بسم الله الرحمن الرحیم

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی وعمل و اجرا نمایید تا رستگار شوید انشاء الله  قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العالمین  العاقبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم عبد الله محمد طوبی نجم نون و القلم ومایسطرون به علم کتاب الله قرآن و آیت النورهدایت الله رسول الله محمد المهدی الهادی موعود القائم ا لزمان بقیت الله فی ارضه الحجت ابن ا لحسنم رسول هدایت و سلامت وسعادت و رستگار شدن انشاءالله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یافتگان الصلاته خیرن من القوم و امت و الناس اجعین قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاءالحق و مایبدی الباطل و ما یعید قل  جاءالحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمته للمومنین بدانید الحمد لله رب العالمین الحمد لله فاطر السماوات و العرض جاعل الملائکته رسلا اولی اجنحته مثنی و ثلث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شیءقدیر ستایش مر خداوند جهان را  پدید آورنده آسمانها و زمین گرداننده فرشتگان رسولان صاحبان بالها دو تا دو تا سه تا سه تا و چهار چهار می افزاید درآفرینش آنچه می خواهد بدرستیکه خداوند بر همه چیز توانا است و صاحب خلقت و صاحب پدید آورندگی و حیات کل جهان است همه مخلوقات و کلیه ملائکه را خلقت فرموده و از جمله انسانها که نخستین آنها خلقت حضرت محمد آدم و حوا صلی الله می باشد به امر و اراده و مشیت و روح و خلقت او را بوجود و پدید آورده شده اند کلیه فهم درک و تکلم قرآن سخن و بیان و پیشرفت و فرهنگ دین تمدن بشر و کلیه هدایتها و نعمتها و رویتها به امر و اراده او پدید آورده شده است او نور روح ذات اقدس احدیت الحمد لله رب العالمین است و آیات مقدس قرآن و انبیاءالله از آن اوست او صاحب اسماء الحسنی و اسمهای نیکو وارث آن اسمها میباشد و قرآنها و سخنها گفته شده وحی و الهام  شده وذکرعالم غیب می باشد و صاحب سنتهای بر قرارشده حسنه نیکو می باشد همه را خلق نموده و آفریننده آنها می باشد و همچنین صاحب آیت النورسماوات والعرض بالعروت الوثقی و سبعامن المثا نی و هر دو نشانه خلقت و آفرینندگی خلقت جهان هستی است انشاء الله و اسماءالحسنی او که در کتابهای آسمانی و مقدس و مکتبهائی ذکر شده که در قرآن به آن اشاره شده مثل تورات انجیل یهودی و مسیحی ودیکر کتابها مقدس گفته شده بر گرفته و مربوط به فرهنگها و سخنان و قومیتهای و دانش آن زمانهاست و باید کاملترین و درسترین را که در قرآن کریم ذکر شده برگزینید انشاءالله و بدانید اگر به همه  مسائل در صحیفها قرآنی اشاره نشده است چون که از نیکوترین و احسن ترین و آموزنده ترین آیات قرآنهای انبیاءالله  و قرآن کریم و مصداقها آنها استفاده می نمایم و تکرار نمی نمایم چون که وارث  واقف و اجماع تمامی آن کتابها هستم و قبول دارم آیات بحق و حکمتها و مصداقهای وهدایتهای خداوند جهان را و انبیاءالله را و درک و  آشکار شده است برایم و به امر هدایت و به مسائل مطرح و لازم الاجرا این  زمان پرداخته ام وقتی دین همه شماها اسلام است و سلام میگوئید بغیرازمسائل مطرح شده در صحیفهای قبل یعنی هدایت و رحمتی و کرامتی از روح خلقت خداوند جهان و همچنین اثری از آثار خلقت حضرت محمد آدم و حوا یا پدر آسمانی و همچنین نشانه و هدایت حضرت عیسی مسیح سلام لله علیها و انبیا ءالله در وجود و شخصیت من است و همچنین از هدایت اناعبدالله برگزیده و مصطفی این زمان رسول الله محمد المهدی الهادی موعود الحجت ابن الحسنم هادی و منجی عالم بشریت انسانها ولی الله رسول هدایت و سلامت و سعادت و رستگار شدن انشاءالله و اطاعت امر حق نموده اید و راه سلامت و سعادت را می پیمائید انشاءالله اگر که اطاعت کنید و نمائید از آن بهرمند هستید و از بسیاری از تظلمها تعرضها  و انحرافها محفوظ میشوید انشاءالله و دیگراینکه شهادت می دهید بر صراط عظیم و مستقیم هدایت خداوند که النورالقائم السماوات هدایت و صراط عظیم و مستقیم اوست ومثل سلیب که نشانه و آیت مقدس است به سخن زبان شما و به سخن زبان مسلمانان منارهای مسجدالحرام و مسجدها مصداق آن است و به سخن زبان مسلمانان همان آیت و النور السماوات و العرض میباشد و بالعروته الوثقی و سبعامن المثانی است در قرآن و این دو نشانه و آیت عظیم خلقت و آفریدگاری خداوند جهان است و کلمه لا اله الا الله و صراط عظیم و مستقیم اوست وهمچنین منارهای مسجدها و مصداق و نشانه ای وایتی ازهدایت و راهنمائی اوست در السماوات و العرض و فقط شماها جامعه های غیر مسلمان و بعضی از مسلمان کسری عبادت و شکر گزاری و یاد و سپاسگزاری و طهارت و انجام فرایض نسبت  بدیگران در ایام شبانه روز را کم دارید به سخن بزبان مادری خودتان دعا ونیایش نمائید تا در شما ها هم تا ثیرهدایت واموزشی بگذارد انشاءالله و باید از آن اجتماعات احسن ترین و نیکوترین آموزشها و استفاده ها را ببرید و شخصیت های شماها را بسازدو بکمالات کامل انسانیت انشاءالله برسید که نتایج آن به زندگانی خود شماها و اجتماعات شماها و سعادتمندی و رستگاری طول زندکی به فرد فرد شماها در دنیا و آخرت بر می گردد و باید به مطهرات که جمع پاکیزگیها می باشد مثل غسل تامین که پاک شدن جسم وهم قلوب توبه است  توجه و رعایت بنمائید انشاءالله و بدانید که به اعمال و رفتار اجتماعی انسانی مربوط می شود و اینها همه در کلمه اسلام و سلام خلاصه شده است و بدانید پاک نبودن قلوب درون جسم  و روح روان انسانها به اعمال کفر و شرک و جاهلیت و به خوراکیها مثل خوردن حیوانات حرام گوشت و ناپاک زیان آور و خوراکیهای حرام دیگراست و دیگر کینه ورزی و پرورش کینه و دشمنی و آموزش غلط از جاهلیت انسانها باقیمانده از گذشته که ریشه دوانیده در وجود انسانها و بی رحمی و بیدادگری و ستمگری نسبت به بخودتان و همنوعان و انسانها بدونبال می آورد که جنگها یکی از نمونه ای از آن و خواسته شیطانها و پیروانش همین است و بدانید خداوند برای این فرموده در قرآن که شفاعت در جهان آخرت فقط به اذن و اراده خداوند است که خلق الله بندگان او انسانها دینشان را کامل و خالص لله و فقط متوجه او خالق جهان الحمد لله رب العالمین بدارند و بدارید انشاءالله و اسیر فریب شیطانها و سوءاستفاده کنندگان بعضی اشخاص که دراین دنیا از این جهت منفعت مادی میبرند قرار نگیرند و معنی لا یشفع عنده الا با ء ذ نه الحمد لله رب العالمین در تمامی آیات قرآن کریم همین است و همین معنی را هم دارد و برای همین منظور هم وحی شده است من الله توفیق انشاءالله و درستی اعمال نیکو وعملکردهای خالصانه و حسنه در قیامت شفاعت کننده هر شخص و فردی و انسانی و بشری از بندگان خداوند می باشد در آخرت انشاءالله و لا یشفع عنده الا باء ذنه خالق جهان همین معنی را دارد الله اعلم و همچنین در دنیا هم همینطور می باشد بطور صداقت و راستی روابط اجتماعی وانسانی بدانید یا ایها ناس ای مسلمین اهل بیت که در قرآن ذکر شده و دیگر کتابهای آسمانی از زمان حضرت ابراهیم  و قبل از آن است و منظور بیت الله الحرام و بیت المقدس و مسجدها و دیگر مکانهای عبادت و مقدس عموم می باشد و یطهریکم تطهیرا یعنی پاک شدگان جسم و قلوب از رجس و از کفر شرک بت پرستی و اعمال و رفتار زشت کینه ورزی و دشمنی و اعمال رفتار ناپسند مانده از جاهلیت گذشته و روی آورندگان به خانه های خداوند مسجدها وعبادتگاها برای رضوان و خشنودی حق تعالی پروردگارعالمیان میباشد انشاءالله نه اینکه اهل و افراد خانه های خودشان را بجای دین و آن مکانهای مقدس وعبادت معرفی نمایند و بدانید ای مسلمین اسم لقب سید و میرزا وتمایز لقبهای نژادی ونسبی این چنینی چه زن و چه مرد از نظرخصوصیات انسانی و خلقت خالق جهان و تکلیفهای اسلامی و قرآنی هیچ فرقی  با دیگر انسانها ندارند انسانها از نظر خالق جهان مثل دندانهای شانه برابرند الی بتقوا اعمال نیکو و حسنه و انجام تکلیفهای انسانی و اسلامی که رضوان و خشنودی الحمد لله رب العالمین را در برداشته باشد انشاءالله و پیامبر بنام خالق جهان الحمدلله رب العالمین و عدالت او و انبیاءالله تمامی آن لقبهاوامتیازهای نژادی و استسماری تحمیلی که هیچ فایده و نتیجه ای برای دین اسلا م قران وعدالت بین مسلمین ندارد برای جامعه مسلمین و فارسی زبان سخن گویان باطل و مردود و مضراعلام می نمایم چونکه اسلام قران امر رسالت اینچنین حکم می کند این امرحق برای عدالت وسلامت وحدت بین جامعه مسلمین انسانها می باشد وبرای دفع ضرر و زیان و تبعیض و انحراف استکبار تبعیض واغفال فریب و هر ظلمی که از این مقوله متوجه خلق الله بندگان خداوند انسانها است من الله توفیق انشاء الله الحمد لله رب العالمین الحمد لله فاطر السماوات و العرض که نور او بوسعت طول و آفریدگاری کل جهان هستی و خلقت او است که مثل شکل گیری همه سیارات و خورشیدها و کهکشانها از برکت وجود آفریدگاری اوست خداوندی بغیراز خالق جهان وجود ندارد همه ملائکه مخلوقات او هستند و همچنین همه رسولان و پیامبران وانبیاءالله را و کلیه انسانها و مخلوقات را او صاحب خلقت و آفریدگاری کل جهان هستی است  نور و روح السماوات و العرض میباشد و همه جهان هستی را فراگرفته است و شاهد ناظرعالم بغیبها و زمانها وعالم هاست و واقف به کلیه امور آفریده هایش از جمله همه انسانها میباشد انشاءالله او صاحب اسما الحسنی وارث کلیه اسماء نیکو است و صاحب رحمت مغفرت و کرامت وعزت بی نهایت است و درآسمان بسوی پیامبرو درفاصله معین به روئیتم نظاره وهمچنین نور و روح امین حضرت محمد آدم و حوا صلی الله  در هنگام عالم غیب و بیداری بدیدارم آمد وهمچنین چهارتن روح بصورت انسان بدیدارم آمد نند در مرحله اول و بدانید خواب انبیاءالله و برگزیدگان برای درک عالم غیب است که با این جسم وچشم و بیداری نمی توانند به آن مراحل غیب دست یابند و درک بنمایند مسائل را و صحیح و درست میباشد و بدانید قرآنها و ذکرها و سخنها و ارشاد هدایت و راهنمائی وهشدارها و بشارتها و روئیتهای فروانی ازعالم غیب در شبانه روز در خواب و بیداری برپیامبرنازل شده است که تمام وحی و الهام ازعالم غیب برای هدایت و کمک امر پروردگارم و رسولان او بوده است و این جانب شکرگزاری و سپاسگذاری می نمایم از همه آن نعمتها و هدایتهای الحمدلله رب العالمین انشاءالله در سفر اول حج بین جده و مکه بعد از میقات فرشته خداوند یا الملک المقتدر که بصورت نور و روح بود از آسمان یا سیاره دیگری که شباهت به کره ماه بود با کتاب هدایت به زمین آمد و با من بود و در ورودی مکه به پیامبرکتاب داد در مسجد الحرام الملک مقتد ری را دیدم که بین صفا و مروه درآسمان بر کرسی نشسته بود و طواف کنندگان را نظاره مینمود و همچنین مقابل حجرالسود الملک دیگری بین زمین و آسمان بود و در مسجد الحرام بطرف آسمان نگریستم درب آسمان کشوده شد و مسائلی که در برداشت و توجیح شدم در مسجد الحرام ملکی به عالم غیب به پیامبر کفت بگو قل هو الله اکبر و مسائل و رئیتهای و صورتهای بیشمار فراوان دیگر واقع شد و همچنین در مرکز آسمان الملک المقتدر خداوند را دیدم و شاهد بودم که ناظر برخورد دو سیاره بزرگ نظیر کره زمین و کره ماه بود و ان الملک را بارها دیدم و برویتم آمد در مناطق مختلف اصفهان به صورت نور و روح و بصورت انسان که راه هم می رفت و در آسمان در منطقه بیت المقدس الملکی را دیدم که از داخل ابرها بطرف آسمان بیرون آمد و بطرف من می نگریست و همچنین انسان بالداری را دیدم بر فراز یکی از بناهای قدیمی باقیمانده از بیست پنچ  قرن پیش که با من سخن گفت و از پیغمبر اعظم گفت و از صحیفها پیامبرخبر داشت و به پیامبرسفارش امنیتی نمود پیامبرروعیت نمود درعالم غیب که نور روحی از آسمان بزمین آمد و مقدار قابل توجهی از خاک زمین کسر و کم شده و به امر و اراده پروردگارم انسانی مطابق با  شمایل حضرت عیسی شکل گرفت ظاهر شد با لباس بطرف پیامبرآمد کاسه ای در دست داشت به پیامبرتقدیم نمود و این نشانه این امراست و می رساند که خداوند جهان الحمد لله رب  العالمین  بهرامری اراده فرماید و به هر چیزی بگوید بشو موجود می شود و این تائید رسالت وهدایت پیامبر می باشد برای دیگر جوامع و کل جوامع های انسانی در این زمان بتوسط پیامبر و برای هدایت امر حق پروردگارم انشاء الله من الله توفیق وآیتها و نشانهائی و نوشتهائی را دیدم درآسمان برایم ظاهر شد ملائکه هائی را دیدم در آسمان به من نگاه می نمودند و مواظبت داشتند و به احوالات پیامبرآگاه بودند هنگام خطرها وغیران وپیامبر آنها را درک نموده وآنها هم مرا نظارت داشتند و مسائل فراوانی و رویتها و ملاقاتهای فراوانی هم از طریق آسمان وهم در روی زمین هم از گذشتکان وهم زنده ها به عالم غیب داشته ام درست مثل اینکه آیات که در قرآن ذکر شده و مراحل برای پیامبر اجرا و آشکار بشود و همچنین شخصیتهائی از گذشتگان وغیره دیده ام به عالم غیب و برویتم آمده اند و واضح  شده است مسائل برای  رسالت هدایت در امر خیر و صلاح  و هدایت و آموزش خلق الله بطریق راستی و درستی   انشاء  الله و بدانید محمد رسول الله یک واقعه بعثت رسولان پروردگار جهان بوده و نمودار شدن مسائل است در تاریخ رسولان خداوند نازل شدن و فرستاده اوست از آسمان به زمین برای هدایت دین بنی آدم و همچنین ال یا اله یک لقب و آیت و نشانه  برای همه برگزیدگان و رسولان و انبیاءالله اولیاء الله بوده است که نشانه النورو ایت آل خلقت خداوند جهان است و نشانه سبعا من المثانی او است و همچنین بالعروته الوثقی یکی دیگر ازآیات النور خداوند جهان است و همه اختصاص ذات اقدس احدیت الحمد لله رب العالمین الله می باشد و لا غیر و همچنین الحجت ابن الحسن هم اشاره به اسماء الحسنی خداوند جهان و برگزیده نیکوی او درالعرض می باشد که  واقع شده است من الله توفیق انشاء الله و درهمه زمانهای رسولان انشاءالله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع خلایق وعبادالصالحین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان درهمه زمانهای رسولان درهمه سخنهای زبانهای جهانیان اسلام علیکم و رحمت الله و بر کاته - انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشاء الله -      مرسلات درک قرآنها