بسم الله الرحمن الرحیم

بدانید دراصل ومعرفی ومعروفیت واقعه عاشورا واقعه هابیل قابیل است و مجاهدت همه مظلومان و ظلم شده های وقایع تاریخ است واقعه همه کسانی است که برای دفاع و اعاده وبرابری حق و حقوق عدالت اجتماعی وهدایت احکام دین ایمان اسلام قرآن به امرحق خداوند قیام می کنند ونموده اند و بیان حقیقت واعتراض آشکارامرحقتعالی ومصداق رسالت وهدایت پیغمبران برعلیه ظالمان وتبعیض مستکبران سلطه گران تاریخ است وشناخت حد وحدود الله وتصدیق اعمال نیکو و رعایت حریم حرمت انسانی اسلامی مرز بین حق و باطل است وداستان پیروان توحید و طریق نیکوی درستی دین ایمان وهدایت وبندگی خداوند از یک سو است و از سوی دیگر پیروان عمل ظلم حزب شیاطین جن انس ومستکبران سلطه گرکه دین را وسیله ظلم نمودن ناحق قرارداده اند وبعضی جاها با قوانین دست زبان باطل و اغفال گری بی اطلاعی عمومی وبعضی جاها با نیروی اهریمنان جاهلیت پیشه باهرلباس که مسلط شده اند واقعه امربه معروف و اعاده خیر و حق و حقوق است و نهی از منکر و دفع شر فساد سلطگری وظلم می باشد ازجامعه ها واسمها که ازدوطرف بیان شده درهمه تاریخ زمان و دین ایمان آورندگان مصداق دارد از جمله همین زمان واقعه حسین این زمان امام محمد المهدی الهادی موعود وموجود ویارانش وحمایت کنندگان است ویزید ظالمان حاکمان مستکبران سلطه گردرهر زمان وتعدی وحتک حرمت کنندگان درهر زمان است وهرکسی که نسبت بحقوق انسانها تعدی وحتک حرمت کند درهرمواقع ازکوچکترین ضایع نمودن حق وحقوق انسانی است واعمال قوانین باطل وسخن دغل گویی ومانع شدن ظالمان ازحق حقوق انسانی شروع می شود تا واقعه هابیل و قابیل است وکسانی که به جهل عقب ماندگی وجاهلیت اسیرند و ولایت رسالت امرحقعالی را به قبر گذشتگان نسبت می دهند ومی خواهند دراین زمان وحق حقوق اسلامی اجتماعی وسیاسی مردم بند گان خداوند را به خانواده و خیشاوندان و ایل تبارشان به ناحق می دهند وحاظربه امراصلاحات و قوانینهای نیکویی رسالت امرخداوند اسلام قرآن به عدالت را انکار نموده وحقیقت را کتمان می کنند ظالمان ومستکبرانند با هرلبا س پست مقام غصبی خلاف حق عدل وهمیشه زمان تاریخ همینطورعمل نموده اند وحق باطل را نمی شناسند وگوش شنوا وچشم بینا ندارند ولال هم هستند و پیروان شیاطین جن انس هستند آشکار پنهان و ازعموم مردم سوء استفاده نموده اند مثل همین زمان وتاریخ بدانید واقعه صحرای کربلا هم بخاطر عدم آگاهی وشناخت نداشتن وبی اطلاعی عموم جامعه مسلمین بوقوع پیوسته است ونگذاشتن فهمیدن عموم مسلمین وغیرمسلمین برشناخت وناتوانی فهمیدن حقیقت کلام سخن حق اسلام قران صراط مستقیم را درآن زمان و حاکمان کسانی که باهم دشمن بوده اند ونموده اند به هر منظور و قصدی که داشته اند واسلام حق قرآن امر بمعروف و شرک شبهه و طاغوت استکبار ظلم و جاهلیت وباهم جنگیده اند وظلم و قتل غارت نموده اند وهرظلمی هم که برپیغمبران رفته است چه درامرابلاغ رسالت ورسانیدن آشکارامرهدایت به عموم مسلمین چه درامردین ایمان اجتماعی فرهنگی وچه حق حقوق شخصی رسالت به همین طریق وهمین اشخاص افراد بوده اند و بخاطرعدم شناخت ونفهمیدن عموم مردم مسلمین است ونقش رسانیدن اطلاعات وآگاهی عمومی بوقت معین معلوم می شود مثل همین زمان ونگذاشتن فهمیدن مردم خلق الله رسالت وهدایت امرحق را بتوسط عوامل حاکم براین جامعه هم است ودشمنی نمودن وضرر زیان به عموم جامعه ومسلمین است بطورمختلف ودین ایمان وعناصری که موجودیت آنها را خداوند می داند ومی شناسد و رسول الله ولی الله امر زمان را نادیده گرفته اند و به غایب بودن نسبت می دهند خودشان وجود ندارند اگربودنند حاظرمی شدند وسخن حقتعالی ایام الله و روز و حقیقت را به عموم خلق الله می گفتند واعلام مواضع وحمایت می نمودنند ومردم خبرندارند و برای رسیدن به آنها یاید ازسد ظالمین وهتک حرمت کنندگان وجاهلیت پیشگان آنها باید گذشت وبه خاطرحاضر نشدن بین اجتماع و درمحل سکونت و بیت رسول الله و انظارعمومی خلق الله وخود نمایی واظهار و نظر در مسائل رسالت هدایت الحجت امر حق استکبارو بیگانگی وپیروی رذیله واسارت تبعیض جاهلیت بودنشان را ثابت نموده اند وبه پیغمبر ولی الله امر زمان عواملشان چنگ دندان نشان داده اند ومقصرین مجرمین هستنند ومثل مترسک های جهل ظلم تعدی وعکسهای گریم شده متحرک هستند وصدایشان مثل طبل های میان تهی پوچ بی خاصیت است ومتقلبین و تملق گویان دغل بازآن انحصارطلب آنان را معرفی می نمایند و به جایشان دروغ می گویند ومسلمین مردم جامعه را اغفال نموده اند وعذاب دنیا و آخرت را سزاوارهستند انشاء الله بدانید کل یوم عاشورا وکل عرض کربلا درواقع معرف معروفیت اعمال حسین واعمال یزید ظالم بدین گونه است وقایع کربلا عاشورا محرم وماه حرام در سرتا سر تاریخ اسلام وایران نشا نگر ضعیف مظلوم وظلم شده که در دفاع از حق وحقوق انسانی اسلامی قرآنی خودش و جامعه است از یک سو و سلطه گران ظالمین تعدی وهتک حرمت کنند گان ظالمین مسلط برجامعه ازسوی دیگرو درباره همه مظلومین و ظالمین سرتا سر تاریخ مصداق دارد یعنی همه مظلومین ضعیفها و شهیدان یک سو هستند وحسینیان زمان هستنند وهمه ظالمین وستمگران و مستکبرین که حقوق انسانها را ضایع می کنند ازسوی دیگر درهمه مکانها ودرهمه زمانها است و در زمان ما هم مصداق اصلی دارد حتا برای آنهایی که به جاهلیت وظلم پیروان شیاطین جن وانس برای مسائل حکومتی و سیاسی حکم قتل برایشان بناحق وخلاف حقوق انسانی وحقوق خداوندی صادرنموده اند فرقی ندارد قاضی روحانی ویاهراسم لقب دیگرباشد ویا لباس عادی داشته باشد و یا اینکه ظالم و ستمگر پدری باشد نسبت به فرزند وبرای دوام حکومت مستکبران سلطه خودش فرزندش را به قتل رساند وهتک حرمت نموده است در پیروی جهل شیطان ودرمورد مصداق کربلا و دفاع ازحق وحقوق انسانی خداوندی مظلوم وظلم شده وظالم وستمگر درهر زمان از ایام الله است و بین بندگان خداوند تبعیض قوم قبیله ای تمایز نژادی وجود ندارد وهدایت وامر بمعروف هم درهمه ایام الله است ومظلوم وظلم شده و مدافع دفاع کننده ازحق حقوق جامعه واحکام دین ایمان است و کاری به دوام وادامه داشتن حکومت مستکبرین ظالمین ندارد ودین کله اسلام قرآن وهدایت پیغمبران ازبدو تاریخ الی ابد خواهد بود وخلقت رسالت وهدایت و آفریدگاری خداوند برانسان است وبرجهان است ومعنی کل یوم عاشورا وکل عرض کربلا همین معنی را می دهد وفقط سالیان گذشته شصت یکم هجری وزمان گذشته وحسین یزید آن زمان نیست واین آزمایش دین وایمان شناخت حق وحقوق است برای کسانی وانسانهایی که پی جوی حقیقت دین ایمان خالص لله توحید هستند برصراط مستقیم هستند واقعه عاشورا نماد شمه ای و بهانه وسیله اعتراض ملتی ومردمی است به تمام ظلمهائی که درطول و قرون به این مردم مظلوم رفته واز اقوام دیگرودیده اند وتبعیض تمایض نژادی وتعدی هتک حرمت به این مردم مظلوم شده است ازجانب یزید یان وجباران مستکبران که هجمه نموده اند درهمه حق حقوق انسانی و زندگانی به خلق الله همه تاریخ و مظلومین وظلم شده ها و حسین و یزید ظالم اسمی است برای یاد آوری هرظلم شده وتعدی هتک حرمت شده بنا حق حسین است و هرظلم نموده وحق حقوقی را نابود کرده یزید ظالم است بدانید آل خلقت الله ایمان آورندگان بندگان خداوند انسانها حق وحقوقشان وحریم حرمتشان مقدس است رعایت وحد وحدود مظلوم وظلم شده وپیروان امام زمان وال محمد المهدی الهادی موعود بودن هیچگونه تبعیض ندارد وخداوند همه نعمتهای جهان را خلق نموده است برای انسان و اشرف مخلوقات قرارش داده است و رعایت حریم حرمت و پرهیزاز تعدی وهتک حرمت بندگان خداوند واجب شرع مقدس است مطابق با قواعد اسلام و قرآن وحقوق انسانی اعطایی بندگان خداوند است و کسانی ومسئولین سازماندهی اداره امور جامعه اگر درحقوق و قوانین و امکانات رشد و منتخب شدن بندگان خداوند و حد وحدود امرحق و انسانیت را رعایت نکنند وعزاداری هم بکنند جز و ستمکاران وعمل ویزید یان را انجام داده اند که و ظالمین هستند با هرلباس قماش نظامی وعسگری وبا هر سن سال و حق ندارند که درحق و حقوق مسلمین بندگان خداوند اعمال ظلم وتعدی وهتک حرمت کنند ودرعاشورا بیایند برسروسینه صورت بزنند و گریه کند وعملکردشان ظلم بوده باشد نمی تواند بگوید جزو مظلومین وظلم شدها هستم وملاک حسینی بودن اعمال نیکواست واعاده حق وحقوق عمومی و پرهیز ازظلم نمودن وجزو ظالمین بودن یعنی تعدی وهتک حرمت وضایع نمودن در حق بندگان خداوند است به هرصورت ودر پیروی ازهرکسی وپست مقامی که باشد وبدانید انچه که رسول الله ولی الله امام زمان که حسین زمان هم هست از شما می خواهد درهرتاریخ وزمان مستکبران یزیدیان ظالم سلطه طلب شیطان جن انس حاکم برجامعه ها را بشنا سید درهرلباس واسم لقب نصب وحیله واستکبارمخفی وآشکاری وجاهلیتی که دارند را بشناسید و قصاص وتقاص هرنوع ظلم ستم کنید وازمیان جامعه ها بردارید وسدی است در برابرمستکبران وغصب کنندگان حقوق سیاسی واجتماعی جامعه است وآنچه که مطرح است شناخت ریشه های شروع کننده واعمال قوانین ظلم وتعدی وحتک حرمت به عمومی مسمانان خلق الله است واعاده حق عدالت و برابری حقوق فردی واجتماعی را برقرار نمایید تا بسلامت ودین ایمان اجتماعی کله برسید انشاء الله مطابق با قرآن و صحیفه های قرانی ایام الله ظهورو موعود انشاءالله عزاداری به این معناست درس عبرت گرفتن از وقایع زمان است که عموم خلق الله یاد بگیرند وتمرین کنند احترام به حق وحقوق همدیگرراعمل کنند درکلیه مسائل اجتماعی و زیست محیطی ومحبت وانفاق کنند بنیت حق تعالی ودرحق وحقوق جوامع بطورهمگانی وقدردانی ودعا گویی کنند از خدمت فدا کاری درحق وحقوق انسانی همد یگر درطول زندگانی انشاء الله- اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی الهادی- معرفی بیان حقیقت کل یوم عاشورا کل عرض کربلاد فاع مظلومین وظلم حاکمان مستکبر