بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العالمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایا ک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم گروه های اقتصادی باید برای هرمنطقه واستان و شهرستان تشکیل شود و گروه ها ی صادرات واردات برای هر منطقه تشکیل شود و کالاهای مورد نیاز بدون جایگزین و کسری را برای هر منطقه از کشور را وارد کنند و کا لاهای مازاد بر احتیاج تولیدی همان منطقه ازکشوررا صادر کنند با هماهنگی و کارشنا سی شده کامل در سراسر کشور و همچنین در سطح جهان مراکز پخش و شعبه محصولات تولیدی داشته باشند و هردم سنجش و میزان بازار اقتصادی داخل و خارج و همه مناطق را داشته با شند و کسریها و مازادها مشخص و معلوم باشد که در قیمتها اثر گذار نباشد بطور فعال گروهی و متصل باشند در موارد و تما سها تا در همه امور و در این دسته از اقتصاد کم کسری نباشد و این یکدسته از کروهای اقتصادی است که بخشی را اداره می کند و همه ازمردم و برای مردم هستند و صاحب سرمایه عموم مردم که در آن قسمت کار و فعالیت میکنند و دیگر قسمتها هستند و برگزیدگان اقتصادی مردم مدیریت نظارت واداره می نمایند آن فعا لیتها را و همینطور همه دسته جات اقتصادی باید به همین طور عمل کنند با سرمایه های جمعی و شغل همگانی و همچنین گروهها ئی که مشغول سا خت ساز و شهر سازی و مناطق مسکونی و مراکز کارخانجات هستند با ید درسراسرکشور بطورمستقل و سنجش و نیاز و هماهنگ برای هر منطقه شروع بسا خت و ساز نمایند بصورت مشارکتی و سهمی و هر منطقه یک تا پنج گروه و یا بیشتر به هرمیزان لازم با نظم برای هرقسمت متشکل شوند برای پروژهای مختلف و با کارشنا سی های دقیق وآینده نگری اقدام توسعه نما یند برای همه ومناطق سکونت باید فاصله زیادی با مراکز استانها داشته باشد و مستقل عمل کند تا د یگر نیاز نباشد که افراد برای شغل یا اینکه آموزش عمومی و دیگر مایحتاج زندگی روزمره به مراکز دیگر استا نها مراجعه کنند و باید مراکز بهداشت درمانی بطور کامل و مراکز آموزشی و تربیتی از کودکستان تا اتمام آموزش دانشگاه در نزدیکترین مکان به محل سکونت جمعی باشد بطوری که با پیاده روی هم بتوانید به ان مراکز مورد نظر برسید همگان و مراکز سکونت و شغل و دیگر متعلقا ت مورد نیاز زندگی بطور کامل آماده و در اختیار عموم قرار بگیرد و گروه دیگر اجتماع از آن استفاده مورد نیاز را بنمایند ببرند چه اقتصادی و چه سکونت و شغل آماده برای اقدام و همه کارهای اقتصادی باید دسته بندی و مجزا و با نظم خاص عمل کند تا نتیجه مطلوب بدهد و هر قسمتی از مناطق اقتصادی کسری سرمایه داشت از قسمتهای دیگر که مازاد سرمایه دارند تامین شود انشاء الله الحمد لله رب العالمین برای شکل دهی نظم اقتصادی درون کشور باید اول هیاتهای مدیریتی تشکیل شود برای تشویق و ارشاد و نظم و سازماندهی و مجتمع نمودن و مجزا ودسته بندی نمودن نوع فعالیتها و امکانات موجود و نیازهایی که مورد درخواست است و امکاناتی که لازم است تدارک ببینند و برای نظم انظبات اقتصادی و آسود گی اشتغال و زیستن همگان باید اموزش ببینند و ارشاد شوند به طریق بهتر عمل نمودن با آرامش و خیالی آسوده و امید اعتماد واطمینان برای امور اقتصادی سهمی و مشارکتی گروهی و بترتیب همه جزو دسته جات اقتصادی شوند و سرمایه ها دور و وروی هم جمع شود و با اسلوب بمرور زمان با خیر و صلاح اندیشی سامان دهی و سازمان دهی شود در همه امور برای دفع سرگردانیها و گرفتاریها و مشکلات که گریبا نگیرجامعه است بخاطر متفرق بودن امکانات اقتصادی و اجتماعی است و الگوی منظم نداشتن در فراورده ها و محصولات و تولیدات و مقولات مختلف است و باید برای همه نیاز امور از طفولیت تا موقع پایان عمر برای همه امور اجتماعی امکانات اقتصادی بطور اصولی با روال پیش بینی واندیشیده شود و عمل و اقدام شود انشا ءالله و تا نا امنی و بی ثباتی اقتصادی وامور زندگانی بر طرف بشود انشا ءالله که همه با نظم و سازماندهی عمومی دسته جمعی حاصل می شود و میسر میشود و هم در کلیه آموزشها در همه امور اجتماعی کلیه دسته جا ت علوم واموزش امور زندگانی و علوم قرآنی و عبادت و نیایش همگانی با قوانین راحت بخش و امید بخش برای همگا ن در کلیه امور زندگانی با دسته جمعی واجتماع حاصل میشود انشاء الله و عدالت و میزان اندیشی اصولی در همه امور اجتماعی وبرای ثبات دین و ثبات شخصیت استواری و افزودن علم و معرفت و تربیت و افزودن به کمالات انسانی رشد تعالی برای زمان حال و آینده باشد و هر قوانینی بهرشکل که بغیر نیاز است و مانع از صراط مستقیم حقتعالی است ومانع ساختن یک پارچکی جوامع انسانی و برای رشد تعالی حال وآینده است وعادت باطل است وهیچگونه مشروعیتی اجراعی ندارد و لا اینکه به جامعه تلقین و تحمیل شده باشد و مثل جاهلیتهائی است که به جامعه تحمیل شده ورسوب کرده وعادت شده و باید پاک زدوده بشود باید اصلاح و ملقا بشود انشاءالله تا راه برای اصلاح امر حق وامورجوامع انسانها هموار بشود انشاء الله و باید از کلیه ظرفیتها درهمه امور چه سیاسی اقتصادی فرهنگی و جمعیتی به طریق راستی و درستی استفاده بشود و باید هیاتهای کارشناسی برای اصلاح و تدوین قوانین درست جدید و اجرای نمودن درست مطابق با شرع مقد س و علم و عقل سلیم و احکام اصولی دین مبین اسلام خالص بر صراط مستقیم اصلاح امورخلق الله تشکیل و اقدام و عمل بشود انشا ءالله الحمد لله رب العا لمین اسلام علی بر عدالت و عدل پیشگان وصدیقین و رعایت کنندگان حریم وحرمت حد ود الله و دین خالص لله و اعمال عمر و سرمایه زندگانی بندگان خالق جهان اسلام علی بر عمل کنندگان به عدالت عدل در همه امور انسانی اجتماع فرهنگی آموزشی اقتصادی انتخاباتی نژادی جمعیتی پست و مقام مدیریتی و قبیله ای و عشیره ای و نسبی جداتی نسبت به همه خلق الله و همه مسائل آنها و پرهیز از و تبلیغات فریبنده و دروغ و نادرست منحرف کننده در زندگانی بشری و انسانی انشاء الله اسلام علی بر و عباد لله الصالحین و صدیقین و شهدا و معصومین و صادقین نیکو کاران و تصدیق کنندگان انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان الحمد لله رب العا لمین انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله- تجارت اجتماعی واقتصاد عمومی