بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العالمین العاقبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم کتاب مقدس اسلام معراج السعادت پیامد و اشکار کننده دین انبیاء و شرع مقدس مطابق با زمان حال و آینده و تکمیل کننده و آشکار کننده احکام و بیان کننده دین اسلام خالص ولله و صراط مستقیم و معرفی نمودن گمراهیهای فرقه ای و تبعیض نژادی و جدا کننده حق ازباطل است و نجات دهنده خلق الله از اسارتهای و طاغوتهای شیعی و اسمی و جهالتهای گذشته و حال است برای رستگار شدن خلق الله و خالص شدن اعمال بندگان اوعبادت کنندگان خالص ولله انشاء الله و اجرا نمودن اهداف و پیام دین انبیاء اعزام و امر خداوند جهان براین است که خودتان را بجای دین ننمائید و به صاحب همه نعمتها وهدایتهای جهان و خالق کل مخلوقات تکیه نمائید و فقت عبودیت او را تبلیغ نمائید و ثبات و شناخت و استواری وثبات دین و خلق الله را و احکام شرع مقدس و علومهای نیکو و احسن ترین اعمال را بیاموزید و بیاموزانید با قصد لله و آیه های قرآن کریم مبنی بر اینست که فقط خالق جهان و خالق انسانها را بپرستید و هیچ شیعی و اسمی و طاغوت را بهرصورت داخل عبادت و دین و معرفی ننمائید راه و روش و هدایت و قوانین اداره امور سیاسی و اقتصادی و کلیه امور خلایق را انشاءالله با قصد قربتاً الی الله و خالصانه برای خالق جهان و تکلیف حق تعالی انجام بدهید انشاءالله بیندیشید که منشا نفاق چیست به این صورت نفاق درست میشود کافر یا مشرک که ادعای دین داری و تکیه و تسلیم امر حق شدن مینماید و دروغ می گوید برای منفعت جوئی شخصی یا گروهی است ظاهری است و به درستی ودین ایمان اعتقاد کامل ندارد و یا جاهلیتهائی جای دین حق و آموزش و تربیت صحیح را گرفته و همچنین دین حق را کاملا نشناخته و زبانی و بر اثر گفتگوی و قبیله ای و فرقه ای وعادتها وعشیرها و آموزشهای باطل و انحرافها و ظاهری است و معنی و هدف و مقصود و حقیقت دین خالص ولله را نمی داند یعنی تصدیق کننده دین خالص حق تعالی و مطلع نیست و درهمین دایره و حفظ ظاهر موجود و موقعیت ومطابق با محیط احاطه شده وحفظ موقعیت است یا اینکه از ترس و بیم درسیستم و حکومت ظلم جوری است و زندگی میکند که ناراضی است از ترس رژیم ظلم جور ورعب وحشت و خفقان و تبعیض حاکم است بهر صورت نمی تواند ابرازعقیده کند نظرش را بگوید درهر مواردی و مسائلی مثبت یا منفی و آنرا مخفی میکند و پروا میکند از اظهار نظر خود با هرعقیده ای و همچنین شناخت کافی نداشتن از همدیگر و حاکم بودن و تبعیض ظلم در محیط نا امنیتی حق حقوقی و روش باطل است که بجوامع تحمیل شده و میشود و این نشئت گرفته از روش قدیم و روش پیشبرد با شمشیراست و حاصل سلطه و استبداد جاهلیت و ترس ازهمدیگر و ناامنی و قوانین باطل و نا حق وغصب بی عدالتی و انحصارها و نصب از بالا به پائین برای اداره امور در جوامع است خلاصه کلام همه از جاهلیت توسعه یافته گذشته است و آموزش باطل وغیر صراط مستقیم ولله از طفولیت برنا درستیها و شناخت نداشتن از دین حق وشرع مقدس است و نمی داند که دین حق همه در جهت راستی و درستی و بنفع وهمه برای حفاظت از حق و حقوق عبد و بنده خداوند جهان است هم درزندکی این دنیا وهم در آخرت است انشاءالله وهر دو طرف در گمراهی اند یکی تحمیل کننده آن شرایط و دیگری آن قبول کننده آن وضعیت به این صورت است که اعلام میکنم که هر قانونی و هر حکومتی و فرقه ای و هر اداره و سیستمی و هر سازمانی و هر گروهی و هر فردی که بخواهد خفقان ایجاد کند برای سلطه طلبی شخصی یا گروهی یا دیکتاتوری ایجاد نماید که خلاف انسانیت و دین حقتعالی و خلقت بشر و انسانیت است و مانع شود که خلق الله و هر فردی نتواند کلام و بیان اعتراض یا پیشنهاد و روشنگری یا مخالفت و اظهار نظرش را درهرمسئله ای چه سیاسی و یا اقتصادی یا قانونها و یا اداره کل کشور درهمه موارد اعلان و ابلاغ کند و بترسد ازعواقب آن چه امنیتی چه شغلی و چه سیاسی در گذشته و حال و آینده و نتواند نظر خودش را بگوید آن مانع شونده و اعمال کننده و تحمیل کننده و تصویب کننده آن قانونها هم مستکبرانند و ستمگرهم منافقانند و جهالت پیشگانند و هم منافق پرورش داده اند و بعذاب دنیا و آخرت گرفتار می شوند انشاءالله و خسران آن عمل نمودنها در همه موارد به همه جامعه و همه انسانها تحمیل خواهد شد یا می شود و معیار کلی درهمه موارد دین حق ولله است که می گوید بشنوید سخن و کلام و القول را و پیروی کنید خوبترشرا و احسن ترین نشرا و دراداره امور محیط زیستن کشور و جامعه در زندگانی و کلیه متعلقات آن همه مسئول و زینفع و ضررهستند بدانید روش انتخابات عمومی بر پایه طبقات پائین جامعه بصورت تعداد نفرات جامعه برای مدیریتها با انتخاب خودشان برای هر منطقه بسیاری از نفاقها و دوروئیها و بی دینیها و عدم شناختها را مرتفع مینماید و مثل اینست که همه معنی کلمات و مدیریتها و کلیه مسائل و مشکلات جامعه را درک نمایند و باید براساس تقوا که همان مدیریت علمی وعالم به کلیه جوانب شغل مورد نظر است حاکم شود و عدالت انتخابات برای هر منطقه از برای همان منطقه است بطوری که همه بالیاقتها ومستعدها و شایستگان و مسئولیت پذیرها و دلسوزان و ایثارگران برای خلق الله از هر منطقه حاکم میشوند تا مدت معین برای دادن آزمایش و تمرینات همه جانبه برای مدریتهای بالاتر و راه برای ابتکار شایستگان هموار و مشارکت عمومی حاصل میشود انشاءالله بطوری که دیگر نیاز نیست که مغزهای متفکر مهاجرت کنند به خارج از کشور و معیارها جمع آوری ثروت هر چه بیشتر شخصی باشد و توزیع امکانات متعادل و اصولی برای همگان بصورت گروهی اجتماعی و مدیریتها در سطوح همه جامعه بدون تبعیض تقسیم به عدالت می شود انشاءالله و راه برای استکبار و طاغوت و فرصت طلبها و انحصارگران و بدون مسئولیت ها مسدود میشود و بسیاری از رذیلها و معضلات و ناامنیهای اجتمائی و اخلاقی و دروغ گفتنهای اجتماعی خنثا و مرتفع میشود انشاءالله و شماها میتوانید از تجارب دیگران و دیگر مناطق یاری بگیرید برای هر چه بهتر اجرا نمودن امر حق تعالی اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان الحمدلله رب العالمین - انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله. مقاله نفاق اغفال فریب عوامل حاکم