بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هو الله احدالحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم انا عبد الله محمد المهدی الهادی ا لقا ئم ا لزما ن بقیت الله فی ارضه الحجت ابن ا لحسن رسول هدایت و سلا مت و سعاد ت و رستگارشدن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یا فتگا ن الصلاته خیرن من القوم وامت و الناس اجعین قل ان ربی یقذف با لحق علام الغیوب قل جاءا لحق و ما یبدی الباطل وما یعید قل جاء الحق و زهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفا ء ورحمته للمومنین یا ایها الناس بدانید بیعت تبعیت وتابعیت کامل با امام زمان اخرین منجی عا لم بشریت انسانها برکزیده ومصطفی الحمد لله رب العالمین برای همه پیروان بهرمندی ازمعنویات وهدایتهای امردین حقتعا لی اسلام قران و صحیفها قرانی ونامها ی پیامبر دراین عصر زمان برای عموم مسلمین خلق الله است و تصدیق و اطاعت نمودن منویات ابلاغ شده امرحق است انشا ءالله و بیعت بین رکن و مقام با امام زمان با معرفت طواف و زیارت خانه کعبه است و شهادت دادن به حقانیت وحدانیت وعبودیت دین حق خالص لله است وتصدیق رسالت وهدایت برکزیده حق تعالی است و پیروی عمل واجرا نمودن کلیه معنویات هدایتها دراین زمان و تحول و تحقق در تکلیف خواسته شده و تغییر وهجرت درعملکردها بطریق نیکوترواحسنترین امری که ابلاغ شده است که خیر صلاح رستگاری مسلمین به عدالت است برای همگان و در عبادت و ذکر دعاها و پرهیز نمودن از شبه و شرک جاهلیت و عادتهای باطل گذشته در پیشگاه پروردگار عالمیان است در دوران عمر و شهادت دادن به یگانگی وحدانیت الحمد لله رب العالمین وعمل به رسا لت وابلاغ امرحق رسول الله امام محمد المهدی الهادی موعود و موجود است و هرکسی که در این جهت عمل و اجرا و حرکت کند و تصدیق نماید رستگار می شود انشاء الله و بیعت وتابعیت امام زمانش نموده است و خداوند توفیق می دهد به هر که در این جهت هدایت شود وهدایت نماید ورستکارانند انشا ءالله بدانید بیعت وتابعیت با امام زمان جهاد فی سبیل لله درراه هدایت الحمد لله رب العالمین است جهاد واصلاح درونی و بیرونی هم برای خودش هم برای تحول فکری واخلاقی جامعه اسلامی واصلاح اموربرای پیروان پیغمبران است و ترد مترود نمودن شیاطین جن انس و طاغوت و اعمال باطل و صفات رذیله جاهلیت از جانب خودش وهم برای اجتماع و توبه از گناهان گذشته وانفاق در راه خداوند پرهیز نمودن ازعادت باطل گذشته و ترد و مترود نمودن ظالمان ستمگران و مشرکان طاغوت پرستان وآنانکه دینشان و سخنانشان با شبهه و شرک است جاهلیت پیشگان مستکبران از اداره امور جامع مسلمین و دیگر ملتها و توبه انفاق تقصیر از گناهان و اعمال باطل گذشته است و مبارزه با دشمنان معاندین و جن و انس و مخالفین هدایت و اصلاحات بحق ولی الله امر امام زمان است هو الذی ارسل رسوله با لهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله وکفی با لله شهیدا 28. سوره فتح -اوست کسی که پیامبر خود را به [قصد] هدایت‏، با آیین درست روانه ساخت‏، تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند و گواه‏بودن خدا کفایت می‏کند- ولو اننا نزلنا الیهم المائکته وکلمهم الموتی وحشرنا علیهم کل شی قبلا ما کانو ا لیو منوا الا ان یشا ء الله لکن اکثرهم یجهلون - 111(سوره انعام . واگر ما فرشتگان را به سوی آنان می‏فرستادیم واگر مردگان با آنان به سخن می‏آمدند، و هرچیزی را دسته دسته در برابر آنان گردمی آوردیم ‏ ‏، باز هم ایمان نمی‏آوردند- جز اینکه خدا بخواهد- ولی بیشترشان نادانی می‏کنند- وکذا لک جعلنا لکل نبی عدوا ا شیطین الا نس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شا ء ربک ما فعلوه فذ رهم ما یفترون - (.112وبدین گونه برای هر پیامبری دشمنی ازشیطانهای انس وجن برگماشتیم‏. بعضی ازآنها به بعضی‏، برای فریب [یکدیگر]، سخنان آراسته القا می‏کنند؛ واگر پروردگارتومی‏خواست چنین نمی‏کردند.پس آنان را با آنچه به دروغ می‏سازند واگذار- و برای معاندین و مخالفین مستکبرین و بدخواهان وعوامل پیروان شیاطین هدایت امر حق میسر نمی شود و عذاب دوزخ الهی برای آنهاست انشاء الله کافرین و مشرک پیروان شیاطین جن و انس مخالفان و معاندین به هدایت انبیاء الله و به هدایت رسول الله زمان و بر گزیده مصطفی این زمان مترود خداوند ملائکه پیغمبران و خلق الله مسلمین هستند و به عذاب خداوند گرفتار و به دوزخ می روند انشا ءالله بدانید پیغام امرحق درمسئله اینکه در بهشت جنت آسمان و امر فرمان امرحقتعالی به ملائکه مبنی سجده برآدم و سر پیچی و تمرد و تکبر نا فرمانی ابلیس از فرمان خداوند و رانده و مترود شدن ابلیس از درگاه خداوند و حسادت و تکبر دشمنی شیطا ن وفریب دادن حضرت آدم حوا را و پذیرفتن شدن توبه حضرت محمد آدم حوا بتوسط امر حقتعالی را به این مضمون و آیت است که در مورد فرزندان حضرت ال محمد آدم حوا و بعثت و رسا لت هریک از آنها برای هدایت الناس به امر حق تعا لی است و برای عموم فرزندان آدم حوا انسانها مصداق دارد وعوامل و پیروان شیاطین یعنی اینکه از فرزندان آدم حوا هر که پیروی از شیا طین را بکند بنماید از بهشت رانده بیرون می شود یعنی حساب کتاب اعمال بر اساس عمل نیک واطاعت امرحق است و بهشت و دوزخ است و آنهائی که در کردار مثل رذیله شیطان در خودشان عمل و اجرا کنند مثل استکبار تفاخر برتر بودن واز جنس دیگر ومتمایز بودن و صفات رذیله است و در نتیجه فریب و ظلم دینی علیه اسلام آیات قرآن وعقیده فرهنگی و اجتماعی شعور شئون درحق حقوق عموم و ضایع نمودن و حریم و حرمت دیگران که جاهلیت گذشته است در پیشگاه خداوند و برخلاف امر حق خداوند جهان اسلام قران هدایت انبیا ء الله آفریدگار جهان است واطاعت امر حق را ننموده اند هم از درگاه خداوند حقتعالی رانده می شوند و هم اعمالشان دشمنی با بنی آدم و پیروان دین حق خالص لله است و سعی شان بر اینست که مردم را در جهل و نفهمی گذشته و گمراهی شرک شبهه و جاهلیت و جنگ فتنه برای امیال باطل نگهدارند و دنبال رفتار و کردار شیطان و ظلم باشند و برای همه جوامع مصداق دارد بشناسید آنها را چه کسانی هستند نمونه اش تصدیق و اطاعت عمل نکردن به امر حقتعالی هدایت صحیفه ها ی قرانی موجود در این زمان است و کردار عملکرد و سخن سردم داران حاکمان علیه پیغمبر است در مورد امتیاز تقوا برای مومنین یعنی هر موئمنی که امر و درجه تقوا را درک نمود باشد به خودش اجازه نمی دهد هیچگونه اعمال شیطانی ظلم و فتنه و ضایع نمودن حق و حقوق علیه مومنین و مسلمین و دیگران را داشته باشد چه ظلم مادی و چه معنوی وچه فرهنگی اجتماعی روا بدارد(بدا نید اکاه باشید یا ایها الناس درکل ایام الله خداوند افریدگارجهان و پیغمبرانش در همه جوامع برای دین وآئین و هدایت بندگا نش خلق الله آموزگارخدمت گذارصادق و فداکاری در راه دین ایمان و اداره امور انسانها می خواهد (نه میراث خوارسلطه گر ومنفعت طلب (نه سربارمنت گذارمستکبر طاغوت با هراسم شکل عنوان و کسانی که هر پست مقام حکومتی بغیر از رعایت نمودن حق و حقوق و حریم حرمت اجتماعی مردم و آن اصلهای ایمانی و توحیدی و صداقت پست مقامی بدست بیاورند غاصب و مجرم ظا لم بحقوق اجتماعی و ان پست مقام هستند و بعذاب در دنیا و آخرت گرفتار می شوند انشاء الله بدانید و آکاه باشید همانطور که در قراعت سوره حمد با یک حروف معنی کلمات تغیر میکند و بر معانی ذکرها اثر دارد و باعث اشکال در نماز است همانطور هم دیگرکلمات در شناخت صفات ذات اقدس احدیت معنی مفهوم می دهد برای مومنین و مسلمین و تقوا پیشگان و عقیده پیروان دین حق خالص لله معنی دارد و اثر گذارد است و دیگر اسمها و ذکرها و صفت ها و القاب وآموزشها در دعاها و اعتقاد و دین و ایمان خالص بندگان خداوند جهان در دنیا و آخرت اثر دارد و در استجابت دعاها هم اثر میگذارد بغیر از نمازها که رکوع و سجود دارد دعاها هم مثل عبادت یاد و نام خداوند و عبد و عبودیت و شکر گذاری است از همه نعمتها و هدایت آموزش و تقرب پیدا نمودن بسوی خالق جهان الحمد لله رب العالمین است و قدردانی خلقتهای خالق جهان و باید کاملترین واحسن ترین و اصلح ترین ذکرها و سخنها که معنی و مفاهیم کامل خلوص نیت و عبودیت امر حق را داشته باشد معنی بدهد گنجانیده و ذکر شود بدون شبهه و شرک جاهلیت باشد که در روح روان شناخت دین ایمان جسم هم اثر دارد و باعث کامل شدن کمالات انسانی و معرف دین نیکوی خداوند سبحان می گردد انشاء الله بدانید خیر واصلاح در هر امری کاری و مسئله ای همان تقواست علاوه بر عبادتهای یومیه مثل نماز یعنی بهترین اعمال و ذکر را انجام بدهید وبرای هر عبادت دعائی در دنیا و آخرت خا لص ترین ذکرهارا بکوئید وبدانید بعد از هدایت صدر اسلام و رسول الله مذهبها و فرقه ها که شکل گرفته بنام امام واهل بیت و فرزندان آنها و خلفای راشدین سید میرزا وعام عرب عجم فرقه و دو دستگی در کشورهای غیرعرب سخن و زبان همه مجتهد ین و علمای دینی بیش نبوده اند و نیستند در شناخت دین اسلام و قران وهدایت امر حق چه آنهائی که از سنت و روش اولیه ان زمان رسول الله پیروی نموده اند و چه آنها که مجتهد بنام امام تقلید و مقلد مجتهد یا ولایت فقیه یا ولی فقیه می نامید و پیروی نموده اند و همه امامان که مینامید و معصوم نامیده شده و اهل بیت وابستگان به اصل نسب لقب اسمی در طول تاریخ همه عالمان و مجتهدین وآموزگاران دینی بوده اند درپیروی انبیاء الله و مالک عمل واعمال خودشان بوده اند و بدانید و آگاه باشید ولایت فقیه یا ولی فقیه بودن هیچگونه مشروعیت حق حقوقی برای حکومت یا اجرای قوانین باطل علیه مردم و اعمال ظلم یا حاکمیت بر مردم ایجاد نمی کند و مشرعیت با اجرای شرع مقدس است ورسالت هدایت پیغمبران حکمیت دارد ورعایت حد و حدود الهی ورضایت امرحقتعالی متضمن انست و درهر زمان و رای و انتخاب عموم مردم تکلیف وظیفه است برای هرانتخاب کننده که مدیریت و تکلیف برای هر شخصی تعیین معین می نماید و آن هم شرایط و حد و حدود حق و حقوق خودش را دارد در هر زمان و حقانیت و مرز و رعایت حق و حد حدود رای دهنده و انتخاب شونده مطرح است و تماما برای دفاع ازحق وحقوق اجتماعی رای دهنده است و لاغیر و تا وقتی که با رضایت و در دفاع از حق وحقوق رای دهنده است که به او رای داده مجوز دارد و لاغیر عموم مردم به حق و حقوق انسانی اسلام قرآنی دین حقه خداوند جهان و هدایت پیغمبران رای داده اند و برای افراد حکومت اشخاص هیچگونه مشروعیت و حق و حقوق ایجاد نمی نماید و همه آنها در اعمال و عملکرد خودشان مسئول هستند و بازخواست می شوند انشاء الله و بدانید ولی الله امر زمان خداوند به امر حقتعالی تکلیف را معین نموده است و برای عدالت امر حقتعالی و صداقت رستگاری عموم است و برای دفع شرارتها و ظلم ها و ستمگریها و دروغ بی عدالتی های در جامعه مسلمین حال و آینده است انشاء الله و فقط بر طبق و پایه امراعلام وابلاغ شده در صحیفها ی قرانی قانون انتخابا ت بر پایه عدالت عمومی شرعیت تکلیف انسانی اسلامی دارد با اصلاح لازمه برای کامل شدن و خالص اجرا شدن مطرح است و لاغیر ولایت فقیه یا ولی فقیه یعنی کسی که علم قرآن واحکام آموخته معلم یا مجتهد بودن در مسائل مالک علم و عملی که آموخته است می باشد و لاغیر مثل تخصص و درجات علمی که در دانشگاه رایج است و کسب می نمایند و می تواند سخن بگوید و مطلب بنویسد در امر هدایت د ین حق خالص لله و قرآن و جامعه و انتشار و آموزش بدهد و کسانی که تصدیق کنندگان و اطاعت کنندگان امرحقتعالی قرآن اسلام و امر اعضام هدایت و رسالت انبیاء الله وکتا بهای امررسا لت را قبول دارند و در امر هدایت رسا لت در هر زمان و جزا و پاداش عمل صالح آنها به امرخداوند جهان الحمد لله رب العالمین است و همگان پیروی علم و رسالت و هدایت انبیاء الله و پیروان آنها هستند هم مقلد وهم تقلید کنندگان آموزش علم پیغمبران آموخته آنها بوده و می آموزند اگر نیت آنها غیر از این باشد باطل است و همه علم کامل خالص درهدایت و برگزیده شدن وهدایت وحی الهام بتوسط الحمد رب العالمین والنورخلقت الله و به امر حقتعالی و در هدایت و رسالت انبیا ء الله خلاصه شده است و تصدیق به امر این که حق تعالی در این زمان معین نموده است کسی که در این زمان سیر الی الله و معراج نموده اند در جهان خلقت و عروج در زمان مکان و آسمانها ورسول الله امرهدایت است معنی معراج همین است وخداوند شاهد و مشهود اعمال نیک و بد شماست الله اعلم بدانید بقیت الله یعنی برگزیده خداوند است و کتاب الله او برای هدایت امرحق واول المسلمین هم یعنی رهبر مسلمین است پیغمبر امام زمان مسلمین است وهمه انسانها وآنها پیغمبران پیروان علم خالق جهان وحی و الهام سخن غیب استنباط ومصداقهای آموزنده هدایت کننده و آفریننده آنها اجمعین الحمد لله رب العالمین است بدانید دین و مرام انسانها هم رشد نموده بمرور زمان کاملتر شده بتوسط اعزام پی درپی رسولان وهدایت و آموزش و رشد نمودن انسانها و آنها مثل معلمین سواد خواندن و نوشتن و شکل گیری تکلم و سخن گفتن با نظم و تلقین درست نیکوتر و تشکیل حروف است که در ذهنها و فهم درک و عملکرد و زندگی انسانها را می سازد مثل اسم الله که به سخن و زبان دیگر ادیان به لفظ و سخن دیگری تکرار می نمایند و فرهنگ و آموزش هایشان چنین بوده است بعضی از لغات و عادتهای غلط از عصر جاهلیت گذشته بر اثر عادت در ذهن مردم باقی مانده و ریشه درزمان وجاهلت دارند وباید زدوده بشود بخاطر ظرروزیانی که دارد برای عدالت وحق حقوق وسلامت وشعور وشعون وحیثیت وسالم سازی اجتماعی درحال و آینده لازم است بدانید یا ایها الناس تمام دین وتمدن وانسانیت وپیشرفت انسانها اززمان خلقت بشر در پرتو وسایه و مرهون رحمت ومحبت وهدایت خالق جهان ونعمتها وعبد وعبودیت دین خالص حق لله است ودفاع ازانسانیت وهدایت انبیاء الله قران واحترام به حق وحقوق وعدالت ومجاهدت ها ی صا لحین وایثارگریهای اجتماعی بوده است و این ها حد وحدود دین حقتعا لی وحدود الهی و مقدس است و همه بنام شرع مقدس و هدایت امرحق و پیغمبران است بدانید در همه زمانها و تقلید و مقلد و پیرو بودن سخن قدیم است یعنی اینکه در امر شناخت دین مبین اسلام قرآن عبادت دعاها و عمل و مرام کردار و مسا ئلی که بلد نیستی و علم و سواد ان را نداری از کسی که آن عمل و علم را بهتر از تو می داند و تخصص دارد و معلم است یاد بگیر و آموزش ببین و عمل کنید و مسئله عموم مردم است و برای همه ادیان الهی و همه انسانها است یعنی یاد گرفتن و تمرین نمودن کسب تجربه و آگاهی یافتن برای بهتر و درسترعمل نمودن است مثل دانش آموز و دانشجو که از استاد علمی را می آموزد و بکارمی بندد مصداق همه جوامع است یعنی ازگهواره دانش بجوی بیاموز و دانش یاد بده و تکرارکنید تا فراموش نشود علم نیکوو عملی که کسب نموده شده برای بشریت انسانها است و شیعه و پیرو بودن همین معنی را می دهد و مسائل عموم جوامع و بشریت است درسطح کل جوامع طالب علم دانش مثل خلقت و هدایت خالق جهان بر مخلوقات است و شیعه در پیروی قبر قبرستا ن و جاهلیت گذشتگان و طایفه های و قبیله ای خاص نیست و شکل گیری بناهای و محل اجتماعات بشکل کنونی تماما بر اثر احساسات و تبلیغات منفعت طلبی و میراث خواری رقابت طایفه ای و قبیله ای و لجبازی ها نادانان و سواد کامل نداشتن و تهاجم و مسلط بودن فرهنگی و پیروی از ظلم عوامل حاکم و فخر فروشی مستکبران و ساکن شدن در آن مناطق مختلف شکل گرفته است و دائم بران افزوده شده است هم بتوسط تبلیغات هم مراجعه و زیارت و سیاحت و مثل تپه های خاکی که در طول زمان بتوسط امواج و حرکت باد شکل گرفته است و سخنان راست و دروغ و مخلوط که در طول زمان تکرار مکررشده است و مثل همین زمان و تبلیغهای بی اساس در قبرستان بقیع می باشد و در صدر اسلام قران هم همین طور عمل می نموده اند جاهلیت پیشگان نسبت داده شده بر اثر عادت نسل ها است محصور شدگان تبلیغاتی فرهنگی مرامی پیروان جهل جفنگ عادت باطل گذشته است آنها ولی الله امر حقتعالی پیغمبر زمان زندگی بعثت رسالت هدایت امرحق ابلاغ شده را نمی بینند وزر زیورقبر خاکی مردگان را می بینند برای خودشا ن اعمه تبلیغ میکنند و دنبال روی ازدروغ وباطل و شیا طین جن انس هستند وعذاب دوزخ را می بینند و می یا بند عذاب به دنبال دارد برایشان و مصداق آیه سوره یا سین (واناجعلنا اعناقهم اغللافهی الی الاذقان فهم مقمحون)هستند آب درکوزه خانه و آنها تشنه لبان درپی قبرخاجکان متعدد گذشته آب دهنده هستند - یاردرخانه انها درپی پیروی عادت باطل جنگ جهل جفنگ وغم اندوه می کردنند و خواسته شیطانهای جن انس مستکبران وجاهلیت پیشگان عوامل و پیروانش همین بوده است بدانید والحجت و رسالت ولایت وامامت امر حق فقط به امر خداوند جهان الحمد لله رب العالمین است ولاغیر ومراتب در قرآن ذکر و بیان شده است و کسانی که از حد و حدود خداوند وآیات قرآن عدول کنند و کسانی را که الحجت و د لیل و برهان از سوی خداوند نداشته باشند براسا س امیال و منفعت طلبی یا بزرگ نمائی برای زر و زیور و حفظ مصالح خودشان بیشتر از حق میزان بنامند و تبلیغ کنند گناهکارند و طاغوت سازی و در پیروی از فریب شیطان را نموده اند و تمامی آثار خسران اعمال برای آنها ست و همه آنهائی که به امر حقتعالی تصدیق کننده هستند و همه منتظران محقق شدن امر حق بوده اند پیغمبر نیت رسالت هدایت به راستی و درستی برای جامعه و خالص شدن اعمال و دین حقتعالی را برای امت و پیروان امرحق و نیکوئی را داشته و بهمین دلیل ذکرها وصفتهای نیکوی امرحق را در قرآن ذکرشده و برای عموم وصالحان خلق الله در جهت راه هدایت به امرحق تصدیق نموده و برگزیده ام برای هدایت و کسب نمودن است انشا ءالله صفتهای نیکو وبرای همه مومنین وموئمنه زن ومرد و مسلمین ومسلمه وعموم است برای پیروان ال محمد المهدی الهادی موعود وموجود رسول الله امرحقتعالی وپیروان انبیاء الله است و نیکوکاران صالحان و صاد قین صدیقین تصدیق کنندگان و برای هدایت همه جوامع و بشریت است نه برای نا میدن قبرها ی مرد گان وکذشتگان و میراث خواری پدر فرزندی تمایز نژادی نه پیروی ازخسران اعمال و طاغوت سازی واستکبار و شبهه شرک آلود نمودن دین وایمان خلق الله بندگان خالق جهان الحمد لله رب العالمین وازنامیدن اسمهای شبهناک وشرک آلود در دعاها و ذکرها وزندگان ومردگان برای خود و فرزندانتا ن بپرهیزید و ملاک عمل به دین خالص تصدیق و عمل به آیه های قرآن کریم است نه نقل قول و روایات گذشتگان که هرکسی میتواند تکرار نماید و نسبت بدهد پیامبرتمامی پیروان هدایت را با ذکر اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی وکلیه ذکرهای نیکو ومقدس حق لله درقران وذکر ایام الله انهارا به ذکر سبحانک یا سبحان الله سبوح قدوس مزین اراسته می نمایم انشاء الله الحمد لله رب العا لمین اسلام علی جمیع خلایق وتصد یق کنندگان وگروندگان به هدایت وعبا د الله الصا لحین الحمد لله رب العالمین اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یافتگان - انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله- ایمان توحید تقوا تصدیق حد حدود الله مرز بین کفر شرک شبهه طاقوت استکبار