بسم الله الرحمن الرحیم

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی و عمل و اجرا نمایید تا رستگار شوید انشاءالله قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العاقبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بدانید پیروان پیامبر موعود موجود ظهور امام محمد المهدی الهادی الحجت ابن الحسن یا الحجت الحسنی ایام الله در این زمان تمامی وحی ها وهدایتهای الحمدلله رب العالمین خداوند متعال را و همه هدایت ملائکه و انبیاءالله کتابهای مقدس و قرآنهای انبیاءالله را تا بحال که از جانب حضرت حقتعالی الحمدلله رب العالمین نازل شده است بر رسولان امر حق وهمه برای هدایت انسانها است را در بر می گیرد و با دیده محترم و احترام می نگرد محترم می شمارد و کلیه هدایتهای پیغمبررا از اولین الی آخرین نامها صحیفه قرآنی و هدایت همه خیر و مصلحت و صلاح سرلوحه همه هدایت کنندگان است در امر دین حق تعالی خالص لله و در جهت رضوان الله می دانند انشاء الله و هدایت همه صدیقین مصلحین را از زمان خلقت بشر نخستین انسان حضرت محمد آدم و حوا تا به حال را از خودشان متعلق به خودشان و برای هدایت امر پروردگار برای خودشان می دانند و قدردانی می نماید و در جهت اصلاحات به نیکوترین ها و اعمالهای نیکو برای رشد تعالی و انسانها قدم بر می دارند و سخن می گویند و عمل می کنند و به گذشته می نگرد و با در نظر گرفتن اینکه پدران ما خواندن و نوشتن مثل این زمان نداشته اند و دسترسی نزدیک و آسان هم به همدیگر نداشته اند از نظر اجتماعی و امکانات وعلم دانش این زمان آگاهی همگانی نداشته اند و در همان موقعیت مانده و پسنده نموده اند بدانید که شکل گیری کتابهای مقدس قرآن های انبیاءالله به کل دانش و علم و تجارب و درآیت زندگانی انسانها از زمان خلقت بشریت انسانها بر می گردد و از انسانهای اولیه و شکل گیری حروف و تکلم و سخن و قراعت صحیح و یاد گرفتن سخن گفتن با نظم و تلفظ نمودن کلمات و تمرین های مداوم معلمین پیامبران و تکامل و نظم ابزار نوشتن تا به شکل کنونی و تشکیل حروف کلمات زبانهای مختلف به تعداد و شکل کنونی و همه اراده هدایت خداوند متعال برای پیشرفت و نجات و سعادتمندی انسانها بوده است و نه جهانی وجود داشته نه مخلوقات و انسان و نه نعمتهای کنونی و همه را خالق جهان الحمدلله رب العالمین هدایت خلقت او بر انسان بوجود آورده است و ما باید شکرگذار قدردان خلقت خودمان و همه نعمتها ی پروردکارباشیم انشاءالله و ما قادر نیستیم و معرفت قدردانی زندگانی و نعمتهای او را که به ما عطا و ارزانی نموده بجای بیاوریم وخداوند جهان آفریدگار همه جهانها و عالم ها و علم ها و نعمتها و مخلوقات می باشد و قادرو تواناست که به مخلوقات انسانها در آخرت زندگانی دوباره ببخشد و نعمت ها اعطا فرماید انشاءالله و تغدیر و تشکر از پیشرفت علم دانش و رشد هدایت خداوند متعال برای هدایت و انسانیت و معاشرت و هدایت و انفاق و محبت به همدیگر به طریق نیکوتر و جدیدتر از بهترین اعمالها است انشاءالله و باید در امر و احکام دین کله حقتعالی همه از حق و حقوق انسانی اجتماعی مساوی برابرند و در پذیرفتن و کسب نمودن عبد و عبودیت حق و حقوق بندگی خداوند متعال و هدایت در دین کله اسلام و قرآن خلاصه شده است همه برابرند انشاءالله و در امر بدست آوردن و کسب نمودن علوم ها و اسم ها و صفتهای نیکو و نعمتها و حق حقوق اجتمائی و انسانی و اسلامی و هدایت بر همدیگر انشاءالله که هدیه از جانب صاحب خلقت انسان و اراده هدایت اوست انشاءالله همه برابرند و با تلاش و کوشش و سعی در امر رضوان و صواب حق تعالی اداره امور جامعه سیاسی و اجتماعی و اداره امور دین اسلام و هدایت اجتماع را بدست می گیرند انشاءالله با هر لباس و هر کلام و صفت نیکوی امر حق و سخن و قرآن مالکیت همه ازان خداوند متعال الحمدلله رب العالمین است و باید معاندین جاهلیت پیشگان مخالفین اصلاحی واصلاحات قوانین های باطل را کنار بزنند و امور دین و جامعه های مسلمین و دیگر ادیان و مذاهب امور و خلق الله دیگر جوامع را اصلاح و به صلاح آورند به تمام معانی و هدایت و امر خداوند متعال است انشاءالله بدانید پیروان انبیاءالله اعزام که همه از طرف خداوند متعال هستند با همدیگر دشمنی ندارند و نداشته اند بلکه برای هدایت به همدیگر به بهترین اعمالها سفارش و هدایت و کمک می نموده و می کنند و رضایت حقتعالی را در نظر می گیرند در امر خلق الله و پیروان راستین آنها همیت طور فکر می کنند و می اندیشند و عمل می کنند بهترین ها را و مثل معلمین که در یک مدرسه و در کلاس های مختلف در زمان خودشان علم می آموخته اند هستند و در دوران های مختلف درس و پند اندرز و سنت های نیکو و رشد فکری و رفتار کردار مرام اخلاق رشد فرهنگی علمی اجتماعی اسلامی انسانی می داده اند و هستند و همه انسانها باید تغدیر و تشکر دائم از آنها انبیاءالله و اولیاءالله را بجای بیاورند برای خوشنودی خداوند متعال انشاءالله .اللهم صل علی محمد و ال و محمد المهدی الهادی بسم الله الرحمن الرحیم بدانید درباره - گفتار نیک پندار نیک و کردار نیک که هدایت اولیه خداوند متعال است و سنت های بحق و نیکو که همیشه در همه ادیان و مذاهب الهی وجود داشته است و سرمشق زندگی انسانی بوده و هست و است و سفارش و امر به معروف و نحی از منکر نامیده شده است و اصلهای فکری اخلاقی و روانی و مرامی و باور وعادت نیکو است که باید احکام آن را از کودکی آموزش بدهند برای هر انسان از طفولیت برای زندگی با انسانیت است بجای اینکه از طفولیت از نژاد نسب لقب و قبیله واعمال باطل کذشته به آنها بگوئید و تفاخر مباهات و متمایز بودن را القا کنید و مسائل گذشته از دیگر بندگان خداوند متعال را در ذهن خلق الله پرورش بدهید و خسرانهای اعمال و مسائل و زیانهای دینی ایمانی ببار بیاورد و مشکلات اجتماعی خلا ف صراط مستقیم و دین حق خالص و لله است و تلقین تفهیم و القای باطل علیه اسلام و مسلمین است وباید برای عدالت دین ایمان حق راستی اسلام قرآن الحمدلله رب العالمین بپرهیزید از این اعمال ها و امر خداوند متعال است برای بندگانش و بدانید همچنانکه هدایت خداوند متعال و هدایت انبیاءالله آیات قرآن هدایت و آموزش است اسمها و صفتهای نیکو و مسائل و پیش آمدهای روزگار و آفریدگاری خداوند متعال همه هدایت و آموزش است و در ایمان و باور و عادتهای خلق الله اثر می گذارد اگر در جهت معروف و حق باشد یا در جهت منکر و باطل و بخشی از زندگانی انسانها می شود و بهشت و عذاب دوذخ هم برای همین امر حق است انشاءالله - درباره گفتار نیک یعنی سخنها را صلح آمیز و نیکو و درست و راست است برای هدایت و بر حق لله بیان نمودن است و در راه حق و عدل و لله بر صراط مستقیم و در جهت صلح صلاح و سلامت اجتماع انسانی است با مفهوم نیکو بیان کنید برای اینکه نتایج نیکوی انسانی اسلامی اجتماعی است که رشد فکری و رفتاری و مرامهای خلقیات نیکو و درست به عمل آورد انشاءالله و بشود و از گفتار شرارت و جهالت آموز و جنگ افروزی دو بهم زنی یعنی خیانت دشمنی ظلم بپرهیزید تا صلح و سلامت اعتماد در جوامع حاکم بشود انشاء الله - کردار نیک یعنی عملکردهای صحیح و درست اصولی به حق با نظم رفتار ومرام فرهنگ اجتماعی در شبانه روز است که مردم انجام می دهند و احترام به حق و حقوق انسانی ارشاد انفاق به همدیگر است و معاشرتها مسالمت زیستن خلق الله است و آموزش های نیکوتر و رشد فکری و عقلی بر خلق الله است که کلیه اعمال و رفتار همگان را در بر می گیرد و حق و عدل و سلامت اجتمائی برای عموم می باشد و باید بر اساس صراط حق و لله رضایت و خوشنودی حق تعالی را در نظر داشته باشد انشاءالله - پندار نیک یعنی کلیه پند و اندرز و آموزشها و هدایتهای دینی و اجتماعی فرهنگی اخلاقی دینی وباورها و عادتهای اجتمائی انسانها را دربر می گیرد که نتیجه آن ساختن و شکل گیری اجتماع در آینده می باشد و آمرزش و مغفرت و سعادت را به همراه دارد و امید به خداوند متعال و جهان آخرت است انشاءالله و از طفولیت الی آخر عمر مثل اینکه زگهواره تا گور دانش بجوی است و دانش و مرام و فرهنگ و دین نیکو بیاموز است و باید عالمانه و برای رشد دینی اخلاقی و ایمانی و مرام نیکو و در جهت صراط مستقیم و دین حق خالص ولله باشد کلیه رفتار و کردار و مرامهای نیکوی اجتمائی باشد و باعث عاقل و بالغ شدن انسانها باشد و بشود انشاءالله و بخش عبادتهای ایام الله را و دعا و نیایش خالصانه برای حفظ دین و ایمان به خالق جهان و آخرت و پاسداری از سنت های بحق و نیکو و آرامش است انشاءالله و سازماندهی مداوم و مداومت در این امر یک آموزش و پرورش و باور و عادت نیکوی انسانی و آرامش بخش و امید به زندگانی و دانش انسانی آینده و جهان آخرت است و سازماندهی تبلیغات و اداره امور و مدیریت بتوسط روحانی که معلم رفتار و کردار و اخلاقیات و معاشرتهای اجتماعی است جای خود را دارد و مثل دکتر و حفظ سلامت روحی روانی جامعه لازم است اگر هدفش خالص لله برای خلق الله و ثواب امر حق و رضوان الله باشد درست است و یک اصل است مثل معلمین آموزش پرورش و جامعه و باید و حفظ بشود بر صراط حق و لله و هر مذهب و مسلک و دین نیکو داشته باشد پایدار واستوار می ماند و انجام دادن فرایض یا تکلیفها عبادت و دعا و نیایش نظم و ثبات و انظباط است و حفظ دین و ایمان پرهیزکاری و پایداری انسانی اجتماع و جوامع است همچنانکه هر دولت یا سازمان و ارتشی با نظم و انظبات پایدار می ماند دین وایمان جامعه هم با اجتماع و مجتمع شدن و انجام دادن عبادت دعاها و نیایش و تکلیفها بر اساس عبودیت خالص الله با نظم صحیح و مداومت در آن پایدار استوار می ماند و حق و حقوق و عدالت و سلامت جامعه برقرار مراعات و استوار می شود و بدانید کتابهای مقدس و قرآن کریم همه دریک مسیر هستند و در جهت امر به معروف و نیکوئی ها برای هدایت بشریت و ساختن اجتماع دین و ایمان به خداوند متعال و زندگانی انسانی با معنویت کامل است که همه خلاصه شده است در دین انسانها بنام اسلام و سلام و روشهای نیکوی انسانی اصیل پاک و پاکیزه همگانی از همه نظر که در خلقت و زندگانی و آفرینش مردن و زندگی بعد از موت خلاصه میشود که تمام تکلیفها و عبادتها و فرایض را عمل و اجرا می کنند و از تقوا پیشگان و عدالت پیشگان هستند به نحو اکمل کامل است دین سلام یعنی شروع نمودن درراه هدایت امر حقتعالی است در جهت کمالات خود شناسی انسان سازی عبادت و عبودیت و به احکام خداوند و اسلام کامل است که حاصل تلاش و کوشش همه انبیاءالله برای انسانیت بوده و هست است تا به درجه معنویت کامل و رستگاری دنیا و آخرت و به بهشت فردوس و جنت اعلا برسید انشاءالله اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته الحمد لله رب العا لمین - انشاءالله انشاءالله انشاءالله انشاءالله انشاءالله - انشاءالله انشاءالله . پیروان محمدالمهدی الهادی موعود و ادیان مذاهب کتابهای مقدس انبیاءالله