بسم الله الرحمن الرحیم

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی و عمل و اجرا نمایید تا رستگار شوید انشاءالله قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم اناعبدالله محمد المهدی الهادی ا لقا ئم ا لزما ن بقیت الله فی ارضه الحجت ابن ا لحسنم رسول هدایت و سلا مت و سعادت و رستگار شدن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان الصلاته خیرن من القوم وامت و النا س اجعین قل ا ن ربی یقذ ف با لحق علام الغیوب قل جاءا لحق وما یبدی الباطل وما یعید قل جاء ا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا و ننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمومنین بدانید وآگاه باشید هدایت دین اسلام و قرآن کریم و انبیاء الله امام محمد المهدی الهادی موعود و موجود یک جهت و سمت و سو دارد فقط و چه الله و بسوی لقا ء الله است انسان باید درک کند که سخنی را که میگوید چه معنا و مفهومی دارد و چه اثرهایی می گذارد آیا درجهت حق لله و صراط مستقیم است یا در جهت غیر آن بدانید از نظر اسلام بالاترین گفتار و کلام اینست که بر پایه نظم میزان حق ولله حقیقت حدود الهی رعایت بشود و از آن عدول نشود بی طرف برصراط مستقیم باشد درکلیه مسائل دینی و اجتماعی و مبدا اصلی رضوان الله را در نظر داشته باشد انسانها با سلیقه های مختلف عموم خلق الله هستند واسلام دین عموم مسلمین بندگان خداوند است و باید به دید عمومی به آنها نگاه نمود نه دید گروهی طایفه ای و نسبی و جداتی که منشا اختلافات و گناها ن بزرگ است در طول تاریخ واعمال صالح و درست نیکوئی از عموم بندگان خداوند جهان پذیرفته و مورد قبول و رحمت حضرت حق باری تعالی است بدانید وقتی که می گوئید اشهد ان علیا ولی الله یعنی شهادت می دهید به هرشخصی که بتوسط خداوند جهان والنورهدایت وکرامت او برگزیده شده است ولی الله است یعنی هم رسول الله است و هم ولی الله است وهم الحجت امر حق و ربطی به جانشین یا وصی و گروها که انتخاب میکنید یا امام و سرپرست خودتان می گیرید ندارد این برای درک مفاهیم اسلام و دین حق خالص ولله است علیا ولی الله یعنی همان آل خلقت خداوند است که خلق نموده با هدایت وکرامت او را بلند نموده نسبت بد یگران ولایت داده و برگزیده مبعوث نموده محمد رسول الله و خلیفه یا ولی الله امرخودش قرار داده است یعنی بوسیله و نشانه و آیت النور خلقت الله مبعوث نموده شده است بتوسط عالم غیب و آشکار وآل خلقت او است مثل خلقت حضرت محمد آدم و حوا و آل او انبیا‌‌ء الله و آل محمد هم از همین آیت استنباط شده و نشانه ای و آیتی از عروت الوثقی و سبع المثانی آیت النور ولایت الله است و سبع المثانی یعنی و الفرج النور هدایت خداوند است که مثل و نشانه ای و آیت از النورخلقت خداوند است و تمامی کائنات از زره تا کهکشا نها تحت امر و اراده و پدید آورندگی و بسوی و جهت گردانندگی آفرینش او عمل می نمایند به دید ما و قادر به درک چگونگی زمان آن نیستیم چونکه مخلوق هستیم و در صحیفه ها ی قرانی انتشار شده است و نشانه و آیت النور ولایت و النور عروت الوثقی می باشد و علیا ولی الله یا آلی یا آل یعنی شهادت می دهید به آیت النور هدایت ولایت خداوند جهان و هربرگزیده ای که خداوند خلق نموده و برگزیده است بتوسط النور الله و صفت رسولان پروردگار و بعثت و انبیاء الله است مثل آل محمد رسول الله است آل علی و آل محمد یکی است وآل خلقت خداوند جهان است همه خلق شده گان از نسلهای حضرت محمد آدم و حوا و پیامبران هستند وبعثت ورسالت رسولان پروردگار دیگر مردم و صالحان را مثل خلق الله برای هدایت وعدالت سلامت و بدانید (ال وال یا ولقران ) اول کلمات قسم نیست نشانه خلقت هدایت واتصال کلمه و قطعیت است و استحکام کلمه است بدانید به امرخالق جهان برای انبیاء الله و برگزیده و ملائکه روح و سرگذشت مردمان و تصویر موقعیت و شرح حال و نیت آنها به عالم غیب عیان و آشکارمی شود مثل شکا فتن و درک نمودن و ظاهر شدن نوروزمان و نیت باطن انسانها ومخلوقات است این برای درک مفاهیم برگزیده گان و رهنمایی و آشکار شدن مسائل و دین و دیگر مسائل به امرخالق جهان و مخلوقات می باشد و برای هدایت است برای اینکه انها علم کمال و باطن زمان را تا حدی دارند و درک نموده اند دین حق و النور زمان برای همین است مسائل مرتبط گذشته و حال و آینده از غیب متصور می شود به امر هدایت خداوند بدانید وآگاه باشید قرآن کریم و آیات آن ریشه در زمان و خلقت هدایت دارد و ثبت نموده و حاصل وحی الهام و استنباط وقایع غیب و زمان عیان و آشکار می باشد اسم علی که آل و نشانه و آیت النور و آفرینش است و در زمان و مکان معنی می دهد بدانید از جهت خالق جهان علی والی وال وآله وعلیا نشانه و آیت النورخداوند الله است و نشانه خلقت و برگزیده شدن از جانب اوست و این معنی را میدهد وکرامت النورخداوند خالق جهان است لقب برگزیده گان امرحق است و برای عموم مردم همه چیز به تصدیق امر اوست و تحقق می یابد( وآل محمد و آل علی یکی است) و سرچشمه می گیرد و همه انسانها از نسلهای حضرت آل محمد آدم حوا و پیامبران هستند مثل خلق الله هستندعلی ولی الله یعنی همان آل الله خلقت خداوند است که خلق نموده و او را خلیفه یا ولی الله امرخودش قرار داده بوسیله و نشانه و آیت النور خلقت و هدایت به امر حضرت حق مبعوث نموده است در زمانها و غیب و آل خلقت او است و آل محمد هم ازهمین امراستنباط شده نشانه و آیتی استنباط از عروت الوثقی و سبع المثانی و ذات اقدس احدیت و النورخاص آفرینش وهدایت اوست و سبع المثانی هم یعنی و الفرج النور خداوند است که معنی شکافتن و آفرینش است و مثل آثار خلقت خداوند در جهان است و همه در زمان صورت می گیرد و معنی شکافتن هم می دهد و آیتهای او در جهان هستی و آشکار بدید ما در زمین و زمان از زره تا کهکشانها و از گیاه و برگ و درخت ها و دیگر آثار خلقتهای خالق جهان است الله اعلم و بعضی ها از این اسم های مبارک فرخنده در جهت منفعت قوم و قبیله ای و فرقه طایفه و تبعیض و انحصار استفاده نموده اند و فکر می کنند و بخشی ازرسالت پیامبر آشکار نمودن سرچشمه وحی و ریشه کلمات قرآن صحیح و حقایق دین مبین اسلام است و درعلوم مختلف و سیرتحول تاریخ و بدانید درد ین حق تعا لی و قرآن منفعت شخصی وگروهی فرقه ای مطرح نیست احکام و پیام دین حق تعالی برای هدایت عموم خلق الله بشریت انسانه و درست عمل نمودن بندگان دین خالص او مطرح است بدانید آل محمد و آل علی یکی است یعنی خلق شده با اراده خلقت خالق جهان و برگزیده شده به اذن و اراده خالق جهان و العلی کرامت و یکی از اسماء الحسنی خداوند است به لغت نوشتاری که شکل گرفته در جهان خلقت و مالک صاحب آفرینش اصلی وهدایت از آن خداوند جهان است بدانید امام زمان یعنی هدایتکرعلم زمان شناخت زمان آموزش علوم دین زمان کلام هدایت حق تعالی و آشکار نمودن حقا یق و شرع مقدس درهر زمان مثل کلام وحی الهام خداوند واسلام قرآن که برای همه زمانها است پیغامبر آخر زمان و الهام از زمان و غیب و شناخت از خالق جهان والجت خواسته و رضوان خالق برای هدایت بندگان او وکلام حق وحی و درک آنها از زمان و آشکار نمودن و حوادث و مسائل دینی که در طول تاریخ و پوشانیده شده است واشکار نمودن حق و باطل صراط مستقیم اعلام می کنم و می نمایم انا عبد الله بقیت الله خیرن لکم مومنین ابا صالح امام محمدالمهدی الهادی موعود وموجود محمد رسول الله علی ولی الله علی کریم الله ال ولی الله و منجی با عدالت عموم خلق الله و بیان هدایت کلیه انبیاءالله و چهارده معصوم دوازده امام و کلیه صفتهای نیکوی آموزشی هدایتی دین مبین اسلام همه جمع شده در پیغمبر آخر زما ن بنام عبدالله محمد رسول الله و هدایت این زمان و موجود حی و زنده ابا صا لح محمد المهدی الهادی موعود الحجت ابن الحسنم و برگزیده مصطفی الله صاحب اسماء الحسنی جهان برحق آخرین هدایت خلقت آسمانی الله الی یوم القیامت و هدایت عموم مسلمین و مومنین خلق الله برهمدیگر به طریق نیکو انشاء الله است مثل یعنی اینکه کلام هدایت دین کله اسلام قران و اسما ء الحسنی و دیگر اسم های هدایتی و صفتهای به حق و نیکوئی هدایت وحی دراسلام و قرآن و زمانها از سوی خداوند متعال است و به رسول الله در این زمان وحی و ابلاغ و امرشد ه است و بتوسط رسول الله بدیگران مسلمانان خلق الله ابلاغ شده و بشود مثال دهن به دهن با سلیقه های مختلف عموم مسلمین و دیگران خلق الله تکرار می نمایند در زمانها و با لفظها و اسمهای مختلف و اعمالها نیکوو دوباره به رسول الله و سپس به حضرت باری تعالی الحمد لله رب العالمین برگردد با اسم های دیگران و دست بدست کشتن کلمات نیکوی حقتعالی است و در نتیجه اعمال صالح و نیکوئی و رستگاری بهشت جنت برای پرهیزکاران است انشاء الله و خسران اعمال و دوزخ برای گناهکاران است و آنهائی که بر اثر ان اسم ها بدعت اختلاف و دشمنی و ستیزه جوئی و جاهلیت و اغفال دروغ و استکبار ورزیدن برای پیروی از اعمال عادتهای باطل مانده از جاهلیت گذشته است بسبب گمراهی شیاطین جن و انس وکلام حق تعالی و حی قرآن کریم وعلیم و اسما ءالحسنی و اسمها صفتهای نیکوئی هدایت حق تعالی همیشه یکی بوده است و هدایت و ملائکه و انبیاء الله هم یکی است امرخالق جهان الحمد لله رب العالمین برای رشد و تعالی و تعلیم و آموزش علوم دین بر مخلوقات بشریت انسانها است انشاء الله بدانید طبقات آسمانهای آفرینش خداوند جهان در قرآن را می توان به طبقات زمانها و عصرها مقایسه و تشبیه نمود و آفرینش کهکشانها بسخن این زمان و قیامت مردن و زنده شدن عصرها و زمانهای مختلف خلقت و زندگی مردمان انسانها در زمانهای مختلف تشبیه نمود مثل اینکه کسانی در چندین قرن پیش و وضعیت آن زمان زندگی می کنند یا حیات داشته اند و ما دراین زمان و وضعیت این زمان و این آفرینش خداوند جهان است صاحب زمانها الحمد لله رب العالمین است در زمین و آسمان و در زمان و نعمتهای آن در این جهان مادی و در سیر زمان و معراج در زمان و آسمان همین طور است بدانید از نظر دین حق تعالی اسلام و قرآن کریم فرقها و گروها خارج از مسیر دین حق و انبیا ء الله که شهادت ندهند به و حدانیت و آفریدگاری و خلقت خالق جهان و کل مخلوقات و بعثت رسالت ولایت اعزام پی در پی انبیاء الله و قرآن های رسولان پروردگار کتابهای مقدس آسمانی الی آخرین معنی وجود دینی ندارد یعنی اینکه خارج از مسیر بعثت انبیا ء الله و برگزید گان و حدانیت خالق جهان هستند مسیر حق تعالی مشخص و عیان و آشکار است صراط مستقیم و عظیم و خلقت و آفرینش و هدایت اوست از ازل تا ابدیت و هر آنچه نیکوئی و اصلاحات اجتماعی و قوانین نیکوی اجتماعی است بدون تبعیض و صفات رذیله و از همین طریق و با احترام به حق وحقوق حقیقی و حقوقی انسانیت کامل وبا همدیگر جستجو و تدوین کنید احسن ترین و نیکوترین ها را انشاء الله ومحمد المهدی الهادی موعود و موجود الحجت ابن الحسن هم مثل هر پیامبری رسول و برگزیده ای است به امرخالق جهان مثل انبیاء الله پیشین و ربطی به گروها و خواست و امیال اشخاص ندارد و امرورضایت حقانیت الحمد لله رب العالمین را می طلبد انشاء الله و امر واراده هدایت او خالق جهان حق تعالی استوار و محقق شده است انشاء الله بتوسط امرالحمد لله رب العالمین امام زمان ولی الله امرزمان هم لقب های پیامبران الهی است یعنی برگزیده و هم امام و هم رسول الله زمان است بتوسط الحمد لله رب العالمین ولی الله امر خداوند جهان است که همان برگزیده و مصطفی خداوند و بتوسط امرحق تعالی می باشد و بدانید امام جماعت مسجد و همچنین پیشوای زمینی امام گروهی هم امام خوانده میشود و می نامند امام یا وصی یا جانشین یا پیشوا زمینی بتوسط مردم هر زمان است و درهمان زمان حیات خودش امامت و داشته است و دارد به هر صورت مثل همین زمان است و اشخاصی که می خوانید و خوانده اید اصل و ملاک عمل و اعمال هرشخص در زمان حیات وزندگی خودش است بطریق راستی و تا وقتی که در مسیر دین حق خالص ولله است مورد رضوان حق تعالی است صحیح است و لا غیر و بیان این امر ومسائل برای ان است که اختلافات و معضلات که در بین جامعه مسلمین خلق الله شکل گرفته از نا اگاهی مسلمین و متعلق به گذشته است حل و برطرف بشود و مسائل و حقایق آشکار بشود انشاء الله بدانید شیعه یا پیرو بودن از زمان حضرت نبی اکرم حضرت ابراهیم و قبل از ان هم بوده است در زمان ظهور و مبعوث شدن پیامبران الهی گروهی و افرادی که از آنها حمایت و اطاعت تائید و تصدیق نمودنند و اعلام نمودند و به دین حق تعالی گرویده اند و پیرو شد ند که در قرآن هم ذکر شده است مثل حضرت ابراهیم یعنی اینکه پشت نمودن و دوری جستن از کفر شرک و جاهلیت و طاغوتهای حاکم بر زمان خودشان واز پیامبر و هدایت امرحق تعالی و بتوسط هدایت کننده و از پیامبر اطاعت و پیروی نمودنند واصلاحات رشد تعالی و دانش کلام الله را تصدیق اطاعت امرحق نمودن بتوسط رسولان فرستاده از عالم غیب و آشکار مثل زمان موسی و فرعون و ابراهیم و نمرود و عیسی و حاکمان آن زمان و در صدر اسلام و مشخصه های آن و مخالفان و مخالفت های آن زمان و مثل آنها و کسانی که نام می برید و دیگران درهر زمان یعنی به صراط امرحق تن در دادن و از باطل دوری جستن و تصدیق امر حق نمودنند و سجده نمودن به امرحق و تسلیم و تصدیق و اطاعت نمودن از آیات قرآنهای آن زمان و انبیاء الله و قرآنها و سخنهای این زمان هدایت جدید است و تغیرات درتمدن و فرهنگ و دانش و پیشرفت انسانها در هر زمان و امر حق را پیامبران با هدایت از عالم غیب انجام میدهند یعنی پیروی و اطاعت و تصدیق همه خوبیها و هر ایده و دانش و کمالات انسانی و تجاربی که در دین و امرحق تعالی بعدالت کسب نموده بشود انشاء الله و از احکام و بینات امر حق تعالی و اصلاحات و نظم و کاملتر شدن دین حق مطابق با زمان پیامبران اطاعت نمودن است که همه هدایت رشد تعالی و دانش است برای جامعه ها و شیعه یا پیروی از غیر دین و امرحق تعالی قرآن کریم و انبیاء الله معنی ندارد و شیعه از غیر صراط مستقیم انبیاءالله و دین حق تعالی می شود و طاغوت سازی به هرشکل و صورت و پیروی از پیشوایان زمینی و فرقه گرائی و گروه گرایی و اگر بغیر امرحق الله و قرآن و انبیاء را پیروی کنند به هر صورت یا چیزی و واشیاعی وبدعتی هم بغیر به دین حق لله اضافه کنند باطل است بدانید هدایت انبیاء الله از خلقت خداوند آفریدگار جهان سرچشمه می گیرد و تمام علوم ها و دانش ها و تجارب و پیشرفت ها و کمالات بشر را از ازل تا ابدیت رادر برمی گیرد و باید بر پایه صحیح و درست اصول حق باشد شیعه انبیاء الله و پیروی دین حق تعالی درست است و شیعه درس آموختن از دین اسلا م قران است در قدیم علم آموزی از کسی را هم می گفتند شیعه یا پیروی از آن شخص در قد یم سواد آموزی و علم و دانش و خواندن و نوشتن مثل حال نبوده است و پیروی از درس کسی و معلمی را هم می گفتند شیعه یا پیروان کلاس و معلم و گروه و یا نقل قول بعد از صدراسلام و وقایع و آشکارشدن اسلام بعد از ان تعدادی درستکار شیعه که در ایران شکل گرفته و می نامند شیعه گروهی قبیله ای و تمایز نژادی است و آنها از مخلفات عادتها ی ساخته و پرداخته خودشان تبعیت نموده اند و می کنند برای خلافت و حکومت به سبک قدیم و منافعی که در برداشته و دارد برای و قبیله گرایان و میراث خواران بنام های مختلف بدین صورت که در صدر اسلام و تثبیت آن وقایعی که رخ داده بعد از فتوحات اسلامی گروهی که حاکم بوده اند و حکومت در دستشان بوده مشخص است و گروهی هم ادعای اسلا م شناس و نقل قولها و هدایت برحق بودن برای حکومت و میراث خواری دین و حکومت و اداره امور و دفع ظلم را داشته اند بسبک قدیم که در صدر اسلام و جنگها که واقع شده و به کفر شرک بت پرستی و استکبار تبعیض قوم قبیله ای جاهلیت قبل از اسلام برمی گردد که به جامعه اسلامی و دین اسلام تحمیل وارد نموده ان و بیشترین آن وقایع و مسائلی که بافته اند و ساخته اند برای منفعت طلبی و میراث خواری و انتقام کشی و عادتهای باطل بین قبایل بوده است و فکر و ذهن و روان مردم اسیرآنها وآن مسائل شده چنانچه در عزاداریها نوحه گری و کلماتی که به زبان می آورند مشخص است نقل قول حوادث وقایع متعلق به گذشته است و درس عبرت آموزی برای حال است و کمترین برای آموزش و پرورش عمومی احکام دین حق لله قرآن و اسلام و رشد و تعالی و امرحق و دین انبیاء الله و قرآن کریم کمالات انسانی در سطح جامعه ایران ومسلمین بوده است و ضعف در آموزشهای دینی و تربیتی فرهنگی اخلاقی و ادبیات و سالم زیستن انسان سازی در دین اسلام خالص لله مشخص و آشکاراست فرم بندی ادبی تربیتی خالص لله ندارد هنوز هم ادامه دارد مثل جاهلیت پیشگان همه تاریخ نسلهای اسمی خوانده شده دروغین آن دو گروه متخاصم که از جهت استکبار و تبعیض سلطه گری یکی شد ه اند علیه این مردم خودشان را بیگانه از اصلیت عموم مردم ایران معرفی می نمایند و از نژاد و قبیله پیغمبران همیشه می انگاشته اند که از نظر خلقت خداوند هدایت دین حق تعالی و انبیاء الله و قرآن کریم و اسلام هیچ سندیت شرعی اصولی ندارد تماما باطل است و ازخودشان راضی اند درتمایض علیه مردم مظلوم و حاکم دین و حکومت مردم ایران بوده اند در این سرزمین و باهم در دشمنی بوده اند و دروغ هائی به منافع خودشان بافته اند و بخورد مسلمین ومردم این سرزمین خلق الله داده اند شرح وقایع بدین صورت است و شیعه که بعد ازحیات آنها تشکیل شده براسا س منفعت طلبی و میراث خواری نسبی و دریافت وجوهات مثل خمس وحکومت و خلافت بوده است و انتقام کشی و لعن و نفرین و نسبتهایی که می دهند به همدیکر و دروغهائی هم به آن اضافه شده بتوسط گروهی معلوم حال درسطح اجتماع انسانی و اسلامی و تفکر وابسطه به تبعیض و بزرگ نمائی باطل گذ شته وسعی کرده اند و می کنند تا به هر نفعی که شده موقعیت منفعت رسی بخودشان را حفظ کنند و نسبتهای دروغ هم بدهند اگرچه جهل و بدعت و دروغ در دین اسلام باشد و خودشان را متمایز وجدا از جامعه عمومی که دران زندگی می کنند می دانند و اسیراعمال باطل کذشته هستند و درسدد حفظ منفعت موقعیت عقب ماندن فکری به گذشته هستند و درسخنانشان آشکار است و پیامبراعلام می نماید همه کسانی که تحت هر نام تبعیض وتمایز بزرگ نمایی گروهی و خلافت عمل گذشتگان و یا ظلم دشمنی برای دیگران و گذ شتگان و یا برای قبرهای گذشتگان متمایز بودن اشخاص خلاف امر احکام خداوند شرع مقدس قرآن کریم اسلام و اصول حق و منطق و عدالت و وظیفه وتکلیف دراین زمان ظلم نموده باشند و ظلم بنماید و یا حق و حقوقی از خلق الله و مسلمین به هرشکل ضایع نمایند و در طول زندگی و عمر خودشان باید بازخواست وتقاص قصاص بشوند و به عذاب خداوند گرفتار میشود در دنیا و آخرت انشا ءالله و مثل زمان پیامبران و مخالفان اصلاحا ت قانون ها و مخالف عدالت و احسا ن و سلامت و برابری رفع تبعیض و یک پارچگی وحدت اجتماعی هستند و از دعوت و هدایت رسولان و فرستادهای خداوند جهان سوء استفاده نموده اند و وسیله ای برای سرکوب و گمراهی مخالفان خودشان قرار دادند آنهایی که با این قصد و این حاصل عمل نموده اند و با یک اسم بی اساس و نا مفهوم خودشان را تا فته جدا بافته میدانند و بین مسلمین تفرقه و ظلم و تبعیض و دشمنی و مسائلی که در بر دارد ایجاد نموده اند چونکه در آمدی بوده و داشته در طول تاریخ بنام خمس و غیره و قبر قبرستان را تبلیغ و الم می کنند و خودشان را نسبت به ان می دهند و داده اند و منبع درآمدی شده برای آنها بطوری که دیگر چشمهای شان احکام خداوند اسلام و عدالت درایات قرآن و هدف دین انبیاء الله و جوامع و جمع مسلمین را نمی بینند و منفعت و درآمدی و پست و مقامی که از این طریق می برند را می بینند و عادت نموده اند و در همه ایام تبلیغات در جهت منفعت خودشان را بنام دین بخورد خلق الله می دهند و خودشان را به بی مسئولیتی گری و بی اطلاعی میزنند ما وظیفه نداریم را می گویند و خداوند جهان بر موقعیت و احوال آنها شاهد و ناظراست انشاء الله آنها اسیر جهل و اعمال باطل خودشان هستند و به همه گروهای حاکم بر اداره امور جامعه آنها اعلام می نمایم وقتی که برای عملکردهای باطل خودتان بعذاب خداوند جهان گرفتار شدید انشاء الله معلوم میشود وظیفه داشته اید یا نه در قبال امرحق تعالی و هدایتهای امرحق تعالی بتوسط رسالت پیامبرانشاء الله و مثل معلمی که بجای آموزش درس علوم دین به مسائل متفرقه واز خودشان تعریف تمجید نماید عمل نموده اند در طول تاریخ و اهل بیت الله اجتماع مسلمین مومنین دین انبیاءالله اسلام یا نسبت تبعیض تمایز فامیلی برخی ازآنها فرصت طلبهایی هستند در همه زمانها که از جهل و بی سوادی و ساد ه لوحی و صداقت بندگان خداوند سوء استفاده نموده و سوار بر آنها می شده اند و مانع شناخت رشد و تعالی انسانی دین و ایمان مردم و حقوق شرعی حقیقی و حقوقی و عقلی و پیشرفت مردم به عدالت هستند و هدف گرفته اند در جهت منفعت وگروهی و پیامبربه همه آنها که بدین طریق عمل می نموده اند اعلام می کنم که سد راه حق و حقوق عدالت انسانی بندگان خداوند خلق الله نشوید اگر مسلما نید و منافق نیستید از منفعت باطل و دروغ خودتان بگذرید برای خداوند و خلق الله و رشد تعالی این جامعه و مردم مظلوم و اصلاحات فرهنگی اجتماعی در جوامع مسلمین و اعلام می کنم که معیار کلی در دنیا و آخرت برای بندگان خداوند خلق الله و انبیاء الله و پیشوایان اعمال صالح و نیکو است و سلامت بخش است در همه امر و امور دین اسلام و قرآن و رضایت و خشنودی حضرت باری تعالی الحمد لله رب العالمین است و هربنده ای که آن اعمال نیکو را داشت و کسب نمود اهل ایمان و اهل بیت و عترت اسلام و رسول الله است و مقام و موقعیت در پیشگاه خداوند کسب نموده و مستحق جزای خیر و پاداش در جهان آخرت و اهل بهشت و جنت است و اسم و القاب دروغ و نسبتهای باطل مانده از گذشته از این راه چیزی به آنها اضافه نمی کند جزمظلمه و عذاب و مدیون بودن در دنیا و آخرت انشاء الله بخاطر عوارض و خسارات که به جامعه مسلمین تحمیل میشود و می کنند محبت اهل بیت را داشتن یعنی اینکه محبت به اهل ایمان به خداوند جهان و پیامبران او را داشتن و تصدیق نمودن حق و راستی و احترام به حقوق خلق الله با عدالت و محبت داشتن به اهل ایمان است در مقابل دفاع از هر مظلوم در مقابل ظلم بخل و حسد به عموم مسلمین است یعنی نسبت به عموم مومنین و مسلمین محبت مشترک داشتن نسبت به خوبی ها در حل مشکلات جوامع و معنی رحماء بینهم در قرآن همین است محبت اهل بیت یعنی محبت به اهل ایمان و مسلمانان را داشتن و رفع غم اهل ایمان و صالحان و خا نواده را داشتن درمسائل و تشریک مساعی و معاشرت و کمک نمودن مثل انفاقهایی که به امرحق تعالی و پیامبران سفارش شده عمل شود و محبت به همدیگر داشتن است و به امر خداوند جهان و اعلام مینمایم که همه جای و سرزمینهای اسلامی محل زندگی آنها سرای پیغمبرو همه آنها اهل بیت و اهل سرای اهل بیت اسلام قران هستند و جزای هر عمل خودشان را می یابند به امر خالق جهان و مثال بر اساس پیروی از آیات قرآن کریم و امرحق تعالی در این زمان و از آیات نیکوئی و هدایت این پیامبربه امرحق تعالی پیروی می کنید وآیا به آیاتی که در مورد عذاب و گناهکاران وطایفه ها است عمل می کنید و یا و پیروی از انبیاء الله و اولیاء الله ایا از امر به معروفهای آنها پیروی میکنید یا از مصیبت های و جاهلیتهای گذشته وارده شده آن زمان به آنها بدانید شیعه در لغت و عمل یعنی پیروی و حمایت کردن از شخصی و یا آموزشی و علمی مثل شاگردی که از درس استاد اطاعت و پیروی می کند و یاد می گیرد و عمل می کند درهر زمان حیات خودش و شیعه آنها که می نامند در عصر و زمان خودشان است در مسائل و حمایت همان عصر زمان برای هر دو طرف یعنی از علم و امر به معروفات آنها درصراط دین خداوند جهان وکتاب مقد س قرآن کریم که خشنودی حق تعالی در آن باشد یعنی تصدیق کننده ایمان به خالق جهان در هر زمان الحمد لله رب العالمین و پیروی از انبیاء الهی در مقابله با کافران و مشرکان و جاهلیت پیشگان در زمان و دعوت انبیاء الله بوده است بدانید شیعه پیامبران یعنی پیروی ازمحسنات و عملکردها و آموزشها ی طریق دین حق تعالی و انبیاء الله و قرآن کریم است بدانید جاهلیت و نادانی و بدعت به دین حق و راستی و درستی مساوی است با طاغوت سازی و شرک زیرا جاهلیت و نادانی باعث می شود تا به طاغوت و شرک تن در دهد و در جهل بزرگتر گرفتار شود بدانید و آگاه باشید اگر کسی به فردی کمک کند و مشکلی از کسی حل کند یا بر دارد یا حا جت کسی را بدهد یا اینکه به اذن خداوند شفاعت کسی را برای امر رضایت و خشنودی پروردگار و تشویق خودشان آن عمل را انجام می دهند و هیچ تفاخر و مباهات و مالکیت برخلقت و آفرینش و توانائی برتحمیل بردگی و بندگی و منت برکسی را ندارد در ثبات دین و ایمان و زندگی هیچ یک از بندگان خداوند حق ندارد در غیر این صورت عملش باطل است بدانید شیعه یا پیروی از صفتهای نیکی انبیا ءالله بودن و آموزشهای نیکو را عمل کردن درست است ولی شیعه قبر و قبرستان و طاغوت و جاهلیت نوحه گری گروهی بودن باطل است شیعه علم و درس و آموزشهای نیکو بودن درست است ولی شیعه صفتهای رزیله و اسیر و ذلیل و خسران آموز بودن باطل است اهل بیت و عترتی یعنی اینکه محبت به اهل ایمان و دین حق تعالی را داشتن است عترتی هم یعنی پاکیزگی ها و عصمت را پا س داشتن و پاکی و طهارت را رعایت نمودن است و برای همه مسلمین و جامعه ها مصداق پیدا می کند طهارت درشبا نه روز و معنی کتاب الله واهل بیتی و عترتی همین معنی را دارد و برای عموم عمل کنندگان است یعنی با اهل ایمان و عالمان و پرهیز کاران تصدیق کنندگان امر حق نشست و برخاست نمودن و به آیات قرآن عمل نمودن است و از کافران مشرکان و جاهلان و نادانان و رجس دوری جستن است و پیامبر بنام خالق جهان و انبیا ء الله اعلام می کنم که شیعه و پیرو کسی یا عالمی یا آموزگاری بودن معنی بزرگداشت تزئین قبرهای آنها را ندارد و تقدیر ازگذشتگان و پیرو بودن در این دنیا به معنی خسران در دین و ایمان و فدای نفس و جاهلیت عذاب در دنیا و آخرت نیست و بزرگداشت قبرها آنها و تبلیغ برای قبرستانها نیست (بدانید برای امر تکلیف و برای آگاهی شدن عموم و خسران اعمال و پیامدهای آن از این طریق به عموم مسلمین اعلام می نمایم در مدینه سوره التکاثر قرآن و آیه های آن برای پیامبرآشکار نمایان شد در عالم غیب آتش دوزخ را به صورت گردباد و ذرات آتش قرمز دیدم بطرف آسمان زبانه میکشید ودرفردای آن روز در (قبرستان مانده بقیع به سبب و اثر ازدهام جمعیت زیاد گرد و خا ک به صورت گرد باد گرد و خاک بطرف اسمان زبانه میکشید وسخنها ی باطل و مسا ئلی که رد و بدل می شد بین مسلمین مردم برای قبر و قبرستان و گذشتگان و این( معنی سوره التکاثر قرآن و تدوین آن است( ونتیجه اعمال باطل که بوسیله گمراهان و جاهلان و با فریب شیاطین جن انس دراین خصوص قبرها برای گذشتگان انجام می گیرد و آنهایی که از اعمال باطل برخلاف آیه های قرآن و خسران آمیزحمایت می کنند به خاطر جهل و منفعت طلبی بهر شکل وبه هر صورت خودشان هم در همان گرد و خاک عذاب دوزخ اعمال باطل خودشان گرفتار هستند و می بینند عذاب الهی را الی یوم القیامت)در حقیقت کلام شیعه یعنی اینکه همه استاد و شاگرد داشته باشند و معلم باشند بیاموزند و بیاموزانند و شاگرد و دانش آموز و دانشجو پیرو معلم می باشد و معلم و راهنما و صاحب هدایت وعلم اصلی خداوند خالق جهان الحمد لله رب العا لمین است که همه انسانها راخلق نموده و هم هدایت نموده است مسیر مشخص است و عیان و آشکار است محمد المهدی الهادی موعود و موجود و هر رسول و پیامبری که برگزیده است ربطی به گروهها و امیال اشخاص ندارد و امر و اراده هدایت او استوار میشود بتوسط امرالحمد لله رب العا لمین و امامهم و رسوللهم ولی امرحق تعا لی لقبهای امام محمد المهدی الهادی موعود و موجود است انشاء الله و پیامبران و برگزیدگان است و جانشین وصی و امام جماعت زمینی و پیشوای گروهی که بتوسط مردم باشد با ولی الله امر خداوند جهان فرق دارد که همان برگزیده و مصطفی بتوسط امر حق تعالی می باشد و اعمال نیکو بر اساس دین حق تعالی اسلام قرآن و انبیاء الله از همگان پذیرفته شده است انشا ءالله آیه قرآن ام اتخذوامن دون الله شفعا ءقل لله الشفه جمیعا له ملک السموات والا رض ثم الیه ترجعون ایا غیر ازالله خداوند جهان شفاعت گرانی برای خود گرفته اند بگو ایا اگر هر چند هیچ اختیار مالک و چیزی نداشته باشند و نیندیشند قل لله الشفعه جمیعا له ملک السوات والارض ثم الیه ترجعون بگو شفاعت یکسره از آن خداست فرمانروایی آسمانها و زمین خاص اوست و مالکیت اوست و سپس بسوی او باز گردانیده می شوید آنهایی که دینشان خالص ولله است فقط اذن و شفاعت خداوند متعال را می طلبند ومی خواهند در دنیا و آخرت انشاء الله بدانید شفاعت در این دنیا از اودرجهت متعلقات و امکانات مادی و آموزشی و راه دادن در زندگی و بهره مند شدن شخصی از شخص دیگر است و باید به نیت رضا و خشنودی و خواست خداوند متعال و قرآن کریم و علیم اسلام باشد و اگر نیت بغیراز امرحق باشد و مربوط به همین دنیا و هیچ نتیجه اخروی برای هیچ کسی از دو طرف ندارد و باطل و خسران آموز است چونکه احکام و رضوان خداوند و قرآن در آن نبوده و نیست بسم الله الرحمن الرحیم والعصران الانسن لفی خسرالا الذین ءامنو وعملو الصا لحات وتواصو با لحق وتواصوابا لصبر ول عصر یعنی زمان مشخص شدن حق و باطل و غلبه حق بر باطل یعنی آشکار شدن اعمال حق و باطل واضح شدن مسائل دین حق و احکام شرع مقدس بر قرآن کریم وعلیم ایام الله امر حق تعالی است که واقعا انسان دستخوش و غافل اجرای کننده کار بیهوده و خسران کاری هوای نفس و مادی خارج از دین است مگر کسانی و آن وقتی که گرویدند به دین حق خالص ولله وکارهای شایسته کردنند و تصدیق و اطاعت نمودنند طریق حق و درست را و همدیگر را هم به دین حق و اعمال درست توصیه کردنند یعنی هدایت بر همدیگر و صبر نمودنند بر رضا وخشنودی خالقشان صاحب همه نعمتها یشان الحمد لله رب العا لمین بدانید چونکه خداوند خالق کل جهان هستی و مخلوقات از جمله انسانها است و همه نعمتها در این دنیا و در جهان آخرت و جزا و پاداش به امر او و خواست و آفرینش او می باشد و فقط او میتواند انسانها را بیا فریند یا زنده نماید حیات ببخشد و نعمت بهشت جنت را عطا فرماید انشاء الله ولاغیربدانید شفاعت در دین دعا کردن تشویق و سفارش کردن گرویدن جذب شدن به دین خداوند است یعنی متصل شدن تصدیق نمودن که درمسیرحق صراط مستقیم حرکت میکنند وبه جامعه مسلمین وارد شدن و تصدیق نمودن است بتوسط جمعی که کسی وارد بشود مثل مجلسی که به همدیگر رای میدهند که داخل جمع باشد یا اینکه کسی که می خواهد بدین حق بگرود یا به جنت اعلا وارد بشود ایا بغیر از عمل به احکام دین و قرآن می توان خودش را با ایمان بخواند ایا به غیر از صاحب اصلی شخص دیگری می تواند اجازه بدهد آیا کسی می تواند اموال دیگری را ببخشد بغیر از اجازه صاحب مال آیا کسانی که شفاعت می کنند به جز اختیارخودشان مالک چیز دیگری هستند مالک خودشان هم خداوند جهان صاحب آفریدگاری است شفاعت دراین زمان و به این شکل ساخته و پرداخته گروهی است مثل اعمالشان در این زمان که همه اش براسا س شعار و دروغ باقی است و اختلافات بین مسلمین و زیان کاریها برای فریب دادن مردم این زمان و برای منفعت مادی گروهی که می برند و عادت داده شده است شفاعت برپایه اعمال حق و واقعیتها می باشد و خداوند شفاعت کننده همگان بر پایه اعما ل بندگانش است و لا غیر شفاعت تصدیق اعمال است در هر زمان و بجز خالق جهان صاحب آفرید گاری عالم و آگاه به اعمال بندگانش شفاعت کننده ای نیست لا یشفع عنده الا با ءذ نه اگر کسی شفاعت کسی را بنماید و آن شخص اعمال نیکوئی نداشته باشد باید از اعمال خودش به او بدهد شفاعت داخل جمع شدن است و ازامکانات برخوردار شدن و دعا نمودن و آمرزش و مغفرت خواست برای همدیگراز الحمد لله رب العالمین در این دنیا اگر بحق ولله باشد و در آخرت تماما به اذن و اراده خداوند جهان مالک ایام و دین است شفاعت دراین دنیا متعلق با امکانات مادی ومتعلقات دنیوی است و در جهان آخرت به خواست و تصدیق خداوند جهان که صاحب جزا و پاداش و بهشت و دوزخ و صاحب آفریدگاری و انسانها است انشا ءالله زیارت به چه نیت و به چه معنی و چه عادت است بدانید و آگاه باشید زیارت در فرهنگ عرب و عجم به معنای سیاحت و دید و بازدید دوستان و آشنایان مساجد ومسلمین مومنین است و دیدن جاهائی و ملاقات با کسی مثل سله رحم به جای آوردن است که فرزندان و پدر و مادر به دید و باز دید هم دیگر میروند و دیگر جاها را می بینند چه درمحل سکونت و چه در دیگرمناطق مشرف شدن بجائی است ودیدار وقبر قبرستان گذشتگان همیشه زمان برای درس عبرت گرفتن وبه عظمت پروردگار وبه زمان وآفرینش اندیشیدن و تفکرکردن نمودن است و لاغیر به همین جهت گفته شده که حمد و سوره خوانده شود وبه معانی آن اندیشیده بشود و تبلیغ بیشتر از حق و میزان درآن معنی و مفهومی ندارد و اسارت و عادت دارد و مضرات افراط درآن عوارض و خسارات فراوانی بد نبال دارد بسب تجدید خاطرات تلخ خسارت آموز و جاهلیت گذشته که در ذهنها و روان انسانها می گذارد و می ماند بسبب تحریک احساسات دوستی و محبت که نسبت به همدیگر و به گذشتگان دارند بلکه بیاد آنها خیرات دادن برای ثواب و دفع عذاب از روح آنها به نیت خیرخالص قربت الی الله درست است که قبولی آن تحت امر و راضوان الحمد لله رب العالمین است و زیارت و افراط گری قبرهای مردگان و شفاعت و تجدید اعمال جاهلیت گذشته مباهات به آنها و تفاخر و رفتار جاهلیت دشنام دشمنی و گناه معصیت برای گذشتگان هیچ معنی و مفهومی ندارد و عذاب دوزخ را برای کارگزاران و گردانندگان اعمال باطل به دنبال دارد و روح هرکس درکنف اختیار خالق جهان و مالک روح و خلقت اوست پیرو علم و یا درس کسی از بندگان خداوند بودن به معنای آن نیست که کسی پیرو روح و مرده و قبرکسی هم باشد درمحل دفن او علم ودرس آموزی هر کس تکلیف و وظیفه است ونمی توانید خود را مالک کسی بدانید اگر نیت او خالص لله است کسی که علم قرآن می آموزد مالکیتی درقرآن ندارد مالک کلیه علمها و قرآنها خداوند جهان است و هیچ کس نمی تواند خودش را مالک قرآن بداند فقط پیامبران که صاحب وحی و الهام هدایت میباشند ازسوی پروردگارشان امر برای تدوین قرآن خودشان را دارند انشاء الله الحمد لله رب العالمین اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان - انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله- پیروی انبیاءالله اسلام قرآن شیعه شفاعت امامت زیارت