بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هوالله احد الحمد لله رب العالمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم پیامبر امام محمد المهدی الهادی صاحب زمان بر گزیده خداوند جهان آفرین خالق کل مخلو قات مالک ایام دین اسلام الحمد لله رب العالمین در روی زمین جهت اصلاح امور جامعه مسلمین و مردم ایران و جهان هستم پیامبر نیازی به تائید از سوی حکام گمراه حاکم وقوتور درتمایزوتبعیض نژادی را نداشت وندارد و این امر رسالت وهدایت و به این طریق یک آزمایش و امتحا ن از جانب حق تعالی برای عموم مسلمین بود ه است برای همگان و آشکار شدن حقایق و مسائل و قانون ظالمانه و تبعیض گونه انتخاباتی وکزینشها در این زمان بوده است پیامبر نیازی به این چنین پست و مقام سلطه و تبعیض فاقد صلاحیتها نداشته است و ندارد اقدام پیامبر به امر حق تعالی و فقط برای هدایت و اصلاح قوانین امور جامعه مسلمین و ابلاغ رسالت امر حق تعالی به عموم مرد م ایران و مسلمین مرد م جهان بوده و لاغیر چیزی که شماها قادر به انجام و اصلاح آن نخواهید بود آن قانونهای مربوطه و تبعیض گونه انتخاباتی فاقد امور شرعی و اسلامی و انسانی است و باعث تشتت اختلاف و دشمنی و ضایع نمودن حقوق اسلامی عموم است و تعدی حتک حرمت وبی اعتمادی عموم است و باید اصلاح شود و پیامبر کلیه آن قانونهای ظلم و تبعیض را که توسط گروهی اندک و برای سلطه گری و منفعت امیال اعمال خودشان است باطل و مردود و مضر اعلام می نمایم من الله توفیق انشاء الله وهرظلمی ازهرنظرچه حقیقی وحقوقی به مسلمین وجمیع مردم ایران وبه پیامبر نموده اید و به فرمان حاکمان عوامل انها اعمال نموده اند وعوامل وعوارض و خسارات که به دنبال داشته باید بازخواست و تقاص و قصاص بشوند و به عذاب حق تعالی گرفتار می شوند مسببین ومقصرین مجرمین ظالمان به حقوق خلق الله در دنیا و آخرت انشاء الله آن قانونها که براساس دیوان سالاری و بر اسا س جاهلیت و تبعیض گذ شته و خلاف شرع مقدس و اسلام و قرآن کریم وامر رسول الله و بر خلاف عدالت و حقوق اجتماعی است تحمیل شده است به جامعه مسلمین و نشات گرفته از ربع وحشت خود کامگان و تبلیغات دروغ و فریب جهالتهای فرقه ای و گروهی است و اعمال مقاصد تبعیض های کج روان و پیروان آنها و براساس امیال و سلطه طلبی بعضی افراد فرقه گرا است و نسبتی که می دهند و داده شده به طاغوتها وا شیاء های تارعنکبوتی سا خته شده دست و زبان همینها است و باعث ضایع نمودن حقوق عمومی مسلمین خلق الله و مردم ایران شده است و برگزیدن اشخاص را با شناخت نزدیک و خدمات صادقانه مفید روزمره که برای هر منطقه و خالص لله که آنها برای رضوان الله که به جامعه انجام داده اند و میدهند تشخیص داده و میدهند در جهت دین خالص ولله بتوسط فرد فرد خلق الله بر اسا س هیئت های هفت نفره ازپا ئین جامعه برگزیده می شوند به خواست عموم و نیازی به تائید بیگا نگا ن د ور از اجتماع فرمایشی ونسب شده ندارند و همه مبلغان د ینی و پیش نمازها باید شاغل باشند در حد نیاز و مطلع از امور جامعه و پیش نما زهای مساجد به توسط مردم همان منطقه و با تائید آنها و مسئولیت پذیر باشند و جیره خواروسیله برای سلطه کری و محتاج مراکز وابسته به غیر دین حق خالص ولله نباشند و در جهت د ین خالص و لله ثبا ت واستواری خلق الله تبلیغ کنند ومسئولینی وآنهائی که درباره پیامبر نظر برخلاف امر حق تعالی داده اند و آشکار ننموده اند هدایتهای امر حقتعالی را و سکوت نموده اند فاقد صلاحیت و پیروان جاهلیت و استکبار و تبعیض و ظلم به مسلمین و قرآن کریم بوده اند و فاقد صلاحیت امور شرعی و قانونی بوده اند هم از نظر خلق الله وهم امر حق تعالی الحمد لله رب العالمین و آن قانونهای باطل با ید درست و اصلاح بشود انشاء الله و خسرانهای آن قانونها باطل عیان و آشکار بوده و هست و بنیان اصولی ندارد و باید به صلاح آورده شود با قوانین بیشمار دیگر در کلیه امور اجتماعی و باید همه قوانین بر قرآن کریم و شرع مقدس و بیان و تشریح و تشریع کننده احکام آن کتاب مقدس صحیفهای قرانی اسلام معراج السعا دت و با زمان حال و جوامع و براساس حقوق عمومی و انسانیت وعدالت شرع مقدس و شعور و شعون اسلامی بدونه تبعیض اجتماعی باشد و بر قرآن کریم و بیان کننده امر پیامبرالحجت بر حق و برگزیده امرحق تعالی در این زمان ابا صالح امام محمد المهدی الهادی موعود بر گزیده و مصطفی این زمان تدوین بشود انشا ءالله و باید حکام مراکز و مجالس د یوان سالاری در مراکز حکومتی مواضع و خود شان را بطورآشکار به اطلاع همگان عموم مسلمین و مردم ایران برسانند د ر قبال هدایتهای وابلاغ پیامبر وکلیه اصلاحا ت ذکر شده مورد نظر که همه بینات دین حق ولله و اسلام و قرآن خیر و صلاح و اصلاحات بین جوامع مسلمین است و دلایل و مواضع خود را در احکام بینات شرع مقدس اسلام و قرآن و د ین حق تعالی خالص ولله آشکار کنند و در کل مسائل امور جوامع مسلمین و قوانینها که برحسب تکلیف که برهمگان گذاشته شده به امر حق تعالی در این زمان واجرای احکام صحیفه های پیامبررا واضح به عموم مسلمانان و مردم ایران و جهان به بحث گذاشته شود واجرا کنند و معانی و مفاهیم و آموزشها و مصداقهای قرآن بتوسط عموم در پیشگاه داوری پروردگار عالم هستی و صاحب همه نعمتهای جهان از دستگاهای ارتباط جمعی اعلام و آشکار کنند انشا ءالله و کسانی که همه آن اصلاحات را که همه امرحق و احکام خداوند متعال و قرآن کریم و اسلام است اطاعت نکنند پیروان شیاطین جن انس هستند و پیروان طاغوتهای اسمی و شییء گذ شتگان و جاهلیتهای قوم و قبیله ای و نژادی و تحمیل ذ لیلی و اسارت و ظلم به خلق الله استسمار و استکبار و رذیله ها و اسارتهای گوناگون و آخرعا قبتشا ن تباه و نابود خواهد شد فریب کاران بدین اسلام قران پیامبرحق ولله و صراط مستقیم و خلق الله خواهند بود وخداوند جهان از آنها تقاص میگیرد انشاء الله پیامبرصاحب هدایت و رهبری ولی امر حق ولی امرمسلمین وال امیرالمومنین مسلمانان و مرد م ایران و جهان در روی زمین هست و کسانی که انکار کنند و لعنت و نفرین همه مسلمین و مردم ایران و جهان خلق الله نثار آنها خواهد بود الی یوم القیا مت انشاء الله وسوره کوثر مصداق و در وصف رسولان امر حق است وعلیه کسانی است که برگزیده گان پیغمبران را تکذ یب کنند و اطاعت امر اصلاحات حق تعالی راپیروی نکنند و یا اینکه مخالفت کنند و مانع بشوند امر رسالت وهدایت را انشاء الله من الله توفیق بدانیدوآگاه باشید کلیه خمس زکات صدقات نذورات وقوفات خیرات و جمیع انفاقهای خالصانه در دین مبین اسلام وسیله آزمایش بین بندگان و خالق جهان می باشد که بنیت فی سبیل لله وبه امرحق تعالی اسلا م قرآن و دستور العمل انبیاء الله است و تقویت دین و ایمان به غیب و نیت رضوان حق تعالی و بنیت قربتاً الی الله جزا وپاداش خواستن و برآورده شدن حاجات و آمرزش و مغفرت در دنیا و آخرت بتوسط الحمد لله رب العا لمین است و برای حل کلیه مشکلات عمومی فقیران و مساکین و حل مسائل فرهنگی علوم قرآنی آموزش پرورش امورعبادت ومساجد امور اجتماعی باقیات الصالحات مسلمانان دین اسلام و قرآن با عدالت امرحق وهمین جامعه وهمین زمان و هر زمان است و باید بطریق نیکو و درست مصرف بشود اگر نیت بغیراز امرحق تعالی و اسلام قرآن کریم باشد و اگر بجای درست وبحق ولله مصرف نشود با طل است وبرخلاف امرحق وبرای طاغوت سازی وانحراف میشود نه اینکه و طلا جواهر و تزئین بشود و به در و دیوارمقبره ها و قبرهای گذشتگان نثار و جسبانیده بشود با تبلیغات دروغ و اغفال وغلو بزرگ نمائی گروهی برخلاف امرحق تعالی و باعث خسران عمومی ومسلمین بشود نه اینکه با بزرگ نمائی آن مکانها ی قبرگذشتکان انحراف و بدعت فریب دروغ جاهلیت جنگ ظلم خشونت دشنام دشمنی و اعمال باطل گذ شتگان وحال را به جامعه مسلمین وارد و تحمیل کنید وعذاب خداوند را به دنبال بیاورد که خواسته شیاطین جن وانس و پیروانش همین است،العاقبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین الحمد لله رب العا لمین اسلام علی عبا دالله الصا لحین اسلام علی امام محمد المهدی الهادی موعود موجود الحجت برحق و برگزیده و مصطفی ولی الله انا عبد الله محمد المهدی الهادی القا ئم بالدین ووالفرج والنورالزمان بقیته الله فی ارضه حی علی صراط المستقیم حی علی صراط عظیم اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته- انشاء الله- انشاء الله- انشاء الله- انشاء الله- انشا ءالله- انشاء الله- انشاء الله- ال امیرالمومنین مسلمانان مردم ایران و جهان