بسم الله الرحمن الرحیم

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی و عمل و اجرا نمایید تا رستگار شوید انشاء الله.قل هوالله اکبر قل هو الله احد الحمد لله رب العالمین العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صراط العظیم حی علی صراط المستقیم انا عبد الله محمد المهدی الهادی القائم الزمان بقیت الله فی ارضه الحجت ابن ا لحسنم رسول هدایت و سلامت و سعادت و رستگار شدن انشاءالله اسلام علی من  تبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان الصلاته خیرن من القوم و امت و النا س اجمعین قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق و ما یبدی الباطل و ما یعید قل جاء ا لحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمته للمومنین پیامبربه نام الحمد لله رب العالمین  پروردگارهمه جهانیان و صاحب همه مخلوقات و نعمت ها و هدایت های رسولان و برگزیده و مصطفی و رسولان و به نام محمدالمهدی الهادی موعود هدیه صاحب زمان حضرت باری تعالی الحمد لله رب العالمین اعلام می نمایم  نه پیروی گروهی در کردار بزرگ داشت وتکراراعمال جاهلیت باطل گذشته ونه زندگی هزار چهارصد سال پیش قبایل و قبیله های جاهل قبل ازآن و اسم هایی که نام می برید و اعمالی که به نام آنها و برای آنها انجام می دهید که هیچ نتیجه ای برای امروز ما و آنها  ندارد و هر کسی نتیجه اعمال خود ش را درو نموده و می نماید پیامبربر گزیده و مصطفی و رسول و الحجت امام زمان به امرحق تعالی اعلام می نمایم و همه مسلمین و مردم ایران و جهان را پیرو دین و آئین اسلام و مسلمان اسلامی مسلمان قرآنی مسلمان ایمانی مسلمان میزان اندیش مسلمان حق الیقین مسلمان علم الیقین پیروان آن ربک هوالخلق العلیم و لقد اتینک سبعا من المثانی و القرآن العظیم و حق گرا وعدالت پیشگان می نامم و اعلام می نمایم یعنی پیروان قرآن وهدایت الله ذکر سخن ایمان به غیب و برگزیده و مصطفی حق تعالی و همه انبیاءالله و همه قرآنها وحی همه تاریخ بر بشر و همه علم های جهانیان و در برگیرنده همه انبیاء اعزام از اولین پیامبر نخستین حضرت ) محمد آدم ابوالبشر صلی الله جد و پدرهمه انسانها و بشریت (الی تا زمان حال محمد المهدی الهادی موعود رسول الله و برگزیده و مصطفی حضرت صاحب زمانها و صاحب همه هدایتها ونعمتها صاحب کل مخلوقات و کلیه علم های جهان و کلیه توانائیها و پیشرفت های بشر از ازل تا ابدیت هستم و باید با نیکوترین های اعمال و قوانین ها با نظم و ساماندهی جدید باید عمل بشود و خارج از تمامی جاهلیت هاو القاعات ضد نغیض های کروهی باطل گذشته بین جامعه مسلمین خلاف صراط مستقیم حق تعالی و انسانیت است یعنی کلیه جاهلیت هائی  که به نام شیعه و سنی شکل گرفته است به نام دین اسلام تحمیل شده به مسلمین وخلق الله همه آن عوامل و مضرات تحمیل شده باید بر چیده و پاک بشود ازاذهان وکلام عمومی انشاءالله که هیچ کدام هیچ مالکیتی بر کتاب الله قرآن اسلام و دین خالص الله ومسلمانان وبندکان و مخلوقات حق تعالی خالق جهان ندارند انشاءالله و بدانید هدایت امر حق تعالی و امر هدایت انبیاءالله و آموزش دین و روش جهت زند گانی بشر برای نظم و سازماندهی به عدالت زندگانی مادی انسان ها و بشریت است و سلامتی رشد تعالی تهذیب نفس پاک شدن جسم و قلوب روح و روان و به آرامش و اطمینان و یقین رسیدن و نهایت اعتقاد وعقیده ایمان به خالق جهان وغیب و به جهان پس از موت داشتن است و سعادتمند شدن در جهان آخرت و پس از موت از این جهان است و برای حفاظت و محافظت از کلیه حق و حقوق و زندگانی مخلوق که انسانیت نامیده که در مالکیت خلقت و قیومیت و عبد بندگی وعبادت وعبودیت به خالق  خداوند جهان است و خلاصه می شود انشاءالله و نجات خلق الله از بردگی و بندگی و اسارت های گوناگون در پیشگاه خالق جهان الحمد لله رب العالمین است انشاءالله  ودسته  بندی های آنها خلاف صراط  مستقیم دین حق لله است و همه قوانین ها باید بر اساس زمان حال و آینده و نیکوترین های قوانین ها باید  تدوین بشود انشاءالله کسانی که در هر لباس و مقام و موقعیت مدیریتی به هر صورت و به هر شکل با این امر اصلاحات حق تعالی و مقدس آسمانی و برگزیده و مصطفی و رساننده پیغام حق تعالی مخالفت نمایند یا اینکه ممانعت نمایند معلوم می شود که دشمنان خداوند صاحب جهان و رسولان و کتاب الله و همه پیامبران مکذبین ظالین هستند و مترود خداوند جهان و ظالمان و مستکبران به خلق الله می باشند و کسانی که در هر لباس همدم و هم ذکر باشند و تایید و تصدیق و همکاری و کمک و یاری رسانند و نمایند انشاءالله که دفاع ازامرهدایت دین حق ولله است دوستان و دوستداران خداوند جهان الحمد لله رب العالمین و انبیاءالله و کتاب های مقدس آسمانی و دین حق تعالی و خلق الله هستند و جزا و پاداش آنها هم در دنیا و هم درآخرت به آنها می رسد انشاء الله اسلام قرآنی و اسلام ایمانی که امرخالق جهان است بجای اسم های دیگر اختلاف بر انگیز و تفرقه افکن و خوانده شده به توسط  نا آگاهان و متعلق به قرن های پیش است اسلام قرآنی و ایمانی یعنی تمام  قرآن های انبیاءالله سخن ها وحی های خداوند و هدایتها از غیب که به برگزیدگان القاء شده است و ذکر شده بر آنها و تمامی علوم ها و توانایی ها و پیشرفت های بشر را در بر می گیرد و باید با نیکوترین قوانین ها در جهت رشد و تعالی و انسانیت و پیشرفت های جدید اقدام بشود و باید تقسیم و توزیع تمام امکانات همه کشور و دیگر کشورها برای همزیستی جهانی محیا شود انشاءالله بدون جاهلیت و جنگ و سلطه طلبی گروهی و همه انسان ها را از خود دانستن و خود را برای آنها دانستن است و پیش برد از طریق آموزش و پرورش به طریق نیکو وحسنه انشاءالله قرآن یعنی سخن وحی والهام هدایت خداوند کلام و سخن ازغیب به گوش انسان القاء ذکر و قرائت می شود و به صورت های گوناگون بر انسان مجسم و به ذهن می رسد که شامل ذکرسخن وحی الهام از غیب و آگاهی دادن هدایت برای حال و آینده است و پرهیز برای نجات خلق الله که بربرگزیده حق تعالی نازل می شود هم به توسط خداوند و هم به توسط ملائکه وامر حق را اعلام می نمایند و سخنان و مقالات ازعالمان علمی در مورد هدایت امر حق تعالی و بر صراط عظیم و مستقیم بر گرفته از قرآن و کتاب های آسمانی  دین حق تعالی و براساس توحید لله علم عقل سلیم ونظم درحد پایین و خود کلام را می توان قرآن  نامید انشاءالله الحمدلله رب العالمین اسلام علی بر پرهیزکاران و رعایت کنندگان حدود حق تعالی در کلیه مسائل آموزشی و اعتقادی وعقیدتی و گروه بندی ها که برای زندگانی مادی انجام می گیرد و کلیه آموزشهای علوم دینی به توسط آموزگاران و پیشوایان دینی انجام می گیرد و القاء می شود الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع خلایق تصدیق کنندگان وعبادالله الصالحین الحمد لله رب العالمین اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یافتگان انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله- مسلمان اسلام قرآنی ایمانی براساس توحید لله علم عقل سلیم ونظم