بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله احد قل هو الله اکبر الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم برنامه انتخابات اجتماعی به این صورت باید باشد و اصلاح شود هراستان ومنطقه ای کلیه نیروهای مدیریتی که آن منطقه و استان نیا ز دارد برای اداره امور اجتماعی و مراکز امور اداری و منطقه ای در همه بخشها و درمجموعه ها و نیروها مدیریتی بتوسط تمامی و آحاد مردم درمرحله اول انتخاب شوند به تعداد مدیران مور دنیاز و نفرات آن جامعه معروفترین و مدیرترین داناترین و با تقواترین نخبه ها ی علمی و مدیریتی کارآمد ازعموم بدون هیچگونه تمایز تبعیض بعدا آن انتخاب شده ها درمرحله دوم اصلح ترینها را برای پستهای مهم و مد یریتهای بالاتر برای متشکل شدن هیات های هفت نفره مطابق با تخصص برای مد یریتهای مراکز برای همه قسمتها برگزینند یا انتخاب کنند وآن هیئت ها با مدیران انتخا ب شده در مرحله دوم بتوسط انتخاب شده ها همه بخشهای مختلف اجتماعی را بصورت هیئت های هفت نفره دسته جمعی وهماهنگ خدمات رسانی و اداره می کنند وهمچنین برای قانون گذاری و اعزام به مراکز و رده های بالاتر کشوری برای هر استان و منطقه اصلح ترین و مدیرترین حقوقدان و با تقواترین را که آزما یش داده اند به جهت کار صادقانه و خالصانه برگزیده و انتخاب و اعزام شوند بتوسط انتخا ب شدهای عمومی باشناخت همه جانبه این برای شناخت بیشتر و لیاقتها میباشد انتخاب آن مدیران قانون گذاری و پستهای بالای کشوری میتواند هم بتوسط عموم باشد یا اینکه بتوسط معرفی هیات های هفت نفره که درمرحله اول انتخاب شده اند برای پستهای مربوطه و درهمه پستها و مجموعه ها بتوسط هیئت های هفت نفره با یک مدیر و یا ناظر و با خدمت گذاری همه کارها به پیش برود و همه قصد لله و خد مت گذاری بهتر و بیشتر برای خلق الله را داشته با شند وهمه از احاد مردم و برای مردم باشند و همه باید صاحب پست و مقامشان عموم مردم باشند و پاسخگوی مردم باشند باقصد لله پروردگارعالم هستی و در هیچ مقامی طاغوت سازی و تفاخر و منت کزاری شغلی بهر شکلی درست نشود انشاءالله این روش در هر شهرستان و استان و منطقه میتواند بطور مستقل عمل کنند و به خارج از منطقه نیاز ندارند این برای دفع وابستگی اداره مدیریت استانها و مناطق به مراکز درکشورها و با قومیتها مختلف میباشد و خلق الله نیازی به افراد بیکار و سربار منت کذار بدون مسئولیت ندارند وهمه مد یریتها باید شاغل و با مسئولیت در برابر خلق الله پا سخگوی عمل کردها یا عمل نمودنها باشند و تحصیلا ت علوم قرآنی و د یگر علومها یی که مورد نیازاست برای پیشروی در امر حق و انسانیت فرهنگ و معارف و ثبات دین و تمدن و خلق الله و کلیه امور زیست محیطی باید بصورت دانشگاهی د سته بندی وشکل دهی شود بدور از جاهلیتهای گذ شته وعقب رفتن فکر و اندیشه و اشخاص گرائی تمایز نژاد پرستی و باید مطابق با زمان حال و آینده و حل مشکلات حال و آینده را انشاء الله درسر لوحه کار وفعالیت قرار دهند همگان با نیکوترین قوانین ها و درمد تهای معین علم دانش مورد نیاز تحصیل و حاصل شود و به محیط کار و فعالیت مورد نظر بروند برای هر مسئولیتی که دارند و آموزش دیده اند و کلیه قانونهای مضر جاهلا نه و استثماری د یوان سالاری گذشته به هرشکل باید برچیده شود انشاء الله و خلاصه به این صورت که سه مرحله انتخا ب هر پنج سال برگزار میشود یکی بتوسط کلیه اقشارجامعه که زبده ترینها را بر می گزینند و آن برگزیدها برای مراکز مدیریتی هیئت های هفت نفره مدیرترینها را برمی گزینند و متشکل میشوند مدیران برگزیده شده بتوسط خودشان وکلیه انتخاب شدها وبرای اعزام به مراکز اداری و قانون گذاری بالاتر کامل ترینها را و نخبه ترینها را برمیگزینند انشاء الله و بالا ترین مقامهای مدیریت کشورهیئت دولت ورئیس جمهور بعنوان سرپرست هیئت های دولت که بتوسط و متشکل ازهیئت های هفت نفره شکل گرفته است میباشد به عنوان نظارت کننده هیئت های مرکز دولت و همه باید قصد لله و خد مت گذاری به خلق الله راداشته با شند و آن برگزیده های رده بالا که بتوسط عمل نمودن خالصانه نمایان شده اند بتوسط انتخا ب یا برگزیدن هیئت های هفت نفره میتوانند بتوسط و به آرائ عمومی هم گذاشته شوند وهیچ نیازی به افراد دیگری نیست و خاص و سربار قیم بیگانه با عموم خلق الله و فرما یشی و تائید نظر آنها لازم نیست و مدیران هیئت ها همه عالمند و همه فقه میدانند و بدانید کلیه اصلاحا ت و قانونهای سیاسی و اقتصادی شدنی است انشا ءالله همچنانکه پستهای زاعد و از جامعه حذف شد و بدانید هر وقت خالق جهان الحجت ولی الله امرش را برگزیده و نموده است ولی الله امر حق مسلمین درامرهدایت حقتعالی هیچ مزدی ازخلق الله نمیخواهد و هیچ منت تمایز تفاخرنژادی و صفات رذ یله ای و باج خواهی ندارد برخلق الله و کسانی که بخواهند و ضعیت خسران آمیز قوانین موجودعلیه حقوق عمومی ازگذشته را حفظ کنند غرض ومرض استثماری و سلطه طلبی و انواع رذ یلها ی غیر اسلامی وانسانی را دارند و اجرا کنندگا ن تبعیض انحصارو تفاخر منت ظلم بر خلق الله و مسلمین و مردم ایران هستند و دروغ گویان و جهالت پیشگان هستند و دین ایمان خلق الله را وسیله ای برای منفعت خود قرارداده اند و فریب کاران بخلق الله و صراط و مستقیم و منتظران و امیدواران به نجات حق تعالی و دین حق ولله و انسانها هستند و به عذاب د نیا و آخرت گرفتار خواهند شد و میشوند انشا ءالله اسلام علی جمیع خلایق وعباد الصالحین اسلام علی محمد المهدی الهادی موعود موجود الحجت الحسن نیکوی برحق برگزیده ولی الله امرزمان حقعالی اسلام علی ولی الله امراسلام مومنین مسلمین ایام الله موعود ظهور اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یا فتگان الحمد لله رب العا لمین. انشاءالله. انشاء الله انشا ءالله .انشاء الله.انشاء الله انشاء الله. انشاء الله. انتخابات اجتماعی عمومی برپایه عدالت حقوق اجتمائی اسلام مسلمین