بسم الله الرحمن الرحیم

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی و عمل واجرا نمایید تا رستگار شوید انشاءالله قل هوالله اکبر بسم الله الر حمن الرحیم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العاقبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الحمدلله رب العالمین الحمد لله فاطر سماوات و العرض جاعل الملاءکته رسلا اولی اجنحته مثنی وثلث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شیءقدیر و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمته للمومنین خداوند جهان می خواند بندگانش را به سرای سلامت انشاء الله وقتی می گوئید الله اعلم یعنی که در کل ایام خواسته خداوند جهان و اراده او حاکم می باشد و کسی یارای و قادر به پیش بینی در امر خداوند نیست این امر خداوند جهان است که باید سهل ترین وآسانترین و اسوده ترین راه بدون انحراف و به عدالت زمان حال واآینده برای زندگی و حل مشکلات مسلمین خلق الله انتخاب و اجرا بشود و بکمالات انسانیت افزوده و سعادتمند بشوند انشاءالله بعضی از ایات قرآن مجید وعلیم علاوه بر هدایت حق تعالی هدایت خودمان بر خودمان هم هست مثل انتخاب راه و روش عملکردها یعنی اعتراف یا اینکه شهادت دادن و تصدیق به بهترین دستور العمل اجرائی بر مسیر حق ولله و درست عمل نمودن انشاءالله برای بکمال و معرفت و نیکو اجرا شدن امر نماز جمعه و جماعات باید اصلاحاتی اجرا بشود انشاءالله از یک تا چهارده منطقه وتا سی منطقه یا بیشتر درهراستانهای پر جمعیت برای اجرای برگزاری نماز جمعه انتخاب شود برای بطریق نیکو اجرا شدن و آسان و مفید بودن ایاب و ذهاب و بدانید نماز جمعه بخشی عبادت است و بخشی برای آموزش دین نیکوکه همان رفتار و کردار و معنویات زندگی و بکمال و معرفت زیستن اجتماعات است و خطبها و نطقها میتواند یک متن آموزشی و بیان کننده مسائل اشکار امور همه کشور و جامعه باشد یا اینکه برای همان منطقه باشد ولی باید تشدوت زا و اختلاف بر انگیز و تفرقه افکن نباشد چه در سطح همین جامعه و جامعهای دیگرهدف هدایت و سازندگی باشد و همچنین در مسائل اعمال حج که بالاترین اعمال و اثر بخش ترین است در زندگی و خلقت انسان است و برای کنترل و ازدهام و افزایش جمعیتها در زمان اعمال حج تمتع حال و آینده و ایاب و ذهاب باید تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شود درآینده بصلاح است که مسجدهائی برای حال و آینده دراطراف نزدیک مسجد الحرام برای اجتماعات بنا و ساخته بشود و در صورت تکمیل شدن بیت الله حرام از جمعیت نماز و متصل اقامه بشود و رفت و آمدها آسان بشود و هر چه نزدیکتر و برای آمادگی و اعمال دسته بندی بشوند برای بهتر انجام شدن اعمال حج و در مواقع خاص و ضرورت وقتهای معین هر مسجد استفاده بشود برای بهترین انجام شدن اعمال حج و سلامت جمعیتها انشاءالله و هر مسجدی در مواقع خاص اعمال فرایض خودشان را بجای بیاورند این برای مواقعی است که لازم و ضرورت داشته باشد انشاءالله و همچنین در مکانهای دیگراین برای سلامت اجتماعات واعمال درست و صحیح و اصولی است انشاءالله این برای و نظم و انضباط وسنجیدن در امور و شکل گیری امور اجتماع و انسانها بخشی از حق و امر حق تعالی است در کلیه امور زیست محیطی زندکی و اجتماعی َانشاء الله و همچنین برای حل مشکلات انتقال حج گذاران از صحرای عرفات بمشعر و بتوته در منا و اجرای برائت از شیاطین و اجرای سنت حسنه اعمال حج باید تدابیری اندیشیده شود و در ایام ازدهام جمعیت برای سهل و آسان شدن و حفظ مشکلات ترافیک خود روئی و نظم در انتقالها ترانوائی بصورت قطار با ارتفاع یک الی دو پله و سرعت کم و با امکانات حفاظتی بصورت ریل یا در خیابان با چرخهای لاستیکی و یا غیران طرح و برنامه ریزی و ساخته بشود در مواقع حج این برای بهتر و نیکوترعمل شدن اعمال حج و زیارت بیت الله حرام است من الله توفیق انشاء الله و آن مناطق از کلیه امکانات برای جمعیتها در طول سال برخوردار باشد من الله توفیق انشاء الله الحمد لله رب العا لمین انا عبدالله محمد المهدی الهادی موعود ظهور الحجت ابن الحسنم هادی و منجی عالم بشریت انسانها ولی الله برگزیده و مصطفی رسول هدایت و سلامت و سعادت و رستگار شدن انشاء الله اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان اسلام علی بر جمیع مسلمین و مومنین حج گذاران و اجرا کنندگان شعاعرالله زیارت کنندگان و طواف کنندگان بیت الله حرام از اولین الا آخرین انسانها الحمد لله رب العا لمین اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاءالله انشاء الله انشاء الله انشاء الله. معرفت حج بیت الله