بسم الله الر حمن الرحیم

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی و عمل واجرا نمایید تا رستگار شوید انشاء الله قل هوالله اکبر قل هوالله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهد نا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم انا عبد الله محمد المهدی الهادی القائم الزمان بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن الحسنم رسول هدایت و سلا مت و سعادت و رستگار شدن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یافتگان الصلا ته خیرن من القوم وامت و النا س اجعین قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاءا لحق وما یبدی الباطل ومایعید قل جاء ا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمته للمو منین بدانید کلیه ذکرهایی که در نمازهای یومیه گفته می شود قابل تسبیح گفتن است از ذکر اذان الی آخر نماز وهمچنین کلیه ذکرهای قرآن آیه هایی که معانی نیکو و حسنه دارد ذکر شده در قرآن از اول الی آخر و همچنین می توانید معنای همان ذکرها را به سخن زبان مادری خودتان بطریق نیکو و کامل تکرار و قراعت نمائید و بیشترین آیه های قرآن دو جنبه دارد یکی هدایت حق تعالی است و دیگر اینکه جنبه شهادت دادن وتلقین و دستورالعمل بخود انسان است برای ساختن دین و ایمان بر صراط مستقیم و یقین به ایما ن توحید خداوند بر صراط و مستقیم حاصل نمودن است و دیگر اینکه کلیه دعاهای خالصانه که جهت وجه متوجه خالق جهان الحمد لله رب العالمین باشد و هرعبد بنده خالق جهان می تواند دعا و نیایش و ذکرهای نیکو را به سخن و زبان مادریش قراعت و ذکرکند و بگوید بدونه هیچگونه شبه و شرک و انحراف هرکسی می تواند به زبان و سخن خودش نیایش کند و دعا بخواند و بنویسد و تکرار نماید وابداع دعا نما ید بطورخالصانه و مخلصانه فردی و دسته جمعی بدانید در مواقعی که وجهتان متوجه خالق است و برای خودتان دعا می خوانید و راز و نیازمی نمائید باید کسی یا اسمی را دخل و تصرف یا شریک نگردانید و حقوق خودتان را بدیگران ندهید و یا اینکه واسطه قراربدهید چونکه خودتان از انسانیت وعبودیت حق تعالی الحمد لله رب العالمین وعبد و بند گی کامل او برخوردارید و خداوند جهان آگاه و عالم بشما هست به هر صورت و نیازی بدیگران درپیشکاه خالق وعبادت ندارید وقتی که درحق دیگران دعا می کنید مختارید که هر اسمی و ذکری را بگوئید و به آنها وهر کسی دعا نمائید و همه درحد بندگی وعبودیت خالصانه یکسانند اگر بطور التقاطی دعا کنید هیچ نتیجه ای نمی گیرید و کلیه تسبیحات را که می گوئید باید یا اینکه به اسم حق تعالی بگوئید یا رسول الله و اسم نیکوی اسماء الحسنی حق تعالی را برگزینید مثال بگوئید ذکر حق تعالی را بگوئید ذکر رسول الله را بگوئید ذکر نبی الله را بگوئید ذکر پیامبر را بگوئید امر حق را ذکرهای صواب حسنه حق تعالی بگوئید فلان اسماء الله را چند مر تبه تکرار نما ئید وهراعدادی نیکو که در آیه ها و سوره های قرآن است مناسبت دارد و چونکه ذکر امرحق است اعداد مسئله ای ایجاد نمی نماید آیا از امر خداوند جهان و رسولان او بگوئید بهتراست یا اینکه اسمهای انحرافی و التقاطی و تفرقه افکن و بیهوده که باطل است و باعث گمراهی وسوع استفاده و طاغوت سازی و تبعیض بین جامعه مسلمین می شود در آینده و در جهت دسته بندی گروهی و باعث ظلم برای دنیا و آخرت می شود چونکه نیت به غیر از حق ولله و التقاطی است و نا رضایتی حضرت حق باری تعالی را به دنبال دارد بندگان خالق جهان مثل دندانهای شانه برابرند الی بتقوا وانجام تکلیفهای اسلامی قرآنی با شناخت کامل حقوق انسانی امرحق اللهم صله وصلی علی امت محمد وال محمد ،بدانید آل نشانه النور خداوند جهان و نشانه خلقت و آفریدگاری وهدایت اوست و معنی خلقت را هم میدهد و آل محمد هم ازآن استنباط شده است و متعلق به همه پیغمبران و رسولان حق نزول کنندگان از آسمان به زمین و خلق شد گان برای رسالت و هدایت است و نخستین خلق شده و نزول کننده و پیامبر رسول الله حضرت محمد آدم صلی الله و حضرت حوا می باشد الی همه برگزیدگان و مصطفی ها رسولان امرحق تعالی و برای عموم است ازهمه نظر وآل محمد در این زمان آل کلیه رسولان پروردگار فرستادگان انبیاع الله برگزیدگان ومصطفی ها و اولیاء الله را در برمی گیرد از زمان خلقت آل حضرت محمد رسول الله آدم وحوا جد وپدرهمه انسانها الی زمان حال و آینده را در برمی گیرد و بدانید و آگاه باشید خاندان خاص و مشخص برای پیامبران مشخص نمی باشد آل و خاندان حقیقی را خالق جهان به آن عالم است برای رسولان و برگزیدگان و مصطفی ها در جها ن می نماید برمی گزیند در جهان آفرینش چنانچه برخی از نزدیکان پیامبران خطا کاربوده اند ومترود خداوند و خطاب و بیان شده است در قرآن این برای جلوگیری از جاهلیتها و فریبکاران است انشاء الله الرحمن الرحیم الله اعلم و معصوم هم به روح پاک و طفل شیرخوار اطلاق می شده است و روحی که دوباره به امر خداوند خلق بشود در جهان الله اعلم وهر بنده ای که خالق برگزیند و پاکش نماید برای هدایت و رسالت همه پیامبران برای هدایت همه خلق الله است و خانواده وغیر خانواده نمی شناسد در امر حق و هدایت بندگان خالق جهان انشاء الله بنی آدم اعضای یکد یگرند که در آفرینش از یک گوهرند وآل محمد رسول الله و برگزیده و مصطفی محمد المهدی الهادی موعود الحجت ابن الحسن دراین زمان همه و کلیه امتهای رسولان و انبیاء الله پیشین حق تعالی را الی آخر زمانها را در بر می گیرد و هرعبد و بنده الحمد لله رب العالمین نتیجه اعمال خودش را ازهر جهت خیر و شر و حق و باطل خسران و زیانکار پیروی ازشرارت و فریب شیاطین و گناه معصیت بهر صورت و هر شکل درو مینماید و برایش ثبت شده است وهمچنین اعمال نیکو و حسنه خودش و اعمال نیکو ئی و حسنه ای که برای خلق الله انسانها انجام داده بنیت حق لله را درو و حاصل می کند ومی نماید و برایش ثبت است در طول کل زندگانی د نیا و آخرت و حیات و ممات انشاء الله پیغمبراز کلیه موحدین متعبدین عبادت پیشگان حق خالص لله و خرد مندان با تقواها و عدالت پیشگان و پرهیز کاران و شایستگان مومنین به امرحق تعالی و صداقت و تصد یق کنندگان به هدایتهای پیامبررسول الله برگزیده و مصطفی و اصلاحات در امورمسلمین و امر دین اسلام دین حق خالص ولله را برای مسلمین و جوامع جهانی انشاء الله ورعایت کنندگان آن اصله های ایمانی ذکرشده یعنی مطهرات جمع پا کیها محسنات جمع اعمال وعملکردهای نیکو حسن اخلا قیات سخنها و رفتار و کردار نیکو اجتماعی وعبادتهای خالصانه به هر سخن زبان و همه آنهایی که اندیشه قرآنی و میزان وعدالت دارند بر حقوق خلق الله و دین حق خالص ولله و شهادت میدهند و تسلیم و تصدیق به امر و اراده او و برگزیده و مصطفی امر حق تعالی خالق کل مخلوقات دراین زمان و پرهیز می نما یند از جاهلیتها واعمال شیطانی وخوی بدغیر انسانی و دعاها و نیایشها به هر زبان را که خالصانه باشد انشاء الله انجام میدهند را تا وقتی که اعمالشان مورد رضوان و خشنودی حضرت حق تعالی الحمد لله رب العالمین هستند وعمل می نمایند به نمایندگی و نیابت امر حق تعالی ازطرف ولی الله امرحق او برای ابلاغ هدایت برمی گزینم این برای رستگاری دنیا و آخرتشان بر صراط عظیم و مستقیم است برای حفظ شدن اعمال حسنه ونیکو انشاء الله بنیت خالق جهان هستی انشاء الله است بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد لله فاطرسماوات و العرض برای هدایت و آموزش عموم خلق الله بطریق نیکو و حسنه برای دین حق خالص لله و امر به معروف ها و نهی از منکرها انشا ءالله بدونه تبعیض در سطح همه کره زمین و همه سخنهای زبانهای جهانیان برگزیده ام و اجزاء و جزو آل و امتها یم هستند انشاء الله وهمگان ازحقوق مساوی برابرند درحضور خالق جهان انشا ءالله شفاعت هم به اذن و اراده خواسته حضرت حق باری تعالی پروردگار جهان میباشد درهمه زمانها انشاء الله بدانید وآگاه باشید دید حضرت حقتعالی و انبیاء الله برگزیدگان و مصطفی ها اولیاء الله بر حق و میزان نسبت به مخلوقات انسانها است و بتربیت و اصلاح و آموزش د ین و ایمان همگان یعنی به اصلاح همه امتها می اند یشند برای دفع معضلات درسطح همه جوامع انسانی که خوشنودی و رضوان و کمال استفاده از امر حضرت حق خالق جهان الحمد لله رب العا لمین با شد انشاء الله و می گروند و پیروی می کنند ازامر حق دین در جوامع مختلف برای نجات انسانها از خلقیات و رفتار کردار زشت و نا پسند وترک نمودن ودفع جاهلیتهای حیوانی شیطانی می باشد و ارتقاع به جامعه های با کمالات کامل انسانیت وعبودیت و رستگاری و سعادتمند شدن در دنیا و آخرت در جهان باقی است انشاء الله بدانید و آگاه باشید شیطان ابلیس و هر فریبنده و اغفال و منحرف کننده گمراه کننده میخواهد انسانها را ازصرا ط مستقیم و راست که بسوی حقتعالی و ذکر خالصانه او است باز دارد و دور نماید و اسمهای دیگر را بجای اسم حضرت حق باری تعالی و رسولان او معرفی کند ونماید و به انحراف و گمراهی بکشاند خلق الله را وهمچنین عبادتهای آنها را ناخالص و بی محتوا و منحرف نماید که در نتیجه تفرقه تشتت دشمنی دشنام شرارت جنگ وعذاب د نیا و آخرت را به انسانها فرزندان حضرت محمد آدم و حوا تحمیل و ازعبد و بندگی خالص حضرت حق باز دارد اگر چه با دروغ و برای اعمال گذشتگان عادت بد وغفلت باشد انسانها را به گناه وعذاب بکشاند چونکه گفته است همه را گمراه می کند الی بندگان مخلص خالق جهان را بدانید صراط مستقیم یعنی همه چیزرا واعمال را متعلق و ازخالق جهان دانستن و اختصاص دادن به او وخالص شدن دین اوست که نتیجه به خود انسان بر می گردد و پاک و یکد ست می شود روح و روان هرعبد و بنده خالق انشا ءالله و انحراف و گمراهی بخشی را برای دیگران خواستن وبد یگران پرداختن است بغیر امر حق من الله توفیق انشاء الله زره زره جمع گردد وانگهی دریا شود و قطعه قطعه خانه خالی میشود دقیقه دقیقه هم عمر تمام می شود وعمروزندگی هرعبد وبند ازمخلوقات خا لق جها ن متعلق بخود اوست نه دیگران بدانید سخن راست گفتن سخت است و کم است چونکه باید سنجیده عمل شود ودروغ مخلو تش نشود ، ولی سخن دروغ فراوان است برای هرزه گویان چونکه نیازی به سنجیدن ودرست وراست گفتن ندارد با دروغ وخلاف واقع می توان هر کلامی را گفت وهر چیزی را نسبت به کسی داد الحمد لله رب العا لمین بدانید وآگاه باشید که رسولان پروردگار به مسا ئل حا ل وآینده و اصلاح جامع مسلمین و دیگرجا معه ها بادید بازوسیع خداوند وامررسا لت می نگرد برای اجرای قوانین نیکو برای حا ل وآینده ونتا یج نیکوی آن ودفع معضلات همگان وشماها به مسا ئل ومنفعت جزئی وکوتاه فکری ازگذ شته مانده و مسا ئل پیش پا افتاده وعادتها وجاهلیتهای با طل گذشته که در دسترس و بشما تلقین وعادت داده اید و شده است فکر میکنید وعمل باطل هیچ فایده ای برای زندگی دنیا وآخرت شما ها نداردالحمد لله رب العا لمین اسلام علی منتبع الهدای اسلام برهدایت یافتگان انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله. بیان حقیقت امرحق تعالی