بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هوالله احد الحمد لله رب العالمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بدا نید و آگاه باشید در کل ایام الله خداوند آفریدگار جهان و پیغمبرانش در همه جوامع برای دین و آئین و هدایت و بندگانش خلق الله آموزگارخدمت گذار صادق و فداکاری ایثارگر در راه دین ایمان و اداره امور و انسانها می خواهد (نه میراث خوار سلطه گر و منفعت طلب استثمار نه سر بار منت گذار مستکبر طاغوت انحصارگر( بسم الله الرحمن الرحیم )ذکر و یاد آوری بخشی از احکام دین اسلام قرآن را به همه انسانها اعلام می نمایم یا ایها المسلمون بدانید در روز قیامت ذکر شده بعضی از بهشتیان به دوزخ می روند و بعضی از دوزخیان به بهشت می روند و این برای عملکردهای بعضی ازمسلمانان و حق الناس است و ضایع نمودن حق و حقوق وتعدی هتک حرمت وجزای قصاص و تقاص اعمال زندگی است و مدیون بودن به همدیگر بوسیله ظلم نمودن برخلق الله و پیغمبران است من الله توفیق الحمد لله رب العالمین یاایها الناس ای جامعه انتظامی عسگری در همه رده های سنی و اسمی با هر درجه عنوان و پست مقام درهر لباس مخفی یا آشکار بدانید و آگاه باشید خالق شما پیغمبران دین شما اسلام قرآن ولی الله امر حق تعالی به شما اعلام مینماید بدانید مردم جامعه صاحب همه درجات پست مقام شما و حقوق دریافتی شما هستند وشما مامورید برای دفاع و حفاظت از حق حقوق و اراده و خواست یک ملت هستید و حد حدود و نظم شما اینست که ملت را درک نمائید و به فرد فرد خلق الله خدمت صادقانه و محبت نمائید و تمام توانائی و هدف و فرمان بری اطاعت شما درخواست و اراده مردم جامعه و دین ایمان به خداوند و به هدایت پیغمبران خلاصه می شود نه افراد حکومتی حاکم که به هر نحوی حاکم شده اند و نه فرمانده ای که درخدمت و استکبار ظلم فتنه طاغوت تبعیض است و بدانید شیاطین جن و انس و عواملشان دشمنان خداوند و پیغمبرا ن اسلام و عموم مردم خلق الله بنی آدم هستنند هم آشکار هم غیر آشکار و نتیجه عمل کردشان ظلم ذلیلی جاهلیت فریب بر مردم است آنها به حق حقوق انسانی اسلامی و اجتماعی و سیاسی مردم فکر نمی کنند و در پی منفعت سلطه و ظلم فتنه انگیزی و جاهلیت و اغفال مردم خلق الله هستنند سخنان و تصمیم گیری های مراکز حکومتی میتواند پیروی از شیاطین جن انس و گمراهی باطل باشد و هم می تواند منشاء نیکوئیها و محسنات و توانائی مردم خلق الله باشد و ایمان تصدیق به حقانیت و حقوق اجتماعی انسانی و اسلامی و شعور شئون حاکمان و فرماندهان مطرح است در حقوق اسلامی و اجتماعی انسانی و اعتراض ها و تظاهرات و اظهار نظرسخن گفتن در انظار فردی وعمومی صحیح است حق حقوق هر فردی و مسلمانی وهربنده خداوند وایمان آورندگان به امر خالق جهان وهدایت پیغمبران است و مانع شدن ازاین امر حق و حقوق بهر صورت تعدی وهتک حرمت عمومی و ضایع نمودن حقوق فردی واجتماعی است وقصاص وتقاص و سزای اعمال دارد و اگر ضرب و شتمی بوجود آید قصاص وتقاص دارد برای نخست حمله کننده و برهم زننده نظم اجتماع وهرتوحشی که حاکم شود مسئول حمله کننده نخست وفرماندهان هستند و قصاص و تقاص برای آنها است نه مردم بی دفاع و بی صلاح که اعتراض و تظاهرات نموده اند برای اعاده حق حقوق خودشان وهمه نظامی عسگریها ازهر درجه و عنوان شما باید در خدمت ومحافظ و مدافع اعتراض کننده و تظاهرات کننده عموم خلق الله مردم باشید نه وسیله و ابزاری تحریک شده در دست ظالمین وحا کمان درهر زمان حاکمان در فکر طمع سلطه گری و منفعت طلبی و مخفی کاری و دوام مقام خودشان هستند وشما خادمان فداکار منافع ملت باید باشید و فقط ولایت امر حقتعالی حکومت پیغمبران واصلاحات در دین ایمان خالص لله رشد تعالی به امرخداوند جهان مشروعیت دارد و برداشتن موانع شرک شبهه وجاهلیت خسران اموز ازسرراه هدایت خداوند حق انبیاء الله است ولاغیر ورسول الله ولی الله امرزمان امام محمد المهدی الهادی موعود الحجت برحق و برگزیده مصطفی صاحب هدایت ورهبری مردم ایران و دیگر ملتها آل امیرالمومنین مسلمانا ن مردم ایران و جهان به همه مسلمین و مومنین اعلام می نمایم که در دفاع امر حقتعالی از حقوق اجتماعی انسانی اسلامی و سیاسی و دفع تبعیض از جامعه مسلمین و حقوق انسانی فردی و عمومی در برابر عوامل مسلط بر جامعه در همه مسائل و منافع و حقوق سیاسی و عمومی احکام قصاص و تقاص فردی و اجتماعی امر حقتعالی را به عدالت حق میزان مقرر می نمایم برای عموم مردم الناس ازهر نژاد نصب لقب برای حیاط سرزندگی برابری مومنین مسلمین مردم ایران و دریافت حق حقوق انسانی اجتماعی شعور شئون حیثیت این مردم مظلوم انشاء الله الحمد لله رب العالمین یا ایها الناس بدانید در جامعه مسلمین امر قصاص وتقاص مثل داستان هابیل و قابیل است یعنی برای حضرت حق باری تعالی و حضرت محمدآدم حوا فرزندان از یک پدر هردو برادرهستند و از نظرعبد و بندگی ومخلوق خداوند مثل هم ولی هرکدام دست به ارتکاب ظلم وتعدی هتک حرمت زد مجرم شد ومی شود پیرو صفات رذیله شیطان گناهکار وقابیل میشود و هرکدام مظلوم بود و ظلم و تعدی ضایع شده حقوقش هابیل میشود ونفس عملکرد وتوانائی مطرح است نه اسمها که می نامید درایام الله- یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو بدانید در هدایت امر حق تعالی کتابهای مقدس انبیاء الله اسلام قرآن کلیه حق و حقوق و حقانیت حکومت و اداره امور اجتماعی جامعه ها درهمه پست مقامهای های سیاسی و مراکز اداری و قانون گذاری و دراعمال و اجرا مردم هستند یعنی باید مردم دولت را اداره کنند و تمام حق و حقوق و حقانیت ازخلق الله مردم است و مدیریتهای مردم دولت راتعیین میکنند و می سازند و نه دولت مردم را اداره کند به میل خودش و دولتها اشخاص حکومتی هیچ حق و حقوقی سلطه گری ظلم بر مردم ندارند و همه در پیروی قوانین امر حق تعالی شرع مقدس اسلام قرآن و هدایت انبیاء الله و قوانین و مفاهیم قرآنها صحیفه های قرانی ولی الله امرامام زمان هستند و با اجرای قوانین انتخابات امر امام محمد المهدی الهادی موعود رسول الله امرزمان اداره امور جامعه ها از آحاد وتشکیل عموم مردم میسرمی شود انشاء الله و تمام پست مقامهای اداره امور از انتخاب عموم مردم است نه نصب شده بمیل منافع شخصی یا گروهی وآنهایی که پیروی شیاطین جن انس و جاهلیت گذشته را میکنند از هر نژاد نسب لقب و افرادی را در مراکز با طرفندهای مختلف و تبلیغات و تملق گوئی غلو و انحراف اذهان عمومی مخفی کاری ظلم تعدی هتک حرمت عمومی بر مردم مسلط نموده اند و قوانین باطل و ظلم خلاف امرحق بر مردم اعمال نموده اند و تصدیق ننموده اند امر حق را و تمرد از دستورات امر الحجت حق ولی الله امر زمان نموده اند باطل کیشان و هرزه گویانند پیروان جهل وجفنگ وهستند و امکانات مردم را به خدمت گرفته اند و سخنانشان باطل و دروغ شان برای خودشان است و زیان کارانند و از گفتن پیغام امر حق و حقیقت میترسند آنها به سلطه گری حکومت باطل جاهلیت خودشان فکر می کنند ومذمت وعذاب ایات قران وسوره کوثر برای ایشان است انشاء الله بدانید درحقوق اسلامی تقاص و قصاص دفاع از حق حقوق مظلوم و صالحا ن و عموم مردم است دادخواست و بازخواست حق و حقوق ایمان آورندگان بندگان الحمد لله رب العالمین است و مقابله به مثل است علیه ظلم به هر شکل اسم عنوان و هر شخصیت دادخواست مظلومین ازظالمین آشکار در زندگانی و برای حفاظت از حریم و حرمت انسانها است و مقابل به مثل است که همگان پرهیز کاری درپیش گیرند انشاء الله و سلامت حیثیت امنیت اعتماد اجتماعی برقرار بشود و درهمه موارد عمدی وغیرعمدی و مانع از قصد و نیت ظلم وخیانت تجاوز درحق وحقوق جامعه و خلق الله می باشد و برای ستمگران و مستکبران که فرمانشان کارشان ظلم است بیشتر و دو برابر خواهد بود بدانید دیه برای تصادفات برای غیرپیش بینی و ناگهانی وغیرعمدی بودن است و تقاص و قصاص فقط درامورمالی نیست مقابله بمثل علیه ظلم است برای دادخواست یعنی خسرانهای مالی را با مال و اجیر نمودن و جبران نمودن و برگرداندن و جبران مال است و نباید با ضرر جانی و اندامی جبران و قیاص نمود بلکه جبران مال است ودرمواردی که ضایع نمودن و چپاول بیت المال و ظلم به حقوق عمومی و بیت المال و کلان است حقوق همگانی مطرح است به عدالت نسبت به همه صاحبان حق نظرخواهی باید بشود و برای این امر حق است که تقاص قصاص را حیاط دانسته شده است و برای امنیت امر اجتماع و حیا ت و محفوظ بودن انسانها از شر عوامل شیطان و مستکبران و ظالمین در حقوق جامعه و جوامع بندگان خداوند است و سدی در برابر زورگویان قلدران و متجاوزین به حریم و حرمت حقوق اجتماعی خلق الله و انسانیت است و برای رفع تبعیض های مختلف از جامعه است یک نوع ایمان و پرهیزکاری و تقوا است و ایمان احترام به حقوق عمومی است برای همگان است از بالا تری مقام کشوری و مراکز حکومتی و دولتها گرفته تا عوامل آنها و مامورین جزء و برای نظم امور جوامع و احکام اسلام است و آنهایی که اجیر نموده اند برای امیال خودشان و برای رعایت دفاع حق و حقوق عموم است و عدالت و سلامت و امنیت و برابری حقوق حیات انسانی برای عموم است یعنی نیروی نظامی که برای دفاع از حق وحقوق حقیقی وحقوقی انسانی جوامع و دفاع از آشکار شدن علم دانش امر حق و بیان و آشکار شدن نظرات عمومی و اعتراض شرف حیثیت شعور و شئون انسانی اجتماعی عموم خلق الله استخدام شده است و برای دفاع از حیثیت و سازندگی امنیت اعتماد جامعه است اگر به هر یک از این موارد فوق ظلم و تجاوز نمود و یا فرمانی داد در جهت پایمال نمودن حقوق عمومی باید قصاص و تقاص شوند و تمام آن عوامل تجاوز گر و زورگو تا بالاترین مراکز حکومت یا اداره نظم عمومی و همه حق و حقوق متعلق به فرد فرد جامعه است نه حاکمان که به هر نحوی حاکم شده اند و همچنین کلیه قانون گذاران اجرا کنندگان و عوامل سخنهای باطل و تبلیغات دروغ و منحرف کننده و کلامهای ظلم فتنه انگیزی جنگ افروزی را شامل می شود و نیابت عمومی برای اجرای امر اعاده حق حقوق است بتوسط همگان قصاص و تقاص و اعتراض حق حقوق عموم است در جامعه هایی که حق و حقوق انسانی و اسلامی حریم وحرمت انسانی همدیگر بتوسط حاکمان رعایت و پاسداری نشود وتبعیض و قوانین نژادی خودکامگی علیه حقوق عمومی اسلام و انسانی مسلط باشد هر مظلوم و ظلم شده بحق و حقوقش می تواند در هر مواقع که توانائی داشت اعتراض نماید و اجرای و تقاص و قصاص نماید و این حق اوست و زورگویان و ظالمان و مستکبران و متجاوزین به حقوق عمومی باید بترسند از عواقب اعمالشان و حاضرنشدن برای شکایت بتوسط هر فردی حق و حقوق افراد و اشخاص منتفی نمی شود بهر حال آنهایی که حقوق سیاسی و اجتماعی معنوی دیگران را با تکیه به قدرت اهریمنی نظامی و عسگری و جاهلیت و قوانین باطل ضایع نموده اند تقاص و قصاص دارد. غاصبین حاکمین آنها و اعمال آراسته نمودن سخنان باطل تملق گویی غلو ودغل بازی و سانسور در صدا وسیما و نگفتن حقایق و مسائل روزها و وقایع اجتماعی قرآنی و اسلام د ین ایمان جامعه مسلمین مجرمند و آنهایی که منابع اداره اجتماعی و اطلاعاتی مردم را محصور نموده و در اختیار منافع خودشان گرفتند غاصبین و مجرمین هستند و باترسانیدن مردم و خفقان باعث ظلم فتنه و سخنان باطل شده اند وتعدی هتک حرمت درجامعه نموده اند و پیروی ظلم شیطان را نموده اند قصاص و تقاص دارد جاسوسی دست برد به قصد ظلم خیانت و کپی و بازیابی اطلاعات کامپیوتر و ابزارهای آن که در مالکیت شخص دیگر است ظلم ضرر رسانیدن اینترنتی تعدی هتک حرمت نا امنی جرم ظلم بزرگ است بتوسط هرکس چه حقیقی و یا اداری برای منافع هرکسی و تجاوز به خانه وحجاب و ناموس است و قصاص و تقاص آن به اندازه زیان به حیثیت و امنیت زندگانی و روابط اجتماعی هر فرد است و همچنین سوء استفاده از دستگاهای مخابرات و جاسوسی به قصد ظلم خیانت کسب اطلاعات و سلب آزادی امنیت اعتماد عمومی ومانع ازرشد تعالی انسانی برای منافع هرکسی وهر اداره ای بنیت ظلم نمودن قصاص و تقاص دارد وآن مطابق با خسرانی است که از هر حیث به آن شخص زده اند در روابط اجتماعی درهمه شعون زندگانی و حسابرسی موارد فوق با کرام الکاتبین است و قصاص و تقاص آن موارد هم در دنیا و هم در آخرت است برای تمام عوامل دست اندر کار انشاءالله و آنها مجرمین همدیگر رامی شناسند همدیگر را و باید آشکار کنند جرم ظلم همدیگر را تا تقاص و قصاص بشوند انشاء الله. َا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴿178﴾ 178.بقره- ای کسانی که ایمان آورده‏اید، درباره کشتگان‏، بر شما [حق‏] قصاص مقرر شده‏: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن‏. و هرکس که از جانب برادر [دینی‏] اش [یعنی ولی مقتول‏]، چیزی [از حق قصاص‏] به او گذشت شود، [باید از گذشت ولی مقتول‏] به طور پسندیده پیروی کند، و با [رعایت‏] احسان‏، [خونبها را] به او بپردازد. این [حکم‏] تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست‏؛ پس هرکس‏، بعد از آن از اندازه درگذرد، وی را عذابی دردناک است‏ 179وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ﴿179﴾ 179.بقره- و ای خردمندان‏، شما را در قصاص زندگانی است‏، باشد که به تقوا گرایید. کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ ﴿180﴾ 180. بقره - بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی بر جای گذارد، برای پدرو مادروخویشاوندان [خود] به طور پسندیده وصیت کند؛ [این کار] حقی است بر پرهیزگاران‏ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴿181﴾ 181. بقره- پس هر کس آن [وصیت‏] را بعد از شنیدنش تغییر دهد، گناهش تنها بر [گردن‏] کسانی است که آن را تغییر می‏دهند. آری‏، خدا شنوای داناست‏ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴿178﴾ 45. ماعده - و در [تورات‏] بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان‏، و چشم در برابر چشم‏، و بینی در برابر بینی‏، و گوش در برابر گوش‏، و دندان در برابر دندان می‏باشد؛ و زخمها [نیز به همان ترتیب‏] قصاصی دارند. و هر که از آن [قصاص‏] درگذرد، پس آن‏، کفاره [گناهان‏] او خواهد بود. و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده‏اند، آنان خود ستمگرانند الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ ﴿194﴾ 194.بقره- این ماه حرام در برابر آن ماه حرام است‏، و هتک حرمتها قصاص دارد. پس هرکس بر شما تعدّی کرد، همان گونه که بر شما تعدّی کرده‏، بر او تعدّی کنید و ازخدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان است‏ 195وَأَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ 195. بقره - و در راه خدا انفاق کنید، و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید، و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست می‏دارد شهر حرام درمقابل آن شهر که در این آیه قرآن و امرقصاص ذکر شده است یعنی هرفعل و کار و اعمال و تعدی هتک حرمت حرام و ظلم و تجاوز به حقوق عمومی است بتوسط هرکس و برابری مساوی بودن حقوق انسانها است نسبت به همدیگراست که بندگان خداوند در حق و نسبت به همدیگر انجام می دهند در مورد همگان است حتی کسانی که مورد اعتماد هستند وحاکمان بر جامعه و آنهایی که به نام دین بر مردم درجه و پست و مقام گرفته اند قاضی ویا حاکم شرع که براساس روابط با منصوب حکومت و یا منافع حاکمیت گروهی شخص ویا مسائل سیاسی و یا نادانی جاهلیت جیره خواری و فساد و رشوه خواری برخلاف حق حقوق انسانی اسلامی امرحقتعالی برظلم یا تعدی هتک حرمت شخصی حکم بدهد هیچکونه شرع شرعیتی ندارد وبرایش تقاص قصاص دارد وانهائی که احکام خوردن کوشت طعام حرام ازترس فرط کرسنکی نجات جان ازمرک دربیابان و نجات انسانی دراسلام را وسیله بهانه قرار داده وباقوانین ظلم زور استکبار جاهلیت خودشان را مجاز دانسته برخیانت تجاوز ظلم هجمه دستبرد تعدی هتک حرمت برعلیه بی تقصیران مومنین مسلمین مردم جامعه قرارداده اند هیجکونه شرع وشرعیتی ندارند وحاکمان شرواشرارند وبه عذاب دوذخ خداوند دردنیا واخرت کرفتاروبه اشدعذاب جهنم کرفتارمی شوند انشاء الله ان مسئله درمواقع خاص است وربطی به احکام شرع وحقوق شخصی واجتماعی وامنیتی عمومی ومسائل حکومتی ندارد و درحقوق عبد و بندگی الحمد لله رب العا لمین همه برابرند وفرقی بین سرهنگ سردار پلیس مامور جزء ندارد و خبرچینی خیانت به هر شکل که باعث هتک حرمت وضایع شدن حقوق عمومی و فردی بشود مامور مخفی کاری و اعمال نامحسوس و سوء استفاده از امکانات عمومی جاسوسی و ظلم سلطه وترویج بی اعتمادی درحق کسی وجامعه ترسانیدن فردی برای امیال خودش و سرکوب اعتراض های خلق الله برای حکومت ظالم به حقوق مردم و هرگونه دستگیری ناحق و ناروا بدون ثابت شدن جرم قصاص تقاص دارد و بدانید دستگیری برای مانع ازضایع شدن حقوق شخصی است که ثابت شده و مجرم ظالم است وحاضر به قبول قصاص و تقاص حق و گناه خودش نیست دستگیری وتعقیب با وسائل برای جرم ثابت شده است مثل قتل سرقت فساد کاران اقتصادی فرهنگی وحقوق اجتماعی انسانی اسلامی مردم و چپاول بیت المال و امثال اینها بتوسط هرکس به هرشکل و هراسم است به هر صورت مسئولند و مجرمند قصاص و تقاص دارد و نمی توانند ظلم تجاوزوتعدی هتک حرمت صلب امنیت د یگران کنند بنام قانون وعلیه حقوق اسلامی وانسانی قرآنی مردم وامرالحمد لله رب العالمین وخلق الله وهیچ کسی را تا جرم او ثابت نشده نمی توان مجرم یا متهم نامید و دستگیر نمود وسخنها و آموزشها و تلقین های باطل تمایزنژادی اسمی و استکباری منافقانه تملق گوئی غلوطاغوت سازی هم که باعث کوچک شدن و ذلیلی و اسیری وگمراهی بندگان الحمد لله رب العالمین بشود تعدی هتک حرمت بدنبال بیاورد و حیله و مکر بکار بردن برای بگمراهی کشانیدن مردم و سلب امنیت نمودن عملکرد عوامل شرارت شیاطین است وظلم به دنبال می آورد و مامورین حاکمان برای پرونده سازی با دروغ و تهدید هتک حرمت و ارعاب دیگران و درتنگنا و سختی شکنجه قراردادن بشکل های گوناگون برای منفعت و سلطه حاکمان سیاسی وخودشان باید قصاص وتقاص شوند همگی آنها انشاءالله و هرحکمی که براین اساس داده شود باطل شرومردود است. هوالذی ارسل رسوله با لهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله وکفی با لله شهیدا 28. سوره فتح -اوست کسی که پیامبر خود را به [قصد] هدایت‏، با آشکار نمودن و آیین درست روانه ساخت‏، تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند و گواه ‏بودن خدا کفایت می‏کند. و کذا لک جعلنا لکل نبی عدوا ا شیطین الا نس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شا ء ربک ما فعلوه فذ رهم ما یفترون (.112وبدین گونه برای هر پیامبری دشمنی ازشیطانهای انس وجن برگماشتیم‏. بعضی ازآنها به بعضی‏، برای فریب [یکدیگر]، سخنان آراسته القا می‏کنند؛ واگر پروردگارتومی‏خواست چنین نمی‏کردند.پس آنان را با آنچه به دروغ می‏سازند واگذار- وبارعا یت این احکام امرحق ازارکان حکومت ها وعموم مردم دیکر بساط ظلم اجتماعی شکنجه و حق کشی ها فساد اجتماعی کمتر و تمام می شود انشاءالله وهمه احساس امنیت واعتماد اطمینان وآرامش تعلق خاطرامنیت حریم حرمت محل سکونت می نمایند درزندگی بادین ایمان انشاءالله و درضایع نمودن واعمال نمودن قوانین خلاف و علیه حقوق عمومی و اجتماعی و سیاسی برای منفعت دولت و حاکمان وقت و طاغوت سازی وغصب نمودن مدیریت ها و انحصار کسب حاکمیت مقام فرمایشی و امکانات عمومی برای افراد خاص به ناحق قصاص تقاص دارد هم برای قانون گذار و اجرا کننده افراد حکومتی نماینده کسی نمی تواند اموال و یا حق و حقوق اجتماعی وشخصی مردم را ضایع کند وببخشد به غیر به میل خودش مکر با رضایت و تصدیق بحق هر شخصی فردی هر قوانینی که بدون آگاهی کامل و بخشی از ان مخفی باشد علیه حقوق مردم رای گیری شود باطل مردود است و آیین نامهای اداری به میل امیال منفعت گروهی و اجرا و تحمیل برای عموم مردم باطل است کسانی از عوامل اداره امور جامعه مثل مامور مالیات و عوارض ناحق و مانع شدن گروکشی تحدید برای عوارض ناحق و نادرست مثل شهرداریها و مراکز دولتی وزارت خانه ها اگر پولی و مبلغی بیشتر از حق و حقوق شرعی و قانونی مقرر شده دریافت نمایند برای به جیب دولت و اداره خودشان ریختن و یا بهر منظور و خلاف رضایت امروعرف حق حقوق باشد و به اجبار از خلق الله مطالبه کنند ویا اعمال ظلم تعدی باشد باید تقاص و قصاص بشوند تمام عوامل دست اندر کار و بسیاری از قوانین جاری خلاف شرع مقدس و اسلام قرآن میزان عدالت و امر حقتعال است و باطل است و اجرا کنندگان ظالمین و مجرمند و در همه مواردی که درقرآن شرع مقدس پیش بینی نشده است وامرمقابل به مثل است و باز خواست ازظالم ورضایت مظلوم و ظلم شده و چگونگی رضایت و خواست جبران او مطرح است و حداقل مقابل به مثل است و یا رضایت به هر شکل هر شخصی مطرح است بدون هیچ نگرانی از عواقب امر اجرای حکم امر حق تعالی این برای محفوظ بودن و حیات و حقوق عمومی انسانها است انشاءالله در اسلام دین حق تعالی و عبد و عبودیت خالصانه خالق جهان همه انسانها از حق وحقوق اجتماعی وزندگانی و حرمت انسانی مسا وی برابرند و در امراحکام قصاص دین اسلام قرآن همین منظور امر حقتعالی است به سخن زمان حال مجازات مجرمین آشکار در این دنیا امر خالق جهان است هم در این دنیا و هم در آخرت تا ضعیفان و مظلومها در برابر قویها و ظالمان و مستکبران مصونیت وحیات اجتماعی داشته با شند چه از نظر جسمانی و هم از نظرامکانات دنیوی زندکی دردنیا و آخرت و با اجرای امر حق پرهیز کاری و احترام به حق و حقوق همدیگر سلامت و اطمینان و آرامش جامعه بر قرار می شود با رعایت و آموزش این امرحق از طفولیت و با اجرای بطور صحیح درست دیگر بساط شکنجه گاها و زندانهای مخفی و تظلمها و تجاوز و بی عدالتی اجتماعی تحت هر نام منفعت طلبی و سلطه گری نژادی خود کامگی و فریب خوردگان شیطانها ومستکبران برچیده می شود انشاءالله و باندهای نا محسوس منافقانه و اسمها و پست مقام های غصبی به بها نه های مختلف برچیده و پاک می شود انشاء الله و دفع بعضی از جنگ ها که نشات گرفته از این رذیلها و تجاوز عوامل شیطان در امور کشوری و اجتماع و زندگانی برای کل جوامع انسانی جلوگیری میشود انشاء الله و برای دفاع از بندگان خداوند متعال خا لص ولله است انشاءالله و باید بطور صحیح و اصولی و مطابق با عدل و عدالت خداوند متعال و حقوق اسلامی انسانی اجتماعی و فردی عمل بشود یعنی ضررهای مالی را با مال جبران کنید و ضررهای جسمی و هتک حرمتها را مقابل به مثل است و بدانید تعدی هتک حرمت از ما نع شدن از اظهار نظر سخنرانی و اعتراض و انتشار و رسانیدن پیغام حق شروع می شود و درکلیه مسائل سیاسی و رشد نمودن فرهنگی و برگزیده و منتخب شدن و آموزشهای زندگانی زیست محیطی و مسائل متمایزبودن نژادی انسانی و نصب لقب نژادی و تلقین ها و عادتهای باطل ظلم مخفی به زیان کسی و یا جتماعی و جرمهای بالاتر تا مثل مصداق هابیل و قابیل و در همه موارد فردی و شخصی توافق و بخشش اصولی و رضایت بحق درست است بدانید و آگاه باشید از نظر بررسی اعمال انسانها و سزا و جزا و پاداش اعمال نیک و بد در دنیا و آخرت از نظر خداوند نظارت کننده و بیننده مخلوقات کل دنیا یک روز است و نظارت همیشگی است روز حساب روز کتاب روز جزا روز قیامت یعنی ثبت نمودن اعمال انسانها و زنده نمودن و مردن و جزا و پاداش اعما ل و حق حقوق بندگان خداوند ضایع شدنی نیست به مرور زمان و همچنین آفرینش جهان هم همینطور است از نظر خداوند متعال صاحب آفرینش و مخلوقات و عالم و آگاه و نظارت کننده و بیننده اعمال کل د نیا یک روز است بوسعت کل جهان هستی و خلقت جهان است روز حساب روز کتاب روز جزا روز قیامت زندگی ما وپدران ما و آیندگان ما جزو روز قیامت است یعنی مردن و زنده شدن به امر خالق جهان است اوست ازلی و همیشگی خداوند کتابهای آسمانی را از جمله قرآن را با جهان خلق نمود و با جهان هم تمام می نماید و این آفرینش و هدایت اوست یعنی کل جهان کتاب خداوند است خداوند جهان می فرماید و هدایت می نماید قوانین او کل قوانین جهان هستی و خلقت و هدایت اوست یعنی کل جهان را با خلقت و هدایت و آفرینش بوجود آورده است و حیات بخشیده است یعنی نظم ترتیب یافتن موجودات و انقراض شدن از نظر ما هم آفریدگاری اوست برای هدایت انسانها است و آیات او بوسعت کل جهان هستی و تمام آفرینش اوست و قوانین انسانها باید بهترین قوانین هدایت و آموزش آیات امر حقعالی باشد تا انسانها را به سعادت کامل و به جنت اعلا برساند انشاء الله الحمد لله رب العالمین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی انشاء الله انشاءالله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ء الله - حریم حرمت تقاص قصاص حق حقوق انسانی اسلامی قرانی اجتماعی