بسم الله الرحمن الرحیم

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی عمل و اجرا نمایید تا رستگار شوید انشا ءالله قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صراط العظیم حی علی صراط المستقیم انا عبد الله محمد المهدی الهادی القائم الزمان بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن الحسنم رسول هدایت و سلا مت و سعادت و رستگار شدن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یا فتگان الصلاته خیرن من القوم و امت والنا س اجعین قل ا ن ربی یقذ ف با لحق علام الغیوب قل جاء الحق و ما یبدی الباطل و ما یعید قل جاءا لحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القرآن ما هو شفا ء و رحمته للمومومنین این کلامها و سخنها و بیانها و قرآنها پیامها ازمحمد المهدی الهادی پیامبر موعود موجود و منجی و هادی عالم بشریت و انسانها است ابلاغ به کلیه جوامع مسیحی و یهودی و کلیه مذاهب و فرق ازهر کلیسا وعبا دتگاه وهر قبیل ومذهب مسلک است اینست اسم ذ کرحق تعالی الحمد لله رب العالمین دین وآئین همه جامعه ها و جوامع آنها را (بنام دین وائین سلام می نا مم) (سلامsalam )یعنی دوستی و معاشرت و محبت داشتن به همدیگر و خلق الله و مطابق با رضوان حق تعالی پروردگار خالق جهانیان و همه پیامبران و رسولان اوهمه آنهائی از خلق الله که رستگار شدند و به جنت و بهشت اعلا پیوستند انشا ءالله در نتیجه اعمال نیکوی و درست فرد و اجتماع و خودشان و اعلام می دارم ( سلام salam)و کلیه کنیسه ها و کلیساها و دیگر جاهای عبادتگاهای اجتماعات را (بنام مسیح بنامید کفا یت میکند یا عبا دتگاه عیسی مسیح بنامید )(یا جای عبادت حضرت محمد آدم وعیسی مسیح بنامید) و نام مسجد هم از مسیح و جد مسیح گرفته شده یعنی جای جدیت درعبادت و اعمال نیکوی اجتماع است خلاصه کلام مسجد از اسم مسیح و جد مسیح گرفته شده است ( و جای امرحضورخا لق عیسی مسیح است واعلام میدارم من الله توفیق انشا ءالله ) و بدانید نام همه رسولان و پیامبران خالق جهان را محمد است و می توان نامید یعنی ازعالم غیب آمد از آسما ن آمد از کره ماه آمد نور مثل ماه به زمین آمد از سوی خالق جهان پروردگار برای هدایت و کتاب به زمین آمد خلق شد بتوسط الحمد لله رب العالمین این پیغام را به کلیه جوامع مسیحی و یهودی و کلیه فرقه ها و پیروان کلیساهای مختلف برسانید با هرعقا ید دینی و ایمانی مختلف و به همه مردم در سطح جهان ابلاغ و اعلان کنید و برسانید و کلیه کشیشها و روحانیان مسیحی و یهودی و کلیساها را باید با سازماندهی جدید و به یک اسم بخوانید و آموزشهای جدید ی را شروع بنما یند همگان و درسهای جدیدی بیاموزند انشاءالله که همه درجهت منفعت و زندگی و رستگاری دنیا و آخرتشان برصراط عظیم و مستقیم خالق جهان میباشد و باید هر صبح قبل از طلوع آفتاب و ظهر وغروب و شام با ذکر دعا و نیا یش عبادت وعبودیت بیاد خالق جهان و قدردانی و شکر گذاری طلب آمرزش و مغفرت کمک ونعمت و هدایت بر صراط حق وعظیم و مستقیم پروردگار خالق جهان را تدوین و تلقین و آموزش و به جای بیاورید با نیتهای درست و نیکو انشاءالله بصورت اجتماعی و خانوادگی و فردی برای حفظ دین و ایمان و سلامتی و به آرامش و دانش و کمالات و استواری و سعادتمندی کامل انسانی رسیدن در زندگی این دنیا و رستگاری و بجنت اعلا رسیدن و پیوستن درجهان آخرت است انشاء الله بدانید کامل شدن دین و ایمان هرفرد و شخص و خانواده و اجتماع با پایداری و مداومت انجام دادن فرایض وعبادت دین نیکو و آموزش مداوم است و ستایش به سپاس کذاری خلقت آفریدگاری خالق جهان است و حیات خودتان و همچنین از کلیه خلقتهای خالق جهان قدردانی است انشا ءالله و شکرگزاری وعبادت بنمائید از کلیه نعمتها وهدایتهای خالق کل مخلوقات انشاء الله وحضرت عیسی مسیح سلا م الله علیها و سازماندهی اجتماعی و دورهم جمع شدن برای حل مشکلات زندگی و جا معها و خانوادها انشاء الله در هر روز هم بصورت دعا و نیا یش و عبا دت و سپا سگذاری خالق جهان و هم برای مشورت و جویای احوالات هم و کمک و محبت وانفاق وهدایت نمودن به همدیگر در کلیه امور اجتماعی و منطقه ای و محلی وبصورت منسجم و انسجام و همدمی و همدلی یعنی هم صحبتی جمعی یک کلام الله وذکرامر حقتعالی را گفتن باهم وارشاد و انفاق احسان هم کلامی درحل کلیه مشکلات زندگی هرخانواده و اجتماعی و کشوری و مسائل خودتان را حل نمائید و با ارتباط مداوم با آفریدگار خالق جهان بسوی لقاء الله با پیشوائی و جلو داری پیامبران حضرت حقتعا لی و(حضرت عیسی مسیح سلام الله علیها) انشاء الله و ارشاد کمک و آموزش به همدیگر برسانید واز هدایت مجموعه قرآنهای انبیاء الله یعنی جمیع کتابهای مقدس که آخرین آنها صحیفه ها نامها قرآنهای پیامبررسول الله برگزیده و مصطفی والحجت برحق ولی الله امر زمان الحمد لله رب العا لمین پروردگارعالمیان هستم انشاء الله فیض کامل ببرید انشاء الله و باید به زبان محلی وسخن خودتان نیکوترین و احسن ترین استفاده ها را ازهدایت آیات نیکوی به حق قران کریم وذکرهای نیکوآموزنده قران که همه وجه مشترک دارد در تمامی کتابهای آسمانی را ببرید و بنما ئید انشاء الله وهمه هدایت امر پروردگار برای همه انسانها و بشریت است و توشه و سرمایه زندگی خودتان بر صراط مستقیم وعظیم و بر اعمال و رفتار خودتان بنمائید انشاء الله اسلام علی برجمیع خلایق وعبادالصالحین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان درهمه عصرها و زمانها و رسولان امر حق در تمام جهانیان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمد لله رب العا لمین. انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله .اللهم صل علی محمد وآل محمد المهدی الهادی - پیام اسلام برای همه جوامع ومذاهب درعصرظهور موعود