بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله احد قل هو الله اکبر الحمد لله رب العا لمین العاقبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم لوح محفوظ قرآن مجید القرآن محمد المهدی الهادی موعود الحجت ابن الحسن پیغام هدایتی قراعتی و قانون اجرائی ولی الله امر امام زمان لوح نوشتاری بعموم مسلمین خلق الله به رایگان ارائه داده می شود قربت الی الله و باید هیئتهای هفت نفره ازخانواده ها و اقشار خلق الله متحد و متشکل بشوند در گروهای صد نفره با دو نفر سرپرست و با روابط با هم و دیگر و گروه ها و همچنان با هم باشند با ارقام بالاتر هزار ده هزار صدهزار و ارغام بالاتر به همین سازماندهی اجتماعی موجود و تشکیل گروه ها برای سهل آسان و دسترس بودن به هم دیگر است برای کلیه امور هدایتی و آموزشی و کسب مهارتهای مختلف می باشد مثل کلاس درس به همین ترتیب در سطح اجتماع عمومی عمل بشود و کلیه قرآنها نوشتارها و سخنان پیامبر موعود را معنی ترجمه توجیح و تفسیر نمائید و آموزش بدهید و راهنمای زندگیتان قرار بدهید انشاءالله که امر حق تعالی الحمد لله رب العالمین است و آموزش تربیتی فرهنگی اخلاقی با نظم وعدالت احسان و رفع نیازهای عمومی زندگانی تامین بشود انشاءالله و از رسالت و هدایت و رهبری برگزیده و مصطفی ولی الله امرحق تعالی این زمان و زمانها امام زمان موجود هدیه آسمانی حمایت و پشتیبانی و اطاعت و پیروی کنید که تنها راه برای دین و دنیای شما و نجات حق تعالی می باشد در زمانها و همچنان اداره کلیه امور اجتمائی خلق الله را اهم از نظمی سیاسی اداری آموزش پرورش علوم دین و تمرین برای بهتر و خالص ولله شدن کلیه اعمالها به طریق نیکوتر در همه مسائل و در همه سطوح اجتمائی را بدست بگیرید و بدست آورید انشاءالله بنام امام زمان محمدالمهدی الهادی موعود و موجود ولی الله امر زمان انشاءالله و از کلیه اعمال خسارت آموز و آمیزخارج از دین و مسائل و جاهلیت مربوط به گذشته بپرهیزید و در جهت رشد و تعالی انسانی و برای صلح و کرامت قدم بردارید و سخن بگوئید همگان انشاءالله و از مسائل و اسامی جهالت آموز و تکراران بپرهیزید و هر عمل حق و نیکوئی از هر بنده خداوند نیک است بپذیرید در هر زمان و هر ظلم و اعمال باطل زشت و گناه بد است در هر زمان و مساوی می باشد برای هرانسان و اسمهای اشخاص تغییر دارد و گذشته حال و آینده یکی است در این خصوص و اسامی و صفتهای نیکوی هدایتی امر حق تعالی برای همگان است و زمان حال و آینده است و کلیه کسب کنندگان آن صفات نیکو درحیات و زندگانی انشاءالله من الله توفیق وپیامبر با اذن و اراده مشیت و ٍقدر قدیر خواست و بعثت و رسالت و امامت زمان امر خداوند متعال الحمد لله رب العالمین پشتیبان حمایت و هدایت کننده و راهنما و دعا کننده شما پیروان پیغمبرانبیاءالله اسلام قرآن و پیغمبر آخر زمان هست الی یوم القیامت بعنوان عبد الله رسول الله محمد وامام و رسول آسمانی محمد المهدی الهادی موعود و موجود الحجت ابن الحسن هادی و منجی عالم بشریت انسانها هستم در کل ایام الله انشاءالله و بدانید اسم الحسن و احمد یک معنی و مفهوم را دارد و جزو اسماء نیکو می باشد من الله توفیق انشاءالله و اعلام می نمایم ما از عموم مردم و برای مردم هستیم و عموم پیروان مردم از ما هستنند و برای هدایت ما و خودتان را برای مردم بدانید و مردم خلق الله را از خودتان بدانید انشاءالله الحمدلله رب العالمین اسلام علی جمیع خلایق خالص الله و عبادالله الصالحین اسلام علی جمیع شهداء حق لله و الصالحین اسلام علی منتبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته - انشاءالله انشاءالله انشاءالله انشاءالله انشاءالله انشاءالله انشاءالله - لوح محفوظ قرآن مجید دستور العمل اجرائی پیامبرامام زمان