بسم الله الرحمن الرحیم

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی وعمل و اجرا نمایید تا رستگار شوید انشا ءالله قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العالمین العاقبتو للمتقین الله خیرن نا صرن و معین ایاک نعبد و ایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صراط العظیم حی علی صراط المستقیم انا عبد الله محمد المهدی الهادی ا لقا ئم ا لزما ن بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن ا لحسنم رسول هدایت و سلامت و سعادت و رستگار شد ن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یافتگان الصلاته خیرن من القوم وامت والنا س اجعین قل ان ربی یقذ ف با لحق علام الغیوب قل جاءا لحق وما یبدی الباطل وما یعید قل جاء ا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمته للمو منین- اسلام که از سلام گرفته شده است اولین سخن و قرآن انسان ناطق است یعنی اینکه ارتباط بر قرار شد ن و نمودن دو انسان یا مسلما ن یا مومن یا زوج و زوجه باهمدیگر که هم میشود نزدیک شدن دو انسان زمینی باشد برای زند گی و معنی انسا ن هم یعنی انس و الفت گرفتن با همدیگر است و تشکیل اجتماعات زمینی و نزدیک شدن باهم برای امور زندگانی بشریت و انسانها در جوامع مختلف و اختصاص همه جوامع است واسلام و معاشرت همه جوامع و جامعه ها و بشریت را در برمی گیرد با هرمذهب مسلک ونشانه محبت رحمت و مغفرت الفت و کمک و یاری و آموزش و تحصیل علم درجهت رشد و تعالی جوامع انسانی ودر جهت دین کله آفریدگار جهان و رحمت مغفرت و عبود یت حق تعالی و شکر گذاری و قدردانی رسانیدن بهمدیگر است وهمچنین اسلام وسلام برقراری ارتباط انسا ن زمینی با خالق پروردگار خودش و خلقت و آفریدگار جهان وهمچنین با ملائکه آسمانها و گذشتگان وعالم غیب و زمانهای گذشته و حال و آینده در زمانها مختلف بوده و هست و است که با هدایت مشیت وامراراده تقدیرقدیر پروردگارعالم هستی میسر و حاصل می شود برای انبیاء الله پیامبران رسولان و برگزیده گان والیاء الله وهم نزول رسولان و ملا ئکه از آسمانها به زمین وهم عروج و معراج رسولان به آسما نها به امرحق تعالی به توسط انسان زمینی حاصل می شود و نتیجه آن هدایت د ین خالص لله حق تعالی می باشد برای انسانیت کامل و کمک به همدیگر بتوسط غیب وحی و الهام وهدایت امرحق تعالی پروردگار عالم هستی است انشاء الله و درک کلیه مسائل زیست محیطی و زندگی با سعادتمندی و حاصل آن دانائی و خرد و معارف د ین نیکو است و مطلع شد ن از گذ شته وحال و آینده و حقیقت دین نیکو و پیشرفت انسانهای زمینی و سعادت مند شدن در دنیا وآخرت و پس ازموت و به جنت اعلا پیوستن است انشاء الله که به توسط رسولان پیامبران انبیا الله والیاء الله محقق و نامیده شده است و رحمت و مغفرت وامرهدایت پروردگار از زمان خلقت حضرت محمد آدم و حوا (صلی الله) تا بحال وجود و حاصل و واقع شده است و بدانید و ننزل من القرآن ماهو شفا ورحمت للمومنین یعنی اینکه آنچه دستورالعمل در قرآن کریم وعلیم و انبیاء الله گذشته و کتابهای آسمانی و قرآن کریم و صحیفه های قرانی این زمان ظهور موعود وعلم وعقل واندیشه که همه با نظم کامل امر واراده حقتعالی است که حاصل وحی و الها م و سخن ازغیب و مطابق با زمان حال واینده است وقتیکه به اجرا بگذارید وعمل نمائید آسودگی زیستن در زندگی و شفا ورحمت مغفرت وسلامت وسعادت وعدالت و رستگار شدن در دنیا و آخرت برای همگان به ارمغان می آورد و از حوادث و تعصب های باطل و فریب شیاطین جن انس و جاهلیتهای دور از شئون و منزلت انسانی و اسلامی دراین دنیا جلوگیری می کند و می نماید و باعث سعادتمندی در دنیا و آخرت میشود و درهمه سطوح زندگانی شفاء ورحمت مغفرت به ارمغان می آورد انشاء الله و اگر به طریق احسن و نیکو و درست و به راستی عمل نشود نتایج کلی را در بر ندارد و در جهل و گمراهی و اشتباه باطل گذشته ماندن است وعذاب دنیا و آخرت را بدنبال دارد و بدانید درآیت الکرسی که ذکر شده است لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر با لطاغوت و یوئمن با لله فقد ا ستمسک با لعروت الوثقی لا انفصا م لها والله سمیع علیم ،یعنی اینکه برای شماها خلق لله هیچگونه و ضرر و زیانی ندارد در دنیا و آخرت و مشکلی ایجاد نمی کند که از روشهای باطل جاهلیتها وکمراهیها و تعصب های باطل زیا نبار و خسران آمیز که در گذشته شکل گرفته است بپرهیزید و دست بردارید و برشد و تعالی دین کله حق تعالی خالص ولله بپیوندید وتصدیق نمائید بد و نه گمراهی وانحراف و جاهلیت که در نتیجه دین خالص لله و به سعادت و آرامش و آسودگی به عدالت زیستن زندگی کامل و به عدالت رسیدن است و میرسید انشا ءالله و زندگی و دین نیکوئی خواهید داشت و بدست می آورید برای همگان انشاء الله و بدانید دین شما را اعمال رفتار و کردار و روش عملکرد و سخنا ن روزانه فرهنگ و زندگی شما هاست بطورعمومی و محیط زندگی جمعی را می سازد و تشکیل میدهد اگر کلیه اعمال و ادبیات و سخنان و وعملکردهای محیط زندگی شما نیکوست با عدالت و انسانی و اسلامی در صراط مستقیم دین حق خالص لله است درست است درغیر اینصورت مواخذه میشوید و بدانید دین خالص لله حق تعالی همه رشد و تعالی و آموزش و نیکو با کلیه اعمال حسنه با حمد و رضوان حق تعالی زیستن و به سعادت رسانید ن برای خودتان و همه جوامع و بشریت است یعنی همه اعمال نیکو و محسنات و احسن ترین اعمالها برای انسانیت و زندگی با آرامش و عاقلانه است و می باشد انشاء الله ، وحق کشی و رذیله ها و کلیه اعمالی که نشا ت گرفته از کفر شرک بت پرستی طاغوت و جاهلیت ظلم و ستم استکبار تبعیض تعدی هتک حرمت افراط اصراف انحراف و کلیه اعمال شیطانی به هر شکل و به هر صورت و به هراسم عنوان و هر معیار و قوانین براین اساس همه باطل و مردود است ، و به د ین نیکو حقتعالی خالص ولله نمی چسبد و جدا میباشد و باید تمامی اوقات و مراحل زندگی حقیقت حق حقوق انسانی واسلامی و قوانین دین خالص و رضوان حق تعالی رعایت بشود انشا ءالله و حق کلی و قضاوت حکم وعزت بی نهایت از آن خالق جهان الحمد لله رب العالمین است که همه جهان هستی و مخلوقات و انسانها را خلق نموده و فراگرفته است و هر مخلوقی وعبد و بنده ای درخور امر و اراده حق تعالی خالق جهان حق و حقوقی دارد و برخوردار میباشد انشا ءالله و بدانید علیگونه بودن یعنی تسلیم امر حق شدن و تصدیق نمود ن دین ایمان به تمام نیکوئیها به امر حق تعالی که واقع شود یعنی اینکه شهادت میدهید بامر حقتعالی یا برگزیده امر حق یا خلیفت الله ورسول الله یا ولی الله که با مرحق تعالی می باشد در هر زمان که برگزیده است و شیع های اسمی وتبلیغات درجهت قبرهای زینت داده شده والقاعات وتمایزقومی نژادی نسبی ربطی بدین خالص لله ندارد همانطور که عبد و بنده خالق جهان بودن یعنی تسلیم شدن در برابر امر خالق جهان است و تحقق همه امرهای نیکو به ا مرالحمد لله رب العالمین خالق جهان است و براساس امر اراده حق تعالی در این زمان تحقق یافته است در امر اصلا حات امور مسلمین و مرد م جهان و اختصا ص برگزیدگان و رسولان و حجتهای خالق جهان حق تعالی بوده و موجود است وظیفه تکلیف همگان کمک و یاری رسانیدن به امردین حق ولله است بنفع احسن درهر زمان است نه قوم جدات نسبی چه درگذ شته چه در زمان حال چه در آینده چونکه انسا نها و بندگان الحمد لله رب العالمین را به اعمال نیکو و حسنه و خیر و شراعمالشان و خودشان جزا و پاداش می دهند در آخرت نه قوم و نسب و اکنون حق و حقیقت از باطل و انحراف جدا و مشخص شده است راه حق احکام و بینات و مصداقهای قرآن کریم و انبیاع الله و تشریع و تشریح آن احکام و حکمتها و بینات و مصداقها و مشروحات کلیه قرآنها صحیفه ها ی قرانی نامهای امرحق موجود است که همه امر و اراده هدایت حق تعالی می باشد برای همه امتها و در همه قرآنها می باشد و برای همه زمانها و هر کسی و جماعتی و مسلمانی که در این راه مقد س آسمانی حق لله با نیت خالصانه حرکت فعالیت کند وسخن بگوید و هدایت کند بطریق درستی و راستی بنماید انشاء الله مورد رحمت و مغفرت و محافظت حق تعالی الحمد لله رب العا لمین قرار میگیرد در د نیا و آخرت انشاء الله فا لله خیرن حافظا و هو ارحم الراحمین و در غیر اینصورت انحراف از دین حق لله است و باطل و انحراف پیروی از فریب شیاطین جن انس و جاهلیت گذشته ذلالت و خسران و زیانکاری است و ظلم ستم برهمدیگر و کار بی فایده و باعث عذاب در دنیا و آخرت میشود نسبت به کلیه اعمالی که در راه باطل انجام بگیرد و بشود الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع خلایق وعباد الصالحین اسلام علی جمیع شهدا ء حق لله والصالحین اسلام علی جمیع النبیا ء والمرسلین اسلام علی برجمیع تصد یق و تائید کنندگان و یاری رسانندگان به امرهدایتهای الحمد لله رب العالمین در همه زمانها و مکانها و سخنهای زبانهای جهانیان اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یا فتگان درهمه زمانهای رسولان الحمد لله رب العالمین اسلام علی بر جمیع امتها ی رسولان و هدایت یافتگان زمان حال و آینده اسلام علی برمحمد المهدی الهادی موعود رسول الله برگزیده مصطفی امام زمان الحجت امر حق ولی الله اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته الحمد لله رب العالمین انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشاء الله اسلام از سلام