بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هوالله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بدانید این مسائل مشکلا ت کنونی جامعه ما و مسلمین است و مثل همه مسائل دیگر تا حل نشود باقی است و ضرر و خسران خودش را به جامعه تحمیل می نماید قانون ازدواج باید اصلاح و به صلاح آورده شود و برای سلامت ازدواج و سهل و آسان شدن امر ازدواج و جامعه و تحکیم و دوام و آگاهی داشتن زن و مرد نسبت به مهریه و مداومت ازدواج و آشکار بودن در این زما ن است و مهریه باید در توان مرد و ادای آن را داشته باشد و به او تفهیم شود که هرآن با درخواست زن با ید عمل بشود و باید به عدالت باشد و برای دفع سوء استفادهای بعضی و برای تحکیم صداقت ها وصلح صفا و دوستی و محبت و یکرنگی بین خانوادها و جوامع می باشد برای دفع بی عدالتی سرگردانیها بهتراست مهریه ازدواج به قسمتها متشکل بشود یکی برای محرمیت تا امر تحقق ذوجیت ازدواج صبح مراحل ازدواج که ا صل مهریه است و درحداقل وحد توانایی مرد وتحقق توافق یافتن ازدواج با شد و نیمه دیگر پشتوانه تحکیم و دوام ازدواج است تا پایان عمر و هفتاد سال پس از ازدواج قسمت دوم برهفتاد سال تقسیم شود که اگر زن خواست درهر زمان بدلایلی جدا شود با رضایت دو طرف و ثابت شد که محق است اصل مهریه محرم شدن اول را دریافت مینماید به اضافه الی هرمدت دوام و پایداری امرهمسر داری بر قسمت تقسیم شده حق اوست و باید به او داده شود و اگر مرد خواست که به میل شخصی خودش بدونه رضایت زن ازهمسرش جدا شود و طلاق بدهد بدونه عذری وزن محق بود تمامی اصل مهریه محرم شدن اول را با ید بدهد به ا ضافه مبلغ مهریه مدت تقسیم شده تا زمان طلاق و پس از آن را ما بقی تا پایان تقسیم شده دیگر بعد یا اینکه مخارج آن زن را تامین کند تا ازدواج مجدد آن زن برای آن مدت بعد ازطلاق و یا هم طبق مهریه تقسیم شده بپردازد وانتخاب که کدام را انتخاب کند مخارج تا ازدواج جدید یا اینکه آن مبلغ را با زن می باشد و درصورت محق بودن مرد و داشتن هر مسئله ای در امرعدم ادای تکلیف ازجانب زن بر طبق شرع مقدس عمل بشود همچنین زن با آگاهی وعلم دانایی به گذشته و آینده با در نظر داشتن همه جوانب آینده وبا قصد رضوان حقتعالی می تواند و مختار است که مهریه و طلب خودش را به هرمیزان ببخشد یا اهدا نماید به هرحال مراقبت و محبت و هدایت تا ساماندهی جدید به عهده شوهر قبلی می باشد و همچنین پس ازموت درصورت داشتن اموال همین مصداق را درباره زن و فرزندان پیدا مینماید وارث برطبق شرع مقدس اسلام است این برای مسائل غیرمنتظره است که گریبان بعضی ها را میگیرد و سوئ استفاده ها و خسرانهای زیادی ازاین جهت دربردارد برای جامعه و تحمیل می نماید و کلیه مخارج فرزندان به عهده مرد می باشد الی آخرتا مستقل شدن مگر که زن شاغل باشد و با رضایت بخواهد بخشی ویا تمام مخارج را تقبل کند و درهمه موارد محق بودن دو طرف باید رضایت و توافق دو طرف به نفع احسن ترین ونیکوترین حاصل بشود ویک نفراز خانواده زن و یک نفر از خانواده مرد بر کلیه مراحل نظارت داشته باشند برای هدایت بهترامردرهر امر خیر وصلاحی و مصلحت در امر امکان ادامه زوجیت یا اینکه مفارقت درصورت نیازو بدر خواست هر دو نفر زوجیت باشد و همچنین در امر همسر داری و دفع سرگردانی وبی سرپرستی زنان برای نگهداری و مواظبت لازم و حفظ حرمت و حریم حفظ عاطفه و حیا و سرمایه و نعمت هدیه بشری با رضایت اولیه دوطرف مرد می تواند دو زوجه اختیار کند والی چهار که در قرآن ذکر شده است و در موارد مستحق بودن مرد با درنظر گرفتن شرع مقدس رضایت زن مطرح نیست وبا اطلاع قبلی با شد هم بخشی ازبیکاری درعصر جدید را حل مینماید وهم مشکلات بعضی ازخانواده هارا مرتفع مینمایند و این امر در حد توان هر مرد و هرخانواده با شد درحقیقت برای سرپرستی نمودن و سلا مت جا معه ها است که همه بفکرازدواج حلال باشند وتکلیفها مشخص باشد وسلامت جامعه و زندگی به طور صحیح حفظ بشود با امید بحمد ورضوان و خشنودی حق تعالی انشاء الله و بدانید درباره سهم ارث و میراث زن و نصف بودن که دستور قرآن است واینکه با ید زن ازمرد تبعیت نما ید درامرزندگانی و خانواده بحق و بجای درستش واینکه خالق جهان زن را برای مرد وازخود او آفرید ودیگری اینکه حضرت محمد آدم وحوا برهر رسول برگزیده ای ومصطفی به امرخالق ظاهرشوند حضرت حوا بصورت نیمرخ وسمت چپ و روی بطرف و نزد حضرت آدم ( صلی الله) می باشد ویک لحظه نمایان می شود و دوباره نیمرخ می شود و این به امر خالق جهان است و اوعالم می باشد به این امر و دیگر اینکه زنها خصوصیا ت و جزابیت خود را دارند و می توانند بر بعضی ازمردها مسلط شود و درنوعی از اسارت را بر بعضی از مردها موفق شوند چونکه همه با تقوا نیستند می تواند زندگی نیکو وعاقبت اندیش سالم را به خطر بیندازند هر چند برای گمراه نمودن باشد و خالق جهان افضلیت علم و دانش و توانائی مدیریت و اداره امور خانواده را به مرد عطا نموده است واین به معنای مسئولیت پذیری و حفظ نظم و اصالت اجتماع و خانواده و حما یت از زنا ن می باشد ونظم در امور زندگانی و سعادتمندی اجتماعی در دنیا و آخرت و این مسئله برای تقوا پیشگان درهمه زمانها چه مرد وچه زن ثابت شده است و اینکه خداوند نمی پسندد که حقوق مرد پا ئین تر از زنان قرار بگیرد و برمردان مسلط وموجب اسا رت بشود در دوعالم و خرد مندان مسئله را درک مینما یند هرچند بعضی از زنا ن بر بعضی از مردان مقدم ترند و جلوترند در مدیریت باشند و همه جامعه ها باید در همه مسائل خانواده با همزیستی مسالمت آمیز ومحبت دوستی و کمک به همدیگر برای حل مسائل زندگی و جامعه را پیشه و سرلوحه نمایند برای حمد و رضوان حق تعالی و ادای تکلیف به امید رستگاری و سعادتمندی و جزا و پاداش خیر حسنه و بر نیکوئی در آخرت به امر صاحب خلقت جهان و زن و مرد می با شد ویک نوع عبودیت وشکر گذاری وقدردانی نعمتهای حق تعالی است انشاء الله وهر قانونی علیه این امرو تهدید مردانست وزنا نست باید ملقا و اصلاح شود که همه مسلمین مسئول می با شند دراین مسا ئل و اختلاف سن از نظر حقتعالی مانع نیست متعادل باشد دراصل رضایت وخشنودی دو طرف وحقانیت مطرح است وعلاقه دوطرف به امرپیمان مقدس و صادقانه بودن و صحت درستی اعمال مطرح است انشاء الله ،وبدانید ازنظرحقوق اجتمائی وقانون همزیستی مشترک و مسالمت آمیز انسانی مساوی بودن زن و مرد فرقی ندارد ودرصورت اعتراف زن بودن وبرای مرد شوهر خود بودن است درحقیقت همه برای حمایت است از خانواده درهر امرخیر وصلا حی و اینکه آفرینش زن ومرد و زوجیت و نسل آنها نسبت بهمدیگر و حقوق اجتماعی یعنی حفاظت از اصل انسا ن بودن یا انسا نیت که با زندگی و حیات اشرف مخلوقات برای زندگی همه وهمگون بودن زن وهم مرد و حقوق زوجیت یعنی زن برای مرد شوهرخود بودن و مرد برای زن همسرخود بودن است نه اینکه در مقابل ورغیب وعلیه هم بودن که خواسته شیاطین است درامر زندگی درهر مسئله حق و محبت وعاطفه وعلاقه بهم دیگر داشتن است یعنی بعضی از زوجین و مردم حا ضرند برای هم دیگر فداکاری وایثارگری کنند تا پای جان وآن احترام ومحبت وحرمت وقدردانی نسبت به همدیگر میشود که برای همه یکسان است حقوق اجتماعی زن ومرد نه اینکه حقوق زن ومرد را در مقابل هم قرار بدهند یعنی هیچکس دردرون اجتماع حق ندارد به عنوان زن یا مرد هیچ ظلمی به همد یگر و خانواده روا بدارد وهمه چیز براساس رضایت و هدایت و قدردانی حاصل میشود همچنین هیچ قانونی برای ظلم ستم بنا حق و تبعیض بین زن ومرد از نظراسلام قران وجود ندارد نسبت به حقوق زن و مرد و اجتماع هرچه هست قدردانی معا شرت مساعدت ومحبت و یاری وانفاق و کرم و جزای هرعمل است نسبت به همدیگر و مسالمت آمیز زیستن اجتماع ومخلوقات در پناه شرع مقد س اسلام چه ازجانب اجتماع وچه زن وشوهر و خانواده نسبت به همد یگر و فعالیت اجتماعی درست و بحق و سالم و پیشروی درعلم و دانش است برای همه و ظلم به همدیگر و نا برابری را جاهلیتها حکومتها و قانونهای باطل و کج اند یشی ستمکاران و فریب شیطانها تحمیل می نماید بجوامع ،درباره امر ازدواج غیردائم که می گویند در واقع بیشتر برای زنان بیوه ومحیط وفعا لیت و زنان سال خرده است که امید برای ازدواج دائم ندارند و در اسرع وقت میسر نیست و صیغه محرمیت وعقد یکی است و بقصد محرم شدن و حلا ل شد ن است و دائم است و برای امر حق و حلا ل شد ن میباشد و اجرا میشود برای جلو گیری ونجا ت و جلو گیری از شرگناه و جلوگیری از عمل به فعل حرام است و به همدیگر قصد و منظور خودشان را بطریق راستی میگویند و صداقت و درستی را اجرا مینما یند ودروغ نباید بگویند که اعمال را باطل مینماید و باتوجه به اینکه از اول مراحل امر تحقق ازدواج شرایط خودشان را میگویند به همدیگر وکالت تمام می دهند درامر آزاد شد ن ویا طلا ق دادن گرفتن در مواقع زما ن ورضایت و حلال بودن حق و حقوقشان را به آن مهریه نسبت به همدیگر در مورد هر زما ن معینی که واقع بشود و با ید به تمایل هر دو زوج و رضایت وطلب کامل در جهت امر خیر و صلاح هر دو نفر باشد انشا ءالله و صداقت خودشان را برای عمل خیر وحلال مباح و قصد شان را با صدق نیت درپیشگاه الحمد لله رب العالمین خالص لله نما یند و بهتراست یک یا دو نفر مطلع شاهد با شند برای صداقت و امنیت تحقق امر خیر و حلال و مباح انشاء الله و هم اول صیغه عقد را جاری نمایند وهم در مفارقت صیغه طلاق را وبا قصد حال و قاطع باشد درهر دو مورد و هر زمان و باید همه مراحل گفته و تکرار شود و کلیه امرعده یعنی طاهرشد ن رعایت شود انشا ءالله وبهداشت وسلامتی جسمی و روحی و تمرکز حواس و احسا س و احترام متقابل زن و مرد به هم د یگر رعایت بشود که امتیازانسانیت دین ایمان به شرع مقدس است و حریم و حرمت مدت را نسبت به همد یگر رعایت نمایند درهمه موارد ازدواج تا صحیح به حق درست با شد کلیه مسائل انشاءالله تحقق یافتن زوجیت از سن تکلیف یعنی درک نیاز شروع بشود و با لطیف ترین و طبیعی ترین احساسات بحق و حلال انسان با جاهلیت برخورد نشود وبا اندیشه و قوانین جدید و تبادل نظر سلامت جوامع و تمامی مسائل بررسی و همه به حق و حقوق صحیح و راست درست خودشان برسند انشا ءالله وپیروی ازهمه انبیاء الله و اولیاء الله و قائم آل محمد همین است و همه مشکلات جامعه ها درباره این مسائل به طریق آشکار وسهل وآسان و با تشویق بطریق درست و حق باید حل شود با پیشگوئی و گفتگو پیرامون همه مسائل ازدواج واین مسائل باید با آموزش عمومی عادی و باور وعادت بدون شبه بشود برای زند گی سالم و حفظ حرمت وحل مشکلات از این قبیل انشاءالله الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع خلایق و نیکوکاران والصالحین والصا دقین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان انشاءالله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشا الله. ا مور رعایت احکام ازدواج