بسم الله الرحمن الرحیم

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی و عمل و اجرا نمایید تا رستگار شوید انشاء الله قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهد نا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم انا عبد الله محمدالمهدی الهادی ا لقا ئم ا لزما ن بقیت الله فی ارضه من ا لحجت ابن ا لحسنم رسول هدایت و سلامت و سعادت و رستگار شدن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان الصلاته خیرن من القوم وامت و النا س اجمعین قل ان ربی یقذ ف با لحق علام الغیوب قل جاء ا لحق و ما یبدی البا طل و ما یعید قل جاءالحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القران ما هو شفا ء و رحمته للمومومنین مسئله ولایت حق تعالی برای تمام جهان هستی و جمیع انسانها و بشریت است و قرار دادن آن به عبد و بنده انسان زمینی در مواقع های معین به امر و اراده او برای انسانهای زمینی برای امر رسالت هدایت قوم و امت و النا س خلق الله است که اختصاص انبیاء الله و برگزیدگان و اولیاء الله است و به معنی برگزیده شدن ازجانب خالق جهان حق تعالی است مثل خلقت حضرت محمد آدم نخستین پیامبر که بعد از خلقت او را خلیفه و یا جانشین یا ولایت خودش قرار داد مثل پیامبران و رسولان برگزیده گان امر حق برای امتهای آنها و در جهان آخرت یا قیامت و محشور شدن به امر حق یا برگزیده یا ولی الله یا  امامهم که در قرآن ذکر شده است درهر زمانی که به امرحق تعالی برگزیده شده است ولایت هم برخلق الله دارد یعنی حکم و امر از جانب حق تعالی می گیرد بتوسط وحی والهام هدایت به طریق راستی و درستی و بربندگان خلق الله عرضه میدارد و تماما برای هدایت بشریت درجهت دین حق خالص و لله است و اجرای آن احکام امر شده واجب و لازم شرع  مقدس دین ایمان است و آشکار نمودن انحرافات و نشان دادن حق و جدا نمودن باطل از حق و هدایت برای صراط مستقیم و راه رستگاری خلق الله  و به جنت اعلا پیوستن است انشا ءالله ولایت کلی ازآن خالق جهان است در همه زمانهای جهانیان و همان نشانه و آیت النور هدایت اوست بر صراط مستقیم و عظیم از اولین و الی آخرین پیغمبر برگزیده که در جهان نمایا ن شده است بر عبد و بنده در روی زمین و همچنین در السماوات و العرض  که وحی هدایت آشکارا و بر صراط عظیم و مستقیم اوست برای هدایت خلایق و بر انسا ن زمینی که همان نشانه آیت اوست النور السماوات والعرض است که خلقت و آفرینش جهان را از(زره تا کهکشانها را بدید ما تشکیل می دهد و عبد و بنده انسا ن زمینی را برمی گزیند که علمش نزد خالق جهان است و دیگر آنکه صراط عظیم و مستقیم را نمایا ن می نماید و با لعروت الوثقی اوست و سبعامن المثانی است بتوسط نور سماوات و العرض و این دو نشانه و آیت کلی خلقت جهان هستی است درالسماوات آسمانها  که خورشید و سیارات و کهکشانها نمونه هائی از آن است و دیگر اینکه علامت و آیت صراط مستقیم و عظیم حق تعالی و هر دو آیت و نشانه آفرینش و جهان و صاحب خلقت آن الحمد لله رب العا لمین الحمد لله فاطر سماوات والعرض میباشد و بر خلقت کلیه جهان هستی و مخلوقات و انسانها و ولایت به امر اوست و داشتن اوست و برخلق الله و برحق بودن یعنی برگزیده شدن یا مصطفی رسول پیامبریا ا لحجت از طرف خالق جهان است و ارتباط با ملا ئکه آسمانها و از غیب هدایت نموده شده و از گذ شته و حال و آینده مطلع شد ن است و جد و پدر همه انسانها نخستین انسان حضرت محمد آدم حوا و خلقت و آفرینش نسل و فرزندان آن در جهان هستی و زمین و آسما ن در جهان خلقت است  و گروه بندیها به شکلهای  گوناگون بتوسط انسانهای زمینی شکل گرفته است و زمانها و سخنهای زبانهای مختلف رسولان خالق جهان وهدایت و فرستادن رسولان که نخستین آنها جد و پدر همه انسانها حضرت( محمد آدم صلی الله می باشد) و نزول او از آسمان به زمین و پس از موت دراین جهان و عروج او به آسمانها و به لقا ء الله پیوستن او بعد از زندگی آشکار این جهان و همچنین با ارتباط مستقیم با خالق جهان حق تعا لی و پیام او را از سوی خالق جهان و عالم غیب و هدایت بر هر که امر و اراده حضرت حق تعالی قرار گرفته است برای انسان زمینی و مسیر و حاصل شده است از سوی حق تعالی بر صراط مستقیم و عظیم او و بر انگیخته شدن پیامبران الهی درهمه زمانها یکی بوده است ولایتی که به زبا ن عامی رایج شده است ولایت فقیه  ولایت عام است نسبت به علم و تقوائی که هر عبد و بنده خالق دارد عالم ترینها و شایسته ترینها هم از نظر علمی و عقلی که همه در دین خالص حق ولله و تسلیم امر حق شدن خالص ولله و مفید بودن خلاصه میشود یعنی ولایت برعلم خودش داشتن برای هدایت بر صراط مستقیم حق لله است  که نتیجه آموزش به جوامع انتشا ر پیدا می نماید  بطور واقعیت علمی و عملی عالم و عادل به علوم دین حق تعالی و احکام قرآن و انبیا ءالله مطابق با امر و رضایت و خشنودی حضرت باری تعالی الحمد لله رب العا لمین است و انحرافات و اختلافات  دینی را فریب شیطانها ی جن وانس  بوجود آورده اند و کلیه پیامبران الهی الحمد لله رب العالمین از یک مسیر و راه برگزیده شده اند و مبعوث شده آنها به توسط امر و اراده آفریدگار عالم هستی و بتوسط کمک ملائکه آسما نها و کمک و یاری حضرت محمد آدم و حوا و نسلهای او در زمانها و زبانهای مختلف و هدف کلی یکی بوده و هست دین حق ولله و هدایت امرحق آمده است برای عموم  خلق الله انسانها و نجات بشریت که از تمام گمراهیها و ازجاهلیتهای گوناگون و ذلیلی ها و اسیریهای اشیا ع و طا غوتها و اعمال شیطا نهای جن انس باز دارد مانع شود و به واقعیتهای علوم دین ایمان هدایت نماید وبه بهترین و نیکوترین و احسن ترین اعمال هدایت نماید و بگمارد و به ثبات اخلاق دینی علمی و عقلی وسعادتمندی و رستگاری کامل برساند خلق الله را به امر رحمت و مغفرت و هدایت او در دنیا و آخرت انشاء الله و انحرافات و گمراهی ها و اختلافات به توسط فریب و دروغ و جاهلیتها وبی تقوائی انسانهای زمینی درست شده است و بتوسط فریب شیاطین و پیروان از جاهلیت و گمراهیهای شیطانی است خالق جهان النور و روح سماوات و العرض و همه مخلوقات و جهان را آفریده و آفریننده جهانها و عالمها است و خداوندی و خالقی بغیر از او وجود ندارد او ولایت حقه برکل جهان و هم ولایت و هدایت برکل جوامع انسانی را دارد و با هر برگزیده ولایت و هدایت حقه اش را برای رسالت هدایت بر صراط  مستقیم  برگزیده می نماید و رسول الله و الحجت برای هدایت برحق است و امرش واجب و لازم الاجرا است ولی الله و هادی خالق جهان وهمه مسلمین و خلق الله است و باید از امر هدایتش اطاعت کامل بنمایند همگان انشاء الله و حکومت و خلا فت بر جوامع برای درست نیکو و صحیح به عدالت عمل نمودن امور اجتماع است و امر هدایت دین حق ولله است آنهایی که نمی توانند صراط مستقیم و دین کله حق تعالی را درک بنمایند به چیزهای دیگر پیش پا افتاده روی می آورند و خودشان را مشغول می نمایند و به روشهای کوتاه فکری خودشان را عادت می دهند و قانع میشوند به ذلیلی و امیال و عمل به زر و زیور اشیاء ساختگی در فکر و ذهن خودشان و به جاهلیتها گذشته می گروند و خودشان را عادت میدهند بعد از ولایت حق تعالی برکل جهان  هستی و آفرینش ولایت بعدی خلیفت الله حضرت محمد آدم صلی الله می باشد نخستین انسان امر حق و جد و پدر همه انسانهای زمینی است و با  همراهی ملائکه و با شباهت به الملک المقتدر درهمه زمانها پیام آورازجانب حضرت حق تعا لی برای انسان زمینی بوده است و هر عبد و بنده ای و بنی آدمی که دوباره خلق شده و برگزیده شود در روی زمین و اینکه به امر اراده حق تعالی خالق جهان برگزیده شده است خواه از طفولیت و یا اینکه قضا و قدرحق تعالی بر این امر به هر صورت قرار بگیرد مانند همه پیامبران رسولان حق تعالی الحمد لله رب العالمین و بدانید تمامی بنی آدم در این معرفه ها و معارف دینی با هم نزدیک هستند و سخنانشان از یک منشع و هدف شکل گرفته و هدایت امر حق سبحان بوده است و بخاطر نزدیکی و ارتباط نداشتن جوامع به هم و سخنان و برداشتها با واژها و لحجه های مختلف ذکر شده است و بدانید پیغمبرانی که در قرآن ذکر شده وهمچنین معرفی دینهایی که ذکر شده است همه از یک منشا است و هدایت خالق جهان الحمد لله رب العالمین است وهمه محبتها را باید متوجه خالق آفریدگار انسانها بدارند و بداریم انشا ءالله و در پناه عبودیتها و رحمتها و محبتها  از جانب او و در پناه رحمت و محبت و کرامت و مغفرت و رضوان او بحق حقوق و زیستن و همزیستی همدیگر احترام بگذاریم و حریم و حرمت همدیگر را محفوظ بداریم  و محبت و رحمت و خودمان را متوجه مسلمین و همنوعان و برای هدایت انها که حی وزنده هستند بداریم برطبق عدالت و رضوان وخشنودی حق تعالی عمل کنید نه اینکه محبت و عواطف و احساس نیکوی خودتان را به اشیاع  وقبر گذشتگان نثار کنید و بی خاصیت بشوید در برابر آن اشیاء ساخته شده دست خودتان و به اسارت گذشته آنها وغفلت اعمال انها دربیا ئید بصورت فکری و ذهنی و سرمایه زندگی را هم دراین د نیا و هم درآخرت فدا نکنید برای اعمال باطل کذشتکان اسلام و سلام معاشرت و دور هم جمع شدن و مشا وره دراموروبا بهترین قوانین وتربیت ادبیات برای زندگانی و سعادت مندی در دنیا و آخرت و راه سعادت است و پیدا شدن راه هدایت و دین نیکو است و رستگاری انشاء الله و بدانید کتاب الله آیات قرآن کریم و مجید و علیم با اراده خالق جهان بتوسط الهام کننده وحی کننده تدوین کننده به توسط رسول برگزیده و مصطفی ولی والحجت برحقش این پیامبر گشوده و آشکار شده است در این زمان و این خود یک فرج و گشا یش و هدایتها کامل است فرج بمعنی هدایت عام در روی زمین یعنی کسب و عمل به علمها و توانائیهای جدید برای بکما ل انسانی رسیدن در همه امور اجتماعی و سعادتمند و رستگار شدن در دنیا و آخرت است و کامل است اگر عمل کنید و بنمائید انشاء الله برای هدایت به امرالحمد لله رب العالمین می باشد و فرج در آسمانها وزمان با آفرینش جدید است و در طول زمان میسر و حاصل می شود انشا ءالله  وخالق کل مخلوقات به آن عالم و واقف و متضمن در همه امور جهان و کل مخلوقات و کل جوامع و اجتماعات است انشاءالله و بقیه القاب نسبی وتمایز که برای خودشان درست نموده اند همه درحاشیه ها قرار دارد ورسالت هدایت صراط مستقیم حق تعالی و میسر و حاصل شده است حق و راه هدایت انبیا ء الله  از اولین الی تا این زمان تماما احکام مثلها و مصداقهای قرآن کریم قرآنهای انبیاء الله وصحیفهای قرآنی دراین زمان حال پیامبراست و خط ومشی اینست و خالص و بی  شائبه شدن دین انسانها و بشریت برای زندگی نیکو است انشاء الله واعمال وفریب شیاطین جن انس کدامند و پیروان آنها کیانند بدانید و آگاه باشید هر شیعی و موجودی که اعمال شیطانی و فریبنده با خودش تبلیغ کند و حاصل آن کارها و آن اعمال شیطانی ظلم به دین ایمان به خداوند دردنیا واخرت به ارمغان بیاورد مثلا شیطان اصلی که از جن بود در پیشگاه خالق جهان اطاعت امرحق را ننمود وسجده و اطاعت به حضرت محمد آدم ننمود و پیروی نکرد و دلایلش در قرآن ذکر شده و هم می شود و باید مثل یک مصداق در همه زمانها به آن نگریست و مد نظر داشت و پیروانش هم از جن و هم از انسان نماها و هرکه پیروی ازش بکنند و خواسته اش را که شر و فساد آموز ظلم کناه است انجام بدهند مثلا کافر که انکار آفریدگار جهان را میکند وهدایت دین حق وصراط مستقیم خالص ولله را و بکارهای  باطل می رود و ظلم هم به خودش می کند و هم به خلق الله و مشرک که برای خالق و آفریدگار کل مخلوقات شرک قائل می شود یا می ورزد و یا به اشیاع خواه بت یا طاغوت امثال آن تکیه می نماید به هر صورت و راه انحرافی پیش می گیرد و به روشی که میل دارد و به میل و منفعتش هست می رود و تعصبهای باطل و جاهلیت و شیطانی هم در وجودش رخنه می کند و اعمال شیطانی انجام می دهد که باعث ظلم و ستم به خودش و آینده اش و خلق الله است و انحراف و گمراهی است اعمال شیطانی انجام داده است کسیکه روحی را در قالب شیعی یا بتی خطاب می نماید و اسمی برای آن می گذارد و آن اشیاء را پرستش می کند و به آن شیع محبت و دوستی می کند و خودش و دیگران را اسیر و ذلیل می نماید و تا ورطه نابودی می کشاند و انحراف از دین حق ولله است پیروی از شیطان را انجام داده است و بخاطر دوستی و محبتی که به آن بت یا طاغوت پیدا نموده است حاضراست بخاطر دفاع از آن خودش و نزدیکانش را فدا کند و به دیگران هم ظلم و ستم روا بدارد و فریب بدهد و حقایق دین حق تعالی را آشکار ننماید و خلق الله را اغفال کند و فریب بدهد تا به راه باطل او بروند و خودش را اسیر برده بنده آن بت طاغوت یا شیع فریبنده بنماید و از صراط حق لله و سعادتمندی آفرید گار جهان باز بماند و هر شیع فریبنده با هر اسمی چه زنده یا مرده  که اعمال و رفتار شیطا نی و ظلم و ستم اسیری کوتاه فکری و جاهلیت به جامعه تحمیل نماید و یا در آینده بد نبال بیاورد کسیکه در آموزش و پرورش و تربیت بندگان خداوند خلق الله و دین و ایمان خالص آنها دروغ و فریب و اغفال وارد نماید و دین و ایمان و ذهن فکر عقل شعور خلق الله را به استثمار بکشاند به ناحق در جهت منافع و امیال خودش و اهدافش و به غیر از دین حق خالص ولله باشد اعمال شیطانی انجام داده است چه درگذشته و چه حال و چه آینده اعمال شیطانی است و باید بپرهیزید از آن اعمال حاکم حکومتی و فرقه ای که حاکم است و افرادی که در فرمان آن هستند اگر اعمال و رفتار شرارت آموز و ظلم و ستم تعدی هتک حرمت برای گروه و فرقه و کلیه آنهائی که تحت فرمانش هستند و بخلق الله روا بدارد یا اینکه جنگی وفتنه ای راه بیندازد در راه باطل برخواسته و بمیل خودش بغیر از صراط مستقیم حق لله وهدفش به غیر از دین و ایمان خیر و صلاح و دستورهای حق تعالی باشد برای سلطه گری گروهی و منفعت خودش باشد و باعث ظلم و گسترش و بیداد گری شود و مایع فریب و دروغ و انواع جاهلیتها خارج از امر حق و شئون انسانی و اسلامی قرانی باشد برای تفاخر و برتری تمایز نژادی و دفاع از باطل باشد اعمال و رفتار شیطانی انجام داده و پیروان او هم اسیر و فریب خوردگان شیطانها هستند و حاکم حکومتی که دربرابر پیامبران امر حق و اولیا ءالله مقابله کند و جلو گیری کند از امررسالت هدایت حق تعا لی و از جاهلیتهای گذشته واز مضرات حال و آینده  آن دفاع کند و ازاشیاع مثل بت طاغوت و امثال اینها وروشهای باطل زیانبار تبعیض اموز جاهلیت برای خود و بمیل وامیال خود دفاع کند برخلاف امر رسالت حق تعالی باشد وامر اصلاح قوانین باطل گذشته را اصلاح ننماید و ازاموررسالت هدایت دین حق تعالی خالص لله را اطاعت ننماید و تصدیق و اجرا نکند در برابر خلق الله و جوامع مسلمین و دیگر مظلومین که چشم امید به هدایت امرحقتعالی دارند و منتظر فریاد رس هستند آن مانع شونده اعمال و رفتار شیطانی انجام داده و مثل شیطانها عمل نموده است آنهائی که از هدایت امر حق تعالی پیروی و اطاعت و تصدیق نکنند و ننمایند و قوانینهای باطل علیه حق وحقوق خلق الله اجرا نمایند که ظلم و ستم فساد بهمراه بیاورد پیروان گمراهی شیاطین وهمدستان شیطانها هستند و شیطانها را بخدمت خودشان گرفته اند و به عذاب دنیا و آخرت گرفتار خواهند شد انشاء الله  بدانید تکامل یعنی نظم و ترتیب دادن و یا اینکه نظم یافتن درکلیه امورزندگانی و زیست محیطی هم در سخن گفتن و درست ترگفتن می باشد وهم در نوشتن ودرستر وبا معنی تر نوشتن می باشد ود یگر بهترین اعما ل وروشها را انتخا ب نمودن برای اموراجتما ئی وسلامت و سعا دتمند شدن همگان درکلیه مسا ئل زندگی وازدواج وامورفرزندان بطوری که کلیه محبت واحسا س رحمت ودوستی هر نفس مشخص واختصا ص یابد درمرحله اول برای ارتباط با خا لق انسان وخا لق کل مخلوقات وانسانها درروابط اجتماعی وفرزندان درجهت تربیت درست ترواستفاده بهترازمد ت زندگانی که هدایت ورشد وتعالی پروردگارعا لمیان است میشود فرهنگ وتربیت وتمد ن برای کلیه اجتماعا ت بشروپرهیز نمودن ازاتلاف وقت وکارهای بیهوده باطل درمد ت زندگانی هر چند ازگذشته  باشد وهربا طل وغیراصولی زیا نبارعلیه دین حق ولله وخلاف انسا نیت وسلامت وسعاد ت جوامع شکل گرفته باشد با ید بپرهیزید انشاء الله وباید تمامی محبت واحسا س ودرک فهم عقل شعور وکلیه توانا ئیهای زندگی واموزشهای هر فرد ی وجامعه ای درتمام مدت دراختیار زندگی وخا نواده واجتماع قرار بگیرد که همان امرد ین کله امرحق تعا لی می شود وپرهیزازجا هلیت گذشته وحا ل وبه امید رحمت ومغفرت پروردگاروبه اینده نگریستن ملاک عمل می شود وبه اصطلاح تمرکزدرامورروزهای زندگی طول عمرهر فرد ونفس وهرشخص محبت واحساس  نیکو وحواس برای تربیت نیکوی انسا نی که باید ازخوانوادها واجتماع ودرسطح عمومی جوامع بکار گرفته شود وجامعها را بسا زد ونباید احساسات عواطف وتعقل ها ی  نیکو رافدای گذشته گان وانها و پیروان جاهلیت گذشته ومتوجه قبرها ی زینت داده شده وجدات اسمی کنند و با تبلیغ وتلقین وتمجید وانسا نهارا به گمراهی وجاهلیت وبی خا صیتی ازنظرزندگانی واجتماعی  بکشا نند پیامبروارث کتاب ودین انبیاء الله واصلاحاتی که باید انجام بپذ یرد درکلیه امور جوامع ازطرف پیامبرمشروعیت وشرعییت حق وحقوقی دارد درهمه امورزندگی این د نیا  وهم دراخرت مثمر ثمر است این د نیا میدان اموزش عمل به اعما ل نیکو است وتحصیل علوم های جدید وبه کما ل انسا نیت وبه اصا لت کامل وسعادت ورستگاری رسید ن و رسا نید ن همه است اسمها ئی که برای مسجدها ومراکزعلوم دینی که اختصا ص بد ین حق وعبا دت عموم خلق لله دارد با ید ازاسما ء الله استفاده بشود تا درست وبحق باشد ونباید ازاسمهای فرقه ای قبیله ای ونژادی استفاده شود وتفرقه افکن وتشدوتذا  با شد وتبلیق فرقه وجاهلیت ازگذشته باشد درذهن خلق لله وباعث گمراهی ومنحرف شدن خلق الله ازدین حق باشد بدانید هرزمانی استحکام وهدایت دین حق اقتضای زمان خودش را دارد وپیدا می کند درسطح عمومی جوامع واین پیروی از برگزیده وهدایت د ین حق دراین زمان است ومثل پیروان ادیان گذشته نبا شید که ازروشهای باطل وجاهلیتها ودراشتباهات گذ شته ماندند وازرسولان وبرگزیده گان واصلاحات جد ید اطاعت ننمود نند وجزو زیان کاران شدند وماندند براشتباه باطل گذ شته اگر پیرو دین اسلام خا لص وهدایت امرحق وقران کریم وانبیاء الله هستید  بپذیرید وهدایت این زمان رسول الله را وعمل نما ئید تا رستگار بشوید انشاء الله انها ئی که بخاطر امیا ل شیطا نی وحفظ بت وطاغوت واشیاء فریبنده ومنحرف کننده وهوسهای با طل منفعت قومی نژادی وپست مقام مقطعی و امثا ل اینها با امرهدایت حق تعا لی ورسول الله وبر گزیده این زمان وامر حق مخا لفت ومما نعت نمایند واطاعت ننما یند و مانع بشوند ازامرهدایت حق تعالی را الحمد لله رب العا لمین خدا وند خا لق جهان رحمت ومغفرت خودش را ازانها برمی گیرد درروز قیامت وانها سرگردان وحیران انها مثل گنا هکاران نا امید وبعذاب بدوزخ واصل و نا بود می شوند الحمد لله رب العالمین اسلام علی برجمیع خلایق عباد لله الصالحین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته -انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله - رسالت ولایت والفرج النور هدایت سماوات والعرض