الله و قسمتی از امر به معروف و نهی ازمنکرهمین است و کلیه قوانین و مواردی که نشات گرفته ازعادتهای باطل گذشته و بدون نظم انسانی واجتماعی و سلامت جوامع برخلاف صراط مستقیم و امر خالق جهان و پدید آورنده و هدایت کننده که امر مبعوث نمودن همه پیامبران و انبیاء وعلیاء الله ازاولین تا آخرین و ادیان آسمانی شکل گرفته و هیچ یک ازپیامبران وحق تعالی نمی پسندند و باید تمامی آن آثار و عوارض آن اعمال زیانبار و خلا ف شئون و منزلت اجتماعی از جوامع انسانی پاک و زدوده و اصلاح شود انشا ءالله و همچنین طهارت و پاکیزه گی که باید درهمه امور اجتماعی از جمله محیط زندگی و فرزندان و جسم جا ن درون یعنی قلوب و بیرون وجود خودتان یعنی یطهرکم تطهیرا شوید در حمام ها غسل کنید یعنی پاک شدن از هر آلودگی و بهداشتی شدن و در موارد دستشویی شستشو کنید با آب روان و بطور اصولی و کلیه اصول لازم و بهداشتی و سلامتی حرکات جسمی را رعا یت بنما ئید تا بسلامتی جمعی عمومی دست یابید این برای مسیحیت و همه می باشد انشاء الله درهمه امور زندگی و معاشرت ها و بدانید روح انسانها با دین خالص ولله و قلوب پاک شده که در اثرعبادت و صداقت و اعمال نیکو و پرهیزگاری مطهرات و محسنات انسانی میسر و حاصل میشود و روح انسان موجود آسمانی است و با حیوانات منافات دارد و جدا میباشد و بدانید حرام بودن گوشت بعضی از حیوانات را خالق جهان به آن عالم است و بستگی به اثراتی است که در دراز مد ت میگذارد بر روی انسان و یکی شکل ظاهری آنها می باشد و در گذشته امکانات کشا ورزی و بر داشت محصولات مثل زمان کنونی و حال میسر نبوده است و این باید مد نظر و سر لوحه خوراکی ها و طعام ها قرار بگیرد و همچنین بپرهیزید از طعام ها یی که از جسم حیوانات حرام گوشت و دیگر مشتقات آن و مشروبات حرام و عوامل زیانبار جسمی و خوی آنها که جذب وجود انسانها میشود و با جان و فکر و روح روان انسانها در می آویزد و زندگی را می سا زد و انواع عوارضهای آنها را در طول زندگی از همه نظر و باعث بی قیدی و بی احساس بود ن نسل و بر حیات و ممات و برانسانها اثر می گذارد و باعث خسران و اعمال جهل و گناه می شود بدانید و آگاه باشید همانطور که داروها بر روی احوالات انسانها اثر می گذارد غذاها و اعمال و آموزشها و سخنها هم اثرمی گذارد از طفولیت چه در جهت خیر و صلاح و چه در جهت شرارت و فساد در جوامع ظاهر میشود و در جرمهای مختلف بروز می نما ید و مواد خوراکی انسان را باید بر اساس علمی که همان حلالها می باشد بنانهید. غذای انسان اولیه حبوبات میوه جات سبزی جات و نباتا ت و جانداران حلا ل گوشت که معانی آسمانی و زمینی دارد یعنی سم شکافته تکامل یافته و پاک شده از هرآلودگی میباشد و بدانید خوردن حیوانات حرام گوشت عاطفه انسانی و خوی انسانیت را تغیر میدهد که همان انسان اصیل بودن است و خوی حیوانی را در جسم و روح و روان انسانها تقویت می کند و در دراز مدت هم روی ژنها و هم روی انواع سلولها و نطفه و احوالات ذهنی انسان اثر سوء میگذارد و انواع مرضهای نا گهانی را بروز و بوجود می آورد و مردم نمیدانند بچه علت است چونکه در طول زمان اثر می گذارد و گذاشته است و بعضی از انسانها یک چهره ظاهری دارند و یک چهره باطنی که روح آنهاست و خالق جهان عالم به همه آنها میباشد و کسانی که بصیرت داشته باشند و خالق جهان بخواهد مینماید و میفهمند وهمچنین با ید مراکز فسق و فجور و انواع فسادهای شرارت آموز بر چیده شود در تمام ایام و درهمه جاها و مانع تبلیغ برای آن مراکز بشوید و مراکزی با دانش آموختن و تفریحات سالم و اصولی انسانی و اخلاقی عاطفی با آرامش و نشاط خانوادگی جای گزین بشود انشاء الله و بدانید اگر پیروان شیاطین وجهالت پیشه گان با خوی حیوانی وشیطانی را اگر آزاد بگذارید همه جامعه ها را بفساد می کشا نند چونکه آنها به انسانیت فکر نمیکنند چه رسد به دین خالص و سعادتمندی دنیا وآخرت انسانها در واقع آنها پی روان اعمال شرارت شیاطین هستند واهل دوزخ و دشمنا ن انسانها و فرزندان حضرت محمد آدم وحوا ودرهرحال باید آموزش وتربیت صحیح و اصولی سر لوحه زندگی قراربگیرد ازطفولیت برای همگان انشاء الله وآزادی تصویب قوانین درکلیه موارد اجتماعی باید برامرخالق کل مخلوقا ت وبراسا س کتابهای مقدس آسمانی و کلام انبیاء الله و اصول عقل و منطق درست که همه جهان هستی را فرا گرفته باشد و انسان آسمانی که شمه ای از روح پا ک و جمع مطهرات و محسنات خالق جهان با اراده خلقت در وجود و به اوعطا شده برای حیات و زیستن نیکوی انسانی است در حقیقت ما چیزی نیستیم جزآنچه که خالق جهان هستی بنماید یا اینکه بخواهد و آنچه سعی و کوشش در محسنات اعمال و نیکویی می نمائیم ثبت و ضبط می شود الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع شهدای حق لله والصا لحین الحمد لله رب العالمین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان ،انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشا ء الله انشاء الله کلیه قرآن ها صحیفه ها و نامها که امر و پیام و ابلاغ و نیکویی را که ازجا نب حقتعالی می باشد برمسلمین وهمگان واجب و لا زم است که به زبان انگلیسی وعربی ترجمه و توجیه وتفسیر نمایند و به سراسر مراکز دینی سطح کره زمین و کلیساها و مرا کز دیگر ارسال شود وبه مورد اجرا وعمل بگذارند و بگذارید با نظم جد ید انشاء الله.پیام کتاب مقدس