بسم الله الرحمن الرحیم

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی و عمل واجرا نمایید تا رستگار شوید انشاءالله قل هو الله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم العالمیان یا اهل العالم وانسانیت دین وایمان تصدیق حق وراستی ایت هدایت النورالقائم آل محمد المهدی الهادی پایگاه هدایت و پیغام رسانی و روابط اجتماعی و بین الملل ایام الله وظهورموعودامام محمد المهدی هدایت کننده موعود موجود النورمبین الله شاهد ناظرمبین مبشرشرع مقدس دین انبیاء الله اسلام وقران

الحجت الحق رسول الله برگزیده ومصطفی عالمیا ن ولی الله امرزمان مسلمانان نیکوی هدایت ورهبری مردم ایران ودیگر ملتهای جهان منجی وهادی عالم بشریت انسانها است موئسسه علمی فرهنگی ولی الله امرامام زمان آمادگی کامل دارد درجهت امرحق باری تعالی الحمد لله رب العالمین وهدایت وابلاغ رسالت وامامت وبیان حقیقت آشکار دین مبین اسلام وقرآن و خطابهای امر رسالت وهدایت ولایت وامامت و یاری رسانیدن به همدیگر درهمه اموردینی هدایت مشورت ومشاورات وتدوین برنامهای اصلاحات وصالحه برای جمیع خلق الله و مسلمانان پیروان انبیاء الله و اولیاء الله وپیروان کتابهای مقد س آسمانی انشاء الله امامت زمان غیب وآشکارخلق الله وجن انس ومخلوقات پیغمبر آخر زمان همه الناس مرد ما ن جهان است واخرین منجی وهادی عالم بشریت انسانها وهدایت خلقت اسمانی الله برای عالمیان بشریت انسانها درروی زمین هست ومی باشد من الله توفیق انشاء الله الحمد لله رب العا لمین 

بسم الله الرحمن الرحیم

بدانید از نظر دین خداوند جهان اسلام وقران دین انبیاءالله کسی که ندای هدایت امام زمانش را که ازجانب خداوند جهان مبعوث برگزیده مصطفی ورسول خداوند جهان وپیغمبرزمان است را بشنود وبه رکابش وحمایتش وپشتیبانیش تصدیقش درنیاید واهمیت ندهد یعنی دین خداوند ولایت امرحق تعالی وپیامبران اسلام وقران را نشناخته درک وعمل ننموده است ومثل عصر جاهلیت کر و کور ولا ل محشور میشود چونکه خودش را به نفهمی زده ودرانجام تکلیف وظیفه ای که داشته قصورداشته وخودش را دران ردیف وآنها قرار داده است واربابان حاکمان پست مقامهای زر و زور تزویرمکذبین ظالین ظالمین تعدی هتک حرمت کنندکان واعمال کنندگان سخنان باطل ودروغ پراکنی وظلم فتنه برخلق الله مقصرین مجرمین بخلق الله درردیف اول ومسئول هستند وبعذاب خداوند گرفتار و به دوزخ میرود وعذاب آنها دوچندان خواهد بود چونکه در آ زما یش شناخت در ادای وظیفه تکلیف امرابلاغ هدایت حق تعالی مردود شده اند وکسا نی که ما نع مخالف معاند شده باشند ویا باعث بی اطلاعی نا امنیتی وترس وخفقان واغفال خلق الله بشوند درموارد امرهدایت وپیغام رسالت امرحق تعالی به هر صورت ومشکل به عذاب خداوند گرفتاروبه دوذخ  می روند وعذاب انها دوچندان خواهد بود انشاء الله وکسی که از روی غفلت وبسبب اسیری وبردگی وبندگی جهل دیگران واشیاء اسمی وشیعی وپیروی ازطا غوت وعادت جاهلیت باطل گذشته وهوای نفس خودش ودیگران اطلاع نیابد ودرک ننماید امرحق تعالی رامثل گمراه شده ها وغافلان سرافکنده محشور میشود وبراساس هدایت  پیا مبر رسول الله حاظرولی الله امر امام زمان بر آ نها حکم می شود انشاء الله وبعذاب اعمال باطل خودشان گرفتار میشوند براساس هدایت وابلاغ رسالت درجهت امربه معروفها ونحی ازمنکرامروابلاغ حق تعالی وعدالت خداوند وکسانی که بشنوند وکمک ویاری رسا نند درحد توان وامکانات مثل بشارت ایا ت قران کریم وحمایت ازرسولان پروردگاربا انسا نیت کامل وبا مومنین صالحان ونیکوکاران وبا تقوا ها ودرست کاران محشورمیشوند وبه بهشت جنت اعلا تشرف می یابند وبا صد یقین وپیا مبران واعلا علیین محشورمی شوند انشاءالله وبدانید ملاک عمل درآخرت درهمه موارد ومیزان کمک وحمایت واطاعت از دین حق تعالی وپیروی ازهدایت رسول الله برگزیده ولی الله امرزمان خالص ولله است وهمه مبلغین دین خداوند مسئول هستند درهمه موارد رسانیدن پیغام ابلاغ امرحق تعالی وهدایت برگزیده وفرستاده شده درهرزمان ودارای اهمیت وسرنوشت سازعصرهدایت الحجت امرحق است که درآن زندگی می کنند نه برای عمل گذشتگان نه برای عمل آیندگان وهمه انبیاء الله واولیاء الله ومقربین درگاه احد یت برآن شهادت داده اند و تصدیق نموده اند ویکی ازارکان مهم وآزمایش درتصدیق دین مبین اسلام قران وایمان به خداوند وپیامبران درجهان آخرت است من الله توفیق انشاء الله الحمد لله رب العالمین اسلام علی بر جمیع پیروان همه انبیاء الله رسولان پروردگار با هراسم وایت امرهدایت حق تعالی در زمان بعثت ورسالت وهدایت الحمد لله رب العالمین درهمه جهان هستی تا کنون انشاءالله اسلام علی بر پیروان بقیت الله خیرن لکم ان کنتم مومنین امام محمد المهدی هادی موعود وموجود الحجت الحق الحسن امام زمان رسول الله حاضربرگزیده مصطفی الحمد لله فاطر سماوات والعرض عالمیان درهمه سخنها وقرانها درهمه عصرها ونسلهای جهانیان انشاء الله من الله توفیق الحمد لله رب العالمین اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یافتکان- انشاء الله - انشاء الله-  انشاء الله - انشا ءالله-  انشاء الله- انشاء الله- انشاء الله- العا لمیان یا اهل العالم پیام رسالت و هدایت ولی الله امرامام زمان