بسم الله الرحمن الرحیم

قل هوالله اکبر قل هوالله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم در پیروی برای تحقق یافتن اصلاحات قوانین کلیه امور جامعه و حل مشکلات باید تغییر کلی و اصولی در روشهای امور اداره سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نظم در مسائل وعبادت دعا و نیایش و آموزشهای مورد نیاز باید انجام بپذیرد و اصلاحات صحیح و درست مستلزم تغیرات اصولی است و باید کلیه قوانین اصلاح بشود انشاء الله و برای کل جوامع مصداق پیدا میکند در کلیه موارد و فعالیت برای عموم با توجه به اینکه همه کارها و شغلها در چهار چوب معین و اجتماعی و قوانین مدون جدید حساب شده میباشد که با عدالت و امید واری وتظمین اعتماد آسودگی جامعه با نظم جدید جوامع با ید همواره اندیشیده شود شغل برای همگان مطابق با لیاقت و مدیریت و توانایی و جسمی با ارزشهای انسانی اسلامی بر اسا س خلقت و نیاز جوامع حاصل بشود انشا ءالله اگر کمبود پستهای کار و شغل بود میتوانید دو شیفت یا دو نوبت فعالیت در روز در نظر بگیرید بطور همگانی صبح تا ظهر و ظهر تا عصر و باید اول از موئسسه های دولتی و جاهائی که ظرفیت دارند شروع بشود برای هر نفر یک نوبت و هر شیفت یا ساعت کار، مفید شش ساعت یا به هر میزان که با روز موافق باشد، درنظر بگرید در شبانه روز و با این مدت کار کلیه ما یحتاج زندگی و تامین مسکن هر خانواده تا مین شود با ثروت واموال و ذخایرعمومی کشور که متعلق به همگان عموم است با نظم و ساماندهی مدیریت جدید به صورت سهمی مشارکتی دسته جمعی کلیه امور اقتصادی کار و شغل نصف روز برای یک نفر و نصف روز دیگر برای نفر دیگراعم از زن و مرد و درهمه موئسسه ها دو برابر مشغول بکار میشوند و برداشت تولید و فعالیت دو برابر میشود بطور منظم با سازماندهی و ساماندهی جدید و محبت بهم دیگر داشتن همدمی و انفاق وهم دلی مشارکتی در امر اصلاح و حل مشکلات مسلمین اول همین جامعه انشاء الله و همچنین برای حل مشکلات مسکن و بیکاری جوانان وغیره و فشار جمعیتها برروی شهرها بزرک و دیگر جاها و نابسامانی باید شهرهایی و مناطقی با مدیریت حساب شده با اسلوب و شیوه جدید با چند گروه ساخت و ساز و تجهیزات بطور کامل که از همه نظر سکونت واشتغال هم کارخانجا ت هم مراکز آموزشی فرهنگی تفریحی مراکز بهداشت درمانی منظم و همچنین تجهیزات برای اشتغال و سکونت و مناطق کشاورزی خلاصه کلیه امور خدماتی و امکاناتی که برای یک جامعه مستقل لازم است آماده تحویل و واگذاری شود و به جمعیت های بیکار و جوانان آماده بکار اعم از زن و مرد بصورت سهمی مشارکتی واگذار شود و با نظم فراخوانده شوند و کلیه امور داخلی و مدیریتی هر منطقه ای واستانی به مردم همان منطقه واگذار و سپرده شود تا فشار از روی شهرهای بزرگ برداشته شود و از گسترش شهرهای بزرگ جلوگیری شود و بترتیب و مشکلات شهرهای بزرگ حل شود انشاء الله و گروه مدیران و برنامه ریزان و گروه اجرا کنندگان باید برای همه مناطق کشور بطور گسترده برنامه ریزی کنند درهمه امور زیست محیطی سکونت و شغل همگانی مستقل بدون وابستگی به مراکز چه ازنظر مدیریتی و چه از نظر و اجرائی و مدیران هرمنطقه ای بطور مستقل اجرا کنند خلاصه چیدن کلیه امکانات متناسب با هرمنطقه درسراسرکشور به نحو مطلوب و قابل دسترس برای تمامی اقشار ملت با عدالت با اسلوب و اصولی برای با آرامش زیستن باحفظ شخصیت و انسانیت وعبادت دعا و نیایش شکر گذاری حمد و رضوان حضرت حق باری تعالی پدید آورنده جهان هستی و صاحب کلیه مخلوقات وهمه انسانها از ازل تا ابد یت انشاء الله خالصانه به نیت رضوان حقتعالی و امید و پاک شدن روح و جسم روان و قلوب یا یطهریکم تطهیرا شدن همه و کلیه سرمایه های کشور باید به عدالت دراختیارعموم قرار گیرد برای دفع و رفع گرفتاریهای جامعه و سعادتمندی دنیا و آخرت و بدانید وقوفات نذورات صدقا ت و خیرات برای حل مشکلات و رفع نیازمندی ها و خیر صلاح و سعادتمندی و صراط مستقیم خلق الله و همین زندگانی وهمین جامعه است به امید رضایت و خشنودی الحمد لله رب العا لمین به امید جزای خیر و پاداش در جهان آخرت به توسط حق تعالی انشاء الله اگر به غیر از این باشد برای منا فع دنیوی مادی بدون استفاده خودتان و برای طاغوت سازی و طاغوتهای شییء و اسمی است و آن معنی باقیات الصالحات را ندارد و بدانید منظور از مطرح نمودن مسائل اقتصادی و سیاسی فرهنگی اجتماعی به این منظور است که با دین و ایمان خلق الله ارتباط مستقیم دارد و رزق حلا ل و آسود گی زیستن بخشی از دین و ایمان مردم را می سازد و مردم و خلق الله از پیامبر ولی الله امرامام زمان و برگذ یده و مصطفی این زمان انتظار دارند تا علا وه بر مسائل دین و ایمان مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آنها را مطرح و حل نما ید و اقتضاء این زمان به صورت مسالمت آمیز است برای حفاظت از دین حق ولله انشاء الله با امید و نیت حمد و رضوان حق تعالی انشاء الله الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع خلایق وعباد الصالحین و الصادقین اسلام علی منتبع الهدای اسلام بر هدایت یا فتگا ن الحمد لله رب العا لمین - شاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله. اصلاحات اجتماعی عمومی